Правила прийому офіцерів

 
 

Правила прийому офіцерів

Відбіркова (приймальна) комісія університету НУОУ, НОУ, НАОУ 2017 катедра факультет запасу техніка озброєння 

 

Додаток 2

до Правил прийому до Національного університету оборони України

імені Івана Черняховського в 2017 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В 2017 РОЦІ

 

 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (далі – Університет) здійснює військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу громадян України відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 6 травня 2015 р. АЕ № 636149. Термін дії ліцензії за відповідними військово-обліковими спеціальностями до 1 липня 2019 р.

Ліцензійний обсяг – 1150 осіб.

Порядок конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу розроблено відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністра оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 р. № 719/1289.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) або методом проведення навчальних зборів строком до двох років навчання.

 

1.2 Військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює факультет підготовки офіцерів запасу Університету за 10 військово-обліковими спеціальностями:

“Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення”;

“Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем”;

“Соціальна психологія”;

“Політологія”;

“Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил)”;

“Бойове застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів”;

“Бойове застосування інженерно-технічних підрозділів”;

“Організація пожежної безпеки”;

“Бойове застосування з’єднань військових частин і підрозділів наземної артилерії”;

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”.

 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ

 

Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. 

Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 р. № 412/дск (зі змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 р. за № 1191/21503.

 

3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 

3.1 Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору, та уклали відповідний Контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.

 

3.2 Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти укладається Договір про проведення такої підготовки та умов її фінансування між вищим навчальним закладом (далі-ВНЗ) та Університетом. Зазначений Договір укладається після зарахування на навчання для проходження військової підготовки здобувачів вищої освіти.

 

3.3 Між громадянином, зарахованим для проходження військової підготовки, та начальником Університету укладається Контракт про військову підготовку громадянина.

Предметом такого контракту є освітня діяльність Університету щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку громадянина визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина.

 

3.4 Між громадянином, який виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, крім Контракту про військову підготовку укладається Контракт з Міністерством оборони України (в особі начальника Університету) щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.

Предметом такого Контракту є зобов’язання громадянина і Міністерства оборони України, встановлення правових відносин між сторонами щодо проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України на посадах офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і отримання ним первинного військового звання офіцера запасу.

 

3.5 Розмір плати за надання освітньої послуги розраховують щорічно відповідно до кошторису та визначають у Контракті на проведення військової підготовки громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

3.6 Розмір плати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється окремо. Плата проводять у гривнях готівкою або безготівковим розрахунком впродовж двадцяти днів з початку навчального семестру. Плата за навчання вноситься, як правило, посеместрово або відповідно до укладеного Контракту.

 

3.7 У випадку несвоєчасної сплати за навчання (прострочення платежу) нараховують пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.

 

3.8 У випадку відрахування студента з числа тих, хто навчається, або при небажанні продовжувати навчання, кошти, сплачені за військову підготовку, не повертаються.

 

4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,

ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

Прийом заяв та документів, відбір вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

 

 

 

Таблиця Д 2.1

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому документів Відбірковою комісією Університету

01 лютого 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів Відбірковою комісієюУніверситету

31 липня 2017 року

Проведення вступних випробувань та відбір вступників

03 квітня – 31 липня

2017 року

Формування та оприлюднення рейтингового списку

до 11 серпня 2017 року

Підготовка проекту наказу щодо зарахування на навчання на факультет підготовки офіцерів запасу Університету

16 серпня 2017 року

 

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

 

5.1 Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету ВНЗ, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти, копії посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію військового квитка, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копію 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта громадянина України.

Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до Відбіркової комісії. Здобувачів вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включають.

Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови Відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію військового квитка, копію 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта громадянина України, документа про вищу освіту та додатка до нього.

Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву (рапорт) на ім’я голови Відбіркової комісії разом із копіями 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта громадянина України та військового квитка, узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копії документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки, відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

Заява (рапорт) має містити такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

номер навчальної групи, назва факультету та ВНЗ, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

інформація про проходження військової служби;

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.

В рапорті (заяві) вступники надають згоду на обробку персональних даних, а також підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому та ліцензією Міністерства освіти і науки України на провадження університетом військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

5.2 До заяви додають:

довідку з деканату про форму, курс навчання та середній бал успішності за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу (для студентів ВНЗ);

копію диплома про вищу освіту не нижче освітнього ступеня бакалавр та додатку до нього (для інших категорій);

копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);

копію приписного свідоцтва (для студентів) або військового квитка (для інших категорій);

автобіографію (написану власноруч);

фото 3х4 – 4 шт. (кольорові).

службову характеристику з місця служби (для військовослужбовців).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналом Відбірковою комісією.

 

5.3 Декани факультетів (директори інститутів) ВНЗ організовують складання списків студентів факультету (інституту), які виявили бажання пройти військову підготовку, та подають їх ректору на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки здачвання студентами іспитів за попередні курси навчання.

 

5.4 Затверджені ректорами ВНЗ списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії Університету.

 

5.5 Розподіл вступників на екзаменаційні групи здійснюють з урахуванням відповідності напряму та спеціальності підготовки у ВНЗ змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

 

5.6 Списки вступників кожної екзаменаційної групи підписує секретар і затверджує голова відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводять до вступників не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

 

5.7 Придатність громадян України до військової служби за станом здоров’я визначають на підставі рішення військово-лікарської експертизи, яка працює у військових комісаріатах, про що зазначається у медичній довідці відповідного зразка. Під час визначення вимог до стану здоров’я громадян України для проходження військової підготовки вiйськово-лiкарські комісії керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402. Відбіркова комісія видає відповідне направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської експертизи.

 

6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

 

6.1 Оцінювання рівня успішності навчання у ВНЗ

 

6.1.1 Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво або військовий квиток (для юнаків). Без наявності зазначених документів вступники до проходження випробувань не допускають.

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюють у балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначають як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінююють у балах і визначають як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

Переведення у 100-бальну шкалу здійснюють відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (табл. Д 2.2).

 

Таблиця Д 2.2

Система

переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу

 

Оцінка за 2-бальною шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою

Зараховано

60

 

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка у 100-бальною шкалою

Відмінно (5)

90

Добре (4)

75

Задовільно (3)

60

 

Оцінка за шкалою ЕСTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

А

90

В

80

С

65

D

55

E

50

 

6.1.2 Вступні випробування включають:

професійно-психологічний відбір;

перевірку рівня допризовної підготовки;

перевірку рівня фізичної підготовленості.

 

6.2. Професійно-психологічний відбір.

 

6.2.1 Професійно-психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 р. № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 р. за № 893/16909.

 

6.2.2 Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, спрямованих на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки.

 

6.2.3 Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися. Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюють як “пройшов професійно-психологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічний відбір”.

 

6.2.4 Вступники, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів за методикою спроможності до навчання (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, та відраховуються з числа вступників. Рішення відбіркової комісії щодо таких осіб оформляють окремим протоколом.

 

6.3. Оцінювання рівня допризовної підготовки

 

6.3.1 З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводять тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається з п’яти завдань у письмовій формі та з п'яти завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадян, які під час тестування набрали менше 50 балів, виключають з списків вступників.

Для військовослужбовців враховуються результати їх індивідуальної підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що надає командир (начальник) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у         100-бальну шкалу (див. табл. Д 2.2).

 

6.3.2 Теоретичну частину оцінюють за результатами тестування за наступними розділами:

військово-гуманітарна підготовка – знання з історії України та Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу у Збройних Силах України (далі-ЗСУ), статутів Збройних Сил України в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітній школі;

вогнева підготовка – теоретичні знання ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

тактична підготовка – знання основних видів бою та вміння діяти в наступі та обороні у складі відділення;

основи військової топографії – знання основних положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії.

Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх шкіл.

 

6.3.3 Практична частина випробування з допризовної підготовки передбачає перевірку з виконання прийомів стройової підготовки. При цьому підлягають оцінюванню п’ять основних стройових прийомів:

стройове положення, стройовий крок;

вихід зі строю та повернення в стрій;

повороти на місці та під час руху;

виконання військового вітання;

підхід до начальника та відхід від нього.

 

6.3.4 Техніку виконання кожного стройового прийому оцінюють:

у десять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруження, впевнено та відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ;

у вісім балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруження, відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у п’ять балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ, але недостатньо чітко, з напруженням та під час його виконання була допущена одна помилка;

у три бали, якщо прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше помилок.

 

6.4 Оцінювання рівня фізичної підготовленості.

 

6.4.1 Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряють після їх медичного огляду.

Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, встановлених Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України (додаток 19 до пункту 7.3.15) (табл. Д 2.3).

Випробування проводиться за трьома вправами:

особи чоловічої статі – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км;

особи жіночої статі – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

 

6.4.2 Усі вправи приймають протягом одного дня. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

 

6.4.3 Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюють як “залік” або “незалік”. У разі отримання оцінки “незалік” громадян виключають з списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюють окремим протоколом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Д 2.3

 

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для  кандидатів на навчання у військових навчальних закладах

 

            Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ

Із числа

солдат строкової служби, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (чоловіки)

Із числа цивільної молоді

(юнаки)

Із числа студентів ВНЗ, які готуються  за програмою підготовки офіцерів запасу

Особи

жіночої

статі

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 10

№ 14

№ 7

№ 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30

 

 

13.00

 

 

12.30

 

 

3.50

 

 

4.30

29

13.02

12.32

3.52

4.33

28

13.05

12.35

3.54

4.36

27

13.10

12.40

3.55

4.39

26

 

 

13.20

 

 

12.50

 

 

4.00

 

 

4.45

25

 

 

13.15

 

 

12.45

 

 

3.58

 

 

4.42

24

 

 

13.25

 

 

12.55

 

 

4.03

 

 

4.48

23

 

 

13.30

 

 

13.00

 

 

4.06

 

 

4.51

22

 

11

13.35

 

12

13.05

 

10

4.09

 

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.12

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

9

4.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

-

4.18

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

14,0

8

4.21

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

14,1

-

4.24

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35

14,2

7

4.27

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

14.3

-

4.30

17,1

-

5.15

14

15,0

7

Нижче за результат

14 хв 10 с − “незалік”

14,0

8

Нижче за результат

13 хв 40 с − “незалік”

14,4

6

Нижче за результат

4 хв. 30 с − “незалік”

17,2

-

Нижче за результат

5 хв. 15 с − “незалік”

13

15,1

-

14,1

-

14,5

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

14,6

5

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

14,7

Нижче за результат

5 разів − “незалік”

17,8

-

10

15,4

 

 

 

 

Нижче за результат

6 разів − “незалік”

14,4

Нижче за результат

7 разів − “незалік”

14,8

18,0

26

9

15,5

14,5

14,9

18,1

25

8

15,6

14,6

15,0

18,2

24

7

15,7

14,7

15,2

18,3

23

6

15,8

14,8

15,4

18,4

22

5

15,9

15,0

15,6

18,5

21

4

16,0

15,2

15,8

18,6

20

3

16,1

15,4

15,9

18,7

18

2

16,3

15,6

16,0

18,8

16

1

16,5

16,0

16,1

19,0

14

0

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Порядок подання апеляції

 

6.5.1 Апеляції вступників розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує начальник університету.

 

6.5.2 Апеляція вступників за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

 

6.5.3 Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не допускається.

 

6.6 Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних випробувань та оцінка рівня успішності навчання у ВНЗ (середній бал додатку до диплому про вищу освіту) складає його конкурсний бал.

 

7. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

 

7.1. Громадяни (у тому числі і військовослужбовці), що мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях та антитерористичній операції (далі-АТО), що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

 

8. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

 

8.1 Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу в першу чергу включаються громадяни, які рекомендовані Відбірковою комісією до зарахування, та які:

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і
учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, установленому законодавством;

відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

прийняли рішення щодо укладання контракту про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством оборони України;

мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.

 

9. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ

РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ 

 

9.1 За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні Відбіркової комісії.

 

9.2 Список кандидатів на навчання впорядковується:

з урахуванням права на зарахування поза конкурсом при позитивному складанні вступних випробувань;

за кількістю балів від більшого до меншого, з урахуванням результатів професійно-психологічного відбору та медичного огляду;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі – у порядку вищого балу з допризовної підготовки.

 

9.3 У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал та всі його складові;

підстави на зарахування поза конкурсом при позитивному складанні вступних випробувань;

підстави для першочергового зарахування та зарахування поза конкурсом.

 

9.4 Стосовно кожного вступника Відбірковою комісією приймається рішення і робиться один із таких висновків:

“рекомендувати до зарахування”;

“не рекомендувати до зарахування”.

 

9.5 Рейтинговий список підписується головою та  секретарем  Відбіркової комісії після його розгляду в день проведення заключного засідання та оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії.

 

10. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

10.1 Громадяни України, які успішно склали вступні випробування, зараховуються на навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю за конкурсом згідно з його конкурсним балом, якщо інше не передбачено законодавством України.

 

10.2 Рішення про зарахування громадян України на навчання приймається на основі розгляду рейтингового списку на заключному засіданні Відбіркової комісії.

 

10.3 Зарахування громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на підставі рішення Відбіркової комісії.

 

10.4 Громадяни України, які відібрані  на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять фізичних осіб, протягом одного місяця з дня зарахування укладають Контракт на проведення військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

 

11. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ

 

11.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять або не підписали Контракт протягом 30 діб від початку занять, відраховуються. На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування і є наступними в рейтинговому списку, за умови укладання Контракту у визначений термін.

 

11.2 Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки зберігаються до завершення ними цієї підготовки. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

працівник ЗСУ                                                              В.Т.МАРЦЕНКІВСЬКИЙОбновлен 26 дек 2016. Создан 05 апр 2012 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО