Правила прийому офіцерів

 
 

Правила прийому офіцерів

Відбіркова (приймальна) комісія університету НУОУ, НОУ, НАОУ 2018 катедра факультет запасу техніка озброєння 

 

 

Додаток  

до Правил прийому до Національного університету оборони України

імені Івана Черняховського в 2018 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В 2018 РОЦІ

 

  

Факультет підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Університет) здійснює військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу громадян України (далі – громадяни) відповідно ліцензії Міністерства освіти і науки України від 6 травня 2015 року  АЕ № 636149. Термін дії ліцензії за відповідними військово-обліковими спеціальностями до 01 липня 2019 року. Ліцензійний обсяг – 1150 осіб.

Порядок конкурсного відбору громадян України на факультет підготовки офіцерів запасу для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу розроблений відповідно до вимог законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою  підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністра оборони України та  Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) або методом проведення навчальних зборів строком до двох років навчання.

 

1.2 Факультет здійснює підготовку офіцерів запасу за 10 військово-обліковими спеціальностями:

“Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення”;

“Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем”;

“Соціальна психологія”;

“Політологія”;

“Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил)”;

“Бойове застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів”;

“Бойове застосування інженерно-технічних підрозділів”;

“Організація пожежної безпеки”;

“Бойове застосування з’єднань військових частин і підрозділів наземної артилерії”;

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”.

 

 

 

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ

 

2.1 Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу
(далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. 

Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами).

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.

 

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 

3.1 Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).  

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний Контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.

 

3.2 Для проведення військової підготовки між Міністерством оборони України (в особі директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України) та Університетом (в особі начальника Університету) укладається Договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування.

 

3.3 Для проведення військової підготовки студентів ВНЗ укладається Договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між  ВНЗ та Університетом. Зазначений Договір укладається після зарахування здобувачів вищої освіти для проходження військової підготовки.

 

3.4 Між громадянином, зарахованим для проходження військової підготовки, та начальником Університету укладається Контракт про військову підготовку громадянина. Предметом такого контракту є освітня діяльність Університету щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку громадянина визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина.

 

3.5 Між громадянином, який виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, крім контракту про військову підготовку укладається Контракт з Міністерством оборони України (в особі начальника Університету) щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.

Предметом такого контракту є зобов’язання громадянина і Міністерства оборони України, встановлення правових відносин між сторонами щодо проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України на посадах офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і отримання ним первинного військового звання офіцера запасу.

 

3.6 Розмір плати за надання освітньої послуги розраховується щорічно відповідно до кошторису та визначається в Контракті на проведення військової підготовки студента за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

3.7 Розмір плати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється окремо. Плата проводиться в гривнях, готівкою або за безготівковим розрахунком впродовж двадцяти днів з початку навчального семестру. Плата за навчання вноситься, як правило, посеместрово або відповідно до укладеного Контракту.

 

3.8 У випадку несвоєчасної сплати за навчання (прострочення платежу) нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.

 

3.9 У випадку відрахування студента з числа тих, хто навчається, або при небажанні продовжувати навчання, кошти, сплачені за військову підготовку, не повертаються.

 

 

 

 

 

 

IV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,

ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

Прийом заяв та документів, відбір вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому документів Відбірковою комісією Університету

01 лютого 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів Відбірковою комісієюУніверситету

31 липня 2018 року

Проведення вступних випробувань та відбір вступників

02 квітня –

31 липня 2018 року

Формування та оприлюднення рейтингового списку

до 13 серпня 2018 року

Підготовка проекту наказу щодо зарахування на навчання на факультет підготовки офіцерів запасу Університету

17 серпня 2018 року

 

V. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

 

5.1 Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету ВНЗ, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти, копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію військового квитка, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копію 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта громадянина України.

Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до Відбіркової комісії. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови Відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або  військового квитка, копію 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта громадянина України, документа про вищу освіту та додатка до нього.

Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву (рапорт) на ім’я голови Відбіркової комісії разом із копіями копію 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта громадянина України та військового квитка, узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки, відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

Заява (рапорт) повинна містити такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

номер навчальної групи, назва факультету та ВНЗ, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

інформація про проходження військової служби;

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.

 

5.2 До заяви додаються:

 

довідка з деканату про форму, курс навчання та середній бал успішності за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100(5)-бальну шкалу (для студентів ВНЗ);

копія диплому про вищу освіту не нижче освітнього ступеня бакалавр та додатку до нього (для інших категорій);

копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);

копія приписного свідоцтва (для студентів) або військового квитка (для інших категорій);

автобіографія (складена власноруч);

фото 3х4 – 4 шт. (кольорові).

службова характеристика з місця служби (для військовослужбовців).

 

5.3 Декани факультетів (директори інститутів) ВНЗ організовують складання списків студентів факультету (інституту), які виявили бажання пройти військову підготовку, та подають їх ректору на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання.

 

5.4 Затверджені ректорами ВНЗ списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання направляються для розгляду до Відбіркової комісії Університету.

5.5 Розподіл вступників на екзаменаційні групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму та спеціальності підготовки у ВНЗ змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

 

5.6 Списки вступників кожної екзаменаційної групи підписуються секретарем і затверджуються головою Відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводиться до вступників не пізніше ніж за  2 тижні до початку конкурсного відбору.

 

5.7 Придатність громадян України до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської експертизи, яка працює у військових комісаріатах, про що зазначається у медичній довідці відповідного зразка. Під час визначення вимог до стану здоров’я громадян України для проходження військової підготовки вiйськово-лiкарські комісії керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402. Відбіркова комісія видає відповідне направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської експертизи.

 

VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

 

6.1 Оцінка рівня успішності навчання у ВНЗ

 

6.1.1 Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво (для юнаків) або військовий квиток. Без наявності зазначених документів вступники до проходження випробувань не допускаються.

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

Переведення у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (табл. 1).

 

 

 

 

 

Таблиця 1

СИСТЕМА
переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних дисциплін визначені за ECTS-рейтингом (А - Е), переведення у 100-бальну шкалу здійснюється таким чином:

 

ECTS-рейтинг

100-бальна шкала

A

90

B

80

C

65

D

55

E

50

 

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних дисциплін визначені за 4-бальною та 2-бальною шкалою, переведення у 100-бальну шкалу здійснюється таким чином:

 

Оцінка у 4-бальній шкалі

100-бальна шкала

відмінно (5)

90

добре (4)

75

задовільно (3)

60

 

Оцінка у 2-бальній шкалі

100-бальна шкала

зараховано

60

 

6.1.2 Вступні випробування включають:

професійно-психологічний відбір;

перевірку рівня допризовної підготовки;

перевірку рівня фізичної підготовленості.

 

6.2 Професійний психологічний відбір

 

6.2.1 Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909.

 

6.2.2 Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки.

 

6.2.3 Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися. Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

 

6.2.4 Вступники, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів за методикою спроможності до навчання (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, та відраховуються з числа вступників. Рішення Відбіркової комісії щодо таких осіб оформляється окремим протоколом.

 

6.3 Оцінка рівня допризовної підготовки

 

6.3.1 З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводиться тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається з 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 балів, виключаються із списків вступників.

Для військовослужбовців враховуються результати їх індивідуальної підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що надаються командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (табл.1).

 

6.3.2 Теоретична частина оцінюється за результатами тестування за наступними розділами:

військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знань з історії України та Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України, статутів Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітній школі;

вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

тактична підготовка охоплює розділи основних видів бою та вмінь діяти в наступі та обороні у складі відділення;

основи військової топографії – перевіряється зріз знань щодо основних положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії.

Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх шкіл.

 

6.3.3 Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання прийомів стройової підготовки. Під час складання підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

стройове положення, стройовий крок;

вихід зі строю та повернення в стрій;

повороти на місці та під час руху;

виконання військового вітання;

підхід до начальника та відхід від нього.

 

6.3.4 Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у десять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, впевнено та в суворій відповідності з вимогами Стройового статуту ЗСУ;

у вісім балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у шість балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ, але недостатньо чітко, з напругою та при його виконанні була допущена одна помилка;

у чотири бали, якщо прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше помилок.

 

6.4 Оцінка рівня фізичної підготовленості

 

6.4.1 Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників проводиться після їх медичного огляду.  

Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, встановлених Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України (додаток 19 до пункту 7.3.15) (табл. 2).

Випробування проводиться за трьома вправами:

особи чоловічої статі – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км;

особи жіночої статі – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

 

6.4.2 Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

 

6.4.3 Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “залік” або “незалік”. У разі отримання оцінки “незалік” громадяни виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення Відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюється окремим протоколом.

Таблиця 2

 

Т А Б Л И Ц Я

нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання у військових навчальних закладах

 

            Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ

Із числа

солдат строкової служби, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (чоловіки)

Із числа цивільної молоді

(юнаки)

Із числа студентів ВНЗ, які готуються  за програмою підготовки офіцерів запасу

Особи

жіночої

статі

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 10

№ 14

№ 7

№ 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30

 

 

13.00

 

 

12.30

 

 

3.50

 

 

4.30

29

13.02

12.32

3.52

4.33

28

13.05

12.35

3.54

4.36

27

13.10

12.40

3.55

4.39

26

 

 

13.20

 

 

12.50

 

 

4.00

 

 

4.45

25

 

 

13.15

 

 

12.45

 

 

3.58

 

 

4.42

24

 

 

13.25

 

 

12.55

 

 

4.03

 

 

4.48

23

 

 

13.30

 

 

13.00

 

 

4.06

 

 

4.51

22

 

11

13.35

 

12

13.05

 

10

4.09

 

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.12

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

9

4.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

-

4.18

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

14,0

8

4.21

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

14,1

-

4.24

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35

14,2

7

4.27

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

14.3

-

4.30

17,1

-

5.15

14

15,0

7

Нижче за результат

14 хв 10 с − “незалік”

14,0

8

Нижче за результат

13 хв 40 с − “незалік”

14,4

6

Нижче за результат

4 хв. 30 с − “незалік”

17,2

-

Нижче за результат

5 хв. 15 с − “незалік”

13

15,1

-

14,1

-

14,5

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

14,6

5

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

14,7

результат

“незалік”

17,8

-

10

15,4

результат

“незалік”

14,4

результат

“незалік”

14,8

18,0

26

9

15,5

14,5

14,9

18,1

25

8

15,6

14,6

15,0

18,2

24

7

15,7

14,7

15,2

18,3

23

 

 

 

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

15,8

Нижче за

6 разів –

 

14,8

Нижче за

7 разів –

 

15,4

Нижче за

5 разів –

 

18,4

22

 

5

15,9

15,0

15,6

18,5

21

4

16,0

15,2

15,8

18,6

20

3

16,1

15,4

15,9

18,7

18

2

16,3

15,6

16,0

18,8

16

1

16,5

16,0

16,1

19,0

14

0

 

 

 

 

-

-

                           

 

 

6.5 Порядок подання апеляції

 

6.5.1 Апеляції вступників розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує начальник університету.

 

6.5.2 Апеляція вступників за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

 

6.5.3 Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не допускається.

 

6.6 Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних випробувань та оцінка рівня успішності навчання у ВНЗ (середній бал додатку до диплому про вищу освіту) складає його конкурсний бал.

 

VII. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

 

7.1. Громадяни (у тому числі і військовослужбовці), що мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

 

VIII. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

 

8.1 Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу в першу чергу включаються громадяни, які рекомендовані Відбірковою комісією до зарахування, та які:

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і
учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, установленому законодавством;

відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

прийняли рішення щодо укладання контракту про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством оборони України;

мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.

 

IХ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ

РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ 

 

9.1 За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні Відбіркової комісії.

 

9.2 Список кандидатів на навчання впорядковується:

з урахуванням права на зарахування поза конкурсом при позитивному складанні вступних випробувань;

за кількістю балів від більшого до меншого, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі – у порядку вищого балу з допризовної підготовки.

 

9.3 У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал та всі його складові;

підстави для першочергового зарахування та зарахування поза конкурсом.

 

9.4 Стосовно кожного вступника Відбірковою комісією приймається рішення і робиться один із таких висновків:

“рекомендувати до зарахування”;

“не рекомендувати до зарахування”.

 

9.5 Рейтинговий список підписується головою, секретарем Відбіркової комісії після його розгляду в день проведення заключного засідання та оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії.

 

 

Х. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

10.1 Громадяни України, які успішно склали вступні випробування, зараховуються на навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю за конкурсом згідно з його конкурсним балом, якщо інше не передбачено законодавством України.

 

10.2 Рішення про зарахування громадян України на навчання приймається на основі розгляду рейтингового списку на заключному засіданні Відбіркової комісії.

 

10.3 Зарахування громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на підставі рішення Відбіркової комісії.

 

10.4 Громадяни України, які відібрані  на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять від фізичних осіб, протягом одного місяця з дня зарахування укладають Контракт на проведення військової підготовки  за програмою офіцерів запасу.

 

XІ. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ

 

11.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять або не підписали Контракт протягом календарного місяця з дня зарахування, відраховуються. На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування і є наступними в рейтинговому списку, за умови укладання Контракту у визначений термін.

 

11.2 Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки зберігаються до завершення ними цієї підготовки. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

 

Декан (начальник) факультету підготовки

офіцерів запасу                                                         В.Т.МАРЦЕНКІВСЬКИЙ

 

 

 Обновлен 23 янв 2018. Создан 05 апр 2012 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО