Правила прийому офіцерів

 
 

Правила прийому офіцерів

Відбіркова (приймальна) комісія університету НУОУ, НОУ, НАОУ 2020 катедра факультет запасу техніка озброєнняПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В 2020 РОЦІ


Військову підготовку громадян України (далі - громадяни) за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює кафедра військової підготовки Університету відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України за наступними військово-обліковими спеціальностями:

“Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно- побутового забезпечення”;

“Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем”;

“Соціальна психологія”;

“Політологія”;

“Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил)”;

“Бойове застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів”;

“Бойове застосування інженерно-технічних підрозділів”;

“Організація пожежної безпеки”;

“Бойове застосування з’єднань військових частин і підрозділів наземної артилерії”;

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”;

“Організація морально-психологічного забезпечення”.

Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) строком до двох років навчання. Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу строком до двох років навчання.

Порядок конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу розроблений відповідно до вимог законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністра оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 .


§1. Вимоги до рівня освіти вступників

1. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально- діловими якостями.

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 р. №            412/дск (зі змінами) та зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 р. за № 1191/21503.

§2. Фінансування підготовки фахівців

 1. Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору, та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення закладу вищої освіти.

 1. Для проведення військової підготовки між Міністерством оборони України (в особі директора Департаменту військової освіти, науки, гуманітарної та соціальної політики Міністерства оборони України) та університетом (в особі начальника університету) укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування.
 2. Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти укладають договір про проведення такої підготовки та умов її фінансування між закладом вищої освіти (далі - ЗВО) (в особі ректора) та університетом (в особі начальника) після зарахування на навчання для проходження військової підготовки здобувачів вищої освіти.
 3. Між громадянином, зарахованим для проходження військової підготовки, та начальником університету укладається контракт про військову підготовку громадянина.

Предметом такого контракту є освітня діяльність університету щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово- обліковою спеціальністю. Крім того, у контракті про військову підготовку громадянина визначені права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина.

 1. Між громадянином, який виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, крім Контракту про військову підготовку, укладається контракт з Міністерством оборони України (в особі начальника університету) щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення ЗВО.

Предметом такого контракту є зобов’язання громадянина і Міністерства оборони України, встановлення правових відносин між сторонами щодо проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України на посадах офіцерського складу після закінчення ЗВО і отримання ним первинного військового звання офіцера запасу.

 1. Розмір плати за надання освітньої послуги розраховують щорічно відповідно до кошторису та визначають у контракті на проведення військової підготовки громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу.
 2. Розмір плати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється окремо. Оплату здійснюють у гривнях готівкою або безготівковим розрахунком упродовж двадцяти днів з початку навчального семестру. Плату за навчання вносять, як правило, посеместрово або відповідно до укладеного контракту.
 3. У разі несвоєчасної сплати за навчання (прострочення платежу) нараховують пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.
 4. У разі відрахування студента з числа тих, хто навчається, або при небажанні продовжувати навчання, кошти, сплачені за військову підготовку, не повертають.

§3. Строки прийому заяв і документів, відбору на навчання, вступних випробувань та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, відбір вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання у 2020 році проводять у такі строки:

початок прийому документів Відбірковою комісією університету - 03 лютого;


закінчення прийому заяв та документів - 31 липня; проведення вступних випробувань - з 01 квітня по 31 липня; формування та оприлюднення рейтингового списку - до 17 серпня; підготовка проекту наказу про зарахування на навчання - до 22 серпня.

§4. Порядок прийому заяв і документів

 1. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) ЗВО, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти, копії посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію військового квитка, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копію 1, 2, 3, 11 -ї сторінок паспорта громадянина України.

Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів та заліків за попередні курси навчання направляють для розгляду до Відбіркової комісії. Здобувачів вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включають.

Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови Відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або військового квитка, копіями

1,     2, 3, 11 -ї сторінок паспорта громадянина України, документа про вищу освіту та додатка до нього.

 1. Заява має містити такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання - очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформація про здобутий ступінь вищої освіти або той, що здобуває громадянин, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

інформація про придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

інформація про проходження військової служби;

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.

В заяві вступники надають згоду на обробку персональних даних, а також підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому до університету.


2.1.    До заяви додають:

довідку з деканату про форму, курс навчання та середній бал успішності за результатами складання підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, визначений як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу;

копію диплома про вищу освіту не нижче освітнього ступеня бакалавр та додатку до нього (для інших категорій);

копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);

копію приписного свідоцтва або військового квитка;

автобіографію (написану власноруч);

фото 3х4 - 4 шт. (кольорові).

Усі копії документів звіряються з оригіналом Відбірковою комісією.

 1. Декани факультетів (директори інститутів) ЗВО організовують складання списків студентів факультету (інституту), які виявили бажання пройти військову підготовку, та подають їх ректору на затвердження. До списку додають заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки здавання студентами іспитів та заліків за попередні курси навчання.
 2. Затверджені ректорами ЗВО списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання направляють для розгляду до Відбіркової комісії університету.
 3. Вступників розподіляють по екзаменаційним групам з урахуванням відповідності напряму та спеціальності підготовки у ЗВО змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
 4. Списки вступників кожної екзаменаційної групи підписує секретар і затверджує голова Відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань повідомляють вступникам не пізніше ніж за два тижні до початку конкурсного відбору.
 5. Придатність громадян України до військової служби за станом здоров’я визначають на підставі рішення військово-лікарської комісії, яка працює у військових комісаріатах, про що зазначено у медичній довідці відповідного зразка. Під час визначення вимог до стану здоров’я громадян України для проходження військової підготовки військово-лікарські комісії керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402. Відбіркова комісія видає відповідне

направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської комісії.

§5. Вступні випробування

 1. Вступні випробування включають:

професійний психологічний відбір;

перевірку рівня допризовної підготовки;

перевірку рівня фізичної підготовленості.

 1. Професійний психологічний відбір.

2.1.   Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюють відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909.

2.2.   Професійний психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, спрямованих на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки.

2.3.   Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психічної стійкості та спроможності навчатися. Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюють як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

2.4.   Вступників, у яких під час тестування індивідуальних психологічних якостей виявлено нервово-психічну нестійкість, а також тих, які набрали менше 35 балів за методикою оцінювання спроможності до навчання (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та відраховують зі списків вступників. Рішення Відбіркової комісії щодо таких осіб оформлюються окремим протоколом.

 1. Оцінювання рівня допризовної підготовки.

3.1.   Для визначення рівня знань з допризовної підготовки проводять тестування громадян, яке складається з п’яти завдань у письмовій формі та з п’яти завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Максимальна оцінка за кожне завдання тестування - 10 балів, максимальна кількість балів - 100. Громадян, які під час тестування набрали менше 50 балів, виключають зі списків вступників.


3.2.    Теоретичну частину оцінюють за результатами тестування за такими розділами:

військово-гуманітарна підготовка - теоретичні знання з історії України та Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу у Збройних Силах України (далі - ЗСУ), статутів Збройних Сил України в обсязі програми допризовної підготовки, яку вивчають у загальноосвітній школі;

вогнева підготовка - теоретичні знання тактико-технічних характеристик і будови стрілецької зброї, ручних гранат а також положень курсу стрільб;

тактична підготовка - знання основних видів бою та вміння діяти в наступі й обороні у складі відділення;

основи військової топографії - основи знань основних положень орієнтування на місцевості та термінів з військової топографії.

Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх шкіл.

3.3.    Практична частина випробування з допризовної підготовки передбачає виконання прийомів стройової підготовки (оцінювання п’яти основних стройових прийомів):

стройове положення, стройовий крок; вихід зі строю та повернення у стрій; повороти на місці та під час руху; виконання військового вітання; підхід до начальника та відхід від нього.

3.4.    Техніку виконання кожного стройового прийому оцінюють так:

у 10 балів - прийом виконаний чітко, без напруження, впевнено та відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ;

у 8 балів - прийом виконаний чітко, без напруження, відповідно до вимог Стройового статуту ЗС України, але була допущена хоча б одна помилка;

у 6 балів - прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту ЗС України, але недостатньо чітко, з напруженням, у ході його виконання була допущена одна помилка;

у 4 бали - прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше помилок.

 1. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.

4.1.    Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряють після їх медичного огляду.

Випробування проводять за трьома вправами:

особи чоловічої статі - біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км; особи жіночої статі - біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

Оцінку рівня фізичної підготовленості вступників визначають за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до


нормативів, встановлених Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України (додаток 19 до пункту 7.3.15) табл.1.

Таблиця 1

Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ

Солдати строкової служби, осіби рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (чоловічої статі)

Особи чоловічої статі

Студенти ЗВО, яких готують за програмою підготовки офіцерів запасу

Особи жіночої статі

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 10

№ 14

№ 7

№ 10

30

 

 

13.00

 

 

12.30

 

 

3.50

 

 

4.30

29

13.02

12.32

3.52

4.33

28

13.05

12.35

3.54

4.36

27

 

 

13.10

 

 

12.40

 

 

3.55

 

 

4.39

26

-

-

13.20

-

-

12.50

-

-

4.00

-

-

4.45

25

-

-

13.15

-

-

12.45

-

-

3.58

-

-

4.42

24

-

-

13.25

-

-

12.55

-

-

4.03

-

-

4.48

23

-

-

13.30

-

-

13.00

-

-

4.06

-

-

4.51

22

 

11

13.35

 

12

13.05

 

10

4.09

 

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.12

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

9

4.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

 

4.18

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

14,0

8

4.21

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

14,1

-

4.24

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35

14,2

7

4.27

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

14.3

-

4.30

17,1

-

5.15

14

15,0

7

Більше 14 хв 10 с — “незалік”

14,0

8

Більш 13 хв 40 с — “незалік”

14,4

6

Більше 4 хв. 30 с — “незалік”

17,2

-

Ьільше 5 хв. 15 с — “незалік”

13

15,1

-

14,1

-

14,5

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

14,6

5

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

14,7

Менше 5 разів — “незалік”

17,8

-

10

15,4

 

14,4

Менше 7 разів — “незалік”

14,8

18,0

26

9

1 5 ,5

14,5

14,9

18,1

25

8

1 5 ,6

14,6

15,0

18,2

24

7

1 5 ,7

14,7

15,2

18,3

23

6

1 5 , 8

14,8

15,4

18,4

22

5

15,9

15,0

15,6

18,5

21

4

16,0

15,2

15,8

18,6

20

3

16,1

15,4

15,9

18,7

18

2

16,3

15,6

16,0

18,8

16

1

16,5

16,0

16,1

19,0

14

0

-

-

 

-

-

-

-

4.2.   Усі вправи приймають протягом одного дня. Для виконання фізичних вправ дають одну спробу. Повторно виконувати фізичні вправи, щоб підвищити оцінку рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки, не дозволено.

4.3.   Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюють як “зараховано” або “незараховано”. У разі отримання оцінки “незалік” громадян виключають зі списків кандидатів на зарахування для


проходження військової підготовки. Рішення Відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюють окремим протоколом.

 1. Оцінювання рівня успішності навчання у закладах вищої освіти.

Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво (для осіб чоловічої статі) або військовий квиток. Без наявності зазначених документів вступників до проходження випробувань не допускають.

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюють у балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначають як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюють у балах і визначають як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

Переведення у 100-бальну шкалу здійснюють відповідно до системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу згідно табл.2.

Таблиця 2

Оцінка

100-бальна шкала

Чотирибальна система оцінювання

Відмінно (5)

90

Добре (4)

75

Задовільно (3)

60

ЕСTS - рейтинги

А

90

В

80

С

65

Б

55

Е

50

Двобальна система оцінювання

Зараховано

60

 1. Порядок подання апеляції.

6.1.    Апеляції вступників розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує начальник університету.

6.2.    Вступники подають апеляцію за результатами випробувань в день проведення усного випробування, а з письмового випробування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

6.3.    Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не допустиме.


6.4.  Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних випробувань та оцінка рівня успішності навчання у ЗВО (середній бал додатка до диплому про вищу освіту) становить його конкурсний бал.

§6. Зарахування поза конкурсом

Громадян, що мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях та антитерористичній операції (далі - АТО, (ООС)), що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

§7. Право на першочергове зарахування

Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу в першу чергу включають громадян, які рекомендовані Відбірковою комісією до зарахування і мають такі переваги:

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, (ООС), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, (ООС), а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО, (ООС) в районах її проведення у порядку, установленому законодавством;

відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

прийняли рішення про укладання контракту про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством оборони України;

мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.

§8. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 1. За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складають рейтинговий список, який затверджують на засіданні Відбіркової комісії.
 2. Рейтинговий список впорядковують:

з урахуванням права на зарахування поза конкурсом у разі позитивного складання вступних випробувань;

за кількістю балів від більшого до меншого з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду;


з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі - у порядку вищого бала з допризовної підготовки.

 1. У рейтинговому списку зазначають: прізвище, ім’я, по батькові вступника; конкурсний бал та всі його складові;

підстави на зарахування поза конкурсом при позитивному складанні вступних випробувань;

підстави для першочергового зарахування та зарахування поза конкурсом.

 1. Стосовно кожного вступника Відбіркова комісія приймає рішення і робить один із таких висновків:

“рекомендувати до зарахування”;

“не рекомендувати до зарахування”.

 1. Рейтинговий список підписує голова та секретар Відбіркової комісії після його розгляду в день проведення заключного засідання. Його оприлюднюють шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії.

§9. Порядок зарахування громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 1. Громадян України, які успішно склали вступні випробування, зараховують на навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю за конкурсом згідно з отриманим конкурсним балом, якщо інше не передбачено законодавством України.
 2. Рішення про зарахування громадян України на навчання приймає Відбіркова комісія на основі розгляду рейтингового списку на заключному засіданні.
 3. Зарахування громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється за наказом начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на підставі рішення Відбіркової комісії.
 4. Громадяни України, які відібрані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять фізичних осіб, протягом одного місяця з дня зарахування укладають контракт на проведення військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

§10. Додаткове зарахування та зберігання робіт

1. Осіб, які без поважних причин не прибули на заняття або не підписали контракт протягом календарного місяця від початку занять, відраховують.

На звільнені місця може бути проведене додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування і є наступними в рейтинговому списку (за умови укладання контракту у визначений термін).

2. Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки зберігаються до завершення ними навчання. Роботи, виконані на вступних випробуваннях вступниками, яких не прийнято на навчання, зберігають протягом одного року, а потім знищують, про що складають акт.

 

 Обновлен 16 янв 2020. Создан 05 апр 2012 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425