Вопросы к экзамену

 
 

Вопросы к экзамену
Питання першої групи

 

1. Біноміальний закон розподілу випадкової величини. Використання під час розробки моделей.

2. Закон розподілу Пуассона випадкової величини. Використання під час розробки моделей.

3. Експоненціальний закон розподілу випадкової величини. Використання під час розробки моделей.

4. Рівномірний закон розподілу випадкової величини. Використання під час розробки моделей.

5. Нормальний закон розподілу випадкової величини. Використання під час розробки моделей.

6. Оцінка для математичного сподівання і дисперсії випадкової величини. Використання оцінок на практиці.

7. Поняття довірчого інтервалу. Порядок побудови довірчого інтервалу для математичного сподівання.

8. Метод максимального елементу нелінійного програмування. Сутність, вихідні дані, типи задач, що можуть розв’язуватися цим методом.

9. Роль теорії ймовірностей у практичній роботі органів управління.

10. Модель марковського випадкового процесу з дискретним часом (ланцюги Маркова). Приклади марковського випадкового процесу з дискретним часом.

11. Модель марковського процесу “Загибелі та розмноження”. Приклади застосування.

12. Модель багатоканальної системи масового обслуговування з відмовами. Приклади СМО.

13. Моделювання випадкових подій в статистичних (імітаційних) моделях.

14. Поняття випадкових подій, типи випадкових подій, приклади.

15. Сутність прогнозування відносної важливості об’єктів (варіанті дій) методом шкальних оцінок.

16. Класифікація марковських випадкових процесів та використання їх моделей при моделюванні бойових дій.

17. Теорема складання ймовірностей та її використання при розробці моделей. Приклади.

18. Теорема множення ймовірностей та її використання при розробці моделей.

19. Формула повної ймовірності, практичне використання при розробці моделей.

20. Випадкова величина. Визначення, класифікація, способи описання в моделях. Приклади.

21. Функція розподілу випадкової величини, застосування її в моделях.

22. Числові характеристики випадкової величини, їх фізичний зміст та властивості.

23. Метод двох функцій нелінійного програмування. Сутність, вихідні дані, типи задач, що можуть розв’язуватися цим методом.

24. Класифікація моделей систем масового обслуговування та їх використання при моделюванні бойових дій. Приклади.

25. Закон розподілу випадкової величини. Визначення, способи подання, використання.

26. Система масового обслуговування. Визначення, основні показники ефективності. Приклади.

27. Ймовірність події. Визначення, властивості, практичні способи знаходження ймовірності. Приклади.

28. Щільність розподілу ймовірностей. Визначення, застосування в моделях.

29. Способи визначення імовірності події.

30. Умови функціонування, параметри та основні показники ефективності системи масового обслуговування з чергою. Приклади систем.

31. Умови функціонування, параметри та основні показники ефективності системи масового обслуговування з обмеженим часом чекання. Приклади систем.

32. Призначення та класифікація методів прогнозування.

33. Сутність екстраполяційних методів прогнозування. Точковий та інтервальний прогноз.

34. Сутність і задачі сітьового планування і управління. Шляхи зменшення часу виконання комплексу робіт (критичного часу).

35. Системи масового обслуговування із сподіванням та пріоритетом в обслуговуванні. Приклади систем.

 

Питання другої групи

 

1. Система управління. Призначення, основні складові, загальна структура. Приклади систем управління.

2. Складна система. Визначення, властивості, структура. Приклади.

3. Ефективність системи управління. Показники ефективності системи та порядок їх вибору. Приклади показників ефективності.

4. Складні системи воєнного призначення. Особливості дослідження систем воєнного призначення.

5. Моделювання, як метод дослідження. Поняття моделі та математичної моделі. Приклади математичних моделей.

6. Загальний порядок розробки математичної моделі.

7. Орган управління. Призначення, основні складові. Вимоги до роботи.

8. Управління. Визначення, основні етапи управління як процесу.

9. Загальний порядок прийняття рішення органом управління. Приклади.

10. Інформатизація штабів. Сутність, основні напрями.

11. Службовий документ. Визначення, вимоги до службового документу, способи інтенсифікації розробки.

12. Комп’ютер як основний технічний засіб реалізації сучасних інформаційних технологій. Принципи побудови комп’ютера.

13. Алгоритм. Визначення, властивості, порядок розробки. Приклади алгоритмів.

14. Загальний порядок розв’язання тактичної задачі. Приклади тактичних розрахункових задач.

15. Бази даних. Класифікація, вимоги, загальний порядок розробки. Системи управління базами даних.

16. Автоматизоване робоче місце офіцера штабу. Призначення, склад, характеристика програмного забезпечення.

17. Типова схема організації та задачі інформаційно-аналітичного забезпечення ОУ ЗСУ.

18. Інформаційні технології – основа ефективного функціонування органів військового управління. Етапи розвитку інформаційних технологій в військовій справі.

19. Організація управління як інформаційного процесу на основі нових інформаційних технологій.

20. Принципи побудови  системи інформаційно-аналітичного забезпечення ОУ ЗСУ.

21. Основні напрямки розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення ОУ ЗСУ.

22. Основні керівні документи по організації інформаційно-аналітичного забезпечення ОУ ЗСУ.

23. Принципи побудови телекомунікаційного середовища системи ІАЗ органів управління ЗСУ.

24. Основні складові інформаційно-аналітичного забезпечення.

25. Принципи побудови та структура програмного забезпечення системи ІАЗ органів управління ЗСУ.

26. Технічне забезпечення функціонування органу управління. Склад та вимоги до технічного забезпечення.

27. Етапи розробки та впровадження спеціального математичного забезпечення системи ІАЗ.

28. Сутність правового, організаційного та методичного забезпечення системи ІАЗ ОУ .

29. Основні напрямки розвитку інформаційних технологій штучного інтелекту.

30. Організація захисту інформації в органі управління.

31. Сутність розподілених технологій обробки і зберігання даних.

32. Організація роботи посадових осіб штабу у локальній обчислювальній мережі органу управління.

33. Система моделювання бойових дій військ. Порядок виконання розрахунку співвідношення сил сторін.

34. Система моделювання бойових дій військ. Порядок нанесення тактичної обстановки на карту.

35. Система моделювання бойових дій військ. Призначення та загальна характеристика.

 

 

Питання третьої групи

(практичні питання)

 

1. З використанням розрахункової задачі розробити пропозиції щодо розподілу однотипних матеріальних засобів із складів у частини при необхідності забезпечення мінімальних затрат на постачання та сформувати пропозиції до рішення командира. Вихідні дані:

 

Затрати (вартість)

Наявність запасів, Т

50

20

10

5

14

12

1

150

24

48

54

36

22

10

2

250

28

60

30

54

35

24

3

150

18

22

58

40

24

56

4

100

 

Потреба у запасах, Т

80

100

110

120

110

130

 

 

2. Визначити оптимальний план розподілу засобів розвідки по об’єктах противника, якщо система розвідки має три типи засобів (А1, А2, А3), кількість засобів кожного типу складає: . Угрупування противника  складає три типи об’єктів (В1, В2, В3), кількість об’єктів кожного типу складає: . Імовірність виявлення об’єктів задана матрицею ефективності:

.

 

3. Визначити оптимальний план розподілу m=4 артилерійських батарей для ураження n=4 цілей противника в умовах заборони зосередження вогню, якщо ефективність підрозділів за об’єктами противника характеризуються матрицею ймовірностей:

 

 

4. Визначити оптимальний план розподілу питань для опрацювання офіцерами штабу, якщо необхідно обробити три різних по формі та змісту комплексних документів в штабі. До  цієї роботи залучаються чотири офіцера різної спеціальності та рівня підготовки. Документи мають різний загальний обсяг, а також різний склад спеціальних питань, які відповідають компетенції виконавців. Вихідні дані наведено в таблиці:

 

35

60

65

 

Офіцери

 
12

40

55

35

14

32

70

60

8

 

Документи

 
45

45

45

6

6

24

10

 

 

5. З використанням розрахункової задачі визначити потрібну кількість залпів для ураження цілі з імовірність не менше 0,85 та сформулювати пропозиції до рішення командира. Ціль – великорозмірна (ротний опорний пункт), обстрілюється трьома залпами.

Вихідні дані:

можливі стани цілі:

S1 – ціль не уражена;

S2 – ціль має незначні ушкодження;

S3 – ціль має обмежену боєздатність;

S4 – ціль уражена;

матриця перехідних ймовірностей:

 

 

6. З трьох сховищ боєприпасів в чотири частини за поданими заявками (50, 150, 150, 100) одиниць призначено відправити боєприпаси одного типу. У сховищах є відповідно 150, 250 та 50 одиниць боєприпасів. Вартість перевезень одиниць боєприпасів зі сховищ у частину наведені в таблиці:

 

Сховища

Частини

 

1

2

3

4

1

20

10

40

22

2

24

14

18

40

3

10

28

32

36

 

7. Визначити оптимальний план розподілу вогневих засобів ураження по об’єктах-цілях противника. Вихідні дані:

кількість об’єктів

S = 7

кількість засобів

N = 7

 

важливість об’єктів

 

 

імовірність ураження об’єктів

 

 

8. З використанням розрахункової задачі визначити імовірність станів та сформулювати пропозиції до рішення командира. Ціль – великорозмірна ціль (ротний опорний пункт), обстрілюється трьома залпами. Вихідні дані:

можливі стани цілі:

S1 – ціль не уражена;

S2 – ціль має незначні ушкодження;

S3 – ціль має обмежену боєздатність;

S4 – ціль уражена;

матриця перехідних ймовірностей:

 

 

9. З використанням розрахункової задачі визначити імовірність обробки розвідувальних донесень пунктом командно-розвідувального центру та сформувати пропозиції до рішення командира.

Вихідні дані:

одночасний прийом та  обробка донесень – не більш 4 розвіддонесень;

середня тривалість оброблення одного донесення – 3 хвилини;

середній інтервал надходження донесень – 0,5 хвилин;

черга на обслуговування при зайнятості усіх каналів – не більше 4-х розвідувальних донесень.

 

10. З використанням розрахункової задачі обґрунтувати розподіл різнотипних вогневих засобів по об’єктах противника для забезпечення максимальних втрат противнику та сформулювати пропозиції до рішення командира.

Вихідні дані:

кількість типів засобів – 3;

кількість засобів ураження за типами ;

кількість об’єктів – 5;

важливість об’єктів: ;

імовірність ураження об’єктів типовими засобами:

 

 

11. Для переправи частини через річку підготовлено 2 парома. До переправи в середньому підходить 9 машин у годину. Середній час переправи однієї машини одним паромом складає 6 хв. Одночасно кожен паром може переправити тільки одну машину. Виходячи з мір безпеки від ударів противника в місцях переправи може знаходитися не більше 3-х машин. Оцінити ефективність переправи за показником імовірності обслуговування.

 

12. На командний пункт (КП) частини протиповітряної оборони надходять дані про повітряні цілі противника від системи розвідки з інтенсивністю 2 цілі за хвилину. На прийняття рішення і постановку вогневих задач витрачається 0.5 хвилини. Визначити продуктивність КП і середню кількість цілей, по котрим будуть поставлені вогневі задачі при відбитті нальоту повітряного противника на протязі 10 хвилин.

 

13. Засобами розвідки в територіальних водах виявлено 3 корабля противника. Планується ураження цілі протикорабельними ракетними комплексами берегової оборони. З використанням розрахункової задачі визначити потрібну кількість пусків ракет для ураження не менше 2-х кораблів з імовірністю 0,9 та сформулювати пропозиції до рішення командира Вихідні дані:

можливі стани цілі:

S1 – всі кораблі цілі;

S2 – потоплено один корабель;

S3 – потоплено два корабля ;

S4 – потоплено три корабля ціль;

                           матриця перехідних ймовірностей:

 

 

14. З використанням розрахункової задачі визначити ефективність  протитанкових засобів.

Вихідні дані:

число засобів – 6;

інтенсивність потоку танків –220 танків/год.;

середній час, що витрачається для ураження одного танку – 0,1 год.

 

15. Для артилерійського супроводу наступу військ в глибині оборони противника виділено n=4 батареї , кожна з яких спроможна в середньому подавляти по одному взводу за 20 хвилин. Оцінити можливості підрозділів, якщо за кожну годину бою у межі наступу військ буде виявлятися в середньому 8 взводів противника.

 

16. По танковому батальйонну противник може нанести удар бойовими вертольотами зі середньою інтенсивністю 2 вертольота за хвилину. Середній час обстрілу одного вертольота комплексом ППО складає 2 хвилини. Батальйон з повітря прикривається підрозділом ППО у складі 6 комплексів. Час перебування вертольота в зоні вогню 1 хвилина. Оцінити  ефективність підрозділу ППО за показником імовірності обслуговування.

 

17. З використанням розрахункової задачі визначити імовірність обробки цілей командним пунктом частини ППО, якщо цілі/хвилину, цілі/хвилину, , υ=1 цілей/хвилину.

 

18.Штаб артилерійської групи в складі шести однотипних артилерійських батарей планує вогонь на ураження 6 цілей. Кількість снарядів, потрібних для ураження кожної цілі із заданою ефективністю, наведені в таблиці. 

 

Номер

батареї

Номер цілі

1

2

3

4

5

6

        1

20

25

35

40

50

60

2

25

30

40

20

55

40

3

20

40

50

40

40

30

4

30

50

25

30

35

50

5

50

25

30

20

25

30

6

40

30

35

30

35

25

 

Спланувати вогонь групи так, щоб вразити всі цілі з мінімальними витратами снарядів.

 

19. Для обслуговування техніки танкової бригади після навчань в парку підготовлено 3 естакади. До естакади підходять в середньому 8 одиниць техніки в годину. Середній час обслуговування однієї одиниці техніки на естакаді – 15 хвилин.

Одночасно на кожній естакаді можна обслужити одну одиницю техніки. Виходячи з мір безпеки, в черзі на обслуговування можуть находитися не більш, як 3 одиниці техніки. Визначити ефективність обслуговування техніки.

20. Створюється система артилерійського вогню у складі 8 вогневих одиниць для відбиття атаки танків противника інтенсивність появи яких, у середньому, складає 5 т/хв.. Середній час обстрілу одного танка однією вогневою одиницею складає 4 хв. Середній час перебування танків у зоні вогню складає 4 хв. Оцінити  ефективність системи вогню за показником імовірності обслуговування.

 

21. Протитанковий взвод у складі трьох гармат зі складу протитанкового резерву розгортається на рубежі проти ділянки прориву оборони роти. На цій ділянці очікується до 20 танків протягом однієї години. Середній час поразки однією гарматою одного танку складає 5 хвилини. Танки противника, що входять в зону вогню, в той час , коли усі гармати  зайняті обстрілом, проходять її без обстрілу. Визначити ефективність протитанкової оборони.

 

 

22. З використанням розрахункової задачі розробити пропозиції щодо розподілу однотипних матеріальних засобів із складів у частини при необхідності забезпечення мінімальних затрат на постачання та сформувати пропозиції до рішення командира. Вихідні дані:

 

Затрати

Наявність запасів, Т

50

20

10

5

14

12

1

150

24

48

54

36

22

10

2

250

28

60

30

54

35

24

3

150

18

22

58

40

24

56

4

100

Потреба у запасах, Т

80

100

110

120

110

130

 
 

23. Визначити оптимальний план розподілу вогневих засобів ураження по об’єктах-цілях противника. Вихідні дані:

кількість об’єктів

S = 7

кількість засобів

N = 7

 

важливість об’єктів

 

 

 

імовірність ураження об’єктів

 

 

24. З використанням розрахункової задач обґрунтувати розподіл різнотипних вогневих засобів по об’єктах противника для забезпечення максимальних втрат противнику та сформулювати пропозиції до рішення командира.

Вихідні дані:

-         кількість типів засобів – 3;

-         кількість засобів ураження за типами ;

-         кількість об’єктів – 5;

-         важливість об’єктів: ;

-         імовірність ураження об’єктів типовими засобами:

 

 

 

25. Для артилерійського супроводу наступу військ в глибині оборони противника виділено n=4 батареї, кожна з яких спроможна в середньому подавляти по одному взводу за 20 хвилин. Оцінити можливості підрозділів, якщо за кожну годину бою у межі наступу військ буде виявлятися в середньому 8 взводів противника.

 

26. З використанням розрахункової задачі визначити імовірність станів та сформулювати пропозиції до рішення командира. Ціль – великорозмірна (ротний опорний пункт), обстрілюється трьома залпами.

Вихідні дані:

можливі стани цілі:

S1 – ціль не уражена;

S2 – ціль має незначні ушкодження;

S3 – ціль має обмежену боєздатність;

S4 – ціль уражена;

 

матриця перехідних ймовірностей:

 

 

27. Засобами розвідки в територіальних водах виявлено 3 кораблі противника. Протикорабельними ракетними комплексами берегової оборони планується нанести три послідовних удари. З використанням розрахункової задачі визначити імовірність станів та сформулювати пропозиції до рішення командира

Вихідні дані:

можливі стани цілі:

S1 – всі кораблі цілі;

S2 – потоплено один корабель;

S3 – потоплено два корабля ;

S4 – потоплено три корабля ціль;

                           матриця перехідних ймовірностей:

 

 

28. Засобами розвідки в територіальних водах виявлено 3 корабля противника. Планується ураження цілі проти корабельними ракетними комплексами берегової оборони. З використанням розрахункової задачі визначити потрібну кількість пусків проти корабельних ракет для ураження   кораблів противника з імовірністю не менше 0,9 та сформулювати пропозиції до рішення командира. Вихідні дані:

можливі стани цілі:

S1 – всі кораблі цілі;

S2 – потоплено один корабель;

S3 – потоплено два корабля ;

S4 – потоплено три корабля ціль;

                           матриця перехідних ймовірностей:

 

 

29. Для обслуговування техніки танкової бригади після навчань в парку підготовлено 3 естакади. До естакади підходять в середньому 8 одиниць техніки в годину. Середній час обслуговування однієї одиниці техніки на естакаді – 20 хвилин.. Одночасно на кожній естакаді можна обслужити одну одиницю техніки. Виходячи з мір безпеки, в черзі на обслуговування можуть находитися не більш, як 3 одиниці техніки. Визначити ефективність обслуговування техніки.

 

30. Штаб артилерійської групи в складі чотирьох однотипних артилерійських батарей планує вогонь на ураження 4 цілей. Кількість снарядів, потрібних для ураження кожної цілі із заданою ефективністю, наведені в таблиці. 

 

Номер

батареї

Номер цілі

 

1

2

3

4

 

 

1

20

25

35

40

 

 

2

25

30

40

20

 

 

3

20

40

50

40

 

 

4

30

50

25

30

 

 

 

Спланувати вогонь групи так, щоб вразити всі цілі з мінімальними витратами снарядів.  

31. Для переправи частини через річку підготовлено 2 парома. До переправи в середньому підходить 9 машин у годину. Середній час переправи однієї машини одним паромом складає 6 хв. (0,1 години). Одночасно кожен паром може переправити тільки одну машину. Виходячи з мір безпеки від ударів противника в місцях переправи може знаходитися не більше 3-х машин. Оцінити ефективність переправи за показником імовірності обслуговування.

 

32. Створюється система артилерійського вогню у складі 8 вогневих одиниць для відбиття атаки танків противника інтенсивність появи яких, у середньому, складає 4 т/хв.. Середній час обстрілу одного танка однією вогневою одиницею складає 6 хв. Середній час перебування танків у зоні вогню складає 10 хв. Оцінити ефективність системи вогню за показником імовірності обслуговування.

 

 

33. Обґрунтувати розподіл батарей бригадної артилерійської групи по об’єктах противника для забезпечення максимальних втрат противнику та сформулювати пропозиції до рішення командира. Вихідні дані:

кількість типів засобів – 3;

кількість батарей за типами ;

кількість об’єктів – 5;

важливість об’єктів: .

34. Ввести до бази нормативних даних Stabs дані про танкову роту.

35. Користуючись системою Stabs, нанести на карту бойовий порядок угруповання, що складається з двох механізованих та одної танкової роти.

 

Питання четвертої групи

1. Характерні риси сучасного загальновійськового бою і їх стисла характеристика.

2. Основні принципи сучасного загальновійськового бою і їх стисла характеристика.

3. Послідовність роботи командира взводу щодо організації бою після отримання бойової задачі.

4. Пункти бойового наказу командира взводу на бій .

5. Місце, роль, бойова задача взводу в обороні.

6. Умови переходу взводу до оборони та їх характеристика.

 7. Послідовність роботи командира взводу щодо організації оборони в умовах відсутності зіткнення з противником.

8. Послідовність роботи командира взводу щодо організації оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником.

9. Схема взводного опорного пункту, її зміст, порядок оформлення.

10. Місце, роль, бойова задача взводу в наступі роти.

11. Засоби переходу взводу у наступ, їх стисла характеристика.

12. Засоби побудови бойового порядку взводу у наступі.

13. Що вказує командир взводу підрозділам взводу на наступ в бойовому наказі.

14. Питання, які вирішує командир взводу в період проведення рекогносцировці.

15. Мета організації взаємодії, питання, які узгоджуються в період  організації взаємодії.

16. Особливості наступу в горах.

17. Особливості наступу вночі.

18. Місце, роль, бойова задача батальйону (роти) в обороні бригади (батальйону).

19. Вимоги до оборони батальйону (роти).

20. Побудова оборони батальйону (роти).

21. Побудова бойового порядку батальйону в обороні.

22. Що включає система опорних пунктів і вогневих позицій батальйону (роти) в обороні.

23. Що включає система вогню батальйону (роти) в обороні.

24. Що включає система інженерних загороджень в обороні батальйону (роті).

25. Що включає підготовка оборони батальйону (роти).

26. Послідовність роботи командира батальйону (роти) щодо організації оборони при переході до оборони в умовах відсутності безпосереднього зіткнення з противником.

27. Послідовність роботи командира батальйону (роти) щодо організації оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником.

28. Зміст бойового розпорядження на оборону.

29. Схема опорного пункту роти, що включає, підстава для розробки.

30. Зміст вогневого ураження противника в обороні батальйону (роти).

31. Місце, роль батальйону (роти) в наступі бригади (батальйону).

32. Бойові задачі, бойовий порядок батальйону (роти) в наступі, їх стисла характеристика.

33. Способи переходу батальйону (роти) у наступі, їх стисла характеристика.

34. Підготовка наступу батальйону (роти) (що включає, розкрити зміст організації підготовки наступу).

35. Основні періоди вогневого ураження противника в наступі батальйону (роти).

 

Питання п’ятої групи

1. Загальна будова танка Т-б4Б, розподіл внутрішнього об'єму танка на відділення. Компонування відділень танка.

2. Технічна характеристика і загальна будова двигуна 5ТДФ.

3. Паливна система Т-64Б: Призначення, характеристика, і загальна будова.

4. Система живлення повітрям двигуна танка Т-64Б: призначення, характеристика, загальна будова.

5. Система змащування двигуна Т-64Б: призначення, характеристика, загальна будова.

6. Система охолодження і підігріву двигуна Т-64Б: призначення, характеристика, загальна будова.

7. Трансмісія танка Т-64Б. Визначення, призначення, технічна характеристика, склад.

8. Приводи керування трансмісією Т-64Б: призначення, склад, структурна схема.

9.Гусеничний рушій Т-64Б: визначення, призначення, технічна характеристика, загальна будова.

10. Система підресорювання танка Т-64Б. Визначення, призначення, технічна характеристика, загальна будова.

11. Бойова і технічна характеристика БМП-1: Основні дані бойової і технічної характеристики: загальні дані, вогнева міць, захист, рухливість.

12. Розподіл внутрішнього об'єму корпуса і башти БМП-1 на функціональні відділення.

13.Технічна характеристика і загальна будова двигуна УТД-20.

14. Система живлення повітрям УТД-20: призначення, характеристика, будова і робота.

15. Система змащення двигуна УТД-20: призначення, характеристика, загальна будова.

16. Система охолодження і підігріву двигуна УТД-20: призначення, характеристика, загальна будова.

17.Визначення, призначення, технічна характеристика і склад трансмісії БМП-1.

18. Технічна характеристика і будова гусеничного рушія БМП-1.

19. Технічна характеристика і будова системи підресорювання БМП-1.

20. Основні дані бойової і технічної характеристики БТР-80: загальні дані, вогнева міць, захист, рухомість.

21. Загальна будова БТР-80: розподіл внутрішнього об'єму корпуса і башти на функціональні відділення; компонування моторно-трансмісійного відділення; компонування відділення керування.

22. Силова установка БТР-80: загальна будова і компонування силової установки.

23. Трансмісія БТР-80: загальний устрій і компонування трансмісії

24.Ходова частина БТР-80: загальна будова і компонування ходової частини;

25.Рульове керування БТР-80. Призначення, технічна характеристика і загальна будова.

26. Гальмові системи БТР-80. Призначення, технічна характеристика і загальна будова.

27.Технічна характеристика і загальна будова автомобіля КАМАЗ-4310.

28. Будова силової установки автомобіля КАМАЗ-4310.

29. Будова трансмісії автомобіля КАМАЗ-4310.

30. Будова ходової частини автомобіля КАМАЗ-4310.

31. Рульове керування автомобіля КАМАЗ-4310. Призначення, загальний устрій і принцип дії.

32. Гальмові системи автомобіля КАМАЗ-4310. Призначення, загальний устрій і принцип дії.

33. Призначення, загальна характеристика комплексу озброєння танка Т-64Б. Склад комплексу озброєння танка Т-64Б.

34. Призначення, загальна характеристика комплексу озброєння БМП-2. Склад комплексу озброєння БМП-2.

35 Елементи парків і їх призначення.

 

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

                                                                                                    В.Я. МАРЧЕНКО

“___”   червня   2011 р.Создан 04 июл 2012 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425