Випуск 2011

 
 

Випуск 2011

Народна армія № 144 від 09.08.2011 р. 

В Національному універси­теті оборони України відбулися урочистості з нагоди випуску майбутніх офіцерів запасу. Цьо­го дня присягу на вірність Укра­їнському народові склали біль­ше п'ятисот студентів, які навча­лися на кафедрі підготовки офі­церів запасу за спеціальностя­ми «Інформаційне та матема­тичне забезпечення», «Органі­зація об'єднаного забезпечення наземних військ та авіації» та «Фінансове забезпечення». Звання «молодший лейтенант запасу» вони отримають після складання випускних іспитів у своїх вишах.

Випускників вітали поміч­ник ректора Київського націо­нального університету техноло­гій та дизайну В'ячеслав Попельний, начальник управління кадрів адміністрації державної прикордонної служби України генерал-майор Дмитро Іщенко та інші поважні гості.

Перед випуском усі сту­денти пройшли польовий вихід, де взяли участь у тактичних навчаннях з бойовою стрільбою. Збір відбувся в навчальному центрі, що неподалік селища Дівички. Провести заняття у парку бойових машин, на тактичних полях і особливо при виконанні бойових стрільб викладачам ка­федри допомогли офіцери 6-го навчального артилерійського полку 169-го навчального цент­ру Сухопутних військ ЗС Украї­ни під командуванням Сергія Барановського, — розповів заві­дувач кафедри підготовки офі­церів запасу НУОУ полковник запасу Валерій Марченко.

Зокрема, під час збору зі студентами проведено практич­ні заняття з тактики, військової топографії, інженерної підготовки, з РХБЗ та вогневої підготов­ки з практичним виконанням на­вчальних стрільб з АК-74 та піс­толета Макарова. Після збору вони склали випускні іспити з військово-технічної та військо­во-спеціальної підготовки.

Готувати офіцерів запасу в Національному університеті оборони України почали з 2001 року, а через п'ять років тут створили окрему відповідну ка­федру. Загалом же у навчанні студентів військової справи задіяні викладачі з 14 кафедр уні­верситету. Навчаються студен­ти один день на тиждень упро­довж двох років у спеціалізова­них аудиторіях. Поєднують тео­рію з практикою під час групо­вих і практичних тренувань. Але левову частку знань війсь­кової справи студенти набува­ють під час самостійної роботи. її напрямок визначають за до­помогою спеціально розробле­них завдань та методичних ре­комендацій.

Багато уваги приділяється заняттям на штатному озброєн­ні та військовій техніці. Практич­но для кожної військово-обліко­вої спеціальності обладнаний спеціалізований навчальний клас, який відповідає програмі підготовки. До послуг студентів також бібліотека, читальний зал, комп'ютерні класи. За по­треби кожен може отримати будь-який підручник чи навчаль­ний посібник — їх тут не бракує. Останнім акордом у студентсь­кому навчанні є місячний польо­вий збір.

Що цікаво, понад сто сту­дентів з кожного випуску підпи­сують контракт з різними сило­вими відомствами, але найбіль­ше — із Збройними Силами України. Серед тих, хто йде слу­жити, чимало й дівчат.

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 29 вересня 2015 року

Відповідно до підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 29 вересня 2015 року

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);

рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Капочкіної Анастасії Борисівни, залишивши в силі рішення спеціалізованої вченої ради К 41.090.02 Одеського державного екологічного університету від 26 листопада 2014 року протокол № 6 про відмову у присудженні їй наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.08 «Океанологія», на підставі висновку.

  1. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).
  2. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника та у видачі атестата старшого наукового співробітника Дійчуку Володимиру Васильовичу зі спеціальності 02.00.04 «Фізична хімія» та Бікшаєвій Яні Борисівні зі спеціальності 14.01.16 «Психіатрія».
  3. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій від 28 травня 2015 року протокол № 6 про присудження наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та відмовити у видачі диплома доктора економічних наук Бойку В ’ячеславу Івановичу на підставі висновку;

Д 26.613.06 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шулика МОЗ України від 28 травня 2015 року протокол № 10 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальностей 14.01.15 «Нервові хвороби», 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Латосі Іллі Олександровичу на підставі висновку.

  1. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо

дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі - Порядок);

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

  1. Керівникам

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.

Л. В. Громашевського НАМИ України»,

Інституту агроекології і природокористування НААН,

Інституту економіки промисловості НАН України,

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМИ України,

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,

Київського національного університету будівництва і архітектури, Львівського національного університету ветеринарної медицини імені С. 3. Ґжицького,

Національного авіаційного університету,

Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету водного господарства та природо­користування,

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шулика МОЗ України,

Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова,

Одеської національної академії харчових технологій,

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1)     за порушення пункту 7 Порядку

а)  щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

Кулікову П. М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата економічних наук Петраш О. П.;

Фурдичку О. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата біологічних наук Кирничишин О. Р.;

Клименко С. В., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата біологічних наук Вантюха І. В.;

б)  щодо персональної відповідальності голів рад за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів голові спеціалізованої вченої ради Носку М. О., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора педагогічних наук Адирхаєва С. Г.;

2)    за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо відповідності роботи паспорту наукової спеціальності голові спеціалізованої вченої ради Кіреєвій 3. О., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата психологічних наук Ліб 1.1.;

З

 

3)    за порушення вимог пункту 11 Порядку щодо захисту кандидатської дисертації за однією спеціальністю членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Гиріній О. М., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата медичних наук Латохи І. О.;

Зарембі Є. X., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата медичних наук Латохи І. О.;

Коваленко О. Є., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата медичних наук Латохи І. О.;

4)    за порушення вимог пункту 12 Порядку та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1851/22163, щодо публікацій за темою дисертації у фахових виданнях з відповідної галузі науки та їх кількості головам спеціалізованих вчених рад:

Сак Т. В., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора психологічних наук Яковлевої С. Д.;

Заковичу М. М., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філософських наук Пальчика А. О.;

Лагодієнку В. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора економічних наук Бойка В. І.;

членам комісії ради з попереднього розгляду:

Скрипник Т. В., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації        здобувана                            наукового   ступеня        доктора психологічних   наук

Яковлевої С. Д.;

Кобильченко В. В., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації  здобувана                            наукового   ступеня        доктора психологічних   наук

Яковлевої С. Д.;

Колупаєвій А. А., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації         здобувана                            наукового   ступеня        доктора психологічних   наук

Яковлевої С. Д.;

Рибалко В. В., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації здобувана                            наукового   ступеня        доктора психологічних   наук

Яковлевої С. Д.;

Процюк Р. Г., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора психологічних наук Яковлевої С. Д.;

Єленському В. Є., доктору філософських наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філософських наук Пальчика А. О.;

Чорноморцю Ю. П., доктору філософських наук, доценту щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філософських наук Пальчика А. О.;

Черенкову М. М., доктору філософських наук щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філософських наук Пальчика А. О.;

Мармуль Л. О., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора економічних наук Бойка В. І.;

Копитку В. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора економічних наук Бойка В. І.;

Іртищевій І. О., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора економічних наук Бойка В. І.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Макарчук Н. О., доктору психологічних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора психологічних наук Яковлевої С. Д.;

Остащук І. Б., доктору філософських наук, доценту щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філософських наук Пальчика А. О.;

Богатову А. Г., кандидату економічних наук щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора економічних наук Бойка В. І.;

5)      за порушення вимог пункту 13 Порядку щодо оформлення автореферату, у тому числі в частині його змістовного наповнення науковому керівнику Гудзю П. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата економічних наук Павелка В. Ю.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Кравчук Н. М., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата економічних наук Павелка В. Ю.;

6)      за порушення пункту 24 Порядку та пункту 4.8 Положення про

спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за №         1170/19908, щодо оформлення атестаційної справи головам

спеціалізованих вчених рад:

Стибелю В. В., доктору ветеринарних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Левицької В. А. та Трофімова М. М.;

Амоші О. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата економічних наук Ващиліна С. В.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Третяк О. С., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора педагогічних наук Адирхаєва С. Г.;

Приймі О. Б., кандидату ветеринарних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Левицької В. А. та Трофімова М. М.;

Кузьменко Л. М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата економічних наук Ващиліна С. В.;

7)     за порушення пункту ЗЛ Положення про спеціалізовану вчену раду

а) щодо формування комісії ради з попереднього розгляду дисертації голові спеціалізованої вченої ради Чехуну В. Ф., доктору медичних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора біологічних наук Лук’янової Н. Ю. та кандидата біологічних наук Демаша Д. В., Кленова О. О., Лихової О. О. та Музальова 1.1.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Шлапацькій Л. М., кандидату біологічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора біологічних наук Лук’янової Н. Ю. та кандидата біологічних наук Демаша Д. В., Кленова О. О., Лихової О. О. та Музальова 1.1.;

б) щодо прийняття дисертації до розгляду не раніше ніж через два місяці з дня розсилання виготовлювачами обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувана, голові спеціалізованої вченої ради Задорожній В. І., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора медичних наук Подаваленко А. П.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Березіній Л. В., кандидату медичних наук щодо дисертації здобувана наукового ступеня доктора медичних наук Подаваленко А. П.;

в) щодо наукового рівня дисертації голові спеціалізованої вченої ради Поповій І. С., доктору філологічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філологічних наук Алі Мухаммеду Ясін (громадянина Республіки Ірак);

8)   за порушення вимог пункту 3.6 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо проведення захисту дисертації не раніше ніж через місяць після опублікування повідомлення про прийняття дисертації до захисту голові спеціалізованої вченої ради Гусєву В. А., доктору філологічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата філологічних наук Буділової О. В.;

9)      за порушення вимог пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо відповідальності офіційного опонента за об’єктивність і якість підготовленого ним відгуку в частині відповідності дисертації вимогам Порядку офіційним опонентам:

Шкробот С. І., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата медичних наук Латохи І. О.;

Зарембі Є. X., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата медичних наук Латохи І. О.;

Дзюбі О. М., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата медичних наук Латохи І. О.;

10)       за порушення вимог пункту 40 Положення про підготовку науково- педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності за якісне написання аспірантом дисертації науковим керівникам:

Малихіній О. М., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувана                           наукового                          ступеня  кандидата     економічних    наук

Петраш О. П.;

Габріеловій Т. Ю., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації     здобувана                           наукового                          ступеня   кандидата     економічних    наук

Василенку І. В.;

Ходаківському Є. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувана                           наукового                          ступеня  кандидата     економічних    наук

Мартинчука І. В.;

Коніщуку В. В., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувана наукового ступеня кандидата біологічних наук Кирничишин О. Р.;

Мінарченко В. М., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувана                           наукового ступеня        кандидата біологічних         наук

Вантюха І. В.

  1. На підставі пункту 14 Порядку та відповідно до пункту 41 Порядку у зв’язку з виявленням текстових запозичень без посилання на джерело позбавити наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальностей 03.00.15 «Генетика» та 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» Євдокимову Вікторію Володимирівну.
  2. Рекомендувати ректору Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Вороненку Юрію Васильовичу, доктору медичних наук, професору, академіку НАМИ України подати інші кандидатури для призначення голови та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06.
  3. Утворити:

апеляційну комісію для розгляду апеляції Мисніка Сергія Івановича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від ЗО червня 2015 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 73.138.02 Східно­європейського університету економіки і менеджменту від 27 листопада

2014     року протокол № 18/2 про присудження йому наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», затвердивши її у складі згідно з додатком 5;

апеляційну комісію для розгляду апеляції Банчука Миколи Васильовича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 30 червня

2015     року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України від 21 січня 2015 року протокол № 1 про присудження йому наукового ступеня доктора наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління», призначивши головою апеляційної комісії доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Нижник Ніну Романівну, завідувача відділу Інституту законодавства Верховної Ради України.

Голові апеляційної комісії подати пропозиції щодо формування її складу.


Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А. Є.


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

Гомонай Ганна Миколаївна, 01.04.04 «Фізична електроніка»

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Д 26.179.02

Колупаєв Борис Борисович, 01.04.19 «Фізика полімерів»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.08

Дорошенко Ірина Юріївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.23

Ущенко Юрій Олександрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.37

Сливка-Тилищак Ганна Іванівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України Д 64.175.02

Фертман Олена Леонідівна, 01.04.11 «Магнетизм»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут біології тварин НААН Д 35.368.01

Гавриляк Вікторія Василівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут гідробіології НАН України Д 26.213.01

Юришинець Володимир Іванович, 03.00.17 «Гідробіологія»

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМИ України Д 26.155.01

Лук’янова Наталія Юріївна, 14.01.07 «Онкологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.38

Моренко Алевтина Григорівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.19

Сенюк Ольга Федорівна, 03.00.01 «Радіобіологія»

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України Д 26.203.01

Дубина Александр Володимирович, 04.00.02 «Геохімія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.03

Кондратець Василь Олександрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.03

Фомичов Вадим Володимирович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Д 08.080.07

Чеберячко Сергій Іванович, 05.26.01 «Охорона праці»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Щетинін Сергій Вікторович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Державний університет телекомунікацій Д 26.861.01

Бондаренко Віктор Євгенович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» Наконечний Володимир Сергійович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Пархомей Ігор Ростиславович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Донбаська державна машинобудівна академія Д 12.105.01

Розов Юрій Георгійович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Д 26.192.03

Тютюник Вадим Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України Д 08.188.01

Гаврилов Вячеслав Іванович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Інститут електродинаміки НАН України Д 26.187.01

Пєтухов Ігор Сергійович, 05.09.05 «Теоретична електротехніка»

Д 26.187.03

Сопель Михайло Федорович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи»

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України Д 64.245.01

Литовченко Сергій Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

 

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Д 27.201.01

Комаров Юрій Олексійович, 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Д 64.180.01

Венгеров Ігор Рувимович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 64.180.02

Гоцуленко Володимир Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Київський національний університет технологій та дизайну Д 26.102.03

Козарь Оксана Петрівна, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

Київський національний університет будівництва і архітектури Д 26.056.05

Сахаров Володимир Олександрович, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Національний університет харчових технологій Д 26.058.03

Карпенко Олена Володимирівна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Національний авіаційний університет Д 26.062.05

Шафран Кшиштоф Станіслав (громадянин Польщі), 05.07.01 «Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів»

Д 26.062.17

Комарова Лариса Олексіївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» Терейковський Ігор Анатолійович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Фірсов Сергій Миколайович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Д 64.062.02

Кравченко Ігор Федорович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Д 64.062.04

Кондратьев Андрій Валерійович, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.03

Саввова Оксана Вікторівна, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

Д 64.050.07

Александрова Тетяна Євгенівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

З

 

Д 64.050.14

Тимчук Сергій Олександрович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.02

Мухін Вадим Євгенійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Д 26.002.11

Кирилович Валерій Анатолійович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Козлов Леонід Геннадійович, 05.02.02 «Машинознавство»

Д 26.002.13

Шевчук Лілія Іванівна, 05.17.21 «Технологія водоочищення»

Д 26.002.15

Пащенко Валерій Миколайович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Національний транспортний університет Д 26.059.03

Горбай Орест Зенонович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.02

Захарченко Сергій Миколайович, 05.09.05 «Теоретична електротехніка»

Д 35.052.04

Ділай Ігор Володимирович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 35.052.07

Курта Сергій Андрійович, 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу»

Д 35.052.13

Сушинський Орест Євгенович, 05.27.01 «Твердотільна електроніка»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.06

Кухарець Савелій Миколайович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Лопатько Костянтин Георгійович, 03.00.20 «Біотехнологія»

Національний університет харчових технологій Д 26.058.02

Литвиненко Олександр Анатолійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Д 64.827.01

Кузь Микола Васильович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Одеська державна академія будівництва і архітектури Д 41.085.01

Осипов Олександр Федорович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Одеська державна академія технічного регулювання та якості Д41.113.01

Орнатський Дмитро Петрович, 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Д 41.816.01

Загребнюк Віктор Іванович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Д 41.816.02

Полікаровських Олексій Ілліч, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Одеська національна академія харчових технологій Д 41.088.01

Одарченко Дмитро Миколайович, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Д 41.088.03

Бошкова Ірина Леонідівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Одеський національний політехнічний університет Д 41.052.02

Бойко Андрій Олександрович, 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

Ромасевич Юрій Олександрович, 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Д 58.052.02

Ляшук Олег Леонтійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України Д 35.226.01

Вороняк Тарас Іванович, 05.02.10 «Діагностика металів і конструкцій»

Д 35.226.02

Сиротюк Андрій Михайлович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Хмельницький національний університет Д 70.052.02

Аулін Віктор Васильович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Стельмах Олександр Устимович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Д 67.830.01

Писаренко Павло Володимирович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Хоміна Вероніка Ярославівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Д 08.804.02

Фурдичко Орест Іванович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут агроекології і природокористування НААН Д 26.371.01

Єгорова Тетяна Михайлівна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біології тварин НААН Д 35.368.01

Ткачук Віталій Мирославович, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН Д 27.355.01

Вдовиченко Юрій Васильович, 06.01.01 «Розведення та селекції тварин»

Хвостик Віктор Павлович, 06.01.01 «Розведення та селекції тварин»

Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького Д 35.826.01

Шостя Анатолій Михайлович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Д 35.826.02

Клименко Олександр Миколайович, 03.00.16 «Екологія»

Піддубна Людмила Михайлівна, 06.02.01 «Розведення а селекція тварин»

Миколаївський національний аграрний університет та ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Д 38.806.02

Повод Микола Григорович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.04

Ткаченко Микола Адамович, 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»

Д 26.004.10

Карпук Леся Михайлівна, 06.01.09 «Рослинництво»

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Д 27.361.01

Полторецький Сергій Петрович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Інститут історії України НАН України Д 26.235.01

Тимошенко Юрій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Борчук Степан Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Криськов Андрій Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»

Пекарчук Володимир Михайлович, 07.00.01 «Історія України»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України Д 35.222.01

Войнаровський Віктор Миколайович, 07.00.04 «Археологія»

Волощук Мирослав Михайлович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Д 26.228.01

Чорна Наталія Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.01

Конта Ростислав Михайлович, 07.00.05 «Етнологія»

Слободян Наталія Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.12

Ворончук Ірина Олексіївна, 07.00.01 «Історія України»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.02

Доценко Віктор Олегович, 07.00.01 «Історія України»

Нікітін Юрій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.10

Бабенко Людмила Леонідівна, 07.00.01 «Історія України»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького К 73.053.01

Демуз Інна Олександрівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Д 76.051.06

Прігарін Олександр Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Шваб Анатолій Георгійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Національна академія управління»

Д 26.889.01

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Гончаров Геннадій Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Диха Марія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Андрієнко Василь Миколайович, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.01

Чудаєва Ія Борисівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Вінницький національний аграрний університет Д 05.854.03

Польова Олена Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

Д 26.853.01

Еолубка Степан Михайлович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Меліхов Андрій Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донбаська державна машинобудівна академія Д 12.105.03

Коверга Сергій В’ячеславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мінакова Світлана Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Ясинська Надія Альбертівна, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Донецький національний університет Д 11.051.03

Борисова Світлана Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Житомирський національний агроекологічний університет Д 14.083.02

Кравчук Ірина Ігорівна,          08.00.03 «Економіка   та     управління   національним

господарством»

Інститут економіки промисловості НАН України Д 11.151.01

Дейч Марина Євгенівна,       08.00.03  «Економіка   та    управління   національним

господарством»

Жикаляк Микола Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Д41.177.02

Колодинський Сергій Борисович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Київський національний торговельно-економічний університет Д 26.055.01

Босовська Мирослава Веліксівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 

Дубовик Тетяна Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ситник Ганна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.055.03

Гарбар Жанна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.02

Співак Інна Віталіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.13

Прушківська Емілія Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Класичний приватний університет Д 17.127.01

Манжура Олександр Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівська комерційна академія Д 35.840.01

Скрипко Тетяна Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національна академія статистики, обліку та аудиту Д 26.870.01

Дмитренко Ірина Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Національний авіаційний університет Д 26.062.02

Капаруліна Ірина Миколаївна, 08.00.04«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мягких Ірина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НАН України Д 26.350.01

Залізко Василь Дмитрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.350.02

Канцуров Олег Олександрович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Теребух Андрій Андрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Одеський національний економічний університет Д 41.055.01

Жданова Людмила Леонідівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 41.055.03

Шандова Наталія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Одеський національний політехнічний університет Д 41.052.10

Балан Олександр Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Європейський університет»

Д 26.063.01

Лащак Віктор Васильович, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Масленніков Євген Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Жигирь Анатолій Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Руснак Алла Валентинівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Сумський державний університет Д 55.051.01

Лабунська Світлана Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Д 29.051.01

Кудріна Ольга Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Тернопільський національний економічний університет Д 58.082.01

Кузьмак Олена Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Український державний університет залізничного транспорту Д 64.820.05

Разумова Катерина Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Університет банківської справи Д 26.883.01

Хмелярчук Марія Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Д 64.055.02

Стрижиченко Костянтин Анатолійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Хмельницький національний університет Д 70.052.0І

Йохна Микола Антонович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Хмельницький національний університет Д 70.052.01

Полінкевич Оксана Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Д 08.051.11

Прудникова Олена Вікторівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» Секундант Сергій Григорович, 09.00.05 «Історія філософії»

Інститут вищої освіти НАПН України Д 26.456.01

Замкова Наталія Леонідівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Чайка Ірина Юріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.17

Корабльова Валерія Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.43

Владиченко Лариса Дмитрівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.16

Павлишин Людмила Григорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.053.21

Головащенко Сергій Іванович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова Д 41.051.09

Ханжи Володимир Борисович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.06

Бейлін Михайло Валерійович, 09.00.09 «Філософія науки»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України Д 26.178.01

Бандровська Ольга Трохимівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»; 10.01.06 «Теорія літератури»

Констанкевич Ірина Мирославівна, 10.01.01 «Українська література»

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Д 26.172.01

Скоробогатова Олена Олександрівна, 10.21.02 «Російська мова»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.11

Моісеєнко Олена Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.19

Гнатюк Любомира (громадянка Польщі), 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Пахолок Зінаїда Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Українець Людмила Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»

Київський університет імені Бориса Грінченка Д 26.133.03

Астрахан Наталія Іванівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Віннікова Наталія Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.02

Гриценко Володимир Григорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.02

Овчарук Сергій Станіславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Д 26.236.02

Гафурова Олена Вікторівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Дякович Мирослава Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.236.04

Боднарук Микола Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Синчук Світлана Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Інститут законодавства Верховної Ради України Д 26.867.01

Кушерець Дарина Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Рустамзаде Айхан Ханкіши огли (громадянин Азербайджанської Республіки), 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Янчук Артем Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.04

Патерило Ірина Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Перощук Зорина Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чижмарь Катерина Іванівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Д 26.500.01

Бутирський Андрій Анатолійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько- процесуальне право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.04

Нестерович Володимир Федорович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.16

Бондар Олександр Григорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Піддубний Олексій Юрійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.03

Басай Олександр Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Полянський Євген Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Д 64.086.01

Баранов Олександр Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Россіхіна Галина Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 64.086.02

Козаченко Анатолій Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.01

Юнін Олександр Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 64.700.03

Бабенко Андрій Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Д 05.053.01

Білецька Галина Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Петришин Людмила Йосипівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

ДУ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Д 41.053.01

Андрющенко Тетяна Костянтинівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»

Костенко Ростислав Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Житомирський державний університет

Д 14.053.01

Коновальчук Іван Іванович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут вищої освіти НАПН України Д 26.456.02

Зайченко Наталія Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут педагогіки НАПН України Д 26.452.01

Рибалко Ліна Миколаївна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.03

Арешонков Володимир Юрійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Д 26.451.01

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут проблем виховання НАПН України Д 26.454.01

Комаровська Оксана Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Київський університет імені Бориса Грінченка Д 26.133.05

Романишина Наталія Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.01

Гуренко Ольга Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Жигірь Вікторія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Локшин Віктор Соломонович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Д 26.053.06

Бургун Ірина Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Д 26.053.08

Лабунець Віктор Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Д 26.053.14

Арефьєв Валерій Георгійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Хорошуха Михайло Федорович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Національний університет біоресурсів і природокористування Д 26.004.18

Васюк Оксана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Д 29.051.06

Черкашина Тетяна Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Яковлева Вікторія Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Д 74.053.01

Ковальчук Олена Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Д 64.053.04

Голубнича Людмила Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Завалевський Юрій Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Херсонський державний університет Д 67.051.03

Кучеренко Ірина Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Д 79.053.02

Адирхаєв Сослан Георгійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Гаркуша Сергій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» МЕДИЧНІ НАУКИ

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України Д 44.601.01

Дмитренко Марина Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України Д 05.600.01

Байбаков Володимир Олександрович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»

Коньков Дмитро Геннадійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Максим’юк Віталій Васильович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 05.600.04

Боднар Ганна Борисівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

П’ятницький Юрій Сергійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. 1.1. Мечникова НАМИ України»

Д 64.618.01

Гайсенюк Федір Зіновійович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»

ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМИ України»

Д 26.553.01

Трохимович Ольга Віталіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

ДУ «Інститут стоматології НАМИ України»

Д 41.563.01

Гевкалюк Наталія Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМИ України» Д 26.552.01

Линник Микола Іванович, 14.01.26 «Фтизіатрія»

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологи імені О. О. Шалімова» НАМИ України Д 26.561.01

Коломійцев Василь Іванович, 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМИ України»

Д 26.562.02

Грабар Валерія Володимирівна, 03.00.15 «Генетика»

Кіцера Наталія Іванівна, 03.00.15 «Генетика»

ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМИ України»

Д 26.614.01

Подаваленко Алла Павлівна, 14.02.02 «Епідеміологія»

Інститут експериментальної патології онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМИ України Д 26.155.01

Крижанівська Анна Євстахіївна, 14.01.07 «Онкологія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України Д 35.600.01

Скрипко Василь Дмитрович, 14.01.03 «Хірургія»

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Д 26.171.03

Яворський Олександр Васильович, 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика та кібернетика»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.01

Мар’єнко Лідія Борисівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Гомон Микола Лонгінович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України Д 26.003.01

Гринзовський Анатолій Михайлович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

 

Одеський національний медичний університет МОЗ України Д 41.600.02

Анчева Ірина Анатоліївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Артьоменко Володимир Вікторович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Д 64.609.04

Кучин Юрій Леонідович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України Д 64.600.06

Гінзбург Валентина Григорівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Короп Олег Андрійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Сміянов Владислав Анатолійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України Д 17.600.03

Бушуєва Інна Володимирівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України Д 64.605.01

Ільїна Тетяна Василівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Куценко Сергій Анатолійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Д 27.821.02

Мисак Андрій Романович, 16.00.05 «Ветеринарна хірургія»

Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького Д 35.826.03

Тішин Олександр Леонідович, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія» Фотіна Ганна Анатоліївна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.03

Долецький Станіслав Павлович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Д 26.227.02

Миленька Галина Дмитрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України Д 26.005.01

Скорик Андріана Ярославівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Львівська національна академія мистецтв Д 35.103.01

Кротова Тетяна Федорівна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»

 

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури Д 26.056.02

Василенко Олександр Борисович, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Осиченко Галина Олексіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

Харківський національний університет будівництва та архітектури Д 64.056.02

Буряк Олександр Петрович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Д 26.450.02

Яковлева Світлана Дмитрівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.08

Дробот Ольга Вячеславівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Кобець Олександр Володимирович, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Класичний приватний університет Д 17.127.02

Андрущенко Ганна Іванівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Д 41.053.06

Маслов Юрій Костянтинович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.29

Піпченко Наталія Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Вонсович Сергій Геннадійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.02

Коломієць Олег Валерійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України Д 26.850.01

Колесник Олена Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Львівський державний університет фізичної культури Д 35.829.01

Пітин Мар’ян Петрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Національний університет фізичного виховання і спорту України Д 26.829.02

Футорний Сергій Михайлович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Донецький державний університет управління Д 11.107.01

Чернецький Вадим Юрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України Д 26.810.01

Купрійчук Василь Михайлович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» Кравчук Ірина Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Попович Наталія Григорівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» Мироненко Марк Юрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили Д 38.053.03

Палагнюк Юліана Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

 

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України ОР .2015 № (?££

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук ФВИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

Бойчук Андрій Михайлович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

Біланич Ростислав Михайлович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» Вакульчак Василь Васильович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» Генерал Андрій Андрійович, 01.04.04 «Фізична електроніка»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Д 08.051.02

Євчик Антон Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Ковальова Вікторія Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Кожушко Андрій Андрійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

К 08.051.09

Волошко Любов Вікторівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи

Д 08.051.10

Дешко Ганна Євгенівна, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

Михальчук Ганна Йосипівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Інститут гідромеханіки НАН України Д 26.196.01

Нестеров Олександр Аркадійович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України Д 64.245.01

Лебедев Сергій Вікторович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України Д 26.194.02

Довгунь Андрій Ярославович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Інститут магнетизму НАН та МОН України Д 26.248.01

Семенова Юлія Сергіївна, 01.04.11 «Магнетизм»

Інститут математики НАН України Д 26.206.01

Климчук Світлана Олегівна, 01.01.01 «Математичний аналіз»

Коваленко Олег Вікторович, 01.01.01 «Математичний аналіз»

 

Д 26.206.02

Хворостіна Юрій Вячеславович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України Д 26.168.02

Наумук Артем Юрійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригана НАН України Д 35.195.01

Крупко Наталія Андріївна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Яворська Надія Володимирівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Інститут прикладної фізики НАН України К 55.250.01

Саруханян Георг Едуардович, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Д 64.157.01

Мізрахі Сергій Вікторович, 01.04.03 «Радіофізика»

Полевой Сергій Юрійович, 01.04.03 «Радіофізика»

Інститут фізики НАН України Д 26.159.01

Гуденко Юлія Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України Д 26.199.01

Насєка Віктор Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Романюк Артем Сергійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.199.02

Курчак Анатолій Іванович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України Д 26.210.02

Гаврилюк Олександр Олександрович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.09

Фесенко Андрій Вячеславович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

К 26.001.18

Слободянюк Сергій Валерійович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

Тимошкевич Лариса Миколаївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.23

Руденко Роман Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.35

Маліцький Юрій Валерійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.37

Блажієвська Ірина Петрівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика» Лагода Володимир Андрійович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Сергієнко Микола Петрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика» Страх Олександр Петрович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.07

Музичук Юрій Анатолійович, 01.01.07 «Обчислювальна математика»

Д 35.051.09

Лис Роман Мирославович,01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

Д 64.845.01

Афанасьєва Інна Олексіївна, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

Кутній Ксенія Володимирівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 64.845.02

Івашин Сергій Анатолійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Одеський національний політехнічний університет Д 41.052.06

Ревенюк Тетяна Анатоліївна, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова Д 41.051.01

Сидоров Олексій Євгенович, 01.04.17 «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху»

Сумський державний університет Д 55.051.02

Воробйов Сергій Ігорович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Кондрахова Дар’я Миколаївна, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Латишев Віталій Михайлович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України Д 64.175.01

Мазур Іван Петрович, 01.01.01 «Математичний аналіз»

Д 64.175.03

Данильченко Олександр Григорович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.02

Пенкін Дмитро Юрійович, 01.04.03 «Радіофізика»

Д 64.052.04

Бородкіна Ганна Миколаївна, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Екезлі Андрій Ігорович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

Д 64.051.12

Ткаченко Іван Вікторович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Д 76.051.01

Паращук Тарас Олексійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

К 76.051.02

Ісарюк Інна Михайлівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Пилипюк Тетяна Михайлівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.03

Варениченко Світлана Анатоліївна, 02.00.03 «Органічна хімія»

Петрова Олеся Миколаївна, 02.00.03 «Органічна хімія»

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Д 26.220.01

Долованюк Віолетта Геннадіївна, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»

Мруг Галина Петрівна, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України Д 26.218.01

Жолоб Ольга Олександрівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Молотовська Лілія Анатоліївна, 02.00.05 «Електрохімія»

Інститут органічної хімії НАН України Д 26.217.01

Власенко Юрій Геннадійович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Кирильчук Андрій Анатолійович, 02.00.08 «Хімія елементоорганічних сполук» Ткачук Віктор Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України Д 26.210.01

Бодюл Наталія Сергіївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.03

Дегтяренко Анна Сергіївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Малишенко Анна Ігорівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Муратов Олексій Сергійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Потапенко Ганна Валентинівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Д 26.001.25

Ткаченко Антон Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.51.10

Левицький Володимир Олексійович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Літвінов Юрій Євгенович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Мацюк Наталія Василівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України К 41.219.01

Рахлицька Олена Михайлівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Фадєєв Євген Миколайович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.14

Пальваль Ірина Миколаївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Санін Едуард Віталійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Чейпеш Тетяна Олександрівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Черножук Тетяна Василівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича К 76.051.10

Філоненко Світлана Миколаївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

Пентелейчук Наталія Петрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України К 26.808.02

Вихор Богдан Іванович, 03.00.16 «Екологія»

Рудь Наталія Вікторівна, 03.00.16 «Екологія»

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМИ України Д 26.604.01

Завадська Марина Миколаївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України»

Д 26.554.01

Долінчук Людмила Василівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМИ України»

Д 26.562.01

Рубльова Тетяна Валеріївна, 03.00.01 «Радіобіологія»

Д 26.562.02

Могиляк Ірина Ігорівна, 03.00.15 «Генетика»

Пилип Лариса Ярославівна, 03.00.15 «Генетика»

Інститут агроекології і природокористування НААН Д 26.371.01

Каськів Мар’яна Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

Кирничишин Ольга Романівна, 03.00.16 «Екологія»

Назаровець Уляна Романівна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут агроекології і природокористування НААН Д 26.371.01

Передерко Леся Петрівна, 03.00.16 «Екологія»

Яцюк Crop Олександрович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біології тварин НААН Д 35.368.01

Федякова Олеся Ігорівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Д 26.220.01

Дерев’янчук Михайло Вікторович, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»

Покотило Ігор Вячеславович, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Д 26.211.01

Двірна Тетяна Сергіївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Ємельянова Світлана Миколаївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Звягінцева Каріна Олександрівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Зикова Марія Олександрівна, 03.00.21 «Мікологія»

Інститут гідробіології НАН України Д 26.213.01

Ганжа Христина Дмитрівна, 03.00.17 «Гідробіологія»

Романь Анатолій Михайлович, 03.00.10 «Іхтіологія»

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАМИ України,

Д 26.155.01

Демаш Дмитро Валерійович, 14.01.07 «Онкологія»

Кленов Олег Олександрович, 14.01.07 «Онкологія»

Лихова Олександра Олександрівна, 14.01.07 «Онкологія»

Музальов Іван Іванович, 14.01.07 «Онкологія»

Інститут зоології ім. 1.1. Шмальгаузена НАН України Д 26.153.01

Зубенко Ольга Григорівна, 03.00.08 «Зоологія»

Шевченко Олександра Сергіївна, 03.00.08 «Зоологія»

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України К 26.202.01

Берестяна Анастасія Миколаївна, 03.00.01 «Радіобіологія»

Степаненко Антон Ігорович, 03.00.20 «Біотехнологія»

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України Д 26.233.01

Захарова Ольга Михайлівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Савчук Ярослав Ігорович, 03.00.07 «Мікробіологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Д 64.242.01

Ахатова Юлія Сергіївна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Пошелок Денис Михайлович, 03.00.19 «Кріобіологія»

Рогоза Лілія Анатоліївна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Рогульська Олена Юрїївна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України Д 26.198.01

Крячок Тетяна Анатоліївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Іванченко Олена Зенонівна (громадянинка Російської Федерації), 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Кононенко Ольга Миколаївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України Д 26.212.01

Вайнер Андрій Олександрович, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Гащишин Віра Романівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.14

Беньковська Леся Костянтинівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Горбач Олександр Ігорович, 03.00.09 «Імунологія»

Шитіков Дмитро Вячеславович, 03.00.09 «Імунологія»

Д 26.001.24

Геращенко Ольга Леонідівна, 03.00.04 «Біохімія»

Жук Владислав Вікторович, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Забірник Арсеній Сергійович, 03.00.04 «Біохімія»

Ставнійчук Роман Васильович, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Бондаренко Олександр Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» Боровець Оксана Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» Заводовський Данило Олександрович, 03.00.02 «Біофізика»

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.14

Макарчук Вікторія Анатоліївна, 03.00.04 «Біохімія»

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України Д 26.215.01

Вантюх Ігор Віталійович, 03.00.05 «Ботаніка»

Воткальчук Катерина Анатоліївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Лисогор Людмила Петрівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Старовойтова Марина Юріївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.08

Єрмішев Олег В’ячеславович, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.004.19

Кириченко Володимир Костянтинович, 03.00.01 «Радіобіологія»

ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН К 64.354.02

Корчашкіна Любов Анатоліївна, 03.00.18 «Грунтознавство»

Тертишна Альона Володимирівна, 03.00.18 «Грунтознавство»

Одеський національний медичний університет МОЗ України Д 41.600.01

Волчик Юлія Антонівна, 14.03.05 «Фармакологія»

Мінаєва Аліна Олексіївна, 14.03.05 «Фармакологія»

Зозуляк Неля Богданівна, 14.03.05 «Фармакологія»

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Д 26.192.01

Кошлякова Тетяна Олексіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Матюшкіна Оксана Петрівна, 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин»

Щербак Олеся Віталіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Д 20.052.01

Нагорняк Роман Ігорович, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України Д 26.203.01

Кріль Соломія Ярославівна, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.32

Андрієць Тетяна Вікторівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Тустановська Любов Віталіївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.26

Агрес Надія Петрівна, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

Василенко Олександр Леонідович, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету К 23.144.01

Кушнєрова Надія Іванівна, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

Рагулін Сергій Володимирович, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

Шарабайко Олександр Миколайович,05.22.13 «Навігація та управління рухом»

Яцко Максим Миколайович, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

Вінницький національний технічний університет Д 05.052.02

Іоніна Катерина Юріївна, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 05.052.01

Кравчук Ірина Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Новицький Руслан Михайлович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» Озеранський Володимир Сергійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» Савицька Людмила Анатоліївна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» Теплицький Михайло Юхимович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

К 05.052.05

Чорна Вікторія Олегівна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Шокарьов Дмитро Анатолійович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

К 05.052.06

Оникієнко Юрій Юрійович, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Павлюк Олександр Анатолійович, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Новіков Всеволод Олександрович, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.03

Зубкевич Віктор Юрійович, 05.15.08 «Збагачення корисних копалин»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.03

Бубунець Юрій Володимирович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Заєв Віктор Вікторович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Саїк Павло Богданович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» Соцков Вадим Олександрович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Д 08.080.04

Заболотна Юлія Олександрівна, 05.15.01 «Маркшейдерія»

Сторчак Гліб Геннадійович, 05.15.04 «Шахтне та підземне будівництво»

Д 08.080.07

Бобров Олексій Володимирович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.04

Солонинка Василь Романович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Ярмонов Станіслав Володимирович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.01

Бікус Катерина Михайлівна, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Капшук Ольга Анатоліївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Д 08.085.02

Буцька Олена Леонідівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Котов Микола Андрійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Чайковська Ганна Олегівна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

К 08.085.03

Косяк Олександр Володимирович, 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.04

Пєсков Роман Петрович, 05.17.03 «Технічна електрохімія»

 

ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України Д 35.072.03

Бариляк Василь Васильович, 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Д 26.880.01

Герасименко Тетяна Василівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Демиденко (Коваль) Ольга Олексіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.07

Гуліна Ірина Григорівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Державний університет телекомунікацій Д 26.861.01

Височіненко Максим Сергійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» Шматко Володимир Степанович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Ярцев Володимир Петрович, 05.12.20 «Оптоелектронні системи»

К 26.861.05

Жебка Вікторія Вікторівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Пекуровський Глеб Валерійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

К 26.861.06

Домарєв Дмитро Валерійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Мамарєв Віктор Миколаєвич, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Донбаська державна машинобудівна академія Д 12.105.01

Алтухов Олександр Валерійович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» Мкртчян Crop Арутюнович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Попівненко Леонід Володимирович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» Таган Любов Вікторівна, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

К 26.833.01

Голодное Костянтин Олександрович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Д 26.192.03

Алексеева Олена Володимирівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Фаррахов Олександр Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»

Інститут водних проблем та меліорації НААН України Д 26.362.01

Бохон Ігор Миколайович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Інститут водних проблем та меліорації НААН Д 26.362.01

Заєць Віталій Вадимович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України Д 08.188.01

Агаєв Руслан Агагулуєвич, 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка»

Тинина Сергій Володимирович, 05.26.01 «Охорона праці»

Інститут електродинаміки НАН України Д 26.187.01

Іванов Артем Володимирович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України Д 26.168.01

Бондарев Станіслав Вікторович, 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Інститут монокристалів НАН України Д 64.169.01

Косьянов Денис Юрійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України НАН України Д 26.230.01

Рябченко Сергій Васильович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Д 64.180.01

Борисюк Олексій Вячеславович, 05.02.09 «Динаміка і міцність машин»

Д 64.180.02

Моргунов Володимир Вікторович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Шерстюк Олексій Валерійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України Д 26.241.01

Німанський Ігор Валентинович, 05.02.09 «Динаміка і міцність машин»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України Д 26.185.01

Зубок Віталій Юрійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Ковальов Микола Олександрович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Інститут технічної теплофізики НАН України Д 26.204.01

Безлюдна Марія Володимирівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Інститут чорної металургії ім. 3.1. Некрасова НАН України К 08.231.01

Маначин Іван Олександрович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Присяжний Андрій Григорович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Д 26.207.03

Федоран Юрій Олексійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного К 26.110.01

Стадник Олександр Іванович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Київський національний університет будівництва і архітектури Д 26.056.01

Діхтяренко Олександр Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Єременко Богдан Михайлович, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» Кубявка Любов Богданівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»   »

Котетунов Віктор Юрійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Філатов Антон Сергійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Д 26.056.03

Лепська Любов Анатоліївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Шаляпіна Тетяна Сергіївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Д 26.056.04

Кульчицький Артем Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Рижков Олександр Ігоревич, 05.23.17 «Будівельна механіка»

Сморкалов Дмитро Володимирович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Д 26.056.05

Радловська Катерина Олексіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Д 26.056.07

Чабан Інна Вікторівна, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

Д 26.056.08

Мачишин Григорій Миколайович, 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Мііцук Євген Олександрович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Свиридюк Дмитро Ярославович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Д 26.056.09

Айлікова Ганна Вітольдівна, 05.23.20 Містобудування та територіальне планування» Богданов Сергій Сергійович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»

Корнєва Олена Валеріївна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського К 45.052.04

Кочергіна Світлана Станіславівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Луцький національний технічний університет К 32.075.02

Мельник Олександр Леонідович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Шуляр Богдан Романович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Львівська комерційна академія К 35.840.02

Шумський Орест Васильович, 05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів»

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності К 35.874.01

Мигаленко Костянтин Іванович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Щіпець Станіслав Дмитрович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України К 36.814.03

Баранович Сергій Миколайович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Магац Мирон Іванович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України Д 26.171.03

Яковенко Альона Вікторівна, 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України Д 26.165.02

Балагура Ірина Валеріївна, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»

Національна металургійна академія України Д 08.084.02

Євтушенко Наталія Сергіївна, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Стороженко Світлана Анатоліївна, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Національний університет харчових технологій Д 26.058.02

Кравець Олег Ігорович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Національний авіаційний університет Д 26.062.03

Брусило Юрій Володимирович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Д 26.062.06

Бондар Юрій Іванович, 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

Двейрін Олександр Захарович, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Д 26.062.08

Басанський Олександр Анатолійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» Федоров Дмитро Михайлович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Д 26.062.17

Антонов Веніамін Валерійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Бекіров Алі Енверович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Дрєєв Олександр Миколайович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» Хохлачова Юлія Євгеніївна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

К 26.062.12

Білокуров Павло Сергійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Тугай Тетяна Володимирівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Добряк Вікторія Сергіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Єременко Наталія Валентинівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Дужий Вячеслав Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Бутенко Валентина Олегівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Яновський Максим Едуардович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 64.062.02

Кремена Андрій Петрович, 05.07.06 «Наземні комплекси, стартове обладнання» Шевченко Максим Володимирович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Д 64.062.07

Горелик Станіслав Ігорович, 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Д 64.827.01

Стеценко Андрій Анатолійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.03

Каракуркчі Ганна Володимирівна, 05.17.03 «Технічна електрохімія»

Токарева Ірина Анатоліївна, 05.17.03 «Технічна електрохімія»

Д 64.050.04

Маляренко Євген Анатолійович, 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

Д 64.050.05

Білоус Олеся Валеріївна, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно- косметичних продуктів»

Невмивака Дар'я Володимирівна, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів»

Нетреба Анна Олексіївна, 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно- косметичних продуктів»

Пономаренко Ганна Володимирівна, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Д 64.050.07

Азаренков Володимир Ілліч, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Коваленко Сергій Володимирович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Марченко Ігор Іванович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Янголенко Ольга Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 64.050.09

Антонець Олександр Юрійович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Барбашова Марина Вікторівна, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Костюков Іван Олександрович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 64.050.14

Казімірова Віра Василівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Коніщева Анна Павлівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Можаєв Михайло Олександрович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» Піскарьов Олексій Миколайович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Д 64.050.17

Сушко Ольга Анатоліївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.01

Злочевська Наталія Костянтинівна, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» Лавріненков Антон Дмитрович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Піманов Валерій Володимирович,05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Д 26.002.02

Невдащенко Максим Валентинович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» Широчин Семен Станіславович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Цибаєв Євгеній Ігорович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Д 26.002.05

Лазарев Тарас Валерійович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Трус Інна Миколаївна, 21.0.6.01 «Екологічна безпека»

Д 26.002.07

Шибецький Владислав Юрійович, 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи»

Д 26.002.08

Чаплинський Роман Юрійович, 05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка»

Д 26.002.09

Алексеїк Євгеній Сергійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Д 26.002.11

Балицька Наталія Олександрівна, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Дем’яненко Анатолій Сергійович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Муращенко Альона Миколаївна, 05.02.02 «Машинознавство»

Д 26.002.13

Нагорний Олексій Вікторович, 05.17.03 «Технічна електрохімія»

Д 26.002.14

Осипчук Сергій Олександрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Д 26.002.15

Блощицин Михайло Сергійович, 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

Гаєвський Володимир Олегович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Кочубей Володимир Віталійович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Мочарський Віталій Сергійович, 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

Д 26.002.18

Сірий Євгеній Анатолійович, 05.11.07 «Оптичні прилади та системи»

Д 26.002.19

Бєлоха Галина Сергіївна, 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» Вітков Віталій Володимирович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»

Д 26.002.20

Года Ольга Юріївна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Д 26.002.28

Дем'яненко Ірина Володимирівна. 03.00.20 «Біотехнологія»

Національний транспортний університет Д 26.059.01

Косенко Вікторія Романівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 26.059.02

Довгополюк Людмила Олексіївна, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Дудник Олексій Сергійович, 05.22.01 «Транспортні системи»

Невінгловський Вадим Федорович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Шпиг Альона Юріївна, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.02

Ковальчук Андрій Іванович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Д 35.052.04

Филипчук Леонід Вікторович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 35.052.05

Боднарчук Ігор Орестович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Демчук Андрій Богданович,01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Любінський Богдан Богданович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Нога Роман Юрійович, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»

Твардовська Софія Романівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Чарковська Надія Василівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 35.052.06

Дмитерко Петро Романович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Строган Орися Іванівна, 05.02.02 «Машинознавство»

Д 35.052.07

Гнатів Зоряна Ярославівна, 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу»

Д 35.052.09

Фурманова Наталія Іванівна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

Д 35.052.10

Домаскін Олег Михайлович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Еліяшів Олег Миронович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Д 35.052.12

Долинська Ірина Володимирівна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» Нікулішин Володимир Ігорович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» Поліщук Богдан Васильович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»

Савчин Ігор Романович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»

Д 35.052.13

Павлик Любомир Пилипович, 05.27.01 «Твердотільна електроніка»

Швець Роман Ярославович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

Д 35.052.14

Верес Зеновій Євгенович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Іванов Юрій Сергійович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Пелех Юрій Миронович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Федак Володимир Іванович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.06

Ачкевич Оксана        Миколаївна,      05.05.11     «Машини     і засоби           механізації

сільськогосподарського виробництва»

Чуба В’ячеслав        Володимирович, 05.05.11 «Машини     і засоби          механізації

сільськогосподарського виробництва»

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Д 38.060.01

Гончарова Наталія Олександрівна, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» Долганов Юрій Анатолійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Національний університет харчових технологій Д 26.058.02

Бойко Олексій Олегович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Д 26.058.03

Роглєв Йосип Йосипович, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Рябоконь Наталія Валеріївна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

Чернюшок Ольга Антоліївна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

Д 26.058.05

Мазуренко Ольга Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Національний університет цивільного захисту України Д 64.707.01

Дубінін Дмитро Петрович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Мелещенко Руслан Геннадійович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН Д 27.358.01

Івлєв    Віталій     Володимирович, 05.05.11     «Машини      і       засоби     механізації

сільськогосподарського виробництва»

Кудря Віталій Олексійович,              05.05.11      «Машини      і       засоби     механізації

сільськогосподарського виробництва»

Одеська державна академія будівництва та архітектури Д 41.085.01

Зубченко Наталія Анатоліївна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Хоменко Андрій Анатолійович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Д 41.816.01

Барба Ірина Борисівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Соловська Ірина Миколаївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Яніна Ольга Олександрівна (громадянка Азербайджанської Республіки), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Д 41.816.02

Рябуха Олександр Миколайович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Одеська національна академія харчових технологій Д 41.088.02

Нікітіна Олександра Валеріївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Нікулін Артем Геннадійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Мусій Любов Ярославівна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з комбікормів»

Д 41.088.03

Обухов Олексій Анатолійович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання»

Одеський національний морський університет Д 41.060.01

Шамов Олексій Володимирович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Одеський національний політехнічний університет Д 41.052.01

Бабич Сергій Володимирович, 05.13,07 «Автоматизація процесів керування»

Сафонов Михайло Сергійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Тарахтій Ольга Сергіївна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Яремчук Світлана Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 41.052.02

Жеглова Вікторія Михайлівна, 05.02.02 «Машинознавство»

Лінгур Валерій Миколайович, 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» Голобородько Ганна Михайлівна, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Гринько Павло Анатолійович, 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

Ткачьов Олексій Анатолійович, 05.02.02 «Машинознавство»

Д 41.052.04

Гонтарь Роман Леонідович, 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

Д 41.052.09

Голофєєва Марина Олександрівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Мазуркевич Олександра Ігорівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Мягков Юрій Петрович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Щедров Ігор Миколайович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Яковенко Євген Олександрович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Д 44.052.02

Пархоменко Інна Олегівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Педченко Олександр Вікторович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Скиба Олександра Валеріївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Табачніков Сергій Володимирович, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Школяр Філіпп Сергійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

К 44.052.04

Колієнко Володимир Анатолійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Педченко Лариса Олексіївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Сумський державний університет К 55.051.03

Бага Вадим Миколайович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Гудков Сергій Миколайович, 05.02.09 «Динаміка і міцність машин»

Дейнека Андрій Віталійович, 05.02.09 «Динаміка і міцність машин»

Калиниченко Валерій Вікторович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Липовий Віталій Миколайович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати» Ратушний Олександр Валерійович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Чуйко Всеволод Петрович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Д 29.051.03

Брешев Олексій Володимирович, 05.02.02 «Машинознавство»

Клюєв Сергій Олександрович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» Ковтанець Максим Володимирович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» Матвієнко Сергій Андрійович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

К 29.051.08

Мороз Олексій Валерійович, 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу» Керемет Михайло Анатолійович, 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу»

Тернопільський національний економічний університет К 58.082.02

Грига Володимир Михайлович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Д 58.052.01

Гладка Олена Миколаївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Гладьо Сергій Володимирович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Пецко Василь Іванович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» Сінчук Алеся Михайлівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

К 58.052.03

Крупа Володимир Васильович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Часов Дмитро Павлович, 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

Четвержук Тарас Іванович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

К 58.052.06

Назаревич Олег Богданович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Українська академія друкарства Д35.101.01

Вакуліч Діана Антонівна, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» Гавриш Богдана Михайлівна, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» Дубневич Мирослава Миронівна, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»

Коротка Вікторія Олегівна, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» Петрів Юрій Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Якимчук Богданна Любомирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Українська інженерно-педагогічна академія К 64.108.02

Стрижак Всеволод Вікторович, 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

Український державний університет залізничного транспорту Д 64.820.04

Гребенюк Вікторія Юріївна,05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» Сіваконева Ганна Олександрівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України Д 35.226.01

Голинський Іван Стахович, 05.02.10 «Діагностика металів і конструкцій»

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України Д 26.232.01

Ворон Михайло Михайлович, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Харківський національний університет будівництва та архітектури Д 64.056.01

Алейнікова Алевтина Ігорівна, 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва»

Котляр Олег Володимирович, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Харківський державний університет харчування і торгівлі Д 67.088.01

Товма Лідія Федорівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Хоменко Ольга Олексіївна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

Яшонков Олександр Анатолійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

К 64.088.03

Лобачова Надія Леонідівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Харківський національний університет радіоелектроніки Д 64.052.03

Безсонов Євген Андрійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Ірха Артем Валерійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет Д 64.059.02

Семченко Наталія Олександрівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Тесля Володимир Олегович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Д 64.832.01

Мерінець Наталія Анатоліївна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Пасюта Андрій Григорович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Утицьких Тетяна Олександрівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи» Хандола Ольга Юріївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Харківський національний університет будівництва та архітектури Д 64.056.01

Булгаков Юрій Вікторович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Капцов Ігор Іванович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

Штонда Ірина Юріївна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

Д 64.056.04

Вірченко Віктор Вікторович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Стебловський Ілля Арчілович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Д 64.089.03

Бурко Дмитро Леонідович, 05.22.01 «Транспортні системи»

К 64.089.04

Косенко Наталія Вікторівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Харківський національний університет радіоелектроніки Д 64.052.01

Золотухін Олег Вікторович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

К 64.052.05

Кнігавко Юрій Володимирович, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Д 64.052.08

Бєльчева Ганна Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Хорошевський Олексій Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Херсонська державна морська академія К 67.111.01

Голотенко Олександр Сергійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Жданов Олександр Олександрович,05.02.01 «Матеріалознавство»

Херсонський національний технічний університет Д 67.052.01

Омельчук Антон Анатолійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Огнева Оксана Євгенівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Соколова Оксана Валентинівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Ухін Олег Олександрович,05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Ходаковський Олексій Володимирович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Хмельницький національний університет Д 70.052.02

Посонський Сергій Феліксович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

К 70.052.04

Килимник Олександр Михайлович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» Федула Микола Васильович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Чернігівський національний технологічний університет К 79.051.03

Назарук Віталій Дмитрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Немченко Вадим Вячеславович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Д 27.821.01

Сливка Ірина Миколаївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Д 67.830.01

Гальченко Наталія Миколаївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Золотухіна Зоя Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Малярчук Анастасія Сергіївна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Мартиненко Тетяна Анатоліївна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Мельник Михайло Андрійович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Олійник Олег Ігорович, 06.01.09 «Рослинництво»

Петричук Леонід Ігорович, 06.01.09 «Рослинництво»

Рубан Володимир Борисович, 06.01.09 «Рослинництво»

Тищенко Андрій Вікторович, 06.01.09 «Рослинництво»

Шкода Олена Анатоліївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Д 08.804.02

Диченко Оксана Юріївна, 03.00.16 «Екологія»

Лядська Інна Вікторівна, 03.00.16 «Екологія»

К 08.804.03

Горєлова Вікторія Михайлівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Інститут агроекології і природокористування НААН Д 26.371.01

Домбровська Світлана Сергіївна, 03.00.16 «Екологія»

Корнілова Ніна Анатоліївна, 03.00.16 «Екологія»

Монарх Вероніка Валентинівна, 03.00.16 «Екологія»

Никифорук Оксана Василівна, 03.00.16 «Екологія»

Тамір Богдана Анатоліївна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Бєлінський Юрій Вікторович, 06.01.09 «Рослинництво»

Зацерковна Наталія Сергіївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут біології тварин НААН Д 35.368.01

Поліщук Світлана Анатоліївна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут водних проблем і меліорації НААН Д 26.362.01

Матвієць Оксана Миколаївна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН та Вінницький національний аграрний університет К 05.854.01

Мельник Микола Іванович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Овчарук Олена Вікторівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Телекало Наталія Валеріївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут овочівництва і баштанництва НААН Д 65.357.01

Виродов Олександр Сергійович, 06.01.06 «Овочівництво»

Семенченко Олена Леонідівна, 06.01.06 «Овочівництво»

 

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН Д 27.355.01

їїіптук Світлана Георгіївна, 06.01.01 «Розведення та селекції тварин»

Писаренко Андрій Вікторович, 06.01.01 «Розведення та селекції тварин»

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН К 44.351.01

Іванов Михайло Юрійович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» Троценко Зоя Геннадіївна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С. 3. Ґжицького Д 35.826.01

Галузіна Людмила Ігорівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Д 35.826.02

Ляшук Інна Олександрівна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Слюсар Микола Вікторович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Миколаївський національний аграрний університет та ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Д 38.806.02

Іванина Олена Павлівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Проноза Олег Леонідович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.04

Клименко Ірина Іванівна, 06.01.04 «Агрохімія»

Олійник Вікторія Сергіївна, 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»

Тарасенко Олексій Володимирович, 06.01.04 «Агрохімія»

Д 26.004.10

Стефанюк Світлана Василівна, 06.01.06 «Овочівництво»

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААН К 41.374.01

Жигайло Тарас Сергійович, 06.01.08 «Виноградарство»

Скурідін Олег Анатолійович, 06.01.08 «Виноградарство»

ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН Д 64.354.01

Ткаченко Ігор Юрійович, 06.01.04 «Агрохімія»

Валецька Оксана Вікторівна, 06.01.04 «Агрохімія»

Коляда Валерій Петрович, 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»

Прокопчук Сергій Васильович, 06.01.04 «Агрохімія»

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Д 27.361.01

Акуленко Віталій Володимирович, 06.01.09 «Рослинництво»

Мізерник Дмитро Іванович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Олепір Роман Вікторович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Пастух Наталія Ростиславівна, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Пташнік Михайло Михайлович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Тимчишин Оксана Федорівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Тищенко Микола Володимирович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Худолій Людмила Валеріївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Шеремет Юрій Васильович, 06.01.09 «Рослинництво»

Сумський національний аграрний університет та Полтавська державна аграрна академія К 55.859.03

Ільченко Володимир Олексійович, 06.01.09 «Рослинництво»

Крючко Людмила Василівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Куцегуб Геннадій Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»

Сахошко Микола Миколайович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Д 17.051.01

Саранча Віктор Іванович, 07.00.01 «Історія України»

Чорноіваненко Інна Вячеславівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Цигульський Сергій Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Ковтун Ігор Олександрович, 07.00.01 «Історія України»

Павлушко Юрій Іванович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Палієнко Ольга Адольфівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.05

Давибіда Лев Іванович, 07.00.01 «Історія України»

Коломийчук Олександр Юрійович, 07.00.05 «Етнологія»

Державний економіко-технологічний університет транспорту К 26.820.02

Рудюк Марина Василівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

К 29.053.06

Русін Роман Михайлович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Д 08.051.14

Зимницька Світлана Павлівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України,

Д 35.222.01

Зюбровський Андрій Вікторович, 07.00.05 «Етнологія»

Серебрякова Олена Георгіївна, 07.00.05 «Етнологія»

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Д 26.228.01

Потульницький Георгій Володимирович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Кам ’ янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка К 71.053.01

Айвазян Олена Борисівна, 07.00.01 «Історія України»

Міщенко Ілона Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.01

Котлярова Катерина Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Крижевський Антон Васильович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Міняйло Наталія Василівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Садикова Вікторія Вікторівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Київський університет імені Бориса Грінченка К 26.133.02

Мельничук Ольга Юріївна, 07.00.01 «Історія України»

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.12

Купин Леся Ярославівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського К 38.134.01

Сліпущенко Світлана Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України К 26.373.01

Підгайна Тетяна Миколаївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Татарчук Людмила Михайлівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Шемаєв Олександр Олександрович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.02

Буряк Світлана Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

Усенко Наталія Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

К 64.050.16

Гелеш Анна Валентинівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Камчатний Валерій Григорович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Кисільова Тетяна Олексіївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Нікіфорова Єлизавета Володимирівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Тарасенко Ірина Анатоліївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.03

Муляр Галина Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Савицька Ілона Сергіївна, 07.00.01 «Історія України»

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державної архівної служби України К 26.864.01

Білущак Тетяна Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.10

Бондаренко Ганна Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького К 73.053.01

Вальчук Олена Іванівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Компанієнко Олег Вікторович, 07.00.01 «Історія України»

Курзенкова Алла Олександрівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

Яворська Ірина Тодорівна, 07.00.01 «Історія України»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка К 79.053.01

Бойченко Світлана Геннадіївна, 07.00.01 «Історія України»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили Д 38.053.02

Литовченко Владлена Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління Д 26.129.03

Гнатюк Ярослав Ігорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна»

Білоцерківський національний аграрний університет Д 27.821.03

Гаврик Олеся Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кузьменко Ольга Андріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Стариченко Микола Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ткаченко Катерина Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

К 26.139.02

Іванова Анна Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Карпенко Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

К 26.142.03

Башук Ганна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Колесник Валерія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Суворова Світлана Геннадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шендерівська Ліна Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ВНЗ «Національна академія управління»

Д 26.889.01

Качур Анна Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

К 73.138.02

Воловоденко Леся Василівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Дьячук Ірина Віталіївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Квик Маріанна Ярославівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Комар Мар’яна Ігорівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Манькута Яна Миколаївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Опаленко Алла Миколаївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Панчишин Андрій Ігорович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Больботенко Інна Вікторівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

Оласюк Ганна Петрівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.01

Базавлук Наталія Григорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Лев Володимир Маркович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Юрко Тетяна Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством »

Вінницький національний аграрний університет,

Д 05.854.03

Бурлака Ольга Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Дармограй Ольга Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кошельник Вікторія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

Д 26.853.01

Кощук Тетяна Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Поляков Михайло Йосипович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Д 26.256.01

Бусел Роза Вікторівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.02

Процько Олександр Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Рожкова Катерина Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Серебрянська Діна Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Яценко Ганна Юріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.07

Резнікова Ольга Станіславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Стефаненко-Шупик Анастасія Павлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.08

Бєловолова Наталя Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Максименко Ірина Яківна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Северина Світлана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

Мельник Вадим Владиславович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Полюсевич Юлія Геннадіївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.006.02

Кір’яковДенис Ігорович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Олефіренко Вікторія Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Солодковська Ганна Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Черних Вероніка Віталіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.006.03

Малярчук Ольга Георгіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ніколайчук Ольга Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Рикуніч Анастасія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.006.04

Горбатюк Лілія Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Димніч Ольга Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Телятников Вадим Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.006.07

Винятинська Людмила Василівна, 08.00.10 «Статистика»

Гречка Ольга Віталіївна, 08.00.10 «Статистика»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.01

Буркова Людмила Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Короленко Ріта Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Рябикіна Катерина Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.01

Яцентюк Станіслав Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Іванов Юрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полторацька Оксана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шабельникова Євгенія Андріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

К 08.085.04

Шевченко Юлія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.12

Павлюк Тетяна Дмитрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна»

Яневич Наталія Ярославівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи національного банку України»

Д 55.081.01

Абрамітова Дар’я Ростиславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Боженко Андрій Сергійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Есманов Олексій Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Кравченко Єлизавета Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Красюк Інна Віталіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Лаврик Олександр Леонідович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Мордань Євгенія Юрїївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.03

Житар Максим Олегович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Кондратова Наталя Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Косова Еліна Вадимівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Левшова Юлія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Попадюк Ольга Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Стрілець Єлизавета Михайлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донецький національний університет Д 11.051.03

Ларичева Ганна Вадимівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Шишацький Андрій Володимирович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Житомирський державний технологічний університет Д 14.052.01

Грицак Оксана Степанівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Клименко Ігор Віталійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Житомирський національний агроекологічний університет Д 14.083.02

Родащук Галина Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Руда Лілія Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Сташко Інна Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Д 20.052.06

Камінська Ірина Богданівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чучук Юрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Інститут агроекології і природо-користування НААН України К 26.371.02

Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Моклячук Тетяна Олександрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Інститут економіки промисловості НАН України Д 11.151.01

Ващилін Станіслав Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дасів Алла Федорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Інститут проблем ринку економіко-екологічних досліджень НАН України Д 41.177.01

Барчан Марина Миколаївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Д41.177.02

Криницька Оксана Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного К 26.110.02

Горошко Катерина Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мельник Ірина Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Пічка Артем Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Рукас-Пасічнюк Вероніка Геннадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київський національний торговельно-економічний університет Д 26.055.01

Авдан Оксана Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Григоренко Тетяна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лазебна Ірина Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.055.03

Зайчук Світлана Валентинівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Маркуц Юлія Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Мельниченко Оксана Василівна, 08.00.08«Гроші, фінанси і кредит»

Київський національний університет будівництва і архітектури Д 26.056.03

Бусарєв Вячеслав Валентинович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Петраш Ольга Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Фесун Артем Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.02

Кутовий Тарас Вікторович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Процун Наталя Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Серажим Юліан Віталійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Фурманець Катерина Леонідівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Рошко Наталія Борисівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.13

Плешакова Олена Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Київський національний університет технологій та дизайну Д 26.102.05

Мухамедова Зарема Хабібівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Павлов Владислав Владиславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кіровоградський національний технічний університет К 23.073.03

Злидник Юрій Романович, 08.00.03 господарством»

«Економіка та

управління

національним

Рябоволик Тетяна Федорівна, господарством»

08.00.03

«Економіка та

управління

національним

Янішевська Альона Валеріївна, економіка і політика»

08.00.07

«Демографія,

економіка праці, соціальна


 


 

Класичний приватний університет Д 17.127.01

Давидкова Наталія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Дикан Микола Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Завальнюк Сергій Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Король Світлана Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Окселенко Наталя Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Стах Артем Юрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

 
   


Луцький національний технічний університет Д 32.075.03

Ворончак Іван Осипович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Львівська державна фінансова академія К 35.886.01

Дзьоба Володимир Богданович, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Кохан Ірина Василівна, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Мальцева Вікторія Володимирівна, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Савка Валентина Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Львівська комерційна академія Д 35.840.01

Антонів Олександра Миронівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Паласюк Богдан Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Іванюк Уляна Володимирівна, 08.00.03       «Економіка  та  управління національним

господарством»

Кіндрат Олена Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Манзюк Олександр Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Михайлов Олександр Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Семів Еалина Олександрівна, 08.00.03       «Економіка та управління національним

господарством»

К 35.840.03

Сенчук Тарас Ярославович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.01

Качур Роман Павлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством »

Кудляк Юліана Василівна, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Мельник Наталія Валеріївна, 08.00.03         «Економіка  та управління національним

господарством»

Федик Мар’яна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

К 35.051.21

Біда Маріанна Богданівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Фалько Єліна Артурівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 35.051.22

Павлова Любава Орестівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Маріупольський державний університет К 12.093.03

Вовк Марта Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Мукачівський державний університет К 62.147.01

Морська Тетяна Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Д 26.801.01

Базавлук Аліна Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України Д 64.251.01

Бубенко Олексій Павлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Зеленько Олександр Олегович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Резніченко Андрій Вікторович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Тур Олена Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Національна академія статистики, обліку та аудиту Д 26.870.01

Андросенко Олена Олексіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Національний авіаційний університет Д 26.062.02

Василенко Ігор Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Герасименко Ірина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кирик Олена Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кліонський Олександр Маркович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Костенко Ольга Костянтинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Павелко Віталій Юрійович,      08.00.04 «Економіка   та    управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

Панасюк Ірина Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Родіонов Павло Юрійович,      08.00.04 «Економіка   та    управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

Фрасинюк Тетяна Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.02

Вовк Марина Анатоліївна,        08.00.04 «Економіка   та    управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

Національний транспортний університет К 26.059.04

Безуглий Артем Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Софійчук Катерина Костянтинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Вороновська Марта Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Данчак Леся Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Довгунь Оксана Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)»

Солярчук Наталія Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Тригоб’юк Сергій Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)»

Національний університет водного господарства та природокористування К 47.104.03

Боровик Оксана Несторівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Бортнюк Тетяна Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Мартинчук Іван Володимирович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Омельчук Анатолій Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Самченко Оксана Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Трофімчук Михайло Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Яворська Надія Петрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

К 47.104.07

Мандзюк Ольга Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Маланчук Лариса Олексіївна, 08.00.04«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Національний університет харчових технологій Д 26.058.01

Осадчук Оксана Павлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Пугачов Володимир Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Ткач Уляна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Якимчук Тетяна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН Д 26.350.01

Ерицаєнко Микола Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Попадю к Олег Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Саїнський Дмитро Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.350.02

Біляр Андрій Іванович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Волощук Віталій Ростиславович, 08.00.08 «Ероші, фінанси і кредит»

Євенко Тетяна Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова К 41.816.03

Калугіна Наталія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Одеський національний економічний університет Д 41.055.01

Кузнецов Андрій Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Сергеева Олена Степанівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Скидан Ольга Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 41.055.03

Тарасова Кристина Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Одеський національний політехнічний університет Д 41.052.10

Златова Ірина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лимич Юлія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Мелих Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Подільський державний аграрно-технічний університет К 71.831.02

Коваленко Олексій Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ткаченко Сергій Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полтавська державна аграрна академія К 44.887.01

Дьяченко Олександр Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Тупчій Оксана Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чаговець Олена Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Європейський університет»

Д 26.063.01

Волощук Руслан Євгенійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Воронченко Ольга Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Капелюшна Тетяна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Михайлишина Любов Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Турченяк Олександр Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Угрімова Ірина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права»

К 35Л40.01

Клювак Оксана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Кобець Дмитро Леонтійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Кошовий Богдан-Петро Олегович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Романів Ірина Федорівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Сенів Лідія Анатоліївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Чорнуха Ігор Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Ткаченко Наталя Григорівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Сумський державний університет Д 55.051.01

Росохата Анна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Д 29.051.01

Білоусова Анастасія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Бородач Юлія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Вахлакова Вікторія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Завойських Юлія Андріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Корсакова Ольга Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Мініна Євгенія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Наденко Ілона Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Татарченко Олена Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Тернопільський національний економічний університет Д 58.082.01

Бучковська Яна Георгіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Козак Галя Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Маринчак Лілія Романівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 58.082.03

Горлачук Олексій Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Демків Ірина Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Іванечко Неля Ростиславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Івасечко Уляна Вікторівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Козин Лариса Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Надвиничний Олександр Анатолійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.05

Гризовська Лілія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Український державний університет залізничного транспорту Д 64.820.05

Польова Вікторія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Соляннік Катерина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Університет банківської справи Д 26.883.01

Волохата Вікторія Єльфридівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Колодізєва Світлана Олегівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Куценко Катерина Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Лин Ярослав Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Осадчий Іван Анатолійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Скок Євгеній Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Харківський державний університет харчування та торгівлі Д 64.088.02

Андрієнко Ганна Владиславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Брезинська Анастасія Павлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Гуржій Наталія Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Іванчук Катерина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Товма Ольга Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чміль Ганна Леонідівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Д 64.055.01

Громика Роман Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Дзьобко Ірина Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Kina Денис Вячеславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Коваленко Катерина Сергіївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Койбічук Віталія Василівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Трунова Тетяна Миколаївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Цибулько Дмитро Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 64.055.02

Остапенко Вікторія Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка Д 64.832.02

Аранчій Яніна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Осьмьоркіна Наталя Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Якунічева Анастасія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.01

Єщенко Євгенія Олегівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» Олефір Валерій Миколайович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

К 64.051.25

Артеменко Анна Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Уварова Ірина Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Шевченко Тетяна Петрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Д 64.089.01

Балог Олександр Григорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Боровик Олександр Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Хмельницький національний університет Д 70.052.01

Білорусець Леся Миколаївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Савіцький Андрій Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Свідер Олександр Полікарпович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)»

Танасієнко Наталія Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Чернігівський національний технологічний університет К 79.051.04

Дем’янчук Галина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка господарством»

та управління

національним

Желдак Ігор Леонідович, господарством»

08.00.03

«Економіка та

управління

національним

Рябов Ігор Будимирович, господарством»

08.00.03

«Економіка та

управління

національним


 


 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Данканіч Артем Сергійович, 09.00.05 «Історія філософії»

Дубініна Віра Олександрівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Макєшина Юлія Вікторівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Санакуєв Микола Георгійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Інститут вищої освіти НАПН України Д 26.456.01

Сташкевич Оксана Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Д 26.161.02

Клочков Владислав Володимирович, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.17

Біла Орися Ігорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Романенко Ольга Ярославівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.27

Політюк Анастасія Павлівна, 09.00.06 «Логіка»

Д 26.001.43

Кальмук Ірина Павлівна, 09.00.12 «Українознавство»

Чубенко Олена Віталіївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.02

Ковальчук Віталіна Віталіївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Стебельська Олександра Ігорівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова К 26.053.13

Вертель Антон Вікторович, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Галущак Мар’яна Степанівна, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Калужська Валерія Олегівна, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Литвин Яна Михайлівна, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Шушкевич Євгеній Миколайович, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.053.16

Іщенко Олександр Анатолійович, 09.00.10 «Філософія освіти»

Рудаківська Світлана Вікторівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Чорний Олег Віталійович, 09.00.10 «Філософія освіти»

Д 26.053.21

Пальчик Андрій Олександрович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Шевченко Оксана Володимирівна, 09.00.08 «Естетика»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Д 64.053.07

Козирєва Наталія Вікторівна, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Мантула Богдан Анатолійович, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури»

Шаповалова Олена Анатоліївна, 09.00.10 «Філософія освіти»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.06

Лойко Валентин Вікторович, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Палій Катерина Сергіївна, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури» Полякова Оксана Олександрівна, 09.00.04 «Філософська антропологія філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.02

Білоус Ірина Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»

Івасюта Олена Богданівна, 10.02.04 «Германські мови»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.02

Гайда Ольга Мирославівна, 10.02.01 «Українська мова»

Лужецька Ольга Богданівна, 10.02.01 «Українська мова»

К 20.051.13

Прокіпчин Світлана Андріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Хомишин Ольга Михайлівна, 10.01.01 «Українська література»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара К 08.051.05

Решетняк Олена Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»

К 08.051.12

Буділова Олександра Володимирівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» Власенко Наталія Іванівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Гольтер Ірина Михайлівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Даракчі Максим Іванович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Клюйко Гліб Сергійович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Рега Данило Олексійович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Шишкіна Ірина Василівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Донецький національний університет К 11.051.10

Бороденко Людмила Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

Поліщук Леся Борисівна, 10.02.01 «Українська мова»

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України Д 26.178.01

Костенко Олена Олександрівна, 10.01.01 «Українська література» Марінеско Вікторія Юріївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Д 26.172.01

Голінатий Олексій Петрович, 10.02.01 «Українська мова»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.11

Гаврилюк Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Даниліна Світлана Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Кощій Юлія Петрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Кучма Зоряна Василівна, 10.02.05 «Романські мови»

Літинська Наталія Василівна, 10.02.05 «Романські мови»

Одрехівська Ірина Миколаївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Ференс Наталія Олександрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Зайцева Катерина Валеріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» Пошивайло Марія Олександрівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Барвіцька Галина Кирилівна, 10.02.01 «Українська мова»

Вакуленко Василь Федорович, 10.02.01 «Українська мова»

Київський університет імені Бориса Грінченка Д 26.133.03

Скуртул Ганна Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»

Львівський національний університет імені Івана Франка К 35.051.15

Капак Юлія Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»

Кривенок Юлія Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Яремко Мар’яна Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

К 26.008.01

Максимчук Ольга Василівна, 10.01.01 «Українська література» Полюхович Ольга Павлівна, 10.01.01 «Українська література»

Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова К 41.051.10

Остапенко Сергій Володимирович, 10.01.02 «Російська література»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Д 64.053.03

Акоп’янц Нуну Михайлівна, 10.01.02 «Російська література»

Нестеренко Наталя Петрівна, 10.01.01 «Українська література»

Повар Марина Григорівна, 10.01.01 «Українська література»

Троша Наталія В’ячеславівна, 10.01.01 «Українська література»

Ячник Людмила Миколаївна, 10.01.02 «Російська література»

К 64.053.05

Надутенко Маргарита Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»

Оробінська Марія Володимирівна, 10.21.02 «Російська мова»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича К 76.051.11

Химинець Адріана Арпадівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

К 76.051.07

Артеменко Галина Степанівна, 10.02.01 «Українська мова»

Аузяк Галина Тодорівна, 10.02.04 «Германські мови»

Бурдейна Олеся Романівна, 10.02.04 «Германські мови»

Варениця Еліна Ярославівна, 10.02.04 «Германські мови»

Дрібнюк Віра Тарасівна, 10.02.04 «Германські мови»

Камінська Олена Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»

Сподарик Оксана Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили К 38.053.04

Лівіцька Оксана Вікторівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Одеський державний екологічний університет Д 41.090.01

Блищик Дар’я Валеріївна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» Божок Юлія Володимирівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» Маринін Євген Ігорович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» Погорелова Марина Полікарпівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» Сущенко Андрій Іванович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» Траскова Аліна Василівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України К 26.122.01

Дворник Анатолій Анатолійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» Карпінська Наталія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.01

Бочков Павло Володимирович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько- процесуальне право»

Громова Ольга Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Макаренко Аліна Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.142.02

Аблякімова Ельвіна Ернесівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Астіон Світлана Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Гринцов Олександр Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Жукова Євгенія Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.07

Глуховеря Віталій Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Губанов Олег Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Єфремова Марина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Калакайло Роман Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Коротка Наталя Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Погиба Павло Паввлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К 61.051.07

Придачук Олег Андрійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Державний науково-дослідний інститут МВС України Д 26.732.01

Дацюк Віталій Богданович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Волинюк Олександр Дмитрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Которобай Станіслав Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кришталь Леся Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Петрицький Андрій Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України Д 08.727.02

Глуховеря Маріам Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кінаш Максим Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Очеретяний Владислав Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Шумейко Дмитро Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

К 08.727.03

Гетьман Руслан Анатолійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Донецький юридичний інститут МВС України К 11.737.01

Азарова Марія Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Д 26.236.02

Івашова Ірина Петрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Цюра Оксана Василівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Д 26.236.03

Макеєва Олена Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Маланчук Тетяна Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Худояр Леся Вікторівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Юркевич Христина Ігорівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.236.04

Бомбергер Інна Леонідівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Ласько Ірина Михайлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Олійник Катерина Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Фурик Ігор Ярославович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Інститут економіко-правових досліджень НАН України Д 11.170.02

Гудіма Тетяна Степанівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Інститут законодавства Верховної Ради України Д 26.867.01

Добрянська Наталія Валерїївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Поплавська Мирослава Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Федоренко Тетяна Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.04

Даниленко Юрій Олексійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Данієлян Сергій Ашотович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кириленко Ірина Сергіївна,    12.00.01 «Теорія   та  історія держави   і права; історія

політичних і правових учень»

Кієнко Олександр Борисович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кулішенко Олена Юріївна,     12.00.01 «Теорія   та  історія держави   і права; історія

політичних і правових учень»

Лагнюк Олеся Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чубата Марина Валеріївна,   12.00.01 «Теорія   та  історія держави    і права; історія

політичних і правових учень»

 

Д 26.001.05

Дерев’янко Марина Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Зенова Марина Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Карпенко Ірина Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Набруско Марія Степанівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Федоренко Вікторія Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Чебан Олеся Михайлівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Д 26.001.06

Колотілова Ілона Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Бурмак Оксана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Васюренко Аліна Олегівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Шершньова Олена Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Вегера Володимир Михайлович,     12.00.05   «Трудове  право;   право  соціального

забезпечення»

Гапон Оксана Євгенівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Касмінін Олександр Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Носенко Віктор Олексійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Резніченко Валентин Михайлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Тихонович Юрій Станіславович,     12.00.05   «Трудове  право;   право  соціального

забезпечення»

Третяков Євген Андрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Класичний приватний університет Д 17.127.09

Аніщенко Михайло Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України К 35.725.02

Палій Мар’яна Богданівна, 12.00.12 «Філософія права»

Петрович Зоряна Зенонівна, 12.00.12 «Філософія права»

Саміло Андрій Вікторович, 12.00.12 «Філософія права»

Шпіляревич Вікторія Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

 

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.03

Дільна Зоряна Федорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Кунтій Андрій Ігорович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Міжнародний гуманітарний університет К41.136.01

Завальнюк Сергій Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Мокін Ігор Сергійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01

Ганкевич Ольга Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Олійник Олена Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Рубащенко Микола Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Тонієвич Євгенія Дмитрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України Д 26.007.03

Єрмоленко Інна Яківна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кобко Євген Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Охман Ольга Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Д 26.007.04

Радовецька Людмила Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.007.05

Білоус Олег Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Пиняга Руслан Орестович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Котубей Іван Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

К 26.007.06

Ільків Олег Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України Д 26.730.01

Майстер Ігор Полікарпович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Павлійчук Віктор Анатолійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» Панчишина Оксана Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.730.02

Гринько Руслан Віталійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Чернега Віталій Миколайович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національний авіаційний університет К 26.062.16

Казачук Іван Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Остапенко Леонід Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова К 26.053.18

Гоцуляк Юрій Вікторович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Оксенчук Ігор Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Погоріла Лілія Петрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національний університет державної податкової служби України Державної фіскальної служби України Д 27.855.02

Пустовіт Юлія Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Суббот Андрій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

К 27.855.03

Ігнатюк Олег Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ляшук Олеся Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.19

Височанська Ольга Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Миронюк Ольга Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Пашуля Галина Ярославівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Попович Олена Василівна, 12.00.12 «Філософія права»

Радейко Роман Ігорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Савчин Галина Ярославівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.01

Білуга Сергій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Волкова Дарія Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» Запорожченко Анастасія Олексіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Кацин Михайло Юхимович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Пожар Ольга Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Фуглевич Катерина Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 41.086.03

Дикий Олег Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Кайтанський Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Куцкір Галина Михайлівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ободовський Олександр Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Яніцька Інна Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 41.086.04

Пасечник Олена Владиславівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Національний університет біоресурсів і природокористування України К 26.004.16

Башкатова Вікторія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Міщанюк Сергій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Павленко Денис Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Романенко Альбіна Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Сатановська Марія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Шевчук Наталія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Д 64.086.01

Гетьман Галина Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

 

Новікова Катерина Андріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Осадча Анна Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Спасенко Вікторія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чорнозуб Лариса Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

Д 64.086.02

Бровченко Тетяна Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Дружиніна - Сендецька Тетяна Валеріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Гузь Євгенія Валеріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Колодій Олексій Анатолійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Череватенко Ірина Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 64.086.03

Абакумова Дарина В’ячеславівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Калмикова Олександра Сергіївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Луценко Олена Євгенівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Черкасов Олег Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Яригіна Єлизавета Петрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Д 64.086.04

Бочкова Інга Ігорівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» Лозо Олена Вячеславівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Новак Олександр Миколайович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» Сльота Юлія Геннадіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України К 41.852.07

Гора Ігор Юрійович, 19.00.06 «Юридична психологія»

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

К 35.140.02

Савочкіна Дарія Олегівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

К 67.135.03

Баранецький Руслан Федорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.28

Кіт Христина Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України Д 64.700.02

Ващук Юлія Олегівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 64.700.03

Кутєпов Максим Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право»

К 64.700.08

Коршакова Оксана Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Бердянський державний педагогічний університет К 18.092.01

Панова Світлана Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Д 05.053.01

Бровчак Людмила Сидорівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Коваль Тетяна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Куцак Лариса Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Макар Зіновій Юліянович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Нікелсен Тетяна Аркадіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка К 56.146.01

Децюк Тетяна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кошель Анна Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Леоненко Андрій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Романенко Людмила Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

К 12.112.01

Гордеева Катерина Сергіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Кечик Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Махоткіна Ліна Борисівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Ябурова Олена Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г ригорія Сковороди»

К 27.053.03

Білик Любов Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Гордеева Тетяна Євгеніївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Клімова Алла Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Павленко Інна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ротар Василь Борисович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Старостіна Оксана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хмельницька Олена Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Смагіна Ольга Олександрівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Певна Світлана Євгенівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Д 41.053.01

Мисан Інна Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» Розум Катерина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Руденко Тетяна Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Савінська Тетяна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Топчій Людмила Семенівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ткачук Ірина Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

К 41.053.04

Довбня Софія Олегівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»

Кумпан Марина Борисівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» Попель Оксана Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» Терлецька Леся Петрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Житомирський державний університет імені Івана Франка Д 14.053.01

Кобилянська Ірина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Печко Олександр Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут вищої освіти НАПН України Д 26.456.02

Александрова Наталія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Ворона Вікторія Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Жук Мирослава Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ковальова Катерина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Крюкова Єлизавета Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут вищої освіти НАПН України та Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

K26.053.ll

Блажко Аліна Віталіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»

Сайковська Вікторія Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»

Шевченко Алла Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Д 26.459.01

Грищенко Світлана Миколаївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Кислова Марія Алімівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Інститут педагогіки НАПН України Д 26.452.01

Джурило Аліна Петрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Дячук Павло Вікторович, 13.00.09 «Теорія навчання»

К 26.452.03

Драновська Світлана Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Д 26.451.01

Бордакова Олена Михайлівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Михайленко Лорена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Насілєнко Людмила Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Мартинова Наталя Степанівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Сулима Оксана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут проблем виховання НАПН України Д 26.454.01

Бережна Таміла Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Валентьєва Тетяна Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Власюк Жанна Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Вербицький Олег Володимирович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Манько Тамара Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Найдьонова Галина Георгіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Нечерда Валерія Борисівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Пюра Олена Станіславівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України Д 26.458.01

Гончаренко Іван Федорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Загіка Олена Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кожем’янко Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Мацейко Ольга Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Пятничук Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Д 26.450.01

Аркадьева Ольга Олександрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Сіроткіна Тетяна Валеріївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Київський національний лінгвістичний університет Д 26.054.01

Світлична Олена Русланівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Київський університет імені Бориса Грінченка Д 26.133.06

Заяць Людмила Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хитра Зоя Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

К 26.133.05

Редайло Віталіна Станіславівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)»

Якимчук Мирослава Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка К 23.053.02

Гриньов Станіслав Якович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Корігяна Наталія Віталіївна,13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Левицька Лілія Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Раковин Віталій Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

К 23.053.04

Одарчук Катерина Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Класичний приватний університет Д 17.127.04

Бобришева Наталя Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Верховська Марина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Герасименко Ганна Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Горицька Олена Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ємець Анатолій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Нечепорук Яна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Трякіна Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Черевко Світлана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького К 18.053.01

Замороцька Валентина Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Кучина Катерина Олегівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Шевченко Юрій Васильович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Юнусова Ельмаз Аділь-Гаріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького К 70.705.03

Бедевельська Маріанна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Гапонова Олена Юрїївна,13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Гриців Віталія Богданівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Корольова Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Лісніченко Юрій Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Стеблюк Світлана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.01

Божок Олександра Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Гора Олексій Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Редчук Римма Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Стець Галина Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Успенська Валентина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Д 26.053.03

Дегтярьова Неля Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» Требик Олена Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» Філімонова Марія Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» Швець Людмила Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Д 26.053.06

Семенишена Руслана Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Д 26.053.08

Латишева Тамара Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Ха Ту (громадянин Китайської Народної Республіки), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Хе ївень (громадянка Китайської Народної Республіки), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Цяо Лінь громадянка Китайської Народної Республіки), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Чжан Лей (громадянин Китайської Народної Республіки), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

К 26.053.09

Олійник Галина Михайлівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Якименко Олександр Геннадійович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Куліченко Олександр Сергійович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Соляник Марина Геннадіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Терпелюк Володимир Володимирович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Д 26.053.14

Барко Вадим Вадимович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Козинець Олександр Володимирович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Рахуба Наталія Олександрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Д 26.053.19

Букатова Оксана Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.18

Кочеригін Олексій Юрійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільського- подарські дисципліни)»

Національний університет водного господарства та природокористування К 47.104.08

Боднарук Ірина Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Бодруг Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Назарук Віктор Львович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Соколюк Олена Вячеславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Коро ленка К 44.053.01

Водолазська Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Зайцева Юлія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Козлов Дмитро Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Мороз Світлана Едуардівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Перішко Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Штонда Євгенія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Рівненський державний гуманітарний університет К 47.053.01

Власюк Олена Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка К 55.053.01

Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Вознюк Вікторія Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Гавриленко Інна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Ісаєва Світлана Дмитрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Клочкова Тетяна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Мірошниченко Надія Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Мордвінова Інна Віталіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Повалій Тетяна Леонідівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Терьохіна Наталія Олексіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Теслева Юлія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Шаповалова Ольга Віталіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Шихненко Катерина Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.04

Євтушок Марина Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Іщук Олена Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Панасюк Олександр Олександрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Філатова Зоя Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Д 29.051.06

Пранова Євгенія Василівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Сафонова Ірина Олексіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Унгурян Ірина Корнелїївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Хом’як Ольга Анатоліївна, 13.00.07 Теорія і методика виховання

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Д 58.053.01

Васильєва Ольга Вікторівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Данилова Олена Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Коваль Вадим Вадимович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Марченко Аліна Анатоліївна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Матвійчина Світлана Володимирівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Головацька Юлія Богданівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Пахолок Роман Іванович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Д 58.053.03

Стойка Олеся Ярославівна, 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти Хомік Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Цідило Ірина Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

К 58.053.05

Жовтюк Наталія Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» Ленюк Наталя Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» Орлова Оксана Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Українська інженерно-педагогічна академія К 64.108.01

Мандрик Яна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Д 74.053.01

Авчіннікова Галина Дмитрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Антонюк Надія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кугай Марина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Левченко Наталія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Маслюк Руслан Вадимович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Солодчук Альона Валерїївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Холод Ірина Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Шульга Наталія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

К 74.053.02

Бєляєва Наталія Вячеславівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Дрозд Олена Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Капінус Олександр Сергійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Литвин Інна Миколаївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Маланюк Тарас Зіновійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Федоренко Дар’я Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Д 64.053.04

Бєлякова Олена Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Корчагіна Ганна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.19

Росенко Наталія Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Уварова Тетяна Юрїївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Штейміллер Ірина Олексіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Херсонський державний університет Д 67.051.03

Ружевич Яна Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія К 70.145.01

Нікольська Ніна Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Хмельницький національний університет К 70.052.05

Мазур Юлія Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Островська Уляна Орестівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Мудра Олена Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Пудова Світлана Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Рудніцька Катерина Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Сушенцев Артем Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Шаповал Ольга Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Д 73.053.02

Гальченко Дмитро Олександрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» Лавренчук Юрій Миколайович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Мовчан Валентина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Скорик Юлія Мирославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

К 73.053.04

Бєлікова Ірина Валентинівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Дмитрієв Валерій Юрійович, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Зінов’єва Євгенія Сергіївна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Д 79.053.02

Артемьєва Інна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Вихор Віктор Григорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Жула Володимир Петрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Назаренко Микола Григорович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Радзієвський Ростислав Михайлович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Рябченко Світлана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Слюта Аліна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Шупило Ірина Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

МЕДИЧНІНАУКИ

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України К 76.600.01

Антонюк Тетяна Вячеславівна, 14.01.03 «Хірургія»

Осадчий Дмитро Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»

К 76.600.02

Григола Олена Григорівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України Д 41.601.01

Куроєдова Катерина Леонідівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Мельник Володимир Семенович, 14.01.22 «Стоматологія»

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України Д 05.600.01

Засаднюк Ольга Пилипівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Кливак Віталій Васильович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Форманчук Андрій Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»

Фурман Оксана Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Шуригін Олександр Юрійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 05.600.02

Дмитренко Роман Романович, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»

Д 05.600.04

Конопліцька Анастасія Петрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Хромих Катерина Вадимівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Чигір Ірина Вікторівна, 14.01.10 «Педіатрія»

К 05.600.05

Новицький Андрій Олександрович, 03.00.07 «Мікробіологія»

Сухомлин Тетяна Анатоліївна, 14.01.32 «Медична біохімія»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

Кіцак Ярослав Миронович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Регеда Мар’яна Михайлівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Сас Петро Адамович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Твердохліб Наталія Олегівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Д 58.601.02

Марабян Роман Володимирович, 14.01.10 «Педіатрія»

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України Д 20.601.01

Октисюк Юрій Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Д 08.601.01

Скляр Віталій Васильович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Оболонський Олексій Іванович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Суханов Олексій Олександрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМИ України»

Д 08.601.02

Гавриш Ірина Мирославівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Кушнір Юлія Сергіївна, 14.01.11 «Кардіологія

Меренцова Олена Олександрівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Порохня Наталія Григорівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Сідь Євген Володимирович, 14.01.11 «Кардіологія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України Д 08.601.03

Гудлетт Тетяна Олександрівна (громадянка США), 14.03.09 «Гістологія цитологія ембріологія»

Семенюк Тетяна Олексіївна, 14.03.09 «Гістологія цитологія ембріологія»

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМИ України»

Д 26.612.01

Буркова Ірина Сергіївна, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»

Кузнецова Олена Євгеніївна, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»

Любчак Владислав Вікторович, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМИ України»

Д 26.604.01

Кондратюк Олександра Сергіївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Луценко Олександр Геннадійович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Сергета Діна Петрівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМИ України»

Д 26.558.01

Михальчук Лідія Миколаївна, 14.01.14«Ендокринологія»

ДУ «Інститут неврології психіатрії та наркології НАМИ України»

Д 64.566.01

Волошина Діана Миколаївна, 14.01.16 «Психіатрія»

Воронова Аліна Вадимівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Завгородня Наталія Ігорівна, 14.01.16 «Психіатрія»

Залісна Юліанна Дмитрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Іошина Наталя Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Тучкіна Марина Юріївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Чупріна Любов Олексіївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Шевченко- Бітенський Костянтин Валерійович, 14.01.16 «Психіатрія»

Шиндер Вячеслав Володимирович, 14.01.16 «Психіатрія»

Шуніна Наталя Вікторівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Яцина Андреа Тіборівна, 14.01.16 «Психіатрія»

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМИ України»

Д 26.557.01

Базунов Максим Володимирович, 14.01.05 «Нейрохірургія»

Гацький Олександр Олександрович, 14.01.05 «Нейрохірургія»

Мохаммад Ахмад Дж. Мсаллам (громадянин Королівства Саудівська Аравія), 14.01.05 «Нейрохірургія»

Новакович Катерина Степанівна, 14.01.05 «Нейрохірургія»

ДУ «Інститут нефрології НАМИ України»

Д 26.565.01

Алексеева Вікторія В’ячеславівна, 14.01.37 «Нефрологія»

Кулачек Вероніка Тарасівна, 14.01.37 «Нефрологія»

Романенко Оксана Антонівна, 14.01.37 «Нефрологія»

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМИ України»

Д 26.611.01

Сінайко Ірина Олександрівна, 14.01.19 «Оториноларингологія»

Юревич Надія Олександрівна, 14.01.19 «Оториноларингологія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМИ України»

Д 41.556.01

Петрушенко Дар’я Олексіївна, 14.01.18 «Офтальмологія»

Пількевич Тетяна Сергіївна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМИ України»

Д 64.607.01

Люткевич Микола Іванович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМИ України»

Д 26.553.01

Васильченко Лілія Анатоліївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Головачук Оксана Корніївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Петрова Галина Андріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Руденко Сергій Миколайович, 14.01.10 «Педіатрія»

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМИ України»

Д 64.564.01

Морозов Олександр Володимирович, 14.01.14«Ендокринологія»

Парцхаладзе Васілій Іраклієвич (громадянин Грузії), 14.01.14«Ендокринологія»

ДУ «Інститут стоматології НАМИ України»

Д 41.563.01

Непряхіна Оксана Валентинівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Цибульська Вікторія Анатоліївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Шпак Сергій Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМИ України»

Д 26.606.01

Мельник Іван Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Скобенко Євгеній Олександрович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут урології НАМИ України»

Д 126.615.01

Бахчієв Рубен Володимирович, 14.01.06 «Урологія»

Богацький Сергій Володимирович, 14.01.06 «Урологія»

Борисов Костянтин Олександрович, 14.01.06 «Урологія»

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМИ України»

Д 26.550.01

Дорошенко Андрій Михайлович, 14.03.05 «Фармакологія»

Маринич Любов Іванівна, 14.03.05 «Фармакологія»

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМИ України»

Д 26.555.01

Бойко Олена Петрівна, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»

Секелик Роман Ігорович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМИ України»

Д 26.552.01

Рамзан Ніна Ігорівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»

Чумак Юлія Юріївна, 14.01.27 «Пульмонологія »

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМИ України»

Д 26.616.01

Ільницька Марія Романівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Конопляник Лариса Іванівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Тарасенко Тетяна Миколаївна, 14.01.12 «Ревматологія»

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМИ України»

Д 26.562.02

Малярчук Ірина Володимирівна, 03.00.15 «Генетика»

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологи імені О. О. Шалімова» НАМИ України Д 26.561.01

Огородник Ярослав Петрович, 14.01.03 «Хірургія»

Перерва Людмила Олександрівна, 14.01.03 «Хірургія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України Д 17.600.02

Земляний Ярослав Вадимович, 14.01.11 «Кардіологія»

Зубко Ірина Миколаївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Овська Олена Геннадіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України Д 35.600.01

Видойник Оксана Ярославівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Заблоцька Олена Ярославівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Комнацький Богдан Юрійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Нестор Роман Андрійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Олійник Андрій Григорович, 14.01.22 «Стоматологія»

Палій Андрій Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»

Панькевич Вікторія Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 35.600.03

Гуранич Тетяна Валеріївна, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»

Павлів Христина Ігорівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Паласюк Богдан Олегович, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»

Д 35.600.05

Бек Наталія Сергіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Слаба Оксана Романівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Чнгрян Гаяна Вачиківна (громадянка Вірменії), 14.01.11 «Кардіологія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.01

Бельська Ірина Вікторівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Кухленко Ростислав Володимирович, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Марамуха Володимир Ігорович, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Сепіханова Марина Мурадисівна (громадянка Російської Федерації), 14.01.15 «Нервові хвороби»

Яковлєва Людмила Василівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Бабенко Ірина Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Бурко Наталія Ігорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Донська Юлія Віталіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Саченко Ольга Георгіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Сокол Марія Петрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Усачова Світлана Петрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Хоменко Олена Юріївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

К 26.613.05

Конах Віта Миколаївна, 14.01.18 «Офтальмологія»

Д 26.613.07

Бібик Інесса Геннадіївна, 14.02.03 Соціальна медицина»

Кощинець Олеся Богданівна, 14.02.03 Соціальна медицина»

Д 26.613.08

Бик Павло Леонідович, 14.01.03 «Хірургія»

Бреславець Андрій Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

Вербицький Ігор Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

Дегтяренко Сергій Петрович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 26.613.09

Васадзе Натіа (громадянка Грузії), 14.01.22 «Стоматологія»

Суржанський Костянтин Станіславович, 14.01.22 «Стоматологія»

Чайка Віталій Григорович, 14.01.22 «Стоматологія»

Шемелько Мар’яна Любомирівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 26.613.11

Аксьонова Олена Геннадіївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія» Степаненко Наталія Олекасандрівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Національний інститут раку МОЗ України Д 26.560.01

Алексик Олена Михайлівна, 14.01.07 «Онкологія»

Кукушкіна Марія Миколаївна, 14.01.07 «Онкологія»

Совенко Володимир Михайлович, 14.01.07 «Онкологія»

Ткаля Юлія Георгіївна, 14.01.07 «Онкологія»

Шайда Елен Вікторівна, 14.01.07 «Онкологія»

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України Д 26.003.01

Назарчук Галина Григорівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Д 26.003.03

Бенюк Світлана Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Коростіль Марія Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Курташ Наталія Ярославівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Уваров Вадим Юрійович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 26.003.08

Бутинець Жанна Степанівна, 14.01.11 «Кардіологія Дудченко Ірина Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Сікало Юлія Костянтинівна, 14.01.12 «Ревматологія»

Таранчук Валентин Валентинович, 14.01.11 «Кардіологія Шкарівський Юрій Леонідович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Одеський національний медичний університет МОЗ України Д 41.600.01

Лебідь Оксана Іванівна, 14.01.28 «Клінічна фармакологія»

Цісельська Ольга Юріївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Д 41.600.02

Байло Надія Валеріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Майчук Владислава Олегівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Місюна Анна Вікторівна, 14.01.33 «Медична реабілітація фізіотерапія та курортологія» Сеньківська Людмила Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Старущенко Тетяна Євгенівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Тіткова Олена Василівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Сумський державний університет Д 55.051.05

Єлінська Аліна Миколаївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Мерлєв Дмитро Іванович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Огієнко Максим Миколайович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Д 64.609.01

Винниченко Олександр Ігорович, 14.01.07 «Онкологія»

Рябошапка Андрій Миколайович, 14.01.07 «Онкологія»

Каджоян Артем Валерійович, 14.01.07 «Онкологія»

Хмизов Руслан Андрійович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 64.609.03

Вербовий Павло Петрович, 19.00.04 «Медична психологія»

Камінська Анна Олексіївна, 19.00.04 «Медична психологія Коваленко Марія Вікторівна, 19.00.04 «Медична психологія Онищенко Інга Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Д 64.609.04

Куглер Сергій Євгенович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Д 64.609.05

Ревенко Жанетта Анатоліївна, 16.00.11 «Паразитологія»

Звегінцева Лариса Григорівна, 14.01.33 «Медична реабілітація фізіотерапія та курортологія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України Д 64.600.01

Маметкулієв Балжан Ровшенович (громадянин Туркменістану), 14.01.03 «Хірургія» Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (громадянин Королівства Бахрейн), 14.01.03 «Хірургія»

Д 64.600.02

Сухіна Ірина Сергіївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 64.600.03

Лиходід Олександр Миколайович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Д 64.600.04

Бойко Олексій Миколайович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Вовченко Марина Миколаївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Кавацюк Олег Олексійович, 14.01.11 «Кардіологія Тесленко Юрій Віталійович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Череднікова Тетяна Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Шевчук Марина Іванівна, 14.01.11 «Кардіологія

Д 64.600.06

Благуляк Тетяна Валеріївна, 14.02.03 Соціальна медицина»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України Д 17.600.03

Бігдан Олексій Антонович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» Мельникова Наталія Валентинівна, 15.00.01 «Технологія ліків організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Семенченко Ольга Михайлівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України Д 35.600.02

Прокіп Софія Євгенівна, 15.00.01 «Технологія ліків організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Стасів Тетяна Геннадїївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.04

Бєляєва Оксана Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України Д 64.605.01

Андреєва Ксенія Володимирівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» Бердей Тетяна Степанівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Валієв Абдуджаббор Халкуллойович (громадянин Таджикистану), 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Дахим Ірина Степанівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Зотікова Ольга Анатоліївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Кацуба Ігор Костянтиновичі, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Куликівська Кристина Юріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» Мусієнко Катерина Сергіївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Д 64.605.02

Івахненко Олена Леонідівна, 15.00.01 «Технологія ліків організація фармацевтичної справи та судова фармація»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Д 27.821.02

Землянський Андрій Олександрович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Держветфітослужби України К 26.890.01

Дмитриєва Ганна Василівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Жовнір Олександр Михайлович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Муштук Ірина Юріївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Пундяк Тарас Олегович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Семанюк Назарій Володимирович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Інститут біології тварин НААН Д 35.368.01

Березовський Роман Зеновійович, 03.00.04 «Біохімія»

Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С. 3. Ґжицького Д 35.826.01

Федорків Олена Петрівна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»

Д 35.826.03

Левицька Вікторія Андріївна, 16.00.11 «Паразитологія»

Трофімов Микола Миколайович, 16.00.11 «Паразитологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України Д 26.004.03

Ковальчук Ірина Ігорівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» Локес-Крупка Терезія Петрівна, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН Д 64.359.01

Заремба Олександр Васильович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Романішина Оксана Олександрівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Харківська державна зооветеринарна академія К 64.070.01

Тюпіна Надія Валеріївна, 16.00.06 «Гігієна тварин і ветеринарна санітарія» МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.08

Волік Катерина Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Гошовський Роман Михайлович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Міронова Тетяна Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Попенюк Володимир Миколайович, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України К 26.460.01

Сидор Олег Вячеславович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Чібалашвілі Асматі Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Львівська національна академія мистецтв Д 35.103.01

Білан Іван Сергійович, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»

Даниленко Леся Вікторівна, 17.00.07 «Дизайн»

Колпакова Наталія Ярославівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»

Прокопчук Інна Юхимівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»

Тобілевич Галина Миколаївна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»

Хао Сяо Хуа (громадянка Китайської Народної Республіки), 17.00.05 «Образотворче мистецтво»

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України Д 26.005.01

Нечепуренко Вікторія Юріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Ткаченко Єлізавета Семенівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України К 41.857.01

Казначеєва Тетяна Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Хуан Цзя (громадянка Китайської Народної Республіки), 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського К 64.871.01

Ван Цзо (громадянин Китайської Народної Республіки), 17.00.03 «Музичне мистецтво» Горбаль Вадим Ярославович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Гіголаєва-Юрченко Вікторія Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Давидов Сергій Петрович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Кригін Олександр Іванович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Линник Марія Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Парусова Катерина Володимирівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Пупіна Олеся Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Сподаренко Віктор Михайлович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Чорна Єлизавета Борисівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури Д 26.056.02

Бадюл Марія Геннадіївна, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури К 26.103.01

Арсенян Марія Юріївна,        18.00.01   «Теорія  архітектури,   реставрація  пам'яток

архітектури»

Нешта Ольга Леонідівна,      18.00.01   «Теорія   архітектури,   реставрація  пам'яток

архітектури»

Смолінська Ольга Едвардівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.11

Дида Олександра Андріївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

Оконченко Ольга Михайлівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

Пекарчук Оксана Петрівна, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Якубовський Ігор Вячеславович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

Харківський національний університет будівництва та архітектури Д 64.056.02

Ілляш Аліна Миколаївна,       18.00.01   «Теорія   архітектури,   реставрація пам'яток

архітектури»

Смірнова Ольга Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

Хороян Наталя Петрівна,     18.00.01   «Теорія   архітектури,   реставрація  пам'яток

архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України Д 26.453.01

Воропаєв Дмитро Сергійович, 19.00.02 «Психофізіологія»

Д 26.453.02

Гончаренко Наталія Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Мосійчук Василь Володимирович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Сватенкова Тетяна Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Д 26.457.01

Євменова Тетяна Миколаївна, 19.00.11 «Політична психологія»

Крупник Іван Романович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Перун Марія Богданівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології» Шапошник-Домінська Дар’я Олегівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Д 26.450.02

Малинович Лариса Михайлівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Шевцова Яна Вікторівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Київський університет імені Бориса Грінченка К 26.133.04

Брецко Ірина Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Карпенко Ганна Миронівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Лазаренко Ольга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Палько Тетяна Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.26

Періус Надія Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.10

Вятоха Ірина Юріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Кіян Андрій Петрович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Подкопаєва Юлія Валеріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Шевченко Світлана Віталіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Шкіренко Олена Віталіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Д 26.053.23

Федорова Олена Миколаївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Національний університет «Острозька академія»

К 48.125.03

Зимянський Андрій Романович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Світич Світлана Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Турчак Олеся Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет цивільного захисту України К 64.707.02

Шаріпова Дарія Сергіївна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Юр’єва Наталія Вікторівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького К 70.705.02

Вірний Сергій Сергійович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» Кузьменко Юлія Володимирівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» Олешко Дмитро Олександрович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова К 41.051.07

Барінова Ліна Яківна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Бірон Богдан Володимирович, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Ліб Ірина Ігорівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Шахова Наталія Євгенівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.05

Кандиба Марія Олегівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Матієшин Іван Васильович, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Фролова Олена Вікторівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Фенина Оксана Ярославівна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля K29.051.ll

Андросович Ксенія Анатоліївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Борозенцева Тетяна Валеріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Кравченко Катерина Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Перетятько Владислав Анатолійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Д 64.609.03

Ємяшева Жанна Валентинівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Синіцька Тетяна Віталіївна, 19.00.04 «Медична психологія»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди К 64.053.08

Скворчевська Євгенія Леонідівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» Щербакова Олена Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Харківський національний університет внутрішніх справ К 64.700.04

Смірнова Ольга Михайлівна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Філоненко Володимир Миколайович, 19.00.06 «Юридична психологія»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.08

Параскевова Крістина Георгіївна, 19.00.01 «Загальна психологія історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціології НАН України Д 26.229.02

Кабанець Тетяна Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Прасюк Оксана Валентинівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» Рішко-Порческу Антоніна Миронівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.30

Заріцька Надія Юріївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Д 64.051.15

Дейнеко Олександра Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» Клименко Галина Тарасівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Коломоєць Таміла Григорівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Криницька Ірина Петрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Химович Оксана Степанівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Д 41.053.06

Дмитрашко Світлана Анатоліївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Кольцов Віталій Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Д 26.236.01

Андрійчук Тетяна Сергіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Яфонкіна Ірина Петрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.29

Адигьозалов Тогрул Аскер Оглу (громадянин Азербайджанської Республіки), 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Вишньов Віктор Михайлович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Кулінич Тарас Олександрович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Донська Анастасія Геннадіївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» Машаровська Світлана Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Львівський національний університет імені Івана Франка Д 35.051.17

Марчук Наталія Василівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Шелемба Михайло Михайлович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Шестак Наталія Ласлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Д 26.053.12

Аманмирадов Нурберди (громадянин Туркменістану), 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Гаращук Євгенія Вікторівна, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Пономаренко Людмила Володимирівна, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.02

Гайтан Віталій Віталійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Головченко Альона Вікторівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Кулешова Катерина Ігорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Д 76.051.03

Капрусь Ольга Володимирівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Квятковська Олена Володимирівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Тирон Альона Миколаївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України Д 26.850.01

Бучковська Олена Юріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Чумаченко Олена Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Львівський державний університет фізичної культури Д 35.829.01

Донець Олександр Володимирович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» Осадців Тарас Петрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Рода Ольга Борисівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Сіренко Павло Олександрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Національний університет фізичного виховання і спорту України Д 26.829.01

Грузевич Ірина Володимирівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» Добринська Наталія Володимирівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Іванов Артем Володимирович, 24.00.01 «олімпійський і професійний спорт»

Терещук Марина Василівна, 24.00.01 «олімпійський і професійний спорт»

Шевчук Марина Анатоліївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Шльонська Ольга Леонідівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Яковенко Олена Олегівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Д 26.829.02

Андрійчук Юліана Миколаївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Данильченко Владислав Анатолійович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Остапенко Юрій Олександрович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Ромман Хайсам Дж.М., 24.00.03 «Фізична реабілітація»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління Д 26.129.01

Биков Олексій Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Бондар Андрій Олегович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Клименченко Сергій Леонідович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Скок Павло Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Філоненко Оксана Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління» Шанаєва-Цимбал Людмила Олексіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління» Шевчук Інна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління» Щербаківська Людмила Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Інститут законодавства Верховної Ради України Д 26.867.03

Бєлашова Наталя Валентинівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Львівський регіональний інститут державний управління Національної академії державного управління при Президентові України К 35.860.01

Базарко Іван Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чуп Іван Андрійович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Національна академія державного управління при Президентові України Д 26.810.02

Кацай Ігор Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Наместнік Вікторія Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Пунда Анастасія Вячеславівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Скибун Олександр Жоржович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національний університет цивільного захисту України К 64.707.03

Бєлоусов Андрій Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Тоцький Сергій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України К 48.863.01

Калініченко Анатолій Григорович, 25.00.02 «Механізми державного управління» Парфьонов Ігор Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України К 64.858.01

Куренна Тетяна Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Онищенко Юрій Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили Д 38.053.03

Бобрижна Ганна Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара К 08.051.19

Гаркуша Інеса Вікторівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Маркова Ганна Едуардівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.33

Лоза Галина Іванівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Д 26.001.34

Демченко Олексій Анатолійович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України Д 26.165.01

Опришко Тетяна Сергіївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліографознавство»

Романуха Зоя Василівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліографознавство»

Харківська державна академія культури Д 64.807.02

Глазунова Людмила Володимирівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліографознавство»

Мураховський Анатолій Леонідович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліографознавство»

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

 

Додаток З

до наказу Міністерства освіти і науки України і?//

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук
(громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.03

Моатаз Юніс Яхья (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Хасан Алі Касем Аль-Абабнех (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Д 26.207.03

До Дик Хуен (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам), 05.02.01 «Матеріалознавство»

Київський національний університет будівництва і архітектури Д 26.056.04

Аліа Мохамад Гіяс (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.35

Алмодарс Баррак Субхі Камал (громадянин Республіки Ірак), 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій К 35.874.02

Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Масауд Алі Алгхдафі А.Султан (громадянин Лівійської Республіки), 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.02

Ву Дик Тхінь (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Одеська державна академія будівництва та архітектури Д41.085.01

Арез Мохаммед Ісмаел (громадянин Республіки Ірак), 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

 

Одеський національний політехнічний університет Д 41.052.04

Нго Мінь Хієу (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам), 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

К 41.052.05

Аль-хасун Хуссейн Геві Абдулкарім (громадянин Республіки Ірак), 05.09.01 «Електричні машини і апарати»

Харківський національний університет будівництва та архітектури Д 64.056.04

Раджабзадег Могсен (громадянин Ісламської Республіки Іран), 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет К 08.804.03

Аль-Базі Мезхер Каміль Фадель (громадянин Республіки Ірак), 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна К 64.051.25

Анкаві Саєд С. М. (громадянин Палестини), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара К 08.051.05

Алі Мухаммед Ясін (громадянин республіки Ірак), 10.02.02 «Російська мова» МЕДИЧНІ НАУКИ

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України Д 44.601.01

Ву В’єт Куонг (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам), 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМИ України»

Д 26.611.01

Шемлі Мохамед (громадянин Республіки Туніс), 14.01.19 «Оториноларингологія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМИ України»

Д 41.556.01

Абдулхаді Мохаммад (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМИ України»

Д 26.553.01

Салламі Мохамед Амін (громадянин Республіки Туніс), 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.02

Алі Суліман Хазем Мамдох (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України Д 64.605.01

Альхуссейн Мустафа Алі (громадянин Сірійської Арабської Республіки), 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

АРХІТЕКТУРА

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.02

Джафарі Хагігі Саід (громадянин Ісламської Республіки Іран), 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Національний університет фізичного виховання і спорту України Д 26.829.02

Адель М.А. Марайт (громадянин Палестини), 24.00.03 «фізична реабілітація» Директор департаменту                                                                //У/7

атестації кадрів вищої кваліфікації                                                                    С. Д. Криштоф

 

Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки України .2015 №

Список

здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Мокляк Володимир Володимирович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригана НАН України

Прокопишин Ігор Іванович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Симотюк Михайло Михайлович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Соляр Тетяна Ярославівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Коротєєв Вадим Вячеславович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України Лисенко Лариса Леонідівна, 02.00.11 «Колоїдна хімія»

Національний університет «Львівська політехніка»

Варваренко Сергій Миколайович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Носова Наталія Геріанівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України

Плужник-Гладир Сергій Михайлович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. 1.1. Мечникова НАМИ України»

Сухо дуб Людмила Борисівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Карахім Сергій Олександрович, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Білявська Людмила Олексіївна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Остапчук Андрій Миколайович, 03.00.07 «Мікробіологія»

Сищикова Оксана Віталіївна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України Діденко Світлана Яківна, 03.00.05 «Ботаніка»

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Хомутінін Юрій Володимирович, 03.00.01 «Радіобіологія»

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Калашник Ганна Анатоліївна, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут геологічних наук НАН України

Вергельська Наталія Вікторівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» Стефанський Вадим Леонідович, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Верпаховська Олександра Олегівна, 04.00.22 «Геофізика»

Щербіна Сергій Валентинович, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України Бондаренко Сергій Миколайович, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України Будяну Раду Георгійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Климович Олег Костянтинович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Опанасюк Ігор Іванович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

Пономаренко Сергій Миколайович, 05.05.06 «Гірничі машини»

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Лисаковський Валентин Володимирович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України

Гільгурт Сергій Якович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України

Савченко Євгенія Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Національна металургійна академія України

Полішко Сергій Олексійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Національний авіаційний університет

Костюнік Руслан Євгенович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Національний технічний університет України «КПІ»

Скулиш Марія Анатоліївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Національний університет «Львівська політехніка»

Оксентюк Віра Миколаївна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Національний університет харчових технологій

Даниленко Світлана Григорівна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Науменко Оксана Василівна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Романчук Ірина Олегівна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів»

 

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН

Г ерук Станіслав Миколайович, сільськогосподарського виробництва»

05.05.11

«Машини і

засоби

механізації

Г оворов Олександр Федорович, сільськогосподарського виробництва»

05.05.11

«Машини і

засоби

механізації

Мельник Роман Васильович, 05.05.11 сільськогосподарського виробництва»

«Машини і

засоби

механізації


 


 

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Лінчевський Євген Анатолійович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Харківський університет Повітряних Сил Міністерства оборони України

Чигрин Роман Миколайович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил

України Міністерства оборони України

Попков Борис Олексійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Степаненко Юрій Костянтинович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут захисту рослин НААН

Голосна Леся Миколаївна, 06.01.11 «Фітопатологія»

Інститут зрошувального землеробства НААН

Василенко Руслан Миколайович, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Колесник Іван Іванович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Мельник Олексій Володимирович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН

Денисюк Олександр Віталійович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Сидоренко Олена Василівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Гутянський Роман Анатолійович, 06.01.09 «Рослинництво»

Клименко Ірина Іванівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Дубицький Олександр Леонідович, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут тваринництва НААН

Корх Оксана Василівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Панькова Світлана Миколаївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Стрижак Тетяна Анатоліївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Квасніцька Лариса Семенівна, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Слісарчук Микола Віталійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

З

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Кузьменко Андрій Володимирович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України Бей Роман Васильович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Демиденко Надія Михайлівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Ожерельєва Валентина Миколаївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Пашківська Оксана Анатоліївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Щебетюк Наталія Борисівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Калашнікова Тетяна Миколаївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Крімер Борис Олександрович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Кругляк Ольга Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Шанін Олександр Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Національний інститут стратегічних досліджень

Іщенко Андрій Юрійович, 21.03.01 «Гуманітарна і політична безпека держави»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Воронь Олександр Вікторович, 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Осадчий Володимир Іванович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Расюк Анастасія Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Гріненко Олена Олексіївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Куровська Ілона Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Данилевська Юлія Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України

Гладун Олександр Зіновійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Казміренко Вікторія Олександрівна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Крижна Валентина Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Павленко Наталія Григорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Литвинова Світлана Григорівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Інститут педагогіки НАПН України

Міхно Олександр Петрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Онаць Олена Миколаївна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Савченко Ірина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут проблем виховання НАПН України

Чиренко Наталія Вікторівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Маслій Олег Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Криштоф Світлана Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

МЕДИЧНІНАУКИ

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМИ України»

Попова Вікторія Василівна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМИ України»

Самойлова Олена Степанівна, 14.01.17 «Наркологія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМИ України»

Величко Людмила Миколаївна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Лебідь Ігор Григорович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМИ України» Руденко Сергій Анатолійович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Алмакаєв Максим Сергійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Бегунова Наталія Власівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Фетісова Олена Геннадіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Періг Жанна Миколаївна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН

Гайдей Ольга Сергіївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Тузов Владислав Олександрович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Мельник Оксана Андріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» Слободяник Наталія Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» Панасенко Наталія Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України Міністерства оборони України

Бережнов Володимир Володимирович, 20.01.05 «Будівництво збройних Сил» Кудрицький Максим Олександрович, 20.01.05 «Будівництво збройних Сил»

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Національна академія Служби безпеки України

Войтюк Олександр Сергійович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки»

Серіков Володимир Володимирович, 21.07.03 «Кадри органів та військ державної безпеки»

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

 

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і науки України ^^.2015 №

Склад

апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції
Мисніка Сергія Івановича

Голова комісії:

доктор економічних наук, професор Геєць Валерій Михайлович, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Члени комісії:

доктор економічних наук, професор Черняк Олександр Іванович, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктор економічних наук, професор Ковальчук Констянтин Федорович, декан факультету економіки та менеджменту Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ).


 

 

       
 

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

 
   

С. Д. Криштоф

 
 

 

 

 Обновлен 05 июн 2017. Создан 27 сен 2012 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425