Українознавство

 
 

Українознавство

сиркум«Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ 25-26 ...»

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний науково-дослідний інститут

українознавства та всесвітньої історії

Інформаційно-аналітичний бюлетень

ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної

конференції

УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ

ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ

ПАРАДИГМ

25-26 жовтня 2011 року

м. Київ

Присвячується 80-річчю Петра Кононенка і 20-річчю Інституту українознавства КИЇВ–201 УДК 908 (478) ББК 63,5 (4 УКР) І 11 Рекомендовано до друку Вченою радою ННДІУВІ

Рецензенти:

КОНОНЕНКО П.П., доктор філологічних наук, професор, академік, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії БАРАН В.Д., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України КРИСАЧЕНКО В.С., доктор філософських наук, професор І 11 Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ) / Автор-упорядник: Фігурний Ю.С., орг.

секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 296 с.

Інформаційно-аналітичний бюлетень укладено на основі матеріалів ХХ ювілейної

Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія:

теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ).

В інформаційно-аналітичному бюлетені представлено всі етапи підготовки та проведення цього заходу, склад учасників та аналітична стаття присвячена цій проблематиці, а також Програми двадцяти Міжнародних конференцій (1992–2011 рр.).

Ця праця була підготовлена в рамках науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», що фінансується за рахунок державного бюджету. Її керівником є П. П. Кононенко.

Бюлетень розрахований на вчителів, студентів, викладачів, аспірантів, науковців і всіх тих, хто цікавиться життям і буттям українського народу у всесвітньо-цивілізаційному процесі.

ББК 63,5 (4 УКР) © Фігурний Ю. С. 201 © ННДІУВІ МОНМС України, 2012.

Інформаційно-аналітичний бюлетень як важливий чинник успішного осягнення українознавчої проблематики Бюлетень (французькою bulletin, італійською bulletinо – записка, листок; латинською bulla – документ, засвідчений печаткою) – періодичне чи неперіодичне видання довідково-інформаційного характеру, в ньому часто публікуються документальні матеріали, що належать до компетенції видавця1. Вчені-українознавці успішно використовують такий формат публікацій як для висвітлення своєї науково-освітянської діяльності, так і для оприлюднення найважливіших її підсумків та напрацювань. Зокрема, це такі видання: Істоміна Н.М. Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск І.– К., 2007.– 62 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск ІІ.– К., 2008.– 48 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск ІІІ.– К., 2009.– 52 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск ІV / Упорядники: Касян Л.Г., Фєсік О.І., Калінкіна С.А..– К., 2010.– 36 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск V / Упорядники: Фєсік О.І., Бойко С.М., Газізова О.О., Кононенко А.М.– К., 2011.– 56 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених. Випуск І / Упорядники: Касян Л.Г., Калінкіна С.А., Фєсік О.І..– К., 2010.– 32 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених. Випуск ІІ / Упорядник: Фєсік О.І..– К., 2011.– 32 с.;

Бюлетень Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство в світовому гуманітарному просторі» (21-22 жовтня 2010 р., м. Київ) / Автор-упорядник: Горенко Л.І. – К.:ННДІУВІ, 2011. – Випуск І.– 96 с.

Закономірним продовженням попередніх видань став «Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ)» (далі – ІАБ), який і виноситься на широкий загал його автором-упорядником Фігурним Ю.

С. Разом з тим, окрім багатьох схожих рис у структурі й форматі, ІАБ має цілий ряд особливостей: 1) в ньому друкується доопрацьований остаточний варіант програми ХХ ювілейної Міжнародної науковопрактичної конференції «Українознавство в світовому гуманітарному просторі» (21-22 жовтня 2010 р., м. Київ), до якого були включені всі подані заявки, уточнені деякі назви виступів, і виправлені допущені помилки при її поліграфічному друці; 2) також у ньому оприлюднюються важлива аналітична стаття, в якій вивчається процес проведення і підсумки всіх двадцяти українознавчих форумів 1992–2011 рр.; 3) вперше в розділі IV публікуються Програми всіх поважних наукових зібрань; 4) автором-упорядником доведено, що П’ятим Міжнародним українознавчим форумом було не наукове зібрання «Україна, українці, українознавство (XIV-XVIII ст.)», проведене у м. Кіровограді 24–26 жовтня 1996 р. як це авторитетно стверджувалося раніше2, воно було лише круглим столом, а ним стала Міжнародна науково-практична конференція «Місце і роль українознавства у реформування національної системи освіти» (м. Київ, 28-30 березня 1996 р.). Отже, саме таке змістовне наповнення ІАБ надасть змогу як пересічному читачеві, так і фаховому досліднику неупереджено ознайомитися з проведенням і підсумками міжнародних українознавчих наукових форумів, як потужного чинника українського етнодержавонацієтворення. Також, ми сподіваємося, що публікація документів, матеріалів, досліджень, присвячених як підготовці, проведенню і наслідкам І-ХХ (1992-2011) поважних зібрань, так і аналізу Програм усіх циї двадцяти представницьких наукових заходів, лише посприяє подальшому дослідженню цивілізаційного феномену України, українців і світового українства.

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», що фінансується з державного бюджету, керівниками якої є професор П. Кононенко. Вона виконується в ННДІУВІ відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології.

Наостанок, ми хочемо щиро подякувати Петру Кононенку, який не тільки особисто підтримав наш проект, став його рецензентом, а усіляко сприяв його реалізації. Автор-упорядник вельми вдячний: Володимиру Барану і Валентинові Крисаченку, які надали згоду бути рецензентами цієї важливої українознавчої праці; Зінаїді Торбенко й Олені Митяй, які надавали автору-упоряднику всі необхідні для його роботи першоджерела і дослідження (програми конференцій і конгресів, їх матеріали, збірники тощо) з фондів Наукової бібліотеки ННДІУВІ; Олегу Ярошинському, який передав автору електронний варіант Програм Міжнародних українознавчих наукових форумів 2002-2010 рр. і цим суттєво пришвидшив процес завершення праці; Вікторії Кухар, яка не тільки дуже добре виконувала функції організаційного секретаря, а і здійнила комп’ютерний набір, літературне редагування аналітичної статті Фігурного Ю.С., а також вичитувала текст ІАБ, сканувала деякі Програми і зробила перший варіант комп’ютерної верстки праці; Марині Єщенко за сканування Програм форумів 1992-2001 рр. Окрема велика подяка Оксані Мельниченко, яка створила оригінал-макет ІАБ, тиражувала його та консультувала Ю.Фігурного та В. Кухар під час підготовки до друку. Наприкінці, автор-упорядник висловлює щиросердну вдячність всім колегам-українознавцям, хто тією чи іншою мірою долучилися до реалізації проекту під назвою «ІАБ», і врешті-решт, посприяли його успішному завершенню.

Зрештою, я навіть дякую тим, хто не дуже прихильно поставився до цієї цікавої ідеї, але в силу тих чи інших причин не змогли перешкодити її втіленню в життя. Навпаки, цей їхній необґрунтований песимізм, додав лише автору додаткових сил і став своєрідним стимулом на тернистому шляху перевтілення мрії в реальність, чи ще як полюбляли говорити рішучі і мудрі римляни – «Per aspere ad astra!» (через терни до зірок!) Отже, ми маємо надію, що сама ідея та формат інформаційно-аналітичних бюлетенів виявиться життєздатною і надалі знайде своє продовження в подальших публікаціях ННДІУВІ, а оприлюднена нами українознавча праця, не тільки стане в нагоді всім тим, хто цікавиться минулим, сьогоденням і майбуттям України, українців і світового українства, але і допоможе українському народу в розбудові демократичної, правової, високоосвіченої, інтелектуальної, інноваційнотехнологічної, заможної й потужної європейсько-орієнтованої Української Самостійної Соборної Держави!

Автор-упорядник, відповідальний редактор – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Юрко Фігурний 1 Плахотнюк С.О. Бюлетень // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2004.– Т. 3 Біо-Бя.– С. 685.

2 Ухвала Х Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство – наука самопізнання українського народу» 18жовтня 2001 р. // Українознавство. – Число 1–2. – 2002.– С. 18.

–  –  –

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

–  –  –

У зв’язку з реорганізацією ННДІУ в ННДІУ та ВІ й набуття ним нового статусу та з метою впровадження теоретикометодологічних підходів щодо стратегії розвитку українознавства в сучасному цивілізаційному поступі, а також поглиблення шляхів і засобів співпраці українознавства та всесвітньої історії як перспективних наукових напрямів на початку ХХІ ст.

НАКАЗУЮ

1. Провести Міжнародну науково-практичну конференцію «Українознавство та всесвітня історія: теоретикометодологічні засади наукових парадигм» 25-26 жовтня 2011 р. в м. Києві (вул. Ісаакяна 18).

2. З метою організації підготовки та проведення конференції затвердити склад Оргкомітету (Додаток 1).

3. Провідними відділами у здійсненні підготовки та проведення конференції призначити відділ української етнології та відділ геополітики та глобалістики ННДІУВІ.

4. Доручити Оргкомітету конференції розробити План заходів щодо підготовки та проведення Міжнародної науковопрактичної конференції із залученням для його виконання співробітників ННДІУВІ (Додаток 2).

5. Затвердити План заходів та відповідальних щодо підготовки та проведення Конференції (Додаток 2).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на одного із заступників оргкомітету – завідувача відділу української етнології, к. і.

н. Фігурного Юрія Степановича.

–  –  –

ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ»

25-26 ЖОВТНЯ 2011 Р. В М. КИЄВІ (ВУЛ. ІСААКЯНА 18).

СПІВГОЛОВИ:

Кононенко П.П. – доктор філологічних наук, професор, академік, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки та молоді і спорту України.

Якименко О.В. – заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування з науки МОН та МС України.

ЗАСТУПНИКИ:

Дробноход М.І. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу цивілізаційного ґенезису України ННДІУВІ.

Кононенко Т.П. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства ННДІУВІ.

Крисаченко В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ.

Рильський Г.В. – завідувач господарсько-технічного відділу ННДІУВІ.

Фігурний Ю.С. – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУВІ.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Фєсік О.І. – завідувач відділу освітніх технологій ННДІУВІ.

Борисенко В.К. – завідувач відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ.

Баран В.Д. – чл.-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу етнології ННДІУВІ.

Варзар Т.М. – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ.

Ворончук І.О. – к. і. н., доц., к. і. н., доц., завідувач відділу історичних пам’яток ННДІУВІ.

Гримич М.В. – д. і. н., проф., завідувач відділу міжнародного менеджменту українознавства ННДІУВІ.

Дідух Л.В. – к. і. н., завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВІ.

Дорошенко І.В. – завідувач відділу кадрів ННДІУВІ.

Істоміна Н.М. – магістр освіти, вчений секретар ННДІУВІ.

Лукашенко В.В. – к. філос. н., завідувач відділення «Кримська філія» ННДІУВІ (м.Сімферополь, АР Крим).

Мельниченко О.А. – завідувач сектору науково-технічної інформації у складі відділу наукової комунікації ННДІУВІ.

Пономаренко А.Ю. – к. філол. н, завідувач відділу філології ННДІУВІ.

Потапенко Л.Г. – завідувач відділу економіки та фінансового обліку ННДІУВІ.

Ренке Т.Л. – завідувач відділу наукових комунікацій ННДІУВІ.

Токар Л.К. – к. і. н., завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ.

Торбенко З.Б. – завідувач наукової бібліотеки ННДІУВІ.

Хоменко О.А. – ст. н. с. відділу української філології (керівник сектору української літератури) ННДІУВІ.

Шкрібляк П.В. – завідувач відділення «Філія «Гуцульщина» ННДІУВІ.

–  –  –

Міжнародна науково-практична конференція:

«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм»

Орієнтовні основні напрямки конференції:

1. Міждисциплінарні студії з українознавства та світової історії: теоретико-методологічні проблеми;

2. Образ України у світовій культурі;

3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі;

4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях;

5. Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової співпраці;

6. Природно-цивілізаційний розвиток українства на теренах України і світу;

7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової;

8. Формування української мовної ідентичності в сучасному освітньому просторі;

9. Вербально-семантичний простір українознавства в системі координат всесвітньої історії;

10. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях;

11. Підготовка кадрів для розвитку українознавства та всесвітньої історії;

12. Українознавство і всесвітня історія за матеріалами зарубіжних авторів;

13. Проблеми дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті вивчення всесвітньої історії.

Сподіваємося на вашу участь у роботі конференції.

Заявки надсилаються до 10 жовтня 2011 року

1. У заявці просимо повідомити прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, посада; назва доповіді, напрям до якого відноситься доповідь з перелічених в оголошенні; електронна адреса; телефон.

2. Планується публікація статей після проведення конференції у фахових виданнях з історичних та філософських наук (журнал «Українознавство» та «Збірник наукових праць»). Редколегія цих видань залишає за собою право відбору, редагування поданих матеріалів та повернення їх автору з метою подальшого доопрацювання. Додаткова інформація: e-mail:

journal@rius.kiev.ua; d-lv@mail.ru;

3. Проїзд і перебування в Києві за рахунок учасників конференції.

4. Заявки надсилати, чи на поштову адресу: 01135, м. Київ вул. Ісаакяна, 18, ННДІУ та ВІ Фігурному Ю.С. (відділ української етнології, кім. 215); чи на електронну адресу: e-mail: S_Nalyvayko@ukr.net, а також додаткову повну інформацію можна отримати подзвонивши на мобільний телефон (093)2855537 – Шостак Маргариті Василівні. Допоміжна інформація.

Контактні телефони ННДІУ та ВІ: (044)236-01-28 – приймальна, (044)238-08-59 – відділ української етнології.

Оргкомітет конференції

1.5. Проект закріплення відповідальних за підготовку напрямів роботи

Міжнародна науково-практична конференція:

«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм»; (25-26 жовтня 2011 р.)

Орієнтовні основні напрямки конференції та відповідальні:

1. Міждисциплінарні студії з українознавства та світової історії: теоретико-методологічні проблеми – Токар Л.К.;

2. Образ України у світовій культурі – Крисаченко В.С.;

3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі – Фігурний Ю.С.;

4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях – Фєсік О.І.;

5. Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової співпраці – Дідух Л.В.;

6. Природно-цивілізаційний розвиток українства на теренах України і світу – Дробноход М.І.;

7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової – Борисенко В.К.;

8. Формування української мовної ідентичності в сучасному освітньому просторі – Кононенко П.П.;

9. Вербально-семантичний простір українознавства в системі координат всесвітньої історії – Хоменко А.О.;

10. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях – Кононенко Т.П.;

11. Підготовка кадрів для розвитку українознавства та всесвітньої історії – Варзар Т.М., Ренке Т.Л., Лукашенко В.В., Шкрібляк П.П.;

12. Українознавство і всесвітня історія за матеріалами зарубіжних авторів – Гримич М.В.;

13. Проблеми дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті вивчення всесвітньої історії – Ворончук І.О.

Вимоги до відповідальних (зав. відділами): Вам надається два тижні (з 15 по 28.10.2011 р.) для остаточного формулювання назви секції та подання якнайменше п’яти доповідей по тематиці секції. 29.09.2011 р. четвер о 12.00 год.

відбудуться чергова робоча нарада на якій Ви маєте подати (на папері та в електронній формі) остаточну назву Вашої секції, прізвище головуючого та секретаря, одну доповідь на пленарне та секційні доповіді Ваших співробітників. Це інформація ляже в основу першої редакції Програми.

Наступні збори відбудуться 13.10. четвер о 12.00 год., де буде прийнята остаточна редакція Програми (прийом заявок на конференцію до 10.10.2011 р.). Програма конференції здається до друку 17.102011 р.

24.10.2011 р. в понеділок о 12.00 год. Відбудеться остання робоча нарада (готовність № 1).

Заступник оргкомітету Фігурний Ю.С.

–  –  –

Програма 20 ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретикометодологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м.Київ, ННДІУВІ). – 2-ге вид., перероблене та розширене / Авторупорядник: Фігурний Ю.С., орг. секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 40 с.

–  –  –

ОРГКОМІТЕТ 20 ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ»

СПІВГОЛОВИ:

Кононенко П.П. – доктор філологічних наук, професор, академік, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки та молоді і спорту України.

Якименко О.В. – заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування з науки МОНМС України.

ЗАСТУПНИКИ:

Дробноход М.І. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу цивілізаційного ґенезису України ННДІУВІ.

Кононенко Т.П. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства ННДІУВІ.

Крисаченко В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ.

Рильський Г.В. – завідувач господарсько-технічного відділу ННДІУВІ.

Фігурний Ю.С. – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУВІ.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Фєсік О.І. – завідувач відділу освітніх технологій ННДІУВІ.

Борисенко В.К. – завідувач відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ.

Баран В.Д. – чл.-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу етнології ННДІУВІ.

Варзар Т.М. – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ.

Ворончук І.О. – к. і. н., доц., к. і. н., доц., завідувач відділу історичних пам’яток ННДІУВІ.

Гримич М.В. – д. і. н., проф., завідувач відділу міжнародного менеджменту українознавства ННДІУВІ.

Дідух Л.В. – к. і. н., завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВІ.

Дорошенко І.В. – завідувач відділу кадрів ННДІУВІ.

Істоміна Н.М. – магістр освіти, вчений секретар ННДІУВІ.

Лукашенко В.В. – завідувач відділення «Кримська філія» ННДІУВІ (м.Сімферополь, АР Крим).

Мельниченко О.А. – завідувач сектору науково-технічної інформації у складі відділу наукової комунікації ННДІУВІ.

Пономаренко А.Ю. – к. філол. н, пров. н. с. відділу філології ННДІУВІ.

Потапенко Л.Г. – завідувач відділу економіки та фінансового обліку ННДІУВІ.

Ренке Т.Л. – завідувач відділу наукових комунікацій ННДІУВІ.

Токар Л.К. – к. і. н., завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ.

Торбенко З.Б. – завідувач наукової бібліотеки ННДІУВІ.

Хоменко О.А. – ст. н. с. відділу української філології (керівник сектору української літератури) ННДІУВІ.

Шкрібляк П.В. – завідувач відділення «Філія «Гуцульщина» ННДІУВІ.

–  –  –

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції.

10.00-13.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.) 13.00-14.00 – перерва 14.00-18.00 – пленарне засідання

–  –  –

Головують: Кононенко П.П., Якименко О.В.

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

Привітання проректора з науково-педагогічної роботи Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Бугрова Володимира Анатолійовича, доцента, кандидата філософських наук.

ДОПОВІДІ

1. Кононенко Петро Петрович, Кононенко Тарас Петрович (Київ). Україна і український етнос у безмежжі світового часопростору. Українці у світовій цивілізації та культурі.

2. Баран Володимир Данилович (Київ). У пошуках джерел українського народу.

3. Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Роль освітнього проекту «Міжнародного конкурсу з українознавства» для формування української ідентичності молоді України і зарубіжжя.

4. Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Проблеми українського повсякдення XVI-XVII ст. – стан та перспективи.

5. Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.)

6. Газін Володимир Прокопович (Кам'янець-Подільський) Проблеми вивчення всесвітньої історії в Україні.

7. Гримич Марина Віллівна (Київ). Досвід міжнародного наукового співробітництва: Українці Бразилії.

8. Жовтий С.А. (Київ). Становлення системи освіти в Росії: український внесок (друга пол. ХVII-XVIII ст.) 9. Ідзьо Віктор Святославович (Москва, РФ). Українознавство в Росії: основні концепції.

10. Калакура Ярослав Степанович (Київ). Застосування методологічного інструментарію українознавства в студіях із всесвітньої історії.

11. Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українська мова у світі: контекст сучасних реалій.

12. Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг). Фактори формування та деформування української ідентичності в сучасних освітніх стратегіях.

13. Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Теорія і методологія історичного українознавства.

14. Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі.

15. Левітас Фелікс Львович (Київ). Підвищення кваліфікації викладачів українознавства та всесвітньої історії в системі післядипломної педагогічної освіти м. Києва.

16. Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь). Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння державною мовою у проекті ННДІУВІ під патронатом Президента України «Рівноправна якісна мовна освіта в Україні»

17. Сандуляк Леонтій Іванович (Київська обл.) «Не мовчіть – і вас почують!» (Свідчення очевидця та учасника історичних подій).

18. Скляр Володимир Миколайович (Харків). Новітні тенденції в змінах етномовної структури населення України на тлі інерційного впливу радянської доби.

19. Тодоров Ігор Ярославович (Донецьк). Історичне підґрунтя європейського покликання України.

20. Токар Леонід Кирилович (Київ). Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві.

21. Фігурний Юрій Степанович (Київ). Наукові конференції, проведені вченими-українознавцями як дієвий засіб осягнення нагальних проблем українознавства та всесвітньої історії в контексті реорганізації ННДІУ в ННДІУВІ.

22. Чирков Олег Адольфович (Київ). Перспективи взаємодії українознавства та всесвітньої історії на методологічному рівні у науковій роботі ННДІУВІ.

23. Шкрібляк Петро Васильович (Верховина). Верховинщина як етнографічний центр Гуцульщини та її співпраця з іншими регіонами України та діаспорою в дослідженні проблем відродження, розвитку, поширення та використання історико-культурної спадщини в процесах боротьби за встановлення і розбудову Української держави: історія, сучасний стан, перспективи.

–  –  –

1. Андрусишин Богдан Іванович (Київ). Державно-церковні відносини в Україні у добу Української революції (1917рр.).

2. Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Українознавство та всесвітня історія у цивілізаційному поступі українського народу.

3. Вичівський Павло Павлович (Івано-Франківськ). Українська самостійність в інтерпретаціях польських та російських істориків.

4. Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Ментальність українського народу: вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес формування у ІІ-й пол. ХХ ст.

5. Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси) Наукові історичні осередки української діаспори як центри збереження та розвитку інтелектуального потенціалу України.

6. Губський Сергій Іванович (Київ). Особливості військового співробітництва Армії УНР з мілітарними структурами сусідніх держав (1918–1921 рр.): уроки для сьогодення.

7. Єрмашов Тарас Васильович (Київ). Етнонаціональний та суспільно-політичний досвід країн заходу в творчій спадщині С. Єфремова.

8. Зброжко Ольга Михайлівна (Київ). Рух опору тоталітарним режимам в Україні 1940-перш. пол. 50-х рр. в українській та світовій історії.

9. Калакура Олег Ярославович (Київ). Світові етнополітичні тенденції в національній політиці України.

10. Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ). Українознавство як світовий феномен: особливості розвитку науки в європейських країнах у ХХ ст.

11. Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Концептуальні ідеї держави і права в творчості П. Куліша як складова українознавства.

12. Плотникова Людмила Федорівна (Київ). Проблеми розвитку української мови в контексті сучасних світових (глобалізаційних) процесів.

13. Понур Юрій Сергійович (Київ). Національні інтереси як визначальний чинник етнонаціонального та світового вияву людського буття.

14. Санченко Анна Юріївна (Київ). Українознавство і всесвітня історія в концептуальних підходах ННДІУВІ.

15. Слободян Лілія Олександрівна (Київ). Реакція світової громадськості на голодомор в Україні (1932–1933 рр.) як об’єкт українознавчих досліджень.

16. Стоян Дар’я Владиславівна (Київ). Історіософська спадщина Ю. І. Вассияна в контексті міждисциплінарних українознавчих досліджень.

17. Толочко Денис Володимирович (Київ). Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи.

18. Шумихіна Світлана Олександрівна (Київ). Культурно-духовні процеси в Польщі у міжвоєнний період (20-х – 30-х рр. ХХ ст.) очима українських і польських дослідників.

Секція 2 ОБРАЗ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ Головують: д.і.н, проф., Ідзьо В.С., д.філос. н., проф. Крисаченко В.С., к. філос. н. Турпак Н.В.

Секретар: н.с.в. Дякова О.В.

1. Владимиренко В’ячеслав Євгенович (Київ). Глобалізація антропосфери і виклики українській людності.

2. Дзьобань Олександр Петрович (Харків). Інформаційне насильство над Україною.

3. Дідик Ольга Дмитрівна (Київ). Сучасні тенденції розвитку українсько-польського стратегічного партнерства.

4. Дякова Олена Валеріївна (Київ). Економічні підвалини збереження національної ідентичності української діаспори.

5. Ємець Тетяна Михайлівна (Київ). Феноменологія емігрантних українознавчих інституцій ХХ ст.

6. Коткова Марія Василівна (Київ). Медіа-культура як феномен українського суспільства в умовах глобалізації.

7. Мельник Володимир Петрович (Львів). Архетипові підвалини толерантності українців.

8. Мостяєв Олександр Іванович (Київ). «Геополітичні складові цивілізаційного образу України».

9. Піскун Валентина Миколаївна (Київ). Політична ідеологія української еміграції І половини ХХ століття.

10. Потужний Олег Петрович (Переяслав-Хмельницький). Вплив гуманітарної глобалізації на духовність українського суспільства.

11. Походяща Олена Борисівна (Київ). Українське козацтво очима європейських художників.

12. Рик Сергій Миколайович (Переяслав-Хмельницький). Психоемоційні особливості українського менталітету.

13. Троцан Дарина Юріївна (Київ) Архетипний образ дороги у міфологічних уявленнях українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

14. Турпак Надія Василівна (Київ). Соціокультурні засади формування глобалізаційного аспекту духовності українців.

15. Хилько Микола Іванович (Київ). Українські геополітичні доктрини ХХ ст.

16. Шептицька Тетяна Леонідівна (Київ). Україна – реальна і стереотипна у баченні польського письменства.

17. Юрченко Світлана Володимирівна (Київ). Перспективи української філософії виховання в умовах глобалізації.

Секція 3

ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ У ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОМУ

ПРОЦЕСІ Головують: к.і.н. Фігурний Ю.С., с.н.с. Шостак М.В.

Секретар: л. Кухар В.В.

1. Бондаренко Антон Олександрович (Київ). Культ звіра (у військових традиціях) на території України: зародження, розвиток і занепад.

2. Борек Петро (Польща) Образ України у «Громадянській війні» Самуїла Твардовського.

3. Булаєв Олександр Петрович (Київ). Українська політична еліта і національне питання в Російській імперії між двома революціями (1905 – 1917 рр.).

4. Вінс Віктор Володимирович (Переяслав-Хмельницький). Педагогічна діяльність академіка В.М.Глушкова (друга половина 1950-х- 1981 рр.)

5. Висовень Діана Іванівна (Переслав-Хмельницький). Політична, освітня і соціокультурна діяльність генералгубернатора Малоросії М. Рєпніна (1816-1834 рр.): джерельна база та методологічні основи дослідження.

6. Висовень Оксана Іванівна (Переслав-Хмельницький). Взаємовідносини євангельсько-баптиських громад на теренах України (1920-1950 рр.)

7. Власюк Ігор Миколайович (Житомир). Аграрна тематика на сторінках газети «Волынь».

8. Данилюк-Кульчицька Оксана Петрівна (Київ). Історіографія проблеми розвитку українознавства у Східній Словаччині у другій половині ХХ ст.

9. Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Типологічні моделі етнічних процесів в Україні.

10. Жам Олена Михайлівна (Переяслав-Хмельницький). Архівні документи про діяльність казенних млинів на Правобережній Україні у ХІХ ст.

11. Желізняк Василь Михайлович (Тернопіль) Національна політика Російської імперії в Волинській губернії кінця ХVIII ст. – 1914р.

12. Золотоверха Олена Іванівна (Черкаська обл.). Українська революція 1917-1918 років як фактор створення модерної політичної нації.

13. Калінович Олена Ігорівна (Переяслав-Хмельницький). Освіта у Переяславському повіті Полтавської губернії в кінці ХІХ – початку ХХ ст.

14. Карнаух Артем Олексійович (Переяслав-Хмельницький). Діяльність молодіжних організацій Півдня України в повоєнний період (1943-1953 рр.).

15. Кашперський Володимир Євгенович (Переяслав-Хмельницький). Вища педагогічна освіта України в умовах суспільно-політичних змін (2002-2010 рр.): історіографія проблеми.

16. Костенко Оксана Олексіївна (Переяслав-Хмельницький). Конституційна реформа в Україні: соціально-правовий аспект (1991-1996 рр.)

17. Красножон Неоніла Григорівна (Переяслав-Хмельницький). Державне управління реформуванням вищої освіти України на сучасному етапі розвитку.

18. Кузьменко Аліна Вікторівна (Переяслав-Хмельницький) Освіта національних меншин України 1920 – 1930-ті роки:

історіографічні дослідження 1993 – 2009 років

19. Кухар Вікторія Віталіївна (Київ). Молодіжні неформальні об’єднання в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

20. Ласкаревська Тетяна Валеріївна (Київ). В. Петров – визначний українознавець.

21. Ленська Валентина Віталіївна (Кривий Ріг). Школа як осередок громадянського виховання юнацтва в добу Другої світової війни.

22. Мартинюк Оксана Анатоліївна (Київ). Етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси в етногенезі слов’ян на території України в другій половині I тис. до н.е. – середині I тис. н.е.

23. Наливайко Сергій Степанович (Київ). Українознавчі виміри «індоєвропейської проблеми» (у світлі новітніх істориколінгвістичних, археологічних і порівняльно-генетичних досліджень).

24. Омельчук Володимир Васильович (Київ). Засади врегулювання конфліктів в єдиному гуманітарному просторі України.

25. Омельчук Володимир Васильович, Омельчук Марія Володимирівна (Київ). Правовий устрій Гетьманату середини XVIII ст.: основні напрямки соціокультурної модернізації.

26. Павлюк Олександр Олексійович (Київ). Уряд генеральних підскарбіїв в контексті дослідження історії України ХVІІІ ст.: постановка проблеми дослідження.

27. Підіпригора Володимир Іванович (Київ). Всесвітній проект «Дерево Життя Соборної України: мета, зміст, структура».

28. Полівенко Любов Дмитрівна (Черкасько обл.). Специфіка виховання патріотизму учнів- колегіантів у контексті глобалізаційних викликів: козацький рух Холодного Яру.

29. Сіропол Володимир Олександрович (Переяслав-Хмельницький). Висвітлення діяльності військово-польової терапії та хірурогії в роки Великої Вітчизняної Війни на сторінках «Военно-медицинского журнала».

30. Сокаль Ігор Іванович (Київ). Українська військова історія в контексті наукових проблем українознавства.

31. Ткаченко Олеся Віталіївна, Соловйова Тетяна Миколаївна (Переяслав-Хмельницький). Вища освіта в Україні в період її становлення.

32. Тонконог Олена Іванівна (Переяслав-Хмельницький). Продовольче постачання населення міст центральної України в 1943-1945 рр.

33. Фігурний Юрій Степанович (Київ). Українське етнодержавонацієтворення в 1600-1647 рр. в українознавчому вимірі.

34. Чирков Олег Адольфович (Київ). Представлення знань про історію України у сегменті Вікіпедії українською мовою.

35. Чуйко Інна Степенівна (Тернопіль). Участь Євгена Олесницького (1860-1917) у боротьбі за демократизацію виборчої системи.

36. Шакурова Ольга Владиславівна (Київ). Історіографія проблеми основних концепцій українського етногенезу (ХХ – початок ХХІ ст.).

37. Шостак Маргарита Василівна (Київ). Етнічні процеси в період утворення Київської Русі: українські дослідження 90-их рр. ХХ-ХХІ ст.

38. Якімова Антоніна Миколаївна (Софія, Болгарія). М. Драгоманов у Болгарії.

Секція 4

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

ІДЕНТИЧНОСТІ В ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЯХ Головують: зав. від. Фєсік О.І., к.філос.н., Бойко С.М.

Секретар: н.с. Газізова О.О.

1. Антонюк Тетяна Дмитрівна (Київ). Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20–30-ті роки ХХ століття).

2. Вдовика Любов Миколаївна (Біла Церква). Українознавчі виміри національної школи-родини.

3. Вдовика Юлія Володимирівна (Біла Церква). Розвиток природовідповідних задатків учнів через українознавство.

4. Газізова Олена Олександрівна (Київ). Провідні тенденції розвитку національної системи освіти як основи формування української ідентичності.

5. Гаращенко Світлана Володимирівна (Черкаська обл.). Календарно-обрядова поезія різдвяного циклу як складова формування національної емоційно-образної ментальності учня-колегіанта.

6. Головай Ірина Андріївна (Київ) Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців.

7. Гонтар Тетяна Миколаївна (Тернопіль).Сучасний український університет: візуалізація образу.

8. Гордієнко Михайло Григорович (Київ). Роль консервативних цінностей у формуванні української ідентичності

9. Демченко Світлана Олексіївна (Кіровоградська обл.). Реалізація принципу єдності сім’ї і школи в педагогічній діяльності вчителя.

10. Довбня Віктор Миколайович (Чернігів). Ідеї пізнього модерну та обриси постмодерністської рефлексії в просторі філософії освіти Г. Ващенка.

11. Дояр Лариса Василівна (Кривий Ріг). Світоглядно-виховний потенціал українознавства як дисципліни у вищій школі сучасної України.

12. Іщук Валентина Володимирівна, Рибалка Катерина Дмитрівна (Біла Церква). Формування національної свідомості учнів через експедиційне українознавство (на прикладі Білоцерківської ЗОШ № 21 І-ІІІ ст.).

13. Іщук Наталія Іванівна (Черкаська обл.). Традиції відзначення українського народного свята Покрова:

театралізовані дійства в закладі нового типу.

14. Канібор Олександр Олександрович (Кривий Ріг). Значення українознавства на уроках іноземних мов в класах з особливими умовами навчання.

15. Карло Тетяна Анатоліївна (Черкаська обл.). Управління науково-методичною роботою через використання інноваційних педагогічних технологій.

16. Кислий Анатолій Олександрович (Чернігів). Зміст релігійної освіти як фактор впливу на суспільну мораль.

17. Кравченко Юрій Іванович (Біла Церква). Українознавство в системі роботи вчителя природного-математичних дисциплін.

18. Кліш Андрій Богданович (Тернопіль). Внесок суспільно-християнського руху у розвиток шкільництва в Східній Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

19. Кононенко Алла Михайлівна (Київ). Музейна справа як чинник формування національної свідомості молоді.

20. Магазинщикова Ірина Петрівна, Тарасенко Олена Олексіївна (Львів). Екологічний вимір української ідентичності.

21. Мазука Людмила Іванівна (Київ). Завдання державної політики щодо збереження національної ідентичності закордонних українців.

22. Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Авторський курс «Цікаве українознавство: мета, концепція, структурований зміст».

23. Мачуський Сергій Олександрович (Черкаська обл.). Роль туристично-краєзнавчої роботи в розвитку духовноморальних цінностей учнів-колегіантів.

24. Мельник Анатолій Іванович (Чернігів). Українознавчі аспекти державної політики в системі освіти Чернігівщини.

25. Мельник Ольга Євгенівна (Чернігів). Виховання національної свідомості особистості в умовах трансформації українського суспільства.

26. Мінченко Т.А. (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі.

27. Ніщименко Ольга Олександрівна (Київська обл. - Черкаська обл.) Формування української ідентичності сучасної учнівської молоді на уроках з літературного краєзнавства Лисянщини.

28. Охріменко Олена Миколаївна, Вол Олена Віталіївна (Запоріжжя). Вплив української та світової літератури на формування національно свідомої особистості.

29. Петренко Людмила Миколаївна (Черкаська обл.). Імперативи та табу етнопедагогіки як фактор сучасної соціальної адаптації української учнівської молоді.

30. Пономаревський Станіслав Борисович (Київ). Сучасні освітньо-виховні моделі українського шкільництва в Росії та особливості їх функціонування.

31. Попельнюх Олександр Іванович (Харків). Українська ментальність і національний виховний ідеал в сучасних дослідженях.

32. Рогач Світлана Миколаївна (Черкаська обл.). Колегіумний «Прес-центр»: модель соціально відповідальної молодіжної журналістики.

33. Рябінко Світлана Миколаївна (Київ). Розвиток національної локальної культури студентів в системі вищих навчальних закладів освіти.

34. Скакальська Ірина Богданівна (Кременець). Публікації в періодиці першої половини ХХ ст. як відображення діяльності волинської еліти.

35. Сміх Світлана Володимирівна (Івано-Франківськ). Іван Боднарук про проблеми збереження і формування української ідентичності в умовах діаспори.

36. Ткачук Ірина Павлівна (Кременець). Педагогічна та видавничо-літературна праця діячів «Просвіти» в 20-30-х роках ХХ століття.

37. Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Формування національно свідомого покоління через національне спрямування освітньо-виховного процесу.

38. Цимбал Тетяна Володимирівна (Кривий Ріг). Формування національної ідентичності як спосіб укорінення молоді на вітчизняному ґрунті.

39. Чернова Ірина Вікторівна (Запоріжжя). Українознавча основа концепції гуманітарного розвитку ВНЗ.

40. Шрамко Оксана Іллівна (Кривий Ріг). Сучасні трансформації мистецької освіти і духовна культура українства.

41. Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство як вагомий чинник самоідентифікації та збереження національної пам’яті українців.

Секція 5 СПЕКТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Головують: к. і. н. Дідух Л.В.

Секретар: Іванченко О.Г.

1. Алексієвець Леся Миколаївна, Алексієвець Микола Миронович (Тернопіль). Україна – Європа – Світ: історикополітичні та духовні аспекти розвитку.

2. Бабару Тетяна Миколаївна (Київ). Документи Синайського монастиря – джерела до історії іноземних релігійних установ у Східній Європі XVIІI ст. – ХХ ст.

3. Белінський Володимир Броніславович (Київ). Історія України та Росії: факти, міфи, порівняння.

4. Глушко Микола Миколайович (Київ). Україна та українці у воєнних мемуарах бельгійського політичного діяча Леона Дегреля.

5. Григорьєва Тетяна Юріївна (Київ). Nihil novi як основний принцип польської дипломатії в Стамбулі протягом XVII ст.

6. Гула Володимир Дмитрович (Київ). Кримське ханство в системі міжнародних відносин напередодні та під час війни з Росією 1768 – 1774 рр.

7. Гуменюк Олена Анатолівна (Торунь, Польща). Українські студенти в Польщі у 1920-1939 рр.

8. Даценко Ірина Сергіївна (Київ). Професорсько-викладацька корпорація Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.):аналіз правового та матеріального становища.

9. Дашкевич Олександр Іванович (Київ). Підготовка кадрів та комплектування посад вищого офіцерського складу для вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України: історичний аспект.

10. Дідух Людмила Валентинівна (Київ). Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової співпраці.

11. Іванченко Оксана Григорівна (Київ). Міжнаціональні відносини у Незалежній Державі Хорватії 1941-1945 рр.

12. Казаков Максим Валерійович (Київ). Падіння Західної Римської імперії 476 р.: факти та інтерпретації.

13. Калінічева Галина Іванівна (Київ). Стан, тенденції та проблеми розвитку наукових досліджень із всесвітньої історії в Україні (1991-2010 рр.).

14. Кірсенко Михайло Володимирович (Київ). Проблема викладання суперечливих питань загальної історії в європейському мультикультурному контексті.

15. Коваленко Олександр Олександрович (Хіросіма, Японія). Антихристиянський дискурс японських хронік XVII-XIX ст.

16. Лучканин Сергій Мирославович (Київ). Політичний чинник у розв’язанні дискусійних проблем румунського етно- і глотогенезу (за матеріалами румунської лінгвоісторіографії).

17. Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Еврилогія творення і українознавство.

18. Орел Юлія Володимирівна (Київ). До питання розвитку української історичної американістики.

19. Усатенко Оксана Олександрівна (Київ). Історична наука в Республіці Македонії і формування македонської ідентичності.

20. Філатов Максим Володимирович (Київ). «Алармістський» напрямок в американських суспільно-політичних дискусіях щодо відносин з КНР (2001 – 2009).

21. Шевченко Тетяна Миколаївна (Київ). Ідея церковної унії у XVI ст.: Рим – Вільно – Остріг – Берестя.

Секція 6

ПРИРОДНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ГЕНЕЗИС УКРАЇНСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ І СВІТУ

Головують: д. геол.-мінералог. н., проф., Дробноход М.І.

Секретар: л. Малишена Ю.О.

1. Вознюк Петро Федотович (Київ). Механізми державного регулювання інформаційної сфери.

2. Голуб Валентин Петрович (Київ). Екологічні, фізичні та духовні засади української нації.

3. Дробноход Микола Іванович (Київ). Україна в контексті сучасних проблем цивілізаційного розвитку.

4. Дяків Роман Степанович (Київ). Енциклопедія в Україні: минувшина і сьогодення.

5. Ігнатенко Ірина Василівна (Київ). Сучасна народна медицина: традиції та інновації (за етнографічними матеріалами з Житомирського Полісся).

6. Казанцева Лілія Вікторівна (Київ). Українська академічна спадщина в контексті світової спадщини з історії освіти та науки.

7. Канівець Раїса Василівна (Київ). Науковість концепції ноосфери В.І. Вернадського та її значення в формуванні екологічного та морально-етичного стану планети Земля.

8. Марченко Ніна Василівна (Київ). Сучасні комунікаційні технології і моральні засади людства: виклик часу і Україна.

9. Нікітіна Зорина Ігорівна (Київ). Природне довкілля як джерело формування української ідентичності.

10. Отрошко Любов Григорівна (Київ). Природна вмотивованість української символіки.

11. Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Українознавчий підхід у дослідженнях природного довкілля України.

12. Ситник Костянтин Меркурійович (Київ). Проблеми фундаментального природознавства і суспільствознавства в історії українознавства.

13. Сцібан Олександр Євгенович (Київ). Українознавчі аспекти екофільного природокористування.

14. Шевкопляс Тетяна Анатоліївна (Київ). Формування українознавчо-історичних поглядів та ідейних переконань В’ячеслава Казимировича Липинського.

15. Ятищук Анастасія Анатоліївна (Київ). Варшавський період життя та діяльності визначного українського психолога Степана Балея.

Секція 7

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ

Головують: д.і.н., проф. Борисенко В.К.

Секретар: с.н.с. України Коротя-Ковальська В.П.

1. Альварт Єнні (Лейпциг-ФРН). Тарас Шевченко в українознавчих та слов’янських студіях в Німеччині: між дослідженням та забуттям.

2. Андрійчук Микола Тарасович (Київ). Український фольклор ХІХ ст. про єврейство.

3. Андрушко Володимир Тимофійович (Львів). Українська культура у контексті релігії та Церкви: історія і сучасність.

4. Беззуб Юрій Віленович (Київ). Український національний рух другої половини ХІХ ст. у мемуарних джерелах.

5. Боднарчук Л.С. (Київ). Особливості поведінки індивіда у віртуальному просторі.

6. Балагура Олена Олександрівна (Київ). Етнічне як духовно-культурне явище.

7. Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Українські традиції доброзичливості у взаєминах з іншими народами.

8. Борисенко М.В. (Київ). Культурно-побутові традиції українців в межах сучасного урбаністичного середовища.

9. Бохан Аліна Василівна (Київ). Міжнародні іноваційні процеси в українознавстві

10. Ватаманюк Д.М. (Верховина). Румунські гуцули-корінний український субетнос.

11. Вахній Олександр Віталійович (Київ). Культуро-просвітницька діяльність УГКЦ у міжвоєнний період.

12. Гаврильченко Олена Георгіївна (Київ). Видатний український лікар і педагог О.К. Анохін.

13. Горенко Лариса Іванівна (Київ). Діяльність українців в структурі Академії наук Росії XVIII – XIX ст.

14. Довгалюк Юрій Вікторович (Київ). Проблеми спорідненості української та індійської ментальності.

15. Дудар Ольга Володимирівна (Київ). Українознавчі дослідження на сторінках проурядової періодики Чернігівської губернії ХІХ ст.

16. Захожай Зореслава Володимирівна (Київ). Внесок української культури у формування європейських цінностей.

17. Калашник Наталія Балатівна (Сміла). Фітоніми-символи традиційних рушників Смілянщини як репрезентант архаїчної української культури.

18. Клименко Надія Михайлівна (Київ). Відображення культури й побуту селян Чернігівщини кінця ХІХ ст. в етнографічних етюдах П.Литвинової-Бартош.

19. Клименко Оксана Михайлівна. (Київ). Радянські політичні святкування у 1918-1929 рр.: на прикладі відзначення 10-ї річниці Жовтневої революції.

20. Киридон Алла Миколаївна (Київ). Стереотипізація української минувщини: зовнішній і внутрішній виміри.

21. Кожолянко Георгій Костянтинович (Чернівці) Актуальність дослідження українознавчих наукових проблем (традиційної календарної та сімейної обрядовості, політичного фольклору українців) 20-80-х рр. ХХ ст.

22. Конончук Тетяна Іванівна (Київ). Екзистенційні виміри художнього тексту як проблема національної ідентичності.

23. Коротя-Ковальська В.П. (Київ). Всесвітня слава української пісні.

24. Куц Олена Ремівна (Київ). Вплив ідей відродження і реформації на українську культуру другої половини XV-XVI ст.

25. Кушерець Василь Іванович(Київ). Українство у слов’янській культурі.

26. Ліснича Вікторія Миколаївна (Київ). Державна політика у галузі культури у країнах СНД: порівняльний аналіз системи забезпечення.

27. Макаренко С.В. (Київ). Український вертеп в контексті сучасних тенденцій розвитку фольклорної традиції.

28. Мельниченко Денис Вікторович (Київ). Нормативно-правове регулювання державної політики у галузі культури.

29. Миронюк Тетяна Леонідівна (Черкаська обл.). Західноукраїнський художній дискурс кінця ХІХ ст., тенденції розвитку українсько – європейської культури.

30. Міщенко Ірина Іванівна (Київ). Академії мистецтв Європи: вплив на розвиток образотворчості Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.

31. Новосад С.О. (Київ). До питання вивчення українсько-індійської культурної спорідненості.

32. Олексишин Олег Орестович (Івано-Франківськ). Літературно-мистецькі процеси на Прикарпатті у контексті державної політики в сфері культури (сер. 50-х – сер. 60-х років ХХ ст.)

33. Певна Олена (Річмонд, Вірджинія, США). Приховане минуле та відновлення пам’яток українського бароко.

34. Петькун Світлана Михайлівна (Київ). Національна культура в умовах світової глобалізації.

35. Поклад Наталка (Київ). Запис автентичного українського весілля на Вінниччині.

36. Сінкевич Наталія (Київ). Культ києво-печерських святих в контексті східноєвропейської культури

37. Старка Володимир Васильович (Тернопіль). Збереження традиційної селянської культури в Східній Галичині на тлі протистояння тоталітарних режимів в роки Другої світової війни.

38. Утвенко Володимир Валерійович (Київ). Формування системи охорони пам’яток культури: регіональні особливості.

39. Ханас Ірина Зеновіївна (Львів). Українські традиції найменування дитини на Опіллі.

40. Чмільова Світлана Віталіївна (Київ). Сільські музеї Черкащини – невід’ємні складники світової картини історичного й культурного розвитку.

Секція 8

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ІСТОРИЧНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ

ДОМІНАНТ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

Головують: чл.-кор. НАН України Єрмоленко С.Я., с.н.с. Хоменко О.А.

Секретарі: н.с. Короб А.М., н.с.Осадча Н.С.

1. Алексєєва Вікторія (Київ). Формування українознавчої компетентності засобами мовної освіти (на матеріалі англійської мови).

2. Баган Олег (Дрогобич). Культурологічні концепти у вісниківській літературній традиції.

3. Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Мовна самоідентичність в інтернет-просторі.

4. Бойко Наталія Романівна (Київ). Мовно-культурні й політичні пріоритети українців в умовах формування національної ідентичності.

5. Василашко Василь Федорович (Київ). Виховання української мовної особистості засобами художнього слова.

6. Вовк Олена (Дрогобич). Народництво як світоглядно-естетична система: ідея етнокультурного закорінення.

7. Дяченко-Лисенко Любов Миколаївна (Київ). Етнічна вербальна модель світу фітопростору народних чарівних казок у контексті проблеми формування української мовної ідентичності учнів

8. Ванчура Юліана Василівна (Київ). Феномен літературної казки в контексті українознавчих досліджень.

9. Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Сучасний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів в контексті національної культури.

10. Єщенко Марина Юріївна (Київ). Поняття абсурду в сучасному українському літературознавстві.

11. Зарецький Олексій Вікторович (Київ). Київ Алли Горської.

12. Іванишин Петро (Дрогобич). Художнє вираження національного імперативу в поезії Т.Шевченка та хорватських поетів: типологічна аспекти.

13. Іванишина Мирослава (Дрогобич). Дискурс-аналіз як метод дослідження національної самобутності в художньому письменстві.

14. Кравченко Оксана Василівна (Київ). Мова як інтегральна ознака ідентичностей українців діаспори.

15. Конєєва Олена Олексіївна (Київ). Парадигматичні особливості дієслів взаємної дії із семантикою спорідненості пов’язаної зі шлюбом.

16. Короб Антоніна Михайлівна(Київ). Україномовні періодичні видання Наддніпрянщини початку ХХ ст. як чинник формування української ідентичності.

17. Марочканич Іван (Дрогобич). Тлумачення культурного імперіалізму у філософській та літературознавчій спадщині Дмитра Донцова.

18. Новикова Юлія Миколаївна (Донбас). Лексико-семантичні параметри назв релігійних свят і понять церковного вжитку в основах сучасних прізвищ мешканців Донеччини.

19. Олексій Катерина Богданівна (Тернопіль). Порівняльний аналіз лексики у романах «Рекреації» та «Московіада» Юрія Андруховича.

20. Осадча Наталія Сергіївна (Київ). Роль анкетування в освітньому середовищі.

21. Павлик Світлана Дем’янівна (Черкаська обл.). Засоби мовного вираження української сміхової культури у збірці смілянського письменника Володимира Ткаченка.

22. Писко Надія (Дрогобич). Антифеміністичний дискурс Олени Теліги.

23. Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Репрезентація відомостей з історії в підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: підходи до аналізу.

24. Радевич-Винницький Ярослав (Дрогобич). Мовний аспект протиставлення національне – інтернаціональне як методологічна проблема.

25. Роль Людмила (Дрогобич). Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу “Пробоєм”.

26. Савка Марія (Дрогобич). Актуалізація проблеми національної самості у прозі 1920-х років.

27. Сагач Г.М. (Київ). Українське красномовство, культура та мистецтво мовлення в історії українознавства.

28. Сливка Любов (Дрогобич). Словацька україністика в інтерпретації Юрія Бач.

29. Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

30. Ціпко Анатолій Валентинович (Київ). Міфолого-світоустроєве підгрунття в уображенні міста в Києво-Руській словесній традиції.

31. Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Електронний підручник: за і проти.

32. Шепель Юрій Олександрович (Дніпродзержинськ). Мовна картина світу в науці та у лінгвістиці.

33. Шляхова Валентина Володимирівна (Київ). Шляхи удосконалення культуромовної компетентності майбутніх україністів.

Секція 9

УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ГЛОБАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ

Головують: к.філос.н., доц. Кононенко Т.П.

Секретар: н.с. Таровська О.А.

1. Волковський Володимир Павлович (Київ). Проблеми національної ідентичності в контексті творчості М. П. Драгоманова.

2. Гордієнко Дмитро Сергійович (Київ). Античний спадок як чинник європейської ідентичності України.

3. Дзюба Олександра Віталіївна (Київ). Семіотика і релігійна ідентичність: український вимір 4. Дороніна Наталія Володимирівна (Київ). Ф.Г. Міщенко – український філолог, історик, антикознавець.

5. Ілляхова Марина Володимирівна (Київ). Ідентичність у модусах темпоральності.

6. Ільїна Галина Володимирівна (Київ). Теорії ідентичностей в українському науковому дискурсі:

ідентифікація та спрощення.

7. Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство як метод наукового дослідження.

8. Кожолянко Олександр Георгійович (Чернівці). Суспільна адаптація українців-емігрантів до Канади у 80-х рр. ХІХ- початку. ХХ ст.

9. Кононенко Тарас Петрович (Київ). Системні питання дослідження української ідентичності.

10. Лісовський Петро Миколайович (Київ) Інтелект як основний ресурс структуризації філософськосторичної дійсності у форматі духовного капіталу.

11. Микольченко Віра Сергіївна (Кривий Ріг). Особливості українського філософського дискурсу героїзму.

12. Таровська Олена Андріївна (Київ) Українська освіта за кордоном як чинник збереження української ідентичності.

13. Терлецький Віталій Михайлович (Київ). Витоки проблеми ідентичності в новоєвропейській філософії.

14. Рибарук Оксана Іванівна (Верховина). Індійські мотиви у творчості Параски Плитки –Горицвіт.

15. Чернієнко Денис Аркадійович (Уфа, РФ). Проблеми українців в Росії.

16. Чорногор Ярослав Олексійович (Київ). Європейська ідентичність України: комунікативний вимір.

17. Юрчак Марія Богданівна (Тернопіль). Європейська ідентичність України в інтерпретації вітчизняних вчених.

Секція 10 ПІДГОТОВКА КАДРІВ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ.

Головують: к.філософ. н. Лукашенко В.В., зав. від. Варзар Т.М.

Секретарі: н.с. Петрук В.М., м.н.с. Слободян Л.О.

1. Бережна Тамара Василівна (м.Сімферополь). Пріоритетні науково-методичні напрямки у викладанні, навчанні та оцінюванні досягнень з українознавства у початковій школі. На прикладі аналізу практичного застосування начальних програм з українознавства для початкових шкіл в НВК "Українська школа – гімназія" (м.Сімферополь).

2. Варзар Тамара Михайлівна (Київ). Нові способи підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії.

3. Габорак Оксана Миколаївна (Івано-Франківськ). Українознавство: проблема та перспективи.

4. Данилова Галина Степанівна (Київ). Акмеологія управління: професіоналізм суб’єкта діяльності в умовах глобалізації.

5. Зарецький Олексій Віталійович (Київ). Англомовна наукова класифікація в системі підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії.

6. Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина). Освітній етносоціальній проект «Гуцульська школа гірського господарства».

7. Коваленко Д.С. (м. Сімферополь). Деякі українознавчі аспекти всесвітнього науково-технічного розвитку.науковий співробітник відділення ННДІУВІ «Кримська філія».

8. Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу.

9. Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі.

10. Олійник Михайло Георгійович (Київ). Культурно-оздоровча програма «Найвіршніше пророче слово».

11. Орищенко Ірина Олександрівна (Київ). Наукове становлення вчених-медієвістів у Київському університеті Св.

Володимира у другій половині ХІХ ст.

12. Петрук Вікторія Миколаївна (Київ). Педагогічні технології у підвищенні кваліфікації кадрів освіти і засоби дистанційного навчання.

13. Решетинський Валерій Миколайович (Київ). Християнство і українська національна ідея.

14. Цимбалюк Василь Іванович (Київська обл.). Українознавчі спецкурси в навчально-виховному процесі.

Секція 11

КООРДИНУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ДІАСПОРАМИ ТА УКРАЇНОЗНАВЧИМИ ЦЕНТРАМИ ЗАКОРДОНОМ

Головують: д.і.н. Гримич М.В.

Секретар: м.н. Суренщиков В.В.

1. Атаманенко Алла (Острог). Діяльність Інституту української діаспори.

2. Бадлюк Оксана (Тернопіль). Українознавчі студії в Канаді (50-ті рр. ХХ ст.) і їх внесок у розвиток світової науки.

3. Бондаренко Марина (Київ). Українці Бразилії: еволюція емігранського руху та історія налагодженя зв’язків з Україною.

4. Винниченко Ігор (Київ). Громадська організація «Інститут досліджень діаспори».

5. Григоричев Костянтин (Іркутськ, Росія). Досвід вивчення міграцій та діаспор у Східному Сибірі.

6. Гримич Марина (Київ), Вяткін Анатолій (Москва). Наукові видання про діаспори: незалежний журнал «Диаспоры».

7. Захарова Олена (Київ). Посольство України в Канаді та українсько-канадська громада: досвід співпраці та перспективи.

8. Іванова Людмила (Київ). Роль МУШ у координації освітніх зв’язків закордоном.

9. Кобець Ольга (Київ). Вплив громадських інституцій на формування державної політики України щодо співпраці із закордонним українством.

10. Лакомов Володимир (Київ). Посольство України в Бразилії як координаційний центр в роботі з етнічними українцями країни.

11. Lemermeyer Gregory (Канада). Співпраця Посольства Канади в Україні з українською діаспорою в Канаді та канадською громадою в Україні.

12. Mayer Everson (Бразилія). Співпраця Посольства Бразилії в Україні з українською діаспорою Бразилії та бразильською спільнотою в Україні.

13. Осташ Ігор (Київ). Проект століття: акція присвячена 120-річчю українського поселення в Канаді. Історичний потяг українських піонерів.

14. Пасемко Іван (Київ). Інститут українознавства в зв’язках з українознавчими центрами закордоном.

15. Ратушний Михайло (Київ). Досвід співпраці УВКР з українською діаспорою в Казахстані.

16. Ціпко Сергій (Канада). Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень «Українці закордоном. Новини і точки зору».

17. Яценківський Володимир (Київ). Координування зв'язків України з закордонним українством в діяльності МЗС.

Секція 12

ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНОЗНАВСТВА

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Головують: к.і.н. доц. Ворончук І.О.

Секретар: н.с. Безпалько В.В.

1. Безпалько Владислав Вікторович (Київ). Особливості обігу талерової монети на Волині (за матеріалами луцьких гродських книг 1580-х рр.).

2. Білоус Наталя Олексіївна (Київ). Тестаменти міщан Волині як джерело з історії повсякдення волинських міст XVII ст.

3. Висотін Микола Борисович (Київ). Вітчизняні джерела про дії козацьких військ на Волині 1648-1657 рр.

(сучасний погляд та інтерпретація).

4. Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Соціальний зміст поняття родина в його історичному розвитку.

5. Парацій Володимир (Бережани). Музей воєнно-історичних пам’яток у Львові (1930-ті рр.): історична традиція через сучасне відродження ідеї.

6. Тесленко Ігор Анатолійович (Київ). Володіння князів Острозьких у білоруських воєводствах Великого князівства Литовського (за матеріалами Національного історичного архіву Білорусі).

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(26 жовтня 2011 року) Актовий зал

Звіти керівників секції:

Секція 1. Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми – Токар Леонід Кирилович, Калакура Ярослав Степанович.

Секція 2. Образ України у світовій культурі – Ідзьо Віктор Святославович, Крисаченко Валентин Семенович, Турпак Надія Василівна.

Секція 3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі – Фігурний Юрій Степанович, Шостак Маргарита Василівна.

Секція 4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях – Фєсік Олена Ігорівна, Бойко Світлана Миколаївна Секція 5. Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії – Дідух Людмила Валентинівна.

Секція 6. Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу – Дробноход Микола Іванович.

Секція 7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової – Борисенко Валентина Кирилівна.

Секція 8. Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант художньої словесності у просторі сучасної освіти і науки – Єрмоленко Світлана Яківна, Хоменко Олександр Анатолійович.

Секція 9. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях – Кононенко Тарас Петрович.

Секція 10. Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії – Лукашенко Віктор Володимирович, Варзар Тамара Михайлівна Секція 11. Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном Гримич Марина Віллівна.

Секція 12. Дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті сучасної світової історичної парадигми Ворончук Ірина Олексіївна.

Прийняття ухвали конференції ВІДОМОСТІ про учасників 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретикометодологічні засади наукових парадигм»

Lemermeyer Gregory – Радник Посольства Канади в Україні, учасник 11 секції.

1.

Mayer Everson – Радник Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні, учасник 11 секції.

2.

Алексєєва Вікторія – аспірантка ННДІУВІ, учасник 8 секції 3.

Алексієвець Леся Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії та методики 4.

викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, учасник 5 секції.

Алексієвець Микола Миронович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії та 5.

методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка.учасник 5 секції.

Альварт Єнні – доктор наук, н.с. Гуманітарного центру історії та культури Центрально-Східної Європи Лейпцігського 6.

університету, учасник 7 секції.

Андрійчук Микола Тарасович – старший викладач кафедри організацій видавничої справи, поліграфії та 7.

книгорозповсюдження НТУУ «КПІ», учасник 7 секції Антонюк Тетяна Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент, проректор Державної академії житловокомунального господарства, учасник 4 секції.

Атаманенко Алла – канд. істор. наук, Директор Інститут дослідження української діаспори, Декан факультету 9.

міжнародних відносин Національного університету «Острозька Академія», учасник 11 секції.

10. Бабару Тетяна Миколаївна – науковий співробітник відділу всесвітньої історії ННДІУВІ, учасник 5 секції.

11. Баган Олег кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім.

І.Франка, учасник 8 секції.

12. Бадлюк Оксана Яремівна – вчитель історії, в. о. заступника директора Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступеня Тернопільської обл., пошукувач Інституту історії України НАН України), учасник 11 секції.

13. Балагура Олена Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Київського економічного інституту менеджменту, учасник 7 секції.

14. Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і сек. 3.

15. Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції.

16. Беззуб Юрій Віленович – викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 секції

17. Безпалько Владислав Вікторович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції.

18. Безсмертна Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 секції.

19. Белінський Володимир Броніславович – член Національної Спілки, учасник 5 секції.

20. Бережна Тамара Василівна – молодший науковий співробітник відділення «Кримська філія» ННДІУВІ, учасник 10 секції.

21. Білоус Наталя Олексіївна – к.і.н., ст. науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції.

22. Боднарчук Л.С. – магістранта КНУ ім.Тараса Шевченка, лаборант відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції.

23. Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасн. пл. і сек.

24. Бондаренко Марина – аспірантка ННДІУВІ, асистент по роботі з клієнтами Британської Ради в Україні, учасник 11 секції.

25. Бондаренко Антон Олександрович – аспірант ННДІУВІ, учасник 3 секції.

26. Борек Петро – доктор наук, професор, директор інституту польської філології, професор кафедри старопольської літератури і літератури часів Просвітництва Педагогічного університету ім. Комісії Національної Освіти у Кракові, учасник 3 секції.

27. Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції.

28. Борисенко М.В. – доктор історичних наук, доцент КНУ ім.Тараса Шевченка, учасник 7 секції.

29. Бохан Аліна Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Київського Національного торговельно-економічного інституту, учасник 7 секції.

30. Бугров Володимир Анатолійович – доцент, кандидат філософських наук, проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасн. пл.

31. Булаєв Олександр Петрович – аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 3 секції.

32. Ванчура Юліана Василівна – молодший науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції

33. Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ, учасник 10 секції.

34. Василашко Василь Федорович – вчений секретар правління Товариства «Знання» України, учасник 8 секції.

35. Ватаманюк Дмитро – науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина», учасник 7 секції.

36. Вахній Олександр Віталійович – журналіст, учасник 7 секції.

37. Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора з науково-методичної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21 (Київська обл.), учасник 4 секції.

38. Вдовика Юлія Володимирівна – вчитель початкових класів Білоцерківської ЗОШ № 7 (Київська обл.), учасник 4 секції.

39. Винниченко Ігор – канд. географ. наук, Директор «Інститут досліджень діаспори» Доцент географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, учасник 11 секції.

40. Висовень Діана Іванівна – учасник 3 секції.

 

Гуменний О.Д. (с. Красна-слобідка Обухівського р-н. Київської області) вчитель-методист. Опікунська рада і учнівське самоуправління в школі-родині.

Кузьменко Л.І. (Біла Церква) Школи-родини в інноваційних процесах Київської області.

Антонович Є.А. (Івано-Франківськ) Вжитково-декоративне мистецтво в життєдіяльності національної школи.

Секція № 4.

УКРАЇНОЗНАВСТВО В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ.

Місце проведення: УГЛ, вул. І.Козловського, 3.

Керівники секції: Сазоненко Г.С. канд. пед. н, Герасименко В.М. канд. пед. н., Цимбалюк В.І. канд. пед. наук, Шинкарук Н.І.

Секретарі: Кононенко М.П., Осмоловський А.О.

ВИСТУПИ:

Герасименко В.М. (Київ) канд. пед. наук, Українознавство в середніх закладах освіти міста Києва.

Рябоштанова А.С. (с. Борозна, Черніг. обл.) Українознавство в освітньому процесі гімназій Осмоловський А. О. (Київ), Українознавство у викладанні гуманітарних дисциплін (з досвіду КГЛ) Карпюк Г.І. (Київ), Українознавство і викладання природничих дисциплін Колодюк І.А. (Київ), Деякі теоретико-методологічні питання викладання українознавства в ліцеї Секція № 5.

УКРАЇНОЗНАВСТВО У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

Місце проведення: Український державний університет харчових технологій, вул.Володимирська, 68.

Керівники секції: проф. Горбул О.Д., проф. Барабаш С.Г., проф. Голобородько Я.Ю., к.ф. наук Денисюк С.П, Кириленко С.В.

Секретарі: Хоменко О.А., Руденко В.Ю.

ВИСТУПИ:

Молодиченко Н.А. (Мелітополь), Формування навиків морального виховання підлітків у студентів – майбутніх вчителів.

Горбул О.Д. (Київ), д-р. істор. наук, проф., Кафедра українознавства в системі вищої освіти: теоретико-методологічні та методичні питання діяльності.

Голобородько Я. (Херсон), д-р. філол. наук, проф., Проблеми становлення українознавства як навчальної дисципліни у вищому навчальному закладі.

Гонтар …(Одеса) Дунаєвська Л.Ф. (Київ), канд. філол. наук, доц. Актуальні проблеми викладання фольклористики у вищій школі.

Яременко С.А. (Київ), Українознавчий аспект викладання української мови студентам не філологам.

Таланчук О.М. (Київ), д-р, філол. наук, доц., Фольклорна антропологія в системі гуманітарної освіти.

Теслюк С. (Луцьк), Досвід викладання українознавства в технічному університеті.

Цехмістро І. (Харків), Проблеми і стан підготовки кадрів українознавців для вищої школи.

Погребенник В.Ф. (Київ), д-р. філол. наук, проф., Сучасні інтерактивні стратегії при викладанні українознавчого осердя університетського курсу "Історія української новітньої літератури".

Костянтинова С.В. (Київ), м.н.с, Національна мова в системі етнокультурних вартостей (українознавчий підхід до вивчення мови у вищій школі) Секція № 6.

УКРАЇНОЗНАВСТВО В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАРУБІЖЖЯ.

Місце проведення: УГЛ, вул. І.Козловського, 3.

Керівники секції: акад. Федоренко Є.В., проф. Масляк П.О., проф. Потульницький В.А., доц. Кононенко Т.П.

Секретарі: Волошина О.А., Наливайко С.І., Солод Ю.Д.

ВИСТУПИ:

Наливайко С.І. (Київ), н.с, Давньоіндійська освітня традиція: українознавчий аспект Чирко І.К. (Київ), н.с, Концепція людинознавства ("жень") в освітній та державній традиції Китаю Александрова Г.А. (Київ), н.с, Порівняльне літературознавство і компаративістика – сучасне функціонування понять в науково-освітній сфері.

Секція № 7.

–  –  –

П.О.МАСЛЯК: Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик часу.

А.В.ГРИЩУК: Українознавство в освітніх закладах Міністерства оборони.

Т.П.КОНОНЕНКО: Українознавчі технології розбудови освіти.

Я.П.ГОЯН: Світ дитячої книжки і душі.

А.В.ПОПОВИЧ: Козацька педагогіка в системі освіти.

Н.Г.НИЧКАЛО: Педагогіка в реформуванні освіти.

В.В. СНІЖКО (КИЇВ) Вивчення психо-етичних особистостей українців в системі українознавства.

Г.Т.ГОЛОВЧЕНКО (ХАРКІВ): Українознавство як компонент вузівської освіти.

П.В. ШКРІБЛЯК: Українознавство в загальноосвітній школі: наукове та організаційно-етнічне запозичення навчального процесу.

Р.С. ДЯКІВ: Проблеми становлення, та напрямки розвитку видавничої справи в Інституті українознавства.

С.Г. БАРАБАШ: Українознавство у величезному закладі технічного профілю.

Круглий стіл:

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ.

Підведення підсумків роботи:

Доповіді керівників секцій.

Прийняття рекомендацій.

–  –  –

Організаційний комітет конференції Голова оргкомітету: Кононенко П.П.

Заступники: Дяків Р.С., Токар Л.К.

Секретар: Ярошинський О.Б.

Члени оргкомітету:Барабаш С.Г., Баран В.Д., Горський В.Г., Денисюк С.П., Кононенко Т.П., Люріна Т.І., Масляк П.О., Мельник Л.Ф., Мокренко А.Ю., Наливайко С.І., Плівачук К.В., Сніжко В.В., Сусловець О.П., Усатенко Т.П., Шалак О.І., Шкрібляк П.В., Яресько Л.П.

Адреса оргкомітету: 04209, Київ, вул. Зої Гайдай, 10/в. Ст. метро "Мінська" або "Героїв Дніпра". тел. (044) 413-69-61

–  –  –

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(18 жовтня 2001 р.) Привітання учасникам конференції Патріарх Філарет, Кравчук Л.М., Омельченко О.О., Семиноженко В.П.

Доповіді:

Кремень В.Г. (Київ) Освіта ХХІ-го століття: вимоги та завдання в контексті розбудови незалежної української держави.

Кононенко П.П. (Київ) Десять років шляхом розвитку українознавства як цілісної науки і освітньої дисципліни.

Юхновський І.Р. (Київ) Державна політика в галузі науки і освіти.

Курас І. Ф. (Київ) Українці і українознавство в сучасному світі.

Калакура Я.С. (Київ) Історіософія сучасного українознавства.

Єрмоленко С.Я, (Київ) Українська мова як українознавство.

Токар Л.К. (Київ) Актуальні питання теорії та методології українознавства.

Федоренко Є.В., Біланюк О.П. (США) Українознавство в науці і освіті української діаспори США.

Жебровський Б.М. (Київ) Розбудова національної освіти на засадах українознавства в м. Києві.

Мишанич О.В. (Київ) Сучасне українознавство: стан і проблеми розвитку.

Ідзьо В.С. (Москва) Проблеми українознавства в дослідженнях науковців української діаспори в Російській Федерації.

Пересунько С.І. (Київ) Українознавство: формування правової системи в незалежній Україні.

Дробноход М.І. (Київ) Українознавство в концепції стійкого розвитку.

Костик С. (Японія) Розвиток українознавства в Японії.

Тронько П.Т. (Київ) Роль пам'яток історії та культури у формуванні джерельної бази українознавства.

Сергеєв Ю.А. (Київ) Образ України і українства в сучасному світі.

Гєбнер Р. (ФРН) Україністика в Грайсфалді.

Баран В.Д. (Київ) Історичні та теоретико-методологічні питання етногенезу українців.

Погрібний А.Г. (Київ) Національне виховання в концепції сучасного українознавства.

Масляк П.О. (Київ) Геополітика і геостратегія України як об'єкт українознавчих досліджень.

Баканідзе О.А. (Грузія) Проблема самопізнання українського і грузинського народів у світлі літературно-художніх зв'язків.

Кошарська Г. (Австралія) Проблеми збереження української ідентичності в Австралії.

Рудницький Л. (ФРН) Перспективи розвитку української науки в Українському Вільному університеті.

Федорук О.К. (Київ) Повернення культурних цінностей в державній політиці України.

Лозинський А. (США) Роль Світового Конгресу українців у вирішенні проблем консолідації українознавців.

Терзійська Л. (Болгарія) Роль українознавства у зміцненні зв'язків між українським і болгарським народами.

Горинь М.М. (Київ) Проблеми розвитку українознавства в діяльності Української Всесвітньої координаційної Ради.

Рябошапка І. (Румунія) Українознавство в Румунії.

Мовчан П.М. (Київ) Роль Товариства "Просвіта" в становленні та розвитку українознавства.

Багларян М.В. (Вірменія) Вірмени і Вірменія в культурогенезі українців.

Толстоухов А.В. (Київ) Київська наука: стан та перспективи розвитку.

Яцків Я.С. (Київ) Проблеми розвитку української науки в ХХІ ст.

Ярошинський О.Б. (Київ) Сучасні дослідження української національної ідеї: проблеми, здобутки і перспективи.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (19 жовтня 2001 р.) Секція І.

Філософсько-світоглядні проблеми українознавства Головують: Горський В.С., Кононенко Т.П., Надольний І.Ф.

Секретар: Самоха Г.Е.

Виступи:

Горський В.С. (Київ) Етапи розвитку української філософської думки.

Кононенко Т.П. (Київ) Концепція розбудови віртуального університету українознавства.

Заболотній О.В. (Біла Церква) Українська етнопедагогіка в контексті філософсько-світоглядних поглядів Г.Сковороди та І.Сікорського.

Боса Л.Г. (Кіровоград) Самоідентифікація особистості – визначальний фактор новітньої соціалізації.

Надольний І.Ф. (Київ) Національна самосвідомість і формування громадянського суспільства в Україні.

Донець З.Ф. (Київ)mУкраїнознавство як світоглядна система.

Руденко Ю.Д. (Київ) Українознавчі основи формування національної самосвідомості особистості.

Бичко І.В. (Київ) Український менталітет у системі пізнання і самопізнання українського народу.

Пилипенко В.Ю. (Одеса) Українознавство і формування національної свідомості студентської молоді.

Баранівський В.Ф. (Київ) Формування духовного світу українського народу як важливіше завдання української науки.

Даренська Т. (Луганськ) Творчість Т.Г.Шевченка як системне відображення українського світу.

Чайковський Я.Р. (Львів) Свідомість українця – проблеми визначення.

Власенко Н.П. (Харків) Українська фразеологія як вираження національного менталітету.

Клець Д.В. (с. Рачин Рівненської обл.) До природи деяких негативних рис українського світобачення.

Янкевич Б.Й. (с. Старий Угринів Івано-Франківської обл.) Образ національного героя в українознавстві.

Фесенко Г.Г. (Харків) Культурно-історичні студії в українознавстві (філософсько-епістемологічний аспект).

Якименко О.І. (Київ) Формування національної свідомості – головна мста українознавства.

Приходько В.В. (Київ) Філософський досвід формування нації.

Секція II.

Історичні та теоретико-методологічні основи українознавства як науки Головують: Баран В.Д., Калакура Я.С., Токар Л.К.

Секретар: Краснодемська І.Й.

Виступи:

Калакура Я.С. (Київ) Методологічний інструментарій українознавчої спрямованості гуманітарної освіти.

Баран В.Д. (Київ) Слов'янський та варяжський чинники в етногенезі українців.

Токар Л.К. (Київ) Українознавство і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії в процесі розвитку.

Ідзьо В.С. (Москва) Вивчення української держави Данила Галицького в освітньому процесі.

Ярошинський О.Б. (Київ) Формування національної свідомості українців у середині XVII ст.

Коваль О. (Бельгія) Проблеми розвитку українознавства в сучасній Бельгії.

Дровоздюк С.І. (Вінниця) Новітня історіографія політики українізації на селі в 20-30-ті рр.

Палієнко М.Г. (Київ) Зарубіжна архівна україніка і сучасне українознавство.

Марчук В.В. (Івано-Франківськ) Українська справа в діяльності ГКЦ у XX ст.

Пилипів В.І. (Київ) Джерела із історії соборності України доби визвольних змагань (1917-1920рр.) Фігурний Ю.С. (Київ) Внесок українців у світове військове мистецтво.

Терпиловський Р.В. (Київ) Венетський період в слов'янському етногенезі (І-ІV ст. н.е.).

Чирков О.А. (Київ) Етнічна історія українців у навчальних програмах з українознавства.

Склярова О.М. (Київ) Формування основ українознавчої науки в другій половині XIX ст.

Лазарєва В.Т. (Київ) Історична проза П.Куліша як джерело українознавства.

Губський С.І. (Київ) Розвиток українознавства в добу соціально-демократичної революції (1917-1920 рр.).

Краснодемська І.Й. (Київ) Проблеми українознавства в доробку науковців діаспори (20-30-ті рр. ХХ ст.) Баранівська Л.І. (Київ) Українознавча методологія в дослідженні історії української музичної культури (др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.).

Синицин І.В. (Алчевськ) Сучасні підходи до вивчення історії українського народу.

Міносян А.С., Чорна Н.В. (Харків) Українська національна ідея в історичній ретроспективі.

Кригульська Т.Б. (Запоріжжя) Змістовні складники сучасної української національної ідеї.

Павленко І.А. (Київ) Розгортання ЦК КП(б)У ідеологічної боротьби з українським національно-визвольним рухом (1944-1945 рр.).

Латишева Л.П. (Одеса) Питання українознавства в історіографічних дослідах М.Грушевського.

Кучеренко С.В. (Одеса) Проблеми методологічної культури в розвитку українознавства.

Матейко Р.М. (Тернопіль) Канадський інститут українських студій та незалежна Україна.

Лебідь Г.В. (Одеса) Діяльність українознавчих центрів у Казахстані.

Сторонський Г.Й. (Тернопіль) Історіографія сучасної україністики в Польщі.

Петровський О.І. (Київ) Українознавча проблематика на міжнародних конгресах україністів.

Федака С.Д. (Ужгород) Етнополітична історія української народності доби феодальної роздробленості.

Гринів О.І. (Львів) Історія української націології як українознавча наука.

Наливайко С.С. (Київ) Половці в українській історії: нове бачення.

Іванюк О.Л. (Київ) Етнічний аспект питання колонізації українських земель як складова концентру українознавства "Україна – етнос".

Миронова Г.М. (Чехія) До питання "Якого ми роду-племені?" Бичек В.В: (Київ) Стародавні держави на території України та проблеми політичної спадкоємності України.

Тараненко М.Г. (Київ) Українська держава: історія і сучасність.

Величко І.О. (Київ) Роль московської політики в "становленні" української державності.

Секція III.

Українознавчі проблеми культурогенезу українського народу Головують: Денисюк С.П., Мокренко А.Ю., Погребенник В.Ф.

Секретар: Макаренко Н.А.

ВИСТУПИ:

Барабаш С,Г. (Кіровоград) Духовний світ українців в українській художній словесності.

Погребенник В.Ф. (Київ) Образ України і українців у творчості Івана Манжури.

Шалак О.І. (Київ) Сміх в системі міфопоетичного мислення українців.

Денисюк С.П. (Київ) Теоретико-методологічні проблеми української літератури в системі українознавства.

Триліс В.Г. (Київ) Українська пісня як джерело українознавства.

Пастушенко О.В. (Київ) Образ України в творчості Уласа Самчука.

Таланчук О.М. (Київ) Неписані закони народної моралі в думах (материнське благословення і прокляття).

Наливайко С.І. (Київ) Індоіранські мови як вагомий чинник у дослідженні української етнічної історії.

Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Мовний аспект самопізнання українського народу.

Костянтинова С.В. (Київ) Мова в системі етнокультурних вартостей народу.

Яременко С.А. (Київ) Мовні питання в працях українознавців кінця XIX – початку XX ст.

Паламар Л.М. (Київ) Роль освіти в культурогенезі українців.

Хоменко О.А. (Київ) Українознавчі виміри національного письменства доби Розстріляного Відродження (художній практикум Г.Косинки).

Новикова Ю.М. (Донецьк) Емоційно-експресивні формули ввічливості у творчості М.Коцюбинського.

Михайлова Р.Д. (Рівне) Моравсько-чеський етносоціальний елемент в культурі Галицько-Волинської Русі.

Маключенко В.І. (Острог) Оцінка діяльності та доробку Дмитра Туптала Митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком).

Голдун Л.І. (Херсон) Українознавча термінологія і розвиток українознавства.

Рожнатовський Б.М. (Київ) Творчість С.Єфремова як джерело українознавства.

Намакштанська І.Є. (Донецьк), Намакштанський Я.В. (Москва) Порівняльна характеристика в розвитку українського і шведського народознавства.

Бондаренко Г.С. (Кіровоград) Культура поетичного мислення у "Книзі спостережень" Євгена Маланюка.

Барабаш В.А. (Кіровоград) Виховання культури особистості в процесі вивчення гуманітарних дисциплін в технічному вузі.

Капітанчук В.В. (Кіровоград) Формування культури мовлення в навчальному процесі в технічному вузі.

Квасюк Л.В. (Острог) Українська барокова ікона як втілення християнського світогляду та вираз ментальнісних особливостей українського народу.

Соколовська Г.М. (Одеса) Традиційна обрядовість в сучасній українській культурі.

Галащук А.Б. (Одеса) Питання мови в концепції українознавства, Середенко О.Г. (Одеса) Проблема взаємовпливу та взаємодії культур в сучасній Україні.

Плотницька С.В. (Одеса) Роль вивчення англійської мови в контексті діалогу культур сучасності.

Месевря О.І. (Черкаси) "Народе мій, ти мудрий і немудрий..." (про важливіші риси української ментальності за творчістю О.П.Довженка).

Лебідь Г.В. (Одеса) Берегиня духовних скарбів Поділля (до сторіччя з дня народження Г.І.Колісниченко).

Зелінська Н.В. (Львів) Наукове книговидання в Україні як чинник формування культурної зрілості нації.

Верниш В. (Чехія) До питання частотного аналізу стрижневого аналізу стрижневих компонентів ФО чеської та української мов.

Калуцка Н.Б. (Київ) Громадські засади культурно-мистецької діяльності українців на теренах Польщі (міжвоєнний період XX ст.).

Пархоменко Л.О. (Київ) Палітра пошуку української хорової музики на тлі інформативного розмаїття сучасного мистецтва.

Костюк Н.О. (Київ) Національні традиції богослужбової музичної практики в житті української діаспори.

Розвадовська Л.О. (Київ) Українська культура як засіб формування національної свідомості.

Носенко Т.А. (Київ) Нові підходи в дослідженні творчості Т.Г.Шевченка в українській діаспорі Румунії.

Леонтій К.Г. (Київ) Державотворчі традиції українського народу – важливі чинники духовної культури.

Вербич С.О. (Київ) Українська мова: об'єктивне в історії та сучасне функціонування.

Дейнега І.І. (Київ) Жінка в боротьбі за національне визволення.

Семака Л.Ю. (Київ) Роль Т.Шевченка в національному пробудженні України.

Науменко С.В. (Київ) "Індивідуальний модернізм" в українській літературі кінця ХІХ – початку XX ст. на прикладі новелістики Михайла Яцківа.

Грудєва О.В. (Київ) Тема України у творах Євгена Маланюка.

Ковальчук М.В. (Київ) Роль жінок у формуванні української нації.

Костенюк О.В. (Київ) Образ України в творчості Ліни Костенко.

Александрова Г.А. (Київ) Українська народна пісня у дослідженнях Фрідріха Боденштедта.

Мужилінська А.В. (Київ) Виховання національної свідомості через сприйняття самобутньої культури українців.

Секція IV.

Наукові засади становлення українознавства як навчальної дисципліни Підсекція 1 Українознавство в дошкіллі та початкових класах Головує: Кудикіна Н.В.

Секретар: Пшеврацька О.В.

Виступи:

Півторак З.В. (Обухів) Українознавство в дошкіллі.

Пшеврацька О.В. (Київ) Використання спадщини С.Ф.Русової у вихованні дошкільників.

Лопушанська Г.В. (Львів) Програма українознавства для початкової школи у світлі розвитку іноваційних технологій.

Білоскаленко Н.І. (Київ) Формування концептів-слів знаків національної культури в учнів початкових класів (на матеріалі букварів XIX – початку XX ст.).

Рудяща С.А. (Київ) Українознавство в початкових класах.

Ковальчук М.І. (Київ) Народознавчі засади використання казок в навчально-виховному процесі початкової школи.

Кулікова О.Є. (Київ) Морально-правове виховання дітей на основі українських народних традицій.

Кудикіна Н.В. (Київ) Українознавчий аспект ігрової діяльності молодших школярів.

Козілецька Т.Ф. (Біла Церква) Досвід розробки програми з українознавства для початкових класів.

Підсекція 2 Українознавство в середніх та старших класах школи Головують: Сазоненко Г.С., Усатенко Т.П., Яресько Л.П.

Секретар: Голець М.І.

Виступи:

Усатенко Т.П. (Київ) Українознавство як інтегративний навчальний курс.

Ващенко Л.М. (Київ) Комп'ютерна технологія у вивченні українознавства.

Антонюк Т.Д. (Київ) Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення.

Яресько Л.П. (Київ) Українознавча методологія у викладанні природничих дисциплін.

Голець М.І. (Київ) Українознавство в базовому компоненті національної освіти: політично-управлінські рішення та кроки реалізації.

Козак В.І. (Київ) Українознавчий кабінет.

Клічак Г.С. (Київ) Навчально-методичне забезпечення шкільного інтегративного курсу "Українознавство".

Усатенко Г.О. (Київ) Тести в оцінці знань з українознавства.

Якшина Т.Д. (Київ) Навчальний план з українознавства в загально-освітній середній школі.

Вдовика Л.М., Мерімерін О.В. (Біла Церква) Українознавство в системі варіативних навчальних дисциплін.

Сорочук Л.В. (Київ) Особливості вивчення українознавства в 5-7 класах.

Сазоненко Г.С. (Київ) Вивчення українознавства представниками національних меншин в Україні.

Лемешева Л.Ф. (Хотин) Українознавство в позаурочній і позашкільній роботі.

Данилевська О.В. (Кобижчі Чернігівської обл.) Українські народні традицій в курсі "Українознавства".

Гуменна Л.С., Гуменний О.Д. (Красна Слобідка Київської обл.) Українознавство в життєдіяльності школи і села.

Курилович Н.В., Яценко Н.В. (Біла Церква) Психолог на уроці українознавства.

Розвозчик П.І. (Біла Церква) Розвиток національної самосвідомості учнів у процесі вивчення української літератури в загальноосвітній школі.

Харківська Н.І. (Харків) Робочий зошит з історії як засіб підвищення ефективності використання українознавчого матеріалу у навчальному процесі школи.

Хандогій Г.Л. (Харків) Історико-культурний досвід українського народу в навчальному процесі.

Гомола М., Гомола О. (Франція) З досвіду роботи українознавчих шкіл у Франції.

Каюков В.І. (Кіровоград) Козацько-лицарське виховання в системі українознавства.

Плівачук К.В. (Сквира) Народознавство і краєзнавство як складові українознавства.

Ющенко С.С. (Київ) Виховання у юних громадян відповідального ставлення до природи України.

Лавренчук Т.С. (Київ) Використання фольклору як складової концентру українознавства на уроках з історії України.

Мороз В.В. (Київ) Педагогічні умови виховання особистості на засадах українознавства в позашкільних закладах.

Бабич Н.О. (Київ) Українські письменники про виховання молоді на народних традиціях.

Пузирна Г.Н. (Київ) Формування духовної культури учнівської молоді на засадах українознавства.

Слєпцов Ю.С. (Київ) Українознавство як наука і навчальна дисципліна.

Боринець Н.І. (Київ) Використання елементів українознавства на уроках трудового навчання.

Померанська С.І. (Київ) Українознавчі студії на уроках математики.

Веремій Л.Ф. (Київ) Соціально-психологічні українознавчі основи взаємодії школи, сім'ї та органів внутрішніх справ у профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.

Підсекція З Українознавство у вищій школі Головують: Люріна Т.І., Руденко Ю.Д.

Секретар: Семеног О.М.

Виступи:

Люріна Т.І. (Київ) Акмеологічна модель удосконалення вчителя українознавства.

Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Українознавство в технічному вузі.

Мариняк Г.М. (Київ) Впровадження українознавства в професійно-технічних училищах: досвід і проблеми.

Руденко В.Ю. (Київ) Учитель українознавства: особливості підготовки й перепідготовки.

Демченко Є.І. (Київ) Українознавство в процесі вивчення іноземних мов.

Крижанівська В.П. (Київ) Українознавство: досвід і проблеми впровадження в освітній процес.

Донченко Т.К. (Київ) Знання про рідну мову в системі українознавства.

Кононенко М.П. (Київ) Просвітницька діяльність і педагогічні традиції природничих товариств в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).

Семеног О.М. (Глухів) Народознавчий підхід у викладанні гуманітарних дисциплін.

Сабатирьов І.Л. (Одеса) Знання історії України в навчальному курсі "Українознавство".

Дюмін О.З,, Ніколаєва А.О. (Харків) Кафедра українознавства в технічному вузі.

Коротієва-Камінська В.О. (Київ) Поширення українознавчого аспекту у зміст педагогічної освіти на початку 90-х років XX ст.

Горяна Л.Г. (Київ) Критеріально-цінністний підхід до створення національного підручника з біології.

Мартиненко С.М. (Київ) Формування творчої особистості на засадах українознавства.

Паламарчук Л.Б. (Київ) Формування особистості патріота України.

Ващенко О.М. (Київ) Підготовка вчителя до виховання здорового способу життя молодших школярів на основі народних традицій.

Секція V.

Геопсихологічні, геополітичні проблеми та міжнародні зв'язки в українознавстві Головують: Масляк П.О., Сніжко В.В.

Секретар: Ткачук О.В.

Виступи:

Маценко Ж.М. (Київ) Духовність українського народу: складники та засоби формування.

Пірен М.І. (Київ) Національна ідея – стрижень вироблення національної політики.

Мегела І.П. (Київ) Координація наукової діяльності центрів українознавства в Україні і за кордоном.

Васютинський В.О. (Київ) Психологія масових виступів в Україні.

Чепа М.-Л.А. (Київ) Історико-психологічні дослідження в українознавстві.

Сніжко В.В. (Київ) Геопсихологічні та екологічні дослідження українознавства.

Пастушенко Т.Б. (Київ) Україна в умовах біполярності чи поліцентризму?

Масляк П.О. (Київ) Геополітика та геостратегія України на початку XXI ст.

Василенко С.Д. (Одеса) Геополітика України в контексті її європейської інтеграції.

Куглер Н.О. (Донецьк), Романова О.В. (Москва) Генетична єдність української душі й природного середовища в творчості Євгена Гуцала.

Снєжко Є.В. (Київ) Традиційне харчування українського народу як об'єкт українознавчих досліджень.

Федоренко О.А. (Київ) Українська геополітична думка наприкінці XIX і в XX ст.

Ткачук О.В. (Київ) Теоретико-методологічні засади сучасної геополітики.

Кривчун О.О. (Київ) Критичний аналіз визначення географічних меж Євразії у працях Л.Гумільова.

Татарченко Ю.В. (Київ) З досвіду культурно-просвітницького та громадського життя української громади в Бразилії.

Секція VI.

Політичні, соціально-економічні та управлінські проблеми розвитку українознавства Головують: Герасименко В.М., Дяків Р.С.

Секретар: Борсук О.П.

Виступи:

Герасименко В.М. (Київ) Українознавство в системі управління освітою міста Києва.

Зуйко С.Я. (Алчевськ) Індивідуалізм і політичний нігілізм як риси українського характеру.

Куреда Н.М. (Запоріжжя) Механізм дослідження інтеграції України в світовий ринок.

Черняк В.К. (Київ) Економічні проблеми сучасного українознавства.

Андрійчук В.Г. (Київ) Торгівельно-економічні зв'язки українського народу в його пізнанні і самопізнанні.

Грищук А.В. (Київ) Українознавство і розбудова Збройних Сил України.

Попович А.В. (Київ) Господарювання, побут, звичаї, традиції українського козацтва в дослідженні культурогенезу українського народу.

Горбатюк Д.Л. (Київ) Формування здорового способу життя засобами українознавства.

Невгодовський А.К. (Київ) Освітня політика українських урядів 1917-1920 рр.

Мамутова К. (Естонія) Досвід і проблеми діяльності українознавчих організацій в Естонії.

Куц М.І. (Київ) Питання українознавства в плануванні освітньо-виховного процесу.

Добровольська К.П. (Одеса) Українознавство та економічні науки у контексті його становлення у вищій школі.

Гордиця К.А. (Київ) Економічна думка в Україні: становлення і розвиток, сучасні проблеми.

Мартинюк А.Г. (Київ) Програмне забезпечення трансформації українознавчих знань у національну самосвідомість.

Балюбенюк С.С. (Київ) Українська ментальність та соціально-політична ситуація в Україні.

КРУГЛИЙ СТІЛ (19 жовтня 2001 р.) Національне і загальнолюдське в системі українознавства Головують: Дробноход М.І., Кононенко П.П., Курас І.Ф., Погрібний А.Г.

Секретар: Наливайко С.С.

До участі в роботі запрошені:

Андрущенко В.П., Бабак В.П., Барна М.М, Бауер М.Ю., Брегін М.Г., Брюховецький В.С., Ващенко Л.М., Горбачук М., Горбул О.Д., Горобець Ю.І., Гоян Я.П., Гулий І.С., Дзюба І.М., Добровольська О.М., Жулинський М.Г., Зазюн І.А., Зайчук В.О., Карпенко В.О., Колодний А.М., Коноваленко О.С., Корж В.Т., Кравченко В.І., Кравчук Л.В., Кушерець В.І., Мазаракі А.А., Мінченко Т.А., Мельник П.В., Мишанич О.В., Ничкало Н., Панчук М.І., Пересунько С.І., ІІоплавський М.М,, Попович А.В., Потуляк Р.В., Ріпа Л.А., Самойленко А.М., Свирська Т.І., Сифуляк Р.Ф., Сіверс З.Ф., Сідак В.С., Смолій В.А., Солдатенко В.Ф., Сохань П.С., Стрілько В.В., Сусак К.Р., Тараненко М.Г., Товкач М.В., Голстоухов А.В., Шевченко В.П., Шинкарук В.І., Шкіль М.І., Шпиг Ф.І., Яловий В.Б., а також всі бажаючі.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(20 жовтня 2001 р.)

Доповіді:

Філіпчук Г.Г. (Київ) Українознавчі проблеми державної гуманітарної політики.

Андрущенко В.П. (Київ) Українознавчі засади реформування національної освіти.

Онищенко О.С. (Київ) Формування і розвиток джерельної бази сучасного українознавства.

 

Дяків Р.С. (Київ) Проблема єдності української економіки і культури в українознавстві.

Сніжко В.В. (Київ) Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в українознавстві.

Удовенко Г.Й. (Київ) Українознавство в ідеології української держави.

Мокренко А.Ю. (Київ) Духовна культура в системі самопізнання і самотворення українського народу.

Конєва Я. (Польща) Сучасний стан та проблеми збереження духовного образу українського народу в умовах діаспори.

Яресько Л.П. (Київ) Українознавство в середній школі як засіб пізнання і самопізнання особистості.

Кравченко Л. (Латвія) Українські освітньо-виховні традиції в школі діаспори.

Сазоненко Г.С. (Київ) Українознавча наука в освітньому процесі.

Мегела І.П. (Київ) Проблеми координації наукової діяльності українознавців України і діаспори.

Барабаш С.Г. (Київ) Культура українського народу як засіб його пізнання й самопізнання.

Усатенко Т.П. (Київ) Наукові засади сучасних освітніх трансформацій в Україні.

Кушерець В.І. (Київ) Українознавство в системі післядипломної освіти.

Ріпа Л.А., Дубина М.І. (Київ) Українознавство в системі військової освіти.

Бауер М.Ю. (Чернівці) Українознавство як навчальна дисципліна: проблеми теорії і практики (на досвіді Чернівецької області).

Шкрібляк П.В. (Верховина) Українознавство як наукова основа розбудови незалежної української держави.

ВІДОМОСТІ ПРО ВИСТУПАЮЧИХ:

1. Александрова Галина Андріївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу літератури Науководослідного інституту українознавства (НДІУ).

2. Андрійчук Віктор Григорович – доктор економічних наук, професор, проректор Державної академії зовнішньої торгівлі.

3. Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України, директор Інституту вищої освіти АПН України.

4. Антонюк Тетяна Дмитрівна – вчитель, заступник директора ЗОШ № 181 м. Києва.

5. Бабак Віталій Павлович – доктор технічних наук, професор, ректор Національного авіаційного університету, Заслужений діяч науки і техніки.

6. Бабич Наталія Олександрівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, вчитель ЗОШ № 146 м. Києва.

7. Багларян Мері Вартанівна – доцент Єреванського університету,

8. Баканідзе Отар Акакійович – доктор філологічних наук, професор.

9. Балюбенюк Світлана Степанівна – аспірантка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

10. Барабаш Вікторія Анатоліївна – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного університету.

11. Барабаш Світлана Григорівна - кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного університет), провідний науковий співробітник відділу культури НДІУ, заслужений працівник освіти і науки.

12. Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу слов'янської археології Інституту археології НАН України, завідувач відділу етнології НДІУ.

13. Баранівська Лариса Іванівна – науковий співробітник відділу культури НДІУ.

14. Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України.

15. Барна Марія Михайлівна - директор Львівського обласного Інституту післядипломної освіти.

16. Бауер Михайло Юзефович – кандидат наук, начальник Управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.

17. Біланюк Олекса – президент Української Вільної Академії наук (США).

18. Білоскаленко Наталія Іванівна – аспірант кафедри методики викладання мов та літератур, старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

19. Бичек Володимир Володимирович – магістр державного управління, провідний спеціаліст відділу політичних і гуманітарних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

20. Бичко Ігор Валентинович – доктор філософських наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

21. Бондаренко Ганна Семенівна –- старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного університету.

22. Боринець Надія Іванівна – доцент Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

23. Боса Любов Григорівна – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного університету.

24. Брегін Михайло Григорович – начальник управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

25. Брюховецький В'ячеслав Степанович – доктор філологічних наук, президент Національного університету ''КиєвоМогилянська Академія".

26. Василенко Світлана Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної морської академії.

27. Васютинський Вадим Олександрович - кандидат психологічних наук, докторант Інституту соціальної і політичної психології Академії педагогічних наук України.

28. Ващенко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач Науково-методичним центром Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка.

29. Ващенко Олена Миколаївна – старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

30. Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Біла Церква.

31. Величко Ірина Олександрівна – викладач, завідувач методичним кабінетом Військового гуманітарного Інституту Національної Академії оборони.

32. Вербич Святослав Олексійович – кандидат філологічних наук, професор Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони.

33. Веремій Людмила Федорівна – молодший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ.

34. Верниш Володимир – аспірант інституту славістики Філософського університету ім. Т.Г.Масарика в Брно, Чеська Республіка.

35. Власенко Наталя Петрівна – викладач української мови та літератури середнього навчально-виховного комплексу № 46 ім. М.В.Ломоносова м. Харкова, аспірантка Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

36. Галащук Алла Борисівна – старший викладач кафедри «Українознавства» Одеської державної академії будівництва і архітектури.

37. Герасименко Василь Михайлович – заступник начальника Головного управління освіти і науки м. Києва.

38. Голдун Людмила Іванівна – старший викладач кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету.

39. Голець Марія Іванівна – науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ.

40. Гомола Михайло – братство св. Симона в Парижі.

41. Гомола Ольга – Товариство "Рідна школа" у Франції.

42. Горбатюк Дем'ян Лаврентійович – доктор медичних наук, академік Української академії наук національного прогресу, директор Інституту трансплантації.

43. Горбачу Мирослав – академік НАН України.

44. Горбул Олесандр Дмитрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Українського державного університету харчових технологій.

45. Гордиця Кароліна Адольфівна – старший викладач кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

46. Горинь Михайло Миколайович – голова Української Всесвітньої Координаційної Ради.

47. Горобець Юрій Іванович – начальник департаменту координації науково-дослідних навчальних закладів Міністерства освіти І науки України.

48. Горський Вілен Сергійович – доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Національного університету "КиєвоМогилянська академія", завідувач відділу мови НДІУ.

49. Горяна Лариса Григорівна – старший викладач Київського міжрегіонального Інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

50. Гоян Ярема Петрович – директор видавництва "Веселка", член Спілки письменників України.

51. Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор кафедри українознавства Львівського державного Інституту фізичної культури.

52. Грищук Анатолій Володимирович – заступник декана факультету Академії Національної оборони України.

53. Грудєва Олена Вікторівна – викладач Військового гуманітарного інституту Регіональної Академії оборони.

54. Губський Сергій Іванович – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

55. Гулий Іван Степанович – доктор технічних наук, професор, академік української Академії аграрних наук, ректор Українського державного університету харчових технологій, Заслужений працівник вищої школи.

56. Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель школи в с. Красна Слобідка.

57. Гуменний Олександр Дмитрович – директор школи в с. Красна Слобідка.

58. Гєбнер Рольф – професор кафедри україністики Грайсфальдського університету, голова асоціації україністів Німеччини.

59. Данилевська Олександра Володимирівна – директор школи в с. Кобижчі.

60. Даренська Тетяна – аспірантка Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

61. Дейнега Ірина Іванівна – доцент Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони.

62. Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу літератури НДІУ.

63. Демченко Євгенія Іванівна – директор ЗОШ № 181 м. Києва.

64. Дзюба Іван Михайлович – академік НАН України.

65. Добровольська Клавдія Петрівна – доцент, завідувач кафедри української і російської мови Одеського економічного університету.

66. Добровольська Оксана Миколаївна – завідувач Оболонським районним відділом освіти і науки м. Києва.

67. Донець Зоя Федорівна – кандидат наук, науковий співробітник Інституту Вищої освіти АПН України.

68. Донченко Тамара Кузьмівна – доктор педагогічних наук, викладач Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

69 Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінеральних наук, професор, директор Інституту міжнародної освіти та проблем управління, Президент Академії наук Вищої школи України.

70. Дровоздюк С.І. – кандидат історичних наук, докторант Вінницького філіалу Торгово-економічного університету.

71. Дубина Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони.

72. Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

73. Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, академік Української академії наук національного прогресу, Генеральний директор Міжнародної економічної фундації, заступник директора НДІУ з наукової роботи.

74. Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики мови Інституту української мови НАН України.

75. Жебровський Борис Михайлович – начальник Головного управління освіти і науки м. Києва, заслужений працівник освіти.

76. Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, академік НАН України, директор Інституту літератури НАН України.

77. Заболотній Олександр Вікторович – завідувач відділу по роботі з обдарованими дітьми Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, заслужений вчитель України.

78. Зазюн Іван Андрійович – доктор філософських наук, професор, академік України, директор Інституту педагогіки та психології професійної освіти.

79. Зайчук Валентин Олександрович – кандидат наук, Державний Секретар Міністерства освіти і науки України.

80. Зелінська Надія Віталіївна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства.

83. Зуйко Сергій Якович – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського гірничо-металургійного інституту.

82. Іванюк Олег Леонідович – старший викладач кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального Інституту удосконалення вчителів Імені Бориса Грінченка.

83. Ідзьо Віктор Святославович – кандидат історичних наук, професор, ректор Українського історико-фІлологічного інституту в Москві.

84. Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Т. Шевченка, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ, заслужений працівник вищої школи України.

85. Калуцка Наталія Борисівна – старший лаборант відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України.

86. Капітанчук Віктор В'ячеславович – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного університету.

87. Карпенко Віталій Опанасович – голова Всесвітньої спілки журналістів, головний редактор газети "Вечірній Київ".

88. Каюков Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, директор ЗОШ № 121 в м. Кіровограді.

89. Квасюк Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька Академія".

90. Клець Дмитро Васильович – незалежний дослідник.

91. Клічак Ганна Степанівна – вчитель ЗОШ № 139 м. Києва.

92. Коваль Омелян – член президії педагогічного товариства ім. Г.Ващенка.

93. Ковальчук Марія Іванівна – здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

94. Ковальчук Мирослава Владиславівна – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач університету "Україна".

95. Козак Василь Іванович – вчитель-методист ЗОШ м. Києва.

96. Козілецька Тетяна Федорівна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Біла Церква.

97. Колодний Анатолій Михайлович – доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту філософії НАН України.

98. Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор газети "Освіта".

99. Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу екології НДІУ

100. Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України (віцепрезидент), Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов'янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ, Заслужений працівник освіти України.

101. Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри Історії філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.

102. Конєва Ярослава – викладач університету в Щечині.

103. Корж Віталій Терентійович – генеральний директор УТЕЛ.

104. Коротієва-Камінська Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, декан факультету розвитку наукової та фахової роботи, професор кафедри документування Європейського університету (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес).

105. Костенюк Олена Вікторівна – аспірантка, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

106. Костик Стефан – професор факультету національних досліджень Сузуцького Національного Університету, Японія.

107. Костюк Наталія Олександрівна – молодший науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Ім. М.Рильського НАН України.

108. Костянтинова Світлана Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу мови НДІУ.

109. Кошарська Галина – професор із Австралії, українознавець.

110. Кравченко Валерій Іванович – начальник Головного управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації.

111. Кравченко Лідія – директор Ризької української школи (Латвія).

112. Кравчук Леонід Васильович – директор Київського військового ліцею імені І, Богуна.

113. Кравчук Леонід Макарович – Президент України (1991-1994 рр.); народний депутат України, кандидат економічних наук, президент Українського товариства "Інтелект нації".

114. Краснодемська Ірина Йосипівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

115. Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, Міністр освіти і науки України, Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товариства "Знання" України.

116. Кривчун Олександр Олександрович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

117. Кригульська Тетяна Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізької державної інженерної академії.

118. Крижанівська Валентина Петрівна – головний спеціаліст Головного управління освіти і науки м. Києва.

119. Куглер Наталя Олександрівна – асистент кафедри української мови та народознавства Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

120. Кудикіна Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

121. Кулікова Ольга Євгенівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

122. Курас Іван Федорович – доктор історичних наук, академік НАН України (віце-президент), директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, голова Піклувальної ради НДІУ.

123. Куреда Ніна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії та практики менеджменту Запорізького державного університету.

124. Курилович Наталя Вікторівна – вчитель ЗОШ № 21 в м. Біла Церква.

125. Кучеренко Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри "Українознавства" Одеської державної академії будівництва і архітектури.

126. Кушерець Василь Іванович – кандидат філософських наук, доцент, голова правління Товариства "Знання" України.

127. Куц Микола Іванович – завідуючий відділом освіти Ватутінської райдержадміністрації.

128. Лавренчук Тетяна Семенівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, старший вчитель ЗОШ № 273 м. Києва.

129. Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

130. Латишева Людмила Павлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри "Українознавства" Одеської державної академії будівництва і архітектури.

131. Лебідь Галина Василівна – старший викладач кафедри "Українознавство" Одеського державного морського університету.

132. Лемешева Людмила Федорівна – директор школи - саду "Материнська школа" в м. Хотин.

1ЗЗ. Леонтій Катерина Георгіївна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, вчитель ЗОШ № 63 м. Києва.

1З4. Лозинський Аскольд – президент Світового Конгресу українців.

135. Лопушанська Галина Василівна – директор ЗОШ № 56 м. Львова.

136. Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

137. Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент культурології та філософії Національного університету "Острозька академія".

138. Мазаракі Анатолій Антонович – ректор Київського національного торговельно-економічного університету.

139. Мамутова Ксенія – президент Асоціації Українських організацій в Естонії.

140. Мариняк Галина Миколаївна – вчитель ЗОШ м. Києва.

141. Мартиненно Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

142. Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру "Українознавство" Товариства ''Знання" України.

143. Марчук Василь Васильович – кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

144. Масляк Петро Олексійович – доктор географічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

145. Матейко Роман – доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства.

146. Масенко Жанна Михайлівна – докторант Інституту психології АПН України

147. Мегела Іван Петрович – доктор філологічних наук, професор кафедри історії літератури і журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, член Спілки письменників України, професор Віденського університету.

148. Мельник Петро Володимирович – кандидат економічних наук, професор, ректор Академії державної податкової служби, народний депутат України.

149. Мерімерін Олег Володимирович – директор ЗОШ № 21 м. Біла Церква.

150. Месевря Ольга Іванівна – методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

151. Міносян Андрій Сергійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківської державної академії технології та організації харчування.

152. Мінченко Тамара Антонівна – методист з проблем українознавства Чернівецького обласного інституту вдосконалення вчителів.

153. Миронова Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, викладач Інституту славістики філософського факультету Брненського університету ім. Т.Г.Масарика.

154. Михайлова Рада Дмитрівна – науковий співробітник Інституту археології НАН України, викладач кафедри всесвітньої історії Державного гуманітарного університету (м. Рівне).

155. Мишанич Олекса Васильович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, президент Національної асоціації україністів.

156. Мовчан Павло Михайлович – голова Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, народний депутат України.

157. Мокренко Анатолій Юрійович – народний артист України, професор Національної музичної академії, завідувач відділу культури НДІУ.

158. Мороз Владислав Володимирович – здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Інституту проблем виховання АПН України.

159. Москаленко Алла Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

160. Мужилінська Алла Володимирівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

161. Надольний Іван Федотович – доктор філософських наук, професор Української Академії державного управління при Президентові України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений працівник освіти України.

162. Наливайко Сергій Степанович – аспірант кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІУ.

163. Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень НДІУ.

164..Намакштанська Інна Єгорівна – завідувач кафедри української мови та народознавства Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

165. Намакштансьний Ярослав Валерійович – студент 3-го курсу аграрного факультету Московського університету дружби народів.

166. Невгодовський Анатолій Кирилович – науковий співробітник відділу культури НДІУ.

167. Ніколаєва Алла Олексіївна – старший викладач кафедри українознавства Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

168. Ничкало Неля – академік АПН.

169. Новикова Юлія Миколаївна – асистент кафедри української мови та народознавства Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

170. Носенко Тамара Андріївна – кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту літератури НАН України.

171. Омельченко Олександр Олександрович – Голова Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, голова Асоціації міст України.

172. Онищенко Олексій Семенович – доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення історії філософії та права НАН України, Генеральний директор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Президент асоціації бібліотек України, Голова Ради директорів бібліотек та інформаційних центрів при НАН України, головний редактор журналів "Бібліотечний вісник", "Джерело", віце-президент Товариства "Знання" України, Заслужений діяч науки і техніки України.

173. Павленко Ірина Анатоліївна – аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, завідувач відділу використання документів та інформації Центрального архіву громадських об'єднань України.

174. Паламар Лариса Максимівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

175. Паламарчук Лариса Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

176. Палієнко М.Г. – кандидат історичних наук, викладач Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

177. Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.

178. Пархоменко Людмила Олександрівна – доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України.

179. Пастушенко Олена Василівна – молодший науковий співробітник відділу фольклору НДІУ.

180. Ластушенко Тарас Борисович – помічник народного депутата України.

181.Пересунько Сергій Іванович – народний депутат України.

182. Петровський Олександр Іванович – організаційний секретар Міжнародної асоціації україністів.

183. Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри "Українознавства" Одеської державної академії будівництва і архітектури.

184. Пилипів Володимир Іванович – аспірант кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

185. Півторак Зоя Василівна – завідувач дитячим садком "Рушничок" м. Обухова.

186. Пірен Марія Іванівна – доктор соціологічних наук, професор Міжрегіональної академії управління персоналом.

187. Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора школи в м. Сквира.

188. Плотницька Світлана Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент Одеського національного університету.

189. Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, заступник Голови Спілки письменників України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г.Ващенка.

190. Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, виконуючий обов'язки завідувача кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу літератури НДІУ, відмінник освіти.

191. Померанська Світлана Іванівна – вчитель ЗОШ № 250 м. Києва.

192. Полтавський Михайло Михайлович – доктор філологічних наук, професор, ректор Національного університету культури та мистецтв.

193. Попович Анатолій Васильович – головний отаман козацтва України.

194. Потуляк Роман Володимирович – генеральний директор об'єднання «Львівприлад».

195. Приходько Володимир Володимирович – старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, аспірант Національного університету імені Тараса Шевченка.

196. Пузирна Ганна Никифорівна – директор ЗОШ № 146 м. Києва.

197. Пшеврацька Олена Володимирівна – старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів Імені Бориса Грінченка.

198. Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент педагогічного університету ім.І.Франка (Дрогобич).

199. Ріпа Леонтій Антонович – генерал-майор, доцент, начальник Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони.

200. Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, професор Київського військового гуманітарного інституту НАО України.

201. Розвадовська Лідія Олексіївна – старший викладач кафедри методики історії Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

202. Розвозчик Петро Іларіонович – завідувач навчально-методичним кабінетом української мови і літератури Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, заслужений вчитель України.

203. Романова Олена Валеріївна – доцент кафедри генетики Російського університету дружби народів.

204. Руденко Василь Юрійович – викладач кафедри психолого-педагогічної профорієнтації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, пошукувач відділу національної освіти НДІУ.

205. Руденко Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ.

206. Рудницький Леонід – доктор наук, професор, ректор Українського Вільного університету в Мюнхені, академік Української Вільної Академії Наук.

207. Рудяща Світлана Анатоліївна – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 146 м. Києва.

208. Рябошапка Іон – доктор, професор, завідувач секцією україністики Бухарестського університету.

209. Сабатирьов Іван Леонтійович – доктор історичних наук, професор кафедри "Українознавство" Одеського державного морського університету.

210. Сазоненко Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету Імені Тараса Шевченка.

211.Самойленко Анатолій – академік НАН України.

212. Свирська Тетяна Іванівна – директор Київського палацу дітей та юнацтва.

213. Самака Лариса Юріївна – викладач Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони.

214. Семеног Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Глухівського державного педагогічного університету.

215. Семиноженко Володимир Петрович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань.

216. Сергієнко Юрій Григорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського гірничо-металургійного інституту.

217. Сергеєв Юрій Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент, Державний секретар Міністерства закордонних справ України, має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України.

218. Середенко Ольга Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри "Українознавства" Одеської державної академії будівництва і архітектури.

219. Сіверс Зінаїда Федорівна – кандидат юридичних наук, доцент, ректор Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка.

220. Сідак Володимир Степанович – кандидат юридичних наук, доктор історичних наук, професор, ректор Національної Академії Служби безпеки України, генерал-лейтенант, Заслужений діяч науки і техніки України.

221. Синицин Ігор Всеволодович – асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського гірничо-металургійного інституту.

222. Сифуляк Роман Федорович – перший заступник директора об'єднання "Львівприлад".

223. Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

224. Слєпцов Юрій Сергійович – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

225. Смолій Валерій Андрійович – доктор історичних наук, академік НАН України, завідувач відділу історії України середніх віків, директор Інституту історії України НАН України, головний редактор "Українського історичного журналу".

226. Снєжко Євгенія Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу природи і екології етносу НДІУ.

227. Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи і екології етносу НДІУ.

228. Соколовська Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри "Українознавства" Одеської державної академії будівництва і архітектури.

229. Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.

230. Сорочук Людмила Василівна – аспірантка Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

231. Сохань Павло Степанович – доктор історичних наук, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім.

М.С.Грушевського.

232. Стрілько Валентина Василівна – голова фонду імені Ярослава Мудрого.

233. Стронський Генріх Йосипович – доктор історичних наук, професор кафедри українознавства і філософії Тернопільського Державного Технічного Університету ім. І.Полюя.

234. Сусак Катерина Романівна – директор Косівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва.

235. Таланчук Олена Михайлівна – доктор філологічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

236. Тараненко Микола Григорович – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка.

237. Татарченко Юлій Валентинович – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.

238. Терпиловський Ростислав Всеволодович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу слов'янської археології Інституту археології НАН України, провідний науковий співробітник відділу етнології НДІУ.

239. Ткачук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

240. Товкач Микола Володимирович – голова Оболонської районної державної адміністрації м. Києва.

241. Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства, заступник директора з навчально-методичної роботи НДІУ.

242. Толстоухов Анатолій Васильович – кандидат філософських наук, заступник Голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань, заслужений працівник освіти.

243. Триліс Василь Герасимович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу фольклору НДІУ.

244. Тронько Петро Тимофійович – доктор історичних наук, академік НАН України, Перший віце-президент Академії історичних наук України, завідувач відділу регіональних проблем Інституту історії України НАН України, голова правління Всеукраїнського фонд ім. О.Гончара, голова правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, голова редколегії науководокументальної серії книг "Реабілітовані історією".

245. Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України, голова партії Народний рух України.

246. Усатенко Галина Олегівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри давньої літератури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

247. Усатенко Тамара Пилипівна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу національної освіти НДІУ.

 

 

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.248. Федака Сергій Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського Національного університету.

249. Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, Вчений секретар Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ.

250. Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ, секретар Спілки української молоді.

251. Федорук Олександр Касьянович – доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії мистецтв, голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон.

252. Фесенко Галина Григорівна – викладач української та зарубіжної культури Харківської державної академії міського господарства.

253. Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу етнології НДІУ.

254. Філарет – Патріарх Української Православної Церкви (Київський Патріархат).

255. Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, народний депутат України.

256. Хандогій Григорій Леонідович – вчитель української мови та літератури ЗОШ №67 м. Харкова, вчитель-методист.

251. Харківська Наталія Іванівна – учитель історії гімназії № 23 м. Харкова.

252. Хоменко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу літератури НДІУ.

259. Чайковський Ян Романович – студент філософського факультету Львівського національного університету Ім. Івана Франка.

260. Чепа Мирослав-Любомир Андрійович – кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології АПН України Ім. Г.С.Костюка.

261. Черняк Володимир Кирилович – доктор економічних наук, професор, народний депутат України.

262. Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу етнології НДІУ.

263. Чорна Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

264. Шалак Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу фольклору НДІУ.

265. Шевченко Володимир Павлович – академік НАН України, ректор Донецького державного університету.

266. Шинкарук Володимир Іларіонович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, директор Інституту філософії НАН України.

267. Шкіль Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

268. Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Гуцульщина» НДІУ.

269. Шпиг Федір Іванович – генеральний директор поштово-пенсійного банку "Аваль".

270. Юхновський Ігор Рафаілович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (член Президії), народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

271. Ющенко Степан Семенович – методист вищої категорії науково-методичного центру Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

272. Яловий Володимир Борисович – заступник Голови Київської міської державної адміністрації.

273. Янкевич Богдан Йосипович – директор музею-садиби Степана Бандери.

274. Яременко Світлана Андріївна – старший викладач кафедри українознавства Українського державного інституту харчових технологій, молодший науковий співробітник відділу мови НДІУ.

275. Яресько Людмила Петрівна – директор ЗОШ № 252 м. Києва.

276. Якименко Олександр Іванович – доцент кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

(Будинок учителя, Молодіжний зал) 12.30 – 13.00 – перерва 13.00 – 17.00 – секційні засідання (виступи – до 10 хв.) Секція І. Історичні та теоретико-методологічні засади розбудови національної освіти в Україні.

(Будинок вчителя, Велика вітальня) Секція ІІ. Національна школа-родина: стан та перспективи розвитку.

(Будинок вчителя, Молодіжний зал) Секція ІІІ. Українознавство у вищій школі: проблеми викладання та підготовки кадрів українознавців.

–  –  –

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(17 жовтня 2002 р.) Привітання учасникам конференції Патріарх ФІЛАРЕТ, КРАВЧУК Леонід, СЕМИНОЖЕНКО Володимир

Доповіді:

КРЕМЕНЬ Василь, д-р філос. наук, проф., акад. НАНУ, Президент АПНУ, Президент Тов-ва "Знання" України, міністр освіти і науки України (Київ.) Освіта України в умовах глобалізації або – зміни, котрі назріли.

СЕРГЄЄВ Юрій, Державний секретар Міністерства закордонних справ України (Київ). Україна, українство і світ.

КОНОНЕНКО Петро, д-р філол. наук, проф. акад., дир. НДІУ (Київ.) Українознавство і розбудова національної освіти.

НІКОЛАЄНКО Станіслав, канд. пед. наук, Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань освіти і науки (Київ).

Пріоритетні напрями розвитку національної освіти в Україні.

КУРАС Іван, д-р іст. наук, проф. акад., віце-президент НАНУ, дир. Ін-ту політ. та етнонаціон. дослідж. НАНУ (Київ.).

Інноваційна культура української гуманістики.

БАУЕР Михайло, народний депутат України (Київ). Українознавство в освітньо-виховному процесі гуцульського краю.

ВИНАР Любомир, проф. (США) Стан та проблеми дослідження й вивчення української історії.

ОНИЩЕНКО Олексій, д-р філос. наук, проф. акад.-секр. НАНУ, Генеральний дир. НБУ ім. В.І.Вернадського (Київ) Наука і освіта в системі інноваційного розвитку України.

ПОГРІБНИЙ Анатолій, д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої школи України, голова Всеукр. пед. тов-ва ім. Г.Ващенка (Київ) Мовний досвід світу і проблеми функціонування української мови в сучасній Україні.

КРИСАЧЕНКО Валентин, д-р філос. наук, проф., зав. від. Нац. ін-ту стратегічних досліджень (Київ) Формування української політичної нації: стан і перспективи.

ГОРИНЬ Михайло, голова УВКР (Київ) Проблеми розвитку національної освіти в діяльності УВКР.

ТОЛСТОУХОВ Анатолій, канд. філос. наук, народний депутат України, почесний Президент Фонду сприяння мистецтв (Київ) Філософія української національної освіти.

МОВЧАН Павло, народний депутат України, голова Тов-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка (Київ) Державні пріоритети в системі освіти.

СИТНИК Кость, д-р біол. наук, народний депутат України, акад. НАНУ, дир. Ін-ту ботаніки ім. М.Холодного НАНУ (Київ) Людина, природа, етнос.

ЧЕРЕВЧЕНКО Тетяна, д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАНУ, дир. Центр. ботанічного саду ім. М.Гришка НАНУ (Київ) Роль природи у вихованні українців.

КУШЕРЕЦЬ Василь, канд. філос. наук, голова правління Товариства "Знання" України (Київ) Посилення національного спрямування в розвитку та поширенні наукових знань.

ІДЗЬО Віктор, канд. іст. наук, проф., ректор Українського ун-ту (РФ) Українознавство в Російській Федерації.

ГЄБНЕР Рольф, проф. Грайсфальдського ун-ту, голова Асоціації україністів Німеччини (Німеччина) Освітньо-виховні проблеми українців у діяльності Асоціації україністів Німеччини.

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло, ректор Нац. ун-ту "Київський політехнічний інститут" (Київ) Інформаційні мережеві технології в науці та освіті.

СКРИПНИК Ганна, президент Української асоціації україністів (Київ) Етнологічні аспекти освітніх програм в Україні.

АВДІЄВСЬКИЙ Анатолій, проф., акад., голова Всеукр. музич. Т-ва (Київ) Про відчуження культури від народу.

АСТАХОВА Валентина, д-р іст. наук, проф., ректор Народної Української академії (Харків) Харківський центр українознавства: специфіка роботи в умовах прикордоння.

БОНДАРЕНКО Ірина, дир. НВК 102 (Дніпрпетровськ) Українознавство в навчально-виховному процесі. Досвід, пошуки, проблеми.

–  –  –

Секція І.

Історичні та теоретико-методологічні засади розбудови національної освіти в Україні Головують: БАРАН Володимир, КАЛАКУРА Ярослав, ТОКАР Леонід Секретар: КРАСНОДЕМСЬКА Ірина

Доповіді та повідомлення:

КАЛАКУРА Ярослав, д-р іст. наук, проф. (Київ) Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства.

БАРАНІВСЬКИЙ Василь, д-р філос. наук, проф., акад. АН Вищої школи України (Київ) Філософсько-методологічні засади українознавчої науки.

ТОКАР Леонід, канд. іст. н., доц. (Київ) Українознавство як теоретико-методологічна основа становлення та розвитку національної освіти.

БАРАН Володимир, д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Київ) Стан і перспективи вивчення проблеми походження українського народу в навчальних закладах України.

СОЛДАТЕНКО Валерій, д-р іст. наук, проф. (Київ) Внесок М.Скрипника в розробку концепції українізації.

ДРОВОЗЮК С., д-р іст. наук, проф. (Вінниця) Історіографія новітніх українознавчих досліджень та їх вивчення у вищих навчальних закладах.

МИЦИК Юрій, д-р іст. наук, проф.(Київ) Українознавчі проблеми в сучасних підручниках з історії України.

ЛИЗАНЧУК Василь, д-р філол. наук, проф. (Львів) Принцип цілісності й системності у викладанні (вивченні) українознавства.

ЄЛІСОВЕНКО Юрій, канд. пед. наук, проф. (Київ) Реалії і перспективи розвитку української освіти в ХХІ столітті.

НАДОЛЬНИЙ Іван, д-р філос. наук, проф. (Київ) Українознавство як наукова основа формування світогляду та політичних поглядів студентів.

КУЗЬМИНЕЦЬ Олександр, д-р іст. наук, проф. (Київ) Українознавство як засіб усвідомлення сутності національної ідеї, виховання патріотизму студентів.

ЯРОШИНСЬКИЙ Олег, канд. іст. наук (Київ) Збагачення джерельної бази українознавства як умова підвищення його науковості.

ГУБСЬКИЙ Сергій, мол. наук. співроб. (Київ) Українознавство в навчально-виховному процесі Збройних сил України:

традиції і сучасність.

ГРАНОВСЬКИЙ Борис, канд. іст. наук (Київ) Проблеми національної освіти в періодичних виданнях української діаспори 1940-1945 рр.

КОВЦУНЯК Василь, ст. викл. Прикарпат. у-ту ім. В.Стефаника (Івано-Франківськ) Дослідження релігійно-філософських пам’яток Давньої Русі та модерна педагогіка соціалізації.

СТОЛЯРЧУК Панас, акад. (Львів) Здобутки кожної спеціальності на службу українознавству.

ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Ростислав, д-р іст. наук (Київ) Походження слов’ян у контексті вивчення історії України.

НАЛИВАЙКО Степан, зав. від. НДІУ (Київ) Індійський фактор у вивченні українсько-грузинсько-половецьких етнічних взаємин ХІІ століття.

КОНОНЕНКО Михайло, наук. співроб. (Київ) Українознавство – наукова база пізнання, самопізнання, самоідентифікації та творення українського народу.

ПАНЧЕНКО Володимир, канд. іст. наук (Київ) Українознавчі дисципліни в системі вищої й середньої освіти у період Української держави П.П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.).

СКЛЯРОВА Олена, мол. наук. співроб. (Київ) Видання археографічних комісій як джерельна база вивчення українознавства в системі освіти.

КУРЯТА Тетяна, асп. (Київ) Роль національної освіти у формуванні національної самосвідомості українців.

ЗЕЛІНСЬКА Надія, канд. філол. наук, доц. (Львів) Становлення професійної видавничої діяльності в Україні: до перегляду історії (за матеріалами української періодики ХІХ – першої третини ХХ ст.) ЦИЦАЛЮК Надія, канд. філос. наук, доц. (Харків) Роль етнології у формуванні теоретико-методологічних основ розбудови освіти в Україні.

РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ Ярослав, канд. філол. наук, доц. (Дрогобич) Регіонально-субетнічний компонент українознавства (лінгвопедагогічний аспект).

ГОРБАНЬ Тетяна, канд. іст. наук (Київ), МАРЧУК Микола (Івано-Франківськ) Українознавство в системі освіти національних меншин України (20-і роки ХХ ст.) ІВАНЮК Олег, ст. викл Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Проблеми вивчення етнічної історії українців.

ПОЛЯНСЬКИЙ Олег, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Причини та характер руху Опору в радянській Україні (1921-1939 рр.): методологія дослідження та вивчення.

ТАРАНЕНКО Микола, канд. іст. наук, доц. (Київ) Деякі аспекти вивчення історії українського державотворення.

 

 

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.ПИЛИПЕНКО Валентина, канд. пед. наук, доц. (Одеса) Розбудова освіти в Україні: проблеми перехідного періоду, перспективи.

ЛЕБІДЬ Галина, ст. викл. каф. "Українознавство" Одеського нац. морського ун-ту (Одеса) Українознавчі основи національної освіти – найважливіша умова розквіту нації (історія та сучасність).

Секція ІІ.

Національна школа-родина: стан та перспективи розвитку Головують: ВАЩЕНКО Людмила, КУДИКІНА Надія, УСАТЕНКО Тамара Секретар: ВЕРЕМЕЙ Людмила

Доповіді та повідомлення:

УСАТЕНКО Тамара, канд. філол. наук (Київ) Родинно-шкільна життєдіяльність – один з визначальних пріоритетів української національної школи.

АНТОНОВИЧ Євген, проф. (Київ) Етноестетичне виховання шкільної молоді засобами традиційного народного мистецтва.

ГРИНІВ Олег, д-р філос. наук, проф. (Львів) Суперечності утвердження історичної свідомості в українській школі:

чиновницька ревізія конституційних засад.

ВАЩЕНКО Людмила, канд. пед. наук (Київ) Національна школа: нові альтернативи.

ЛЮРІНА Таніта, канд. пед. наук, доц. (Київ) Формування громадянської культури особистості.

АНТОНЮК Тетяна, зауч ЗОШ 181 (Київ) Модель "сім’я-школа" в 20-х рр. ХІХ ст.

ЛОПУШАНСЬКА Галина, дир. ЗОШ 56 (Львів) Українознавство в середній школі (з досвіду викладання).

ВЕРЕМЕЙ Людмила, мол. наук. співроб. (Київ) Українознавчі аспекти виховання правосвідомості учнівської молоді.

НАУМЧАК Людмила, дир. ЗОШ 76 (Київ) Українознавчий зміст роботи науково-методичних об’єднань школи-родини.

ГУМЕННИЙ Олександр, дир. ЗОШ (с. Красна Слобідка) Комп’ютерні технології у навчально-виховній роботі сільської школи.

ЗЕЛЕНЧУК Іван, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. сп. (Верховина) Індивідуальні творчі роботи (матури) в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.

ГОЛЕЦЬ Марія, наук. співроб. (Київ) Українознавчі основи педагогічної термінології (на позначення пізнавальної діяльності дитини раннього віку).

ВДОВИКА Любов, завуч. ЗОШ 21 (Біла Церква) Спілкування в розвитку особистості учня в школі-родині.

УГЛЯРЕНКО Людмила, наук. співроб. МАУП (Київ) Проблеми національного виховання в навчальному комплексі: МАУП – гімназія – дитячий садок – школа.

ФЕДАКА Сергій, канд. іст. наук, доц. (Ужгород) Історія шкільних підручників на Закарпатті: українознавчий аспект.

ГЛАЗУНОВА Лорина, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Формування духовної культури учнівської молоді на засадах українознавства.

КОРОЛЬ Олена (Кіровоградська обл.) Златопільська гімназія – наша історія та сучасність.

ПАВЛЕНКО Олена, пошукач Київського міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Структура організації науково-пошукової діяльності гімназистів.

БАБИНЕЦЬ Світлана, асп. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Методичні підходи в організації роботи зі старшокласниками у підготовці їх до дорослого життя.

БІЛАС Лілія, викладач Ін-ту економіки та права "Крок" (Київ) Реалізація національного компоненту змісту освіти в курсі іноземної мови.

ЮЩЕНКО Степан, асп. (Київ) Від екологічної освіти школярів до екологічної культури громадян України.

СОФІЙ Наталія, дир. Всеукр. фонду "Крок за кроком" (Київ) Об’єднання дітей за інтересами як проблема національної освіти.

БАЙДІКОВА Ольга, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Пошуководослідницька діяльність учнів: українознавчий аспект.

ВАЩЕНКО Олена, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання здорового способу життя засобами українознавства.

ГРЕБЕНЧУК Віталій, пошукач Ін-ту проблем виховання АПНУ (Київ) Етнонаціональне й загальнолюдське в системі виховання особистості.

ДУБИНА Наталія, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Українознавче виховання дітей в дитячих будинках сімейного типу.

 

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда

Более 140 новейших сортов. Доставка по Украине. 

Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10

ЄНІНА Людмила, метод.-кор. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Розвиток творчих здібностей дітей на засадах українознавства.

КАПІРУЛІНА Світлана, методист наук.-метод. центру “Обдарована дитина” Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Дидактичне забезпечення вивчення географії української діаспори.

КАРАМАН Ольга, канд. пед. наук, доц. (Київ) Використання українознавчого матеріалу в реалізації комунікативнодіяльнісного принципу навчання.

КАРАМАН Станіслав, д-р пед. наук, проф. (Київ) Реалізація етнокультурознавчого аспекту на уроках української мови в старших класах гімназії.

КРАВЧУК Лариса, учитель Васильківської ЗОШ 2 (Київ. обл.) Виховання особистості в родині.

МАКСИМОВ Ігор, канд. хім. наук (Київ) Українознавчий аспект при викладанні хімії.

МАРТИНЕНКО Світлана, канд. пед. наук, доц. (Київ) Індивідуально визначений підхід у формуванні національної самосвідомості особистості.

МАРТИНЮК Валентина, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання мовної особистості засобами українознавства.

МАСЛО Тетяна, ШОСТАК Ольга, члени творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Використання українознавства в розвитку мови дошкільників.

МОЛОДИЧЕНКО Валентин, канд. геол. наук, доц (Мелітополь) Українознавство в початкових класах.

МОРОЗ Владислав, пошукач Ін-ту проблем вих. АПНУ (Київ) Виховання молоді в культурно-дозвіллєвій діяльності на засадах українознавства.

МОРОЗ Ілона, пошукач Ін-ту проблем виховання АПНУ (Київ) Традиції материнського виховання в Україні.

ОСИПОВА Вікторія, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Формування мовленнєвої культури особистості засобами українознавства.

ПАВЛЕНКО Олександр, доц. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання школярів засобами української народної музики.

ПАЛАМАРЧУК Лариса, канд. пед. наук, доц. (Київ) Формування в школярів соціокультурних знань про український етнос у процесі вивчення географії.

КОЛЯДИЧ Олександр, ст. викл. Нац. пед. держ. ун-ту ім. М.Драгоманова (Київ) Освітньо-виховні особливості викладання курсу економічної теорії: національна модель "Школа-інститут".

ПРОКОПЕНКО Валентина, дир. спец. школи І-ІІІ ст. навч. “Інтелект” (Київ) Використання фольклору у роботі з дітьми дошкільного віку.

ПШЕВРАЦЬКА Олена, канд. пед. наук (Київ) Софія Русова про національне виховання дошкільників.

РОМАНЕНКО Анатолій, дир. Копачівської ЗОШ Обухівського р-ну Київ. обл. Використання родинних виховних традицій у системі роботи сільської школи.

РОМАНЕНКО Людмила, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Народна гра як засіб виховання школярів.

САВИЦЬКИЙ Андрій, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання учнів спецшкіл-інтернатів засобами українознавства.

СЄРИХ Лариса, методист Сумського обл. ін-ту післядипл. пед. освіти (Суми) Використання матеріалів українознавства у розвитку естетичної культури школярів.

СТЕПАНЕНКО Людмила, канд. пед. наук, (Київ) Моральне виховання на засадах народної педагогіки.

ТРОФІМОВА Алла, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Громадянське виховання дітей.

ШУТ Наталія, методист-кореспондент Київ. міжрегіон. інституту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Використання українознавчого матеріалу в навчально-виховній роботі з дошкільниками.

КОЛЯДИЧ Оксана, магістр біології (Київ) Екологія рідного краю: українознавчий аспект.

ЛЕЗАРЄВА Валентина, мол. наук. співроб. (Київ) Християнські принципи в творчості П.Куліша як освітня проблема.

Секція ІІІ.

Українознавство у вищій школі: проблеми викладання та підготовки кадрів українознавців Головують: ГОРБУЛ Олександр, РУДЕНКО Юрій Секретар: ФІГУРНИЙ Юрій

Доповіді та повідомлення:

ГОРБУЛ Олександр, д-р іст. наук, проф. (Київ) Викладання українознавства у вищій школі та проблеми підготовки викладачів українознавства.

СТАРКОВА Зоя, канд. іст. наук, доц., ЯРЕЩЕНКО Олександр, доц. (Одеса) Українознавчий зміст позаудиторної роботи у вищому навчальному закладі.

ЗЯКУН А., канд. іст. наук (Суми) Українознавча спрямованість підручників та іншої літератури з гуманітарних та природничо-технічних дисциплін.

МАСТИН Лариса, канд. філол. наук, доц. (Чернівці) Оптимізація викладання українознавства у вищому навчальному закладі.

ЛУЦЮК Микола, канд. пед. наук, доц. (Київ) Українознавство в системі мовної підготовки іноземних студентів.

ЯСАКОВА Наталія, канд. філол. наук, доц. (Київ) Викладання рідної мови як необхідний компонент майбутніх перекладачів.

ХАРЧЕНКО Світлана, канд. філол. наук, доц. (Київ) Національно-мовний аспект підготовки соціальних працівників.

ГОМОТЮК Оксана, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Проблеми української державності у викладанні українознавства.

ПЛІВАЧУК Катерина, канд. пед. наук., доц. (Біла Церква) Українська народна педагогіка як дієвий засіб виховання студентів.

СКУРАТІВСЬКА Людмила, ст. викл. Нац. авіац. ун-ту (Київ) Формування творчої особистості студента засобами національної педагогіки.

ДАНИЛОВА Галина, канд. пед. наук, доц. (Київ) Проблеми професіоналізму педагогів-українознавців у ХХІ ст., шляхи їх вирішення.

НАЛИВАЙКО Сергій, наук. співроб. (Київ) До методології викладання давньої історії України у вищих навчальних закладах.

ГОЛДУН Людмила, доц. (Херсон) Основні напрями розвитку сучасного термінознавства. Проблеми термінології в вузівському курсі.

ФІГУРНИЙ Юрій, канд. іст. наук (Київ) Проблема вивчення державотворчої діяльності гетьмана І.Мазепи в закладах освіти.

БЕЗОТОСНИЙ Микола, канд. іст. наук, доц. (Київ) Вивчення національної ідеї в процесі формування особистості студента.

МІНОСЯН Андрій, канд. іст. наук, доц., ЧОРНА Наталія, канд. іст. наук, доц. (Харків) Українознавство в контексті гуманізації навчального процесу.

ПЛОТНИЦЬКА Світлана, канд. пед. наук, доц. (Одеса) Когнітивна стратегія навчання студентів.

НОВИКОВА Юлія, асис. Донбаської держ. акад. будівництва і архітектури (Донецьк) Виховання студентської молоді на засадах українознавства.

МОСКАЛЕНКО Алла, канд. пед. наук, доц. (Київ) Деякі аспекти соціокультурної компетентності в контексті підготовки вчителя української школи.

СЕМЕНОГ Олена, канд. пед. наук, доц., (Київ) Підготовка мовної особистості вчителя-словесника на засадах українознавства.

КОРИКОВА Олена, асп. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Використання українознавчих матеріалів у підготовці вчителя.

АЛЕКСІЄВЕЦЬ Микола, д-р іст. наук, проф. (Тернопіль) Історична освіта в умовах національного відродження.

БРАТУСЬ Іван, канд. філол. наук (Київ) Вивчення шевченкіани у вищій школі - вагомий фактор формування національної свідомості.

КОНДРАТЮК Олександр, д-р пед. наук, проф. (Київ) Виховання учнівської та студентської молоді на засадах національно-культурних традицій і патріотизму.

ЧЕЧІТКО Юрій, канд. іст. наук, доц. (Одеса) Про деякі особливості викладання історії України у морському вузі в контексті світової історії.

ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Проблема охорони пам’яток історії та культури в підготовці кадрів в Україні.

КИРИЧЕНКО Зоя, Ірпінський коледж (Ірпінь) Українознавчий зміст виховної роботи з студентами Ірпінського економічного коледжу.

ВОЙНАЛОВИЧ Олександра, канд. пед. наук (Київ) Освіта національних меншин України: історія і сучасність.

ПРОСКУРОВА Світлана, канд. пед. наук (Кіровоград) Проблеми викладання українознавства у ВНЗ (з досвіду роботи Кіровоградського педагогічного університету ім. В.Винниченка).

КОНОНЕНКО Валентина, зав. наук.-бібліогр. від. Національної парламентської бібліотеки України (Київ) Бібліографічне забезпечення викладання українознавства.

Секція ІV.

Національна культура й розбудова освіти в Україні Головують: ГОРЕНКО-БАРАНІВСЬКА Лариса, ДЕНИСЮК Сергій, МОКРЕНКО Анатолій, СНІЖКО Валерій Секретар: КОСТЯНТИНОВА Світлана

Доповіді та повідомлення:

МОКРЕНКО Анатолій, народний артист України, проф. (Київ) Професіонал – творець добра чи зла?

ЄРМОЛЕНКО Світлана, д-р філол. наук, проф. (Київ) Концептосфера українського етносу: єдність мови, культури, самопізнання нації.

ГОРЕНКО-БАРАНІВСЬКА Лариса, канд. мистецтвознав. (Київ) Музична освіта в Україні кінця ХVІІІ-ХІХ ст.

СНІЖКО Валерій, канд. біол. наук (Київ) Ставлення до природи – психоетнічна ознака.

КОСТЯНТИНОВА Світлана, наук. співроб. (Київ) Мовно-естетичні орієнтири нації (нове в дослідженнях теорії знаковості).

КАЧКАН Володимир, д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої школи (Івано-Франківськ) Із шевченкіани Богдана Лепкого.

КУРИЛИК Василь (Чернівці) Сакральні величини в українських казках і легендах.

ПОТАПОВА Неля, сумісник Російського етнографічного музею (Санкт-Петербург) Білоцерківська картина на бересті (у контексті становлення народного промислу).

КВАСЮК Лариса, канд. філос. н., доц. (Острог) Українська полемічна література ХVІ-ХVІІ ст. як база наукового вивчення світоглядних, релігійних, ментальнісних характеристик українського народу.

ЯРЕМЕНКО Світлана, мол. наук. співроб. (Київ) Газета "Слово" (1907-1909 рр.) про місце української мови в народних школах України.

ХОМЕНКО Олександр, ст. наук. співроб. (Київ) Шевченкове слово в образотворчому контексті: мисленнєвість образу і сенсів в освітніх практиках.

ДЕНИСЮК Сергій, канд. філол. наук (Київ) Проблема національної самобутності українського письменства у навчальному процесі.

ПОГРЕБЕННИК Володимир, д-р філол. наук, проф. (Київ) Образ України в поезії Івана Франка.

ОЛДАКОВСЬКА-КУФЛЬОВА Мирослава, проф. (Люблін, Польща) Український фольклор у творчості Станіслава Вінценза.

НЕВГОДОВСЬКИЙ Анатолій, наук. співроб. (Київ) Місце і роль культури в сучасній освіті.

ПІВТОРАК Григорій, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Київ) Походження української мови в контексті українознавства.

ШУЛЬГАЧ Віктор, д-р філол. наук (Київ) Історія українського народу в ономастиці.

МОСЕНКІС Юрій, канд. філол. наук, доц., почес. д-р НДІ теорії та історії архітектури і градобудування (Київ) Трипільська культура та українська мова.

ШЕВЧУК Світлана, проф (Київ) Ділова українська мова в контексті сучасного українознавства.

БОНДАРЕНКО Галина, вчитель ліцею № 167 (Київ) Українська мова – мова головного расотворчого центру планети.

СТРІЛЕЦЬКА Світлана, асис. Білоцерківського держ. агр. ун-ту (Біла Церква) Національна культура і розбудова освіти в Україні.

 

 

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА Валентина, ст. наук. співроб., засл. арт. України (Київ) Музика та спів в становленні та розвитку національної освіти.

КУЗЕНКО Олександра, канд. пед. наук, доц. (Івано-Франківськ) Тарас Шевченко як національний ідеал українського народу в педагогічній думці Галичини початку ХХ століття.

КОСТЮК Наталія, канд. мистецтвознав. (Київ) Музична літургіка в академічній духовній освіті України кінця ХVІІІ-поч. ХХ ст.

ШАМАЄВА Кіра, д-р мистецтвознав., проф. (Київ) Українська культура в просвітницькій діяльності вихованців Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

МАЗУР Леонід, канд. філос. наук, доц. (Львів) Культура мови і мова культури в контексті реформи українського правопису.

БАБИЧ Наталія, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Формування світоглядних позицій особистості на джерельній базі народної культури БЄЛКІНА Елла, канд. пед. наук, доц. (Київ) Художня культура: українознавчий аспект.

РОМАНЕНКО Катерина, учитель спец. школи “Малятко” (Київ) Прилучення дітей до української національної культури.

ГОРБАЧ Анна-Галя (Німеччина) Українська тема в німецькій літературі.

ТРУХАН Олександр, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Видатні письменники в Києві.

МАКЛЮЧЕНКО Володимир, канд. іст. наук, доц. (Острог) Проблеми розвитку української культури в працях І.Дзюби.

КОБЕЛЮХ Василь, філолог-дослідник (Львів) Санскрит та проблеми розвитку української мови у ХХІ столітті.

ПОТЕЛЛО Ніна, проф., зав. каф. укр. мови МАУП (Київ) Мова як соціокультурний чинник формування духовної особистості.

ЩУР Наталія, асист., Нац. авіаційного ун-ту (Київ) Національне в драматургії Я. Мамонтова.

СВИД-ГРОМ Олена, канд. філол. наук (Біла Церква) Роль традиційних символів весільного фольклору у збереженні етнічної свідомості українців.

ГУБЕРНЮК Станіслав, літератор (Київ) Давність української мови.

Секція V Економічні, політичні та управлінські проблеми розвитку освіти Головують: ГЕРАСИМЕНКО Василь, ДЯКІВ Роман, МАСЛЯК Петро Секретар: ФЕДОРЕНКО Олександр

Доповіді та повідомлення:

ГЕРАСИМЕНКО Василь, заступ. начальника Головного управління освіти і науки (Київ) Організаційні та управлінські проблеми розвитку національної освіти в м. Києві.

ДЯКІВ Роман, канд. екон. наук, доц. (Київ) Питання геоекономіки в українознавстві.

МАСЛЯК Петро, д-р геогр. наук, проф. (Київ) Феномени Києва й України та їх висвітлення у школах і ВНЗ.

ОНИЩУК Людмила, докторант Ін-ту педагогіки АПНУ (Київ) Роль директора навчального закладу в гуманізації національної системи освіти.

ПАНЧЕНКО Алла, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Погляди І.М.Стешенка на організацію управління закладами освіти.

ДЕМЧЕНКО Євгенія, дир. ЗОШ 181 (Київ) Громадсько-державне управління школою-родиною.

КУЛІКОВА Ольга, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Соціальноправовий захист дітей в Україні.

КОЗЛОВ Анатолій, д-р філ. наук, проф., МАРКІНА Світлана, дир. Жовтневого ліцею (Кривий Ріг) Українознавство в системі освіти Кривого Рогу.

ТКАЧУК Олександр, мол. наук. співроб. (Київ) Геополітика - навчальний предмет формування модерної національної свідомості.

ЯРЕСЬКО Людмила, дир. ЗОШ 252 (Київ) Соціально-економічні та управлінські питання розбудови національної школи.

ФЕСЕНКО Галина, канд. філос. наук, доц. (Харків) Комунікаційні методики в системі підготовки управлінської еліти (пошук національного підґрунтя).

МЕРІМЕРІН Олег, дир., КОЗІЛЕЦЬКА Тетяна, завуч ЗОШ 21 (Біла Церква) Організаційні та науково-методичні проблеми вивчення українознавства в школі-родині.

СОПІВНИК Руслан, асп. Нац. арг. ун-ту (Тернопіль) Концептуально-правові засади державного розвитку вищої освіти в Україні.

 

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда

Более 140 новейших сортов. Доставка по Украине. 

Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10

ФЕДОРЕНКО Олександр, мол. наук. співроб. (Київ) Геополітичні дослідження в контексті становлення і розвитку національної освіти.

ЛІСНИЙ Леонід, полковник Нац. акад. оборони України (Київ) Формування українознавчого світогляду у військовому середовищі України.

ГРИЩУК Анатолій, капітан 1-го рангу, Нац. акад. оборони (Київ) Патріотичне виховання військовослужбовців на українознавчих засадах.

АНДРІЙЧУК Віктор, д-р екон. наук, проф. (Київ) Зовнішньо-економічні зв’язки України в умовах глобалізації.

ЧЕРНЯК Володимир, д-р екон. наук, проф. (Київ) Економічні питання українознавства.

МАРТИНЮК Анатолій, дир. Центру "Українознавство" Тов-ва "Знання" України (Київ) Інтеграція українознавчих знань та їх трансформація в національну самосвідомість.

ГЕРЦИК Мирослав, ректор Львів. держ. ін-ту фізичної культури (Львів) Українознавчі проблеми в українському спорті.

ПАХОЛЬЧУК Іван, канд. іст. наук, доц. (Умань) Українсько-російська двомовність як засіб становлення російської одномовності.

ДОМОРОСЛИЙ Валентин, канд. іст. наук, доц. (Умань) Українознавство та його роль у подоланні рис провінційності в українській ментальності.

ВАСИЛЕНКО Світлана, д-р політ. наук, проф. (Одеса) Геополітика України як важливий напрямок українознавства, його складова частина.

СТАФІЙЧУК Валентин, канд. геогр. наук (Київ) Геостратегія України в Центральноєвропейському регіоні.

МІЩЕНКО Андрій, асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Становлення геоінформаційного простору України і розвиток національної науки і освіти.

НІКІТІНА Наталія, асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Геополітичні аспекти формування поля взаємодії УкраїнаНімеччина.

ГЛАДКОВСЬКИЙ Роман, асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Перспективи економічних взаємовідносин України з країнами МЕРКОСУР.

САМОХА Галина, мол. наук. співроб. (Київ) Міжнародне співробітництво: Україна – НАСА.

Секція VІ.

Центри українознавства в розвитку національної науки й освіти (з досвіду України та діаспори) Головують: ДОРОШКО Лідія, КОРОСТІЙ Ольга, ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр, САЗОНЕНКО Галина Секретар: САМОХА Галина

Доповіді та повідомлення:

ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр, оргсекретар Міжнародної асоціації україністів (Київ) Проблеми розбудови національної освіти в програмах всеукраїнських та міжнародних українознавчих центрів.

ДОРОШКО Лідія (Білорусь) Здобутки і перспективи українознавчих студій на етнічних землях Берестейщини.

САЗОНЕНКО Галина, канд. пед. наук (Київ) Науково-практичний проект "Освіта української діаспори".

ЯЦЕНКО Борис, д-р геогр. наук, проф. (Київ) Українознавчі дослідження в Японії.

ЗАЯЧУК Юлія, асп. Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка (Львів) Українознавчі центри у вирішенні проблем науки рідномовної освіти українців Канади.

КИРИЧЕНКО Раїса, наук. співроб. (Київ) Українознавчі студії науковців української діаспори у Франції.

ГРИЦИК Людмила, д-р філол. наук, проф. (Київ) Українознавство в Грузії: шляхи розвитку, проблеми і перспективи.

КРАВЧЕНКО Лідія (Латвія) Українознавство в Українській гімназії Латвії.

КОРОСТІЙ Ольга, зав. від. міжн. зв’язків НДІУ (Київ) Українознавство з погляду географії поширення та впливів.

ПОПОВИЧ Богдан (Польща) Українська освіта в Перемишлі.

МАТЕЙКО Роман, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Діяльність українознавчих центрів США та Канади.

ГЛОВІНСЬКИЙ Іван, проф. (США) Українознавча основа в системі освіти діаспори.

КРАСНОДЕМСЬКА Ірина, мол. наук. співроб. (Київ) Доробок українознавців діаспори в розбудові системи національної освіти.

КОНЄВА Ярослава (Польща) Специфіка викладання українознавства в Польщі.

ТЕТЕРІНА Дарина (Німеччина) Незалежна Асоціація дослідників совєтської теорії і практики в національних проблемах.

Ю.Бойко-Блохин – засновник Незалежної Асоціації.

КЕРЗЮК Ольга, Британська бібліотека (Лондон) Українські студії в Британській бібліотеці: минуле, сучасне, майбутнє.

БАРНА Степан, асп. Ін-ту політ. і етнонац. досл. НАНУ (Київ) Співробітництво молодих вчених у сфері дослідження українсько-польських міждержавних відносин.

БАЧА Юрій (Словаччина) Українознавче спрямування освіти і науки в Словаччині.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(19 жовтня 2002 р.)

Доповіді:

СТЕПКО Михайло, заст. Держ. секретаря МОНУ (Київ) Сучасна вища школа та проблеми розвитку.

ДРОБНОХОД Микола, д-р геол.-мінер. наук, проф., дир. Ін-ту міжнар. освіти та проблем управл., Президент АН Вищої школи України (Київ) Вища освіта: проблеми управління.

ПОЛЯКОВ Микола, ректор Дніпропетровського державного ун-ту (Дніпропетровськ) Українознавча складова в системі гуманітарного навчання і виховання студентів.

ФЕДОРЕНКО Євген, д-р філол., проф. Голова Управи Шкільної Ради при УККА, Вчений секретар ВУАН у США, дійсний член АПНУ, член Опікунської Ради НДІУ (США) Українознавство в системі діяльності Шкільної ради при УККА.

ГАВРИЛИШИН Богдан, проф. (Швейцарія) Геополітичні проблеми України в освітньому процесі.

ЧИЖЕВСЬКИЙ Борис, канд. пед. наук, помічник голови Комітету ВР (Київ) Українська національна ідея та формування змісту освіти.

БАКАНІДЗЕ Отар, д-р філол. наук, проф. (Грузія) Українознавство в освітній практиці Тбіліського університету.

ПОПОВИЧ Костянтин (Молдова) Українознавство в освітньому процесі українців Молдови.

ПАНАСЮК Володимир, акад., голова Львівського тов-ва "Рідна школа" (Львів) Шляхи переходу від державної до державно-громадської форми управління в освіті.

РУСАНІВСЬКИЙ Віталій, д-р філол. наук, проф., акад. НАНУ (Київ) Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості.

ТЕРЗІЙСЬКА Лідія (Болгарія) Українознавство в Болгарії.

МЕЛЬНИК Лариса, дир. Київ. міськ. Будинку вчителя (Київ) Роль Будинку вчителя у формуванні національної свідомості освітянських кадрів (з досвіду роботи).

ПАНЧУК Май, д-р іст. наук, проф., зав. відд. Ін-ту політ. та етнонаціон. дослідж. НАНУ (Київ) Українська політична нація:

проблеми становлення та розвитку.

КОНОНЕНКО Тарас, канд. філос. н., доц. Київ. Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Інтернет-стратегія розвитку освітньої системи України.

ТОВСТУХА Євген (Київ) Вплив лікарських рослин на формування світогляду українців.

ШКРІБЛЯК Петро, дир. філії "Гуцульщина" НДІУ, член Міжн. наук.-коорд. ради з проблем українознавства (Верховина) Стан, тенденції та перспективи розвитку освіти в регіоні Гуцульщини.

СТЕПАНЕНКО Михайло, перший секретар правління спілки композиторів України, проф. Київ. консерваторії (Київ) Виховна роль музики.

КЛЕЦЬ Дмитро (с. Рачин, Рівненська обл.) Науковий підхід до українознавства та національної освіти (постановка проблеми).

ЛУКАШЕНКО Петро, дир. Ірпінського економічного коледжу (Ірпінь) Українознавче спрямування у підготовці спеціаліста.

ГОРБАТЮК Дем’ян, д-р мед. наук, проф. (Київ) Перспективи української медицини з позицій українознавства.

ОЛІЙНИК Віктор, дир. Центрального Ін-ту підвищення кваліфікації МОНУ (Київ) Українознавче спрямування діяльності центрів підвищення кваліфікації кадрів.

ПІЛАТ Валенти, д-р, проф. (Польща) Україністика у Варнінсько-Мазурському університеті.

Оргкомітет вдячний Вам за участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку".

Матеріали конференції ляжуть в основу збірника наукових статей, який планує видати Науководослідний інститут українознавства. Для скорочення термінів формування збірника просимо Вас подати тексти виступів і доповідей секретарям секцій у процесі роботи конференції.

Надруковано у видавничому відділі Науково-дослідного інституту українознавства

–  –  –

Організаційний комітет конференції Голова оргкомітету: Кононенко П.П.

Заступники: Дяків Р.С., Токар Л.К.

Секретар Ярошинський О.Б.

Члени оргкомітету: Горинь М.М., Губський Б., Кушерець В.І., Мартинюк А.Г., Мельник Л.Ф., Мовчан П.М., Погрібний А.Г., Баран В.Д., Горенко-Баранівська Л.І., Денисюк С.П., Кононенко Т.П., Коротєєва-Камінська В.О., Масляк П.О., Сніжко В.В., Наливайко С.І., Пономаренко А.Ю., Потапенко Л.Г., фон Шталінберг О.П., Рильський Г.В., Шкрібляк П.В.

Адреса оргкомітету:

01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства.

Телефони: (044) 230-47-88, 236-96-16, 216-57-07, т/ф. 239-95-89 e-mail: info@rius.kiev.ua

Порядок роботи та регламент конференції:

17 жовтня 2003 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, КРУГЛИЙ СТІЛ 9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції.

10.00 - 16.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання. Виноситься питання: "Що таке громадянське суспільство?:

історичні, теоретико-методологічні засади побудови громадянського суспільства в Україні".

(доповіді – до 20 хв.) 13.00 - 14.00 – перерва.

16.00 - 18.00 – дискусійний круглий стіл “Мова як українознавство і її роль у розбудові громадянського суспільства”.

(Конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, вул. Володимирська, 57) 18 жовтня 2003 р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ, КРУГЛИЙ СТІЛ

–  –  –

13 - 14 – перерва 16 - 17 – круглий стіл "Досвід, проблеми та завдання українознавства в гуцульському регіоні (до 10-ліття філії НДІУ "Гуцульщина")".

17 - 18 – підведення підсумків роботи конференції: звіти секцій, прийняття ухвал.

(Молодіжний зал)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(17 жовтня 2003 р.) "Що таке громадянське суспільство?:

історичні, теоретико-методологічні засади побудови громадянського суспільства в Україні"

Доповіді:

КОНОНЕНКО П.П. (КИЇВ) УКРАЇНОЗНАВСТВО В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ.

Толстоухов А.В. (Київ) Культура в розвитку громадянського суспільства.

Кремень В.Г. (Київ) Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства.

Курас І.Ф. (Київ) НАН України в сучасному політичному процесі.

Довженко В.І. (Київ) Співпраця з громадськими організаціями, спрямована на організацію державної політики стосовно сім`ї, жінок, дітей та молоді.

Горинь М.М. (Київ) УВКР у формуванні світового українства.

Павличко Д.В. (Київ) Україна вчора, сьогодні, завтра.

Мокренко А.Ю. (Київ) Ліга захисту культури в розбудові громадянського суспільства в Україні.

Гуржій А.М. (Київ) Наукові засади розвитку української державності.

 

 

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.Жебровський Б.М. (Київ) Столична освіта у формуванні громадянського суспільства.

Андрущенко В.П. (Київ) Роль педагогічних кадрів у життєдіяльності суспільства.

Доцин І.В. (Київ) Історія праотчої сторони і свідомість суспільства.

Драч І.Ф. (Київ) "Україна і світ" в консолідації українства.

Дробноход М.І. (Київ) Формування кадрового потенціалу у розбудові громадянського суспільства.

Жуковський А. (Франція) Світове українство в розвитку українського суспільства.

Жулинський М.Г. (Київ) Література як суспільствотворча сила.

Заєць І.О. (Київ) Проблеми історичної пам`яті в розвитку українського суспільства.

Ідзьо В.С. (Москва) Історичні джерела у формуванні свідомості українського суспільства.

Кирпінська-Якобсен М. (Данія) Українська політична наука у європейському контексті.

Кияк Б.Р. (Київ) Наукові фонди в розвитку науки і суспільства.

Коноваленко О.С. (Київ) Свобода слова у формуванні громадянського суспільства.

Кузнєцов Ю.Б. (Київ) Роль преси у формуванні сучасної педагогіки.

Кушерець В.І. (Київ) Товариство "Знання" України в розбудові держави і громадянського суспільства.

Маломуж М.Г. (Київ) Конфесії у розвитку громадянського суспільства.

Онищенко О.С. (Київ) Інформаційні проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

Осколов П.В. (Чернівці) Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення.

Панчук М.І. (Київ) Проблеми ідеології в розвитку суспільства.

Руденко Н.І. (Сімферополь) Українознавство в освіті Кримської АР.

Сазоненко Г.С. (Київ) Громадянськість у системі національного виховання.

Сергеєв Ю.А. (Франція) Українознавство у міжнародних відносинах.

Скрипник Г.А. (Київ) Демократичні засади національної ментальності українського народу.

Смолій В.А. (Київ) Деякі методологічні проблеми вивчення історії України.

Солдатенко В.Ф. (Київ) Внесок М.Скрипника в розроблення концепції українізації та її реалізацію.

Татушинський В.І. (Київ) Системні зміни в національній освіті.

Удовенко Г.Й. (Київ) Проблеми політичної свідомості світового українства.

Удовиченко В.П. (Славутич) Участь громадян у суспільному житті на локальному рівні (досвід "Громадянської ради міста Славутича").

Федоренко Є.В. (США) Шкільна Рада (США) в розвитку етнонаціональної самоідентифікації.

Філіпчук Г.Г. (Київ) Національна педагогіка у формуванні громадянського суспільства в Україні.

ДИСКУСІЙНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

“Мова як українознавство та її роль у розбудові громадянського суспільства” Головують: Погрібний А.Г., Мовчан П.М., Павличко Д.В.

Секретар: Пономаренко А.Ю.

Організаційне забезпечення: відділ мови НДІУ.

Проблеми до дискусії:

людина у громадянському суспільстві: мовний аспект;

державна мова в конституційному полі;

мовна стабільність – чинник політичної стабільності держави;

мова і реальний патріотизм;

культура мови як критерій культури суспільства;

громадські організації і питання мови;

проблема сім'ї і мови: культура і традиції;

подвійне громадянство: парадокси оцінок;

мовні конфлікти і гармонізація суспільства;

мовні зміни під впливом міграцій.

ДО ДИСКУСІЇ ЗАПРОШЕНІ: Е.Бабчук, Н.Бойко, С.Гавриш, Ю. Гнаткевич, О. Горбул, М. Горинь, С. Єрмоленко, І. Заєць, О. Кобець, М. Нестерчук, Д. Павличко, Л. Паламар, М. Степаненко, Б. Сусь, Л.Танюк, В. Терен, Г. Удовенко, С. Шевчук, В. Шляхова, І. Ющук, В. Яворівський та ін.

Під час круглого столу відбудеться презентація книг Анатолія Погрібного "Раз ми є, то де?", Петра Кононенка, Тараса Кононенка "Український етнос: генеза і перспективи" СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (18 жовтня 2003 р.) Секція І.

Українознавство як наукова база формування громадянина України: в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій школі Головують: Кононенко П.П., Токар Л.К., Коротєєва-Камінська В.О.

Секретар: Краснодемська І.Й.

Підсекція 1.

Українознавчі засади розбудови громадянського суспільства в Україні Керівник: Токар Л.К.

Серетар: Фігурний Ю.С.

Доповіді та повідомлення:

Бабай Л.В. (Харків) Сучасна молодь у розбудові громадянського суспільства в Україні.

Бальоха К.М. (Київ) Роль українознавства в самоідентифікації особистості на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства.

Баран В.Д. (Київ) Археологічні джерела як один із факторів формування свідомості сучасного українця.

Барладяну-Бирладник В.В. (Одеса) "Велесова книга" як наріжний камінь для української національної ідеї".

Василенко С.Д. (Одеса) Громадянське суспільство в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті українознавчих дисциплін.

Ващенко Л.М. (Київ) Значення інноваційних типів освіти у формуванні підстав громадянського суспільства в Україні.

Гамаль Л.В. (Дрогобич) Національне та громадянське в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Голець М.І. (Київ) Ідеї побудови громадської системи освіти у творчості К.Д.Ушинського.

Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Громадянське суспільство очима Михайла Драгоманова.

Горбань Т.Ю. (Київ) Українознавство в суспільній свідомості українців: ретроспектива і сучасність.

Грон В.В. (Черкаси) Стан української історичної науки у 30-ті роки ХХ ст. очима діаспори.

Гуменюк-Сміх С.В. (Підгайці) Українознавець і педагог Іван Боднарук про виховання громадянина України.

Железняк Н.М. (Біла Церква) Національна ментальність – визначальний етнічний чинник формування громадянина України.

Калакура Я.С. (Київ) Ідеї громадянського суспільства в українській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Кобилюх В.О. (Львів) Праісторія України – найвиразніший зразок патріотичного виховання молодих українців.

Коляджин Н.О. (Берегово) Переклад наукової спадщини академіка Василя Довговича в контексті розвитку українознавства в Угорщині.

Лебідь Г.В. (Одеса) Питання формування громадянина України і побудови громадянського суспільства (на основі аналізу спадщини видатних політичних і культурних діячів).

Люріна Т.І. (Київ) Традиції народної педагогіки в патріотичному вихованні.

Мартинюк А.Г. (Київ) Українознавство як ідеологія національного державотворення та розбудови громадянського суспільства.

Наливайко С.С. (Київ) Давня історія України на початку ХХІ ст.

Овчаренко С.В. (Одеса) Філософія нової духовності: естетика чи політика?

Паньков А.І. (Одеса) Громадянське суспільство крізь призму "Велесової книги".

Пащенко В.І. (Київ) "Дух" і "матерія" громадянського суспільства.

Пащенко Н.І. (Київ) Роль етнопедагогіки у формуванні громадянина України.

Піскунова С.В., Голець М.І. (Київ) Актуальні проблеми медико-біологічної освіти в українському суспільстві.

Плівачук К.В. (Сквира) Українознавчі основи громадянського виховання особистості на традиціях української родини.

Ріст Є.В. (Бучач) Національно-виховна концепція.

Салата О.О. (Київ) Джерела громадянськості.

Семашко О.М. (Київ) Роль соціології українознавства в формуванні громадянського суспільства.

Склярова О.М. (Київ) Українська наукова інтелігенція в пробудженні громадянської самосвідомості українства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Стремоухова І.В. (Харків) Виховний потенціал курсу українознавства.

Токар Л.К. (Київ) Етнонаціональні виміри громадянського суспільства.

Ферій Н.В. (Львів) Роль громадянської освіти у патріотичному вихованні молоді.

Химинець В.В. (Ужгород) Освітянські аспекти розбудови громадянського суспільства.

Чаус А.Д. (Київ) Творча самореалізація особистості в умовах громадянського суспільства.

Чирков О.А. (Київ) Українознавство як засіб формування громадянина України.

Шевченко В.І. (Чернігів) Філософсько-світоглядні складники методології українознавства.

Шульгіна В.Д., Яковлев О.В. (Київ) Методологія українознавства в дослідженні проблем національної бібліографії.

Щербатюк В.М. (Київ) Роль історичного краєзнавства у процесі формування громадян України.

Ярошинський О.Б. (Київ) Проблеми громадянського суспільства у вітчизняній історії та історіографії.

Підсекція 2.

Українознавство в системі формування громадян України:

в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій школі Керівник: Філіпчук Г.Г., Коротєва-Камінська В.О., Сазоненко Г.С.

Серетар: Голець М.І.

Доповіді та повідомлення:

Абрам`юк Г.Й. (Чернівці) Розвиток творчих здібностей в учнівської молоді шкіл нового типу засобами українознавства.

Анопрієнко М.Р. (Трипілля, Київ. обл.) Українознавчі науково-пошукові роботи в середній школі та їх місце у формування громадянської позиції школярів.

Бабакіна О.О. (Харків) Українознавство як основа формування громадянськості майбутніх вчителів, вихователів.

Баяновська М.Р. (Ужгород) Формування громадянської зрілості в учнівської молоді.

Безотосний М.Т. (Полтава) До питання про роль української ідеї та національної культури у формуванні особистості студента – майбутнього спеціаліста ХХІ століття.

Білан Т.О. (Дрогобич) Формування громадянської зрілості вчителя українознавства.

Божко Н.М. (Харків) Роль курсу українознавства в підготовці спеціалістів сільського господарства.

Буряк Н.Д. (Переяслав-Хмельницький) Виховання в дітей любові до рідного краю засобами українознавства.

Волос О.В. (Миколаїв) Українознавчий компонент у системі курсової перепідготовки педагогів Миколаївщини.

Гавриленко С.М. (Красноармійськ) Патріотичне виховання старшокласників у середній освіті України (досягнення та проблеми).

Голдун Л.І. (Херсон) Формування громадянина України у вищій школі.

Гонтар О.В. (Одеса) Виховання патріотизму на заняттях з українознавства у вищій школі.

Григорчак І.М. (Київ) Національна ідея в розбудові громадянського суспільства в Україні на уроках українознавства.

Гуменний О.Д., Гуменна Л.С. (Красна Слобідка, Київ. обл.) Користування інформацією Інтернет в сільській школі і вихованні громадянськості в учнівської молоді.

Гурбич Ю.В. (смт. Буча, Київської обл.) Проблеми патріотичного виховання в школі-інтернаті.

Даценко П.Х. (Житомир) Формування громадянської позиції студентської молоді у вищих навчальних закладах Житомирщини.

Добровольська К.П. (Одеса) Роль навчально-методичного кабінету українознавства як університетського центру громадянського виховання майбутніх економістів-педагогів і патріотів України.

Доценко О.Л. (Київ) Формування громадянської свідомості у процесі викладання лінгвістичних дисциплін.

Дояр Л.В. (Кривий Ріг) Українознавство як інтегративний курс у технічному ВНЗ.

Дурманенко Є.А. (Луцьк) Громадянське виховання молоді як проблема побудови українського громадянського суспільства.

Дух Л.І. (Харків) Громадянська освіта учнівської молоді.

Дюмін О.З., Ніколаєва А.О. (Харків) Формування особистості студента в умовах становлення громадянського суспільства.

Зеленчук І.М. (Верховина) Індивідуальні творчі роботи учнів (матури) з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.

Ковалюк З.М. (Керч) Створення українських шкіл у Криму: проблеми і перспективи.

Козілецька Т.Ф. (Біла Церква) Педагогічні умови формування особистості на засадах українознавства під час уроків та в позанавчальній діяльності.

Комінярська І.М. (Кременець) Українознавство у вищій школі: проблеми і здобутки.

Коновал А.І. (Обухів) Громадянські цінності в навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи.

Коротєєва-Камінська В.О. (Київ) Українознавство у змісті педагогічної освіти на початку ХХ ст. (практичний аспект).

Коткова М.В. (Київ) Розвиток професійної компетентності вчителя в системі українознавства.

Кривчик Г.Г., Руденко С.Г., Щербакова О.В. (Дніпропетровськ) Українознавство: дисципліна, якої потребує підготовка інженерних кадрів.

Кучеренко С.В. (Одеса) Проблеми становлення громадянського суспільства в курсі українознавства.

Лаппо В.В. (Івано-Франківськ) Реалізація етнічної соціалізації в українознавчому компоненті дошкільної освіти.

Леонтьєва О.І. (Київ) Основні напрями та проблеми формування здорового способу життя у школі.

Лукаш Г.П., Рогозіна В.І., Дроботенко В.Ю., Краснікова В.В. (Донецьк) Проблеми викладання дисциплін українознавчого циклу у вищій школі.

Маргітич К.Є. (Берегово) Зміст навчання української мови у школах угорської меншини та критерії його відбору.

Мержиївська Г.Ф., Старуїнова А.Л. (Одеса) Формування громадянина України у вищій школі (виховання студентів в поза аудиторний час).

Мерімерін О.В., Вдовика Л.М. (Біла Церква) Українознавство – шлях до створення школи нової генерації української національної школи-родини.

Мінченко Т.А. (Чернівці) Українознавство в школах національних меншин на теренах Чернівецької області.

Новикова Ю.М. (Макіївка) "Українознавство": факультатив – чи навчальна дисципліна.

Олійник Ф.С. (Миколаїв) Роль шкільного комплексного кабінету українознавства у формуванні світогляду і громадянських якостей молодого покоління українців.

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О. (Київ) Роль викладача-філолога військового вищого закладу освіти у процесі підготовки фахівця і формування свідомого громадянина України.

Потильчак О.В. (Київ) Вузівська навчальна практика в підготовці вчителів-українознавців (із досвіду роботи кафедри історії слов`ян і українознавства НПУ ім. М.П.Драгоманова).

Приставська О.І. (Львів) Методика викладання українознавства в середній школі.

Розвозчик П.І. (Біла Церква) Формування громадянських почуттів як складової творчих здібностей старшокласників.

Савойська С.В. (Київ) Стан вивчення української мови на сучасному етапі.

Святокум О.Є. (Харків) Правова освіта молодших школярів як чинник формування громадянського суспільства в Україні.

Сергеєва Л.М., Молчанова А.О. (Київ) Громадянське виховання учнівської молоді як основа формування громадянського суспільства в Україні.

Сидоренко М.М., Троянський В.А., Шутак Л.Б., Гнатчук О.С. (Чернівці) Українознавство в системі вищої медичної освіти:

статус, проблеми, перспективи.

Сметанська М.І. (Київ) Особливості психолого-педагогічної підготовки студентів технічних ВНЗ як громадян України.

Степаненко В.М. (Дніпропетровськ) Історія Придніпров`я як основа українознавчої підготовки студентів вузів.

Усатенко Т.П. (Київ) Національна школа-родина в системі формування громадянського суспільства в Україні.

Чечітко Ю.Т. (Одеса) Українознавство у морському ВНЗ: досвід, проблеми.

Цимбалюк В.І. (Сквира) Українознавство в системі державно-освітніх стандартів 12-річної школи.

Шевченко С.І., Житков О.А. (Кіровоград) Етномузеєзнавство у системі українознавчих дисциплін ВНЗ (на прикладі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка).

Шкрабалюк Т.М. (Київ) Становлення громадянина України: від вчителя до учня.

Шманько І.І. (Ужгород) Формування громадянських переконань студентів на матеріалі курсу "Історія фізики".

Секція ІІ.

Культурологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні Головують: Мокренко А.Ю., Горенко-Баранівська Л.І.

Секретар: Коротя-Ковальська В.П.

Підсекція 1.

Культурологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні Керівник: Горенко-Баранівська Л.І.

Секретар: Придатко Т.О.

Доповіді та повідомлення:

Алієва Л.О. (Київ) Мистецтво у формуванні духовних засад громадянського суспільства в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Антонович Є.А. (Київ) Етнодизайн у контексті розбудови громадянського суспільства в Україні.

Антонюк В.Г. (Київ) Культурологічні аспекти української вокальної школи (90-х рр. XX – поч. XXI ст.).

Балюрко В.С. (Житомир) Роль українознавства у формуванні громадянської свідомості творчої особистості.

Бітаєв В.А. (Київ) Сучасні соціокультурні процеси та проблема гуманізації особистості.

Бітаєва О.В. (Київ) Діяльність українознавчих центрів у Польщі (історичний аспект).

Богдан Р.Б. (Київ) Історико-культурологічні проблеми в Україні другої половини XVIII ст.

Бойко Н.Р. (Київ) Культура як основний чинник становлення національної свідомості в суспільних поглядах Сергія Єфремова.

Вакульчук О.А. (Київ) Українська музична спадщина періоду українізації: бібліографічний аспект.

Ватаманюк Д.М. (Верховина) Діяльність Всеукраїнського об`єднаного товариства "Гуцульщина" в збереженні матеріальної і духовної культури гуцулів.

Гапонова Т.М. (Макіївка) Роль колядок у святкуванні Різдва.

Гнатюк Л.А. (Київ) Музична культура України першої половини XX століття і питання професійної освіти.

Годенко-Наконечна О.П. (Дніпропетровськ) Роль сталих образотворчих знакових систем у формуванні колективної свідомості носіїв національної традиції у сучасному українському суспільстві.

Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні.

Гребенников Ю.С., Горбенко К.В. (Миколаїв) Культурні зв'язки Півдня України доби бронзи (ХІІ-Х століття нашої ери) (за матеріалами поселення Дикий Сад) Гусарчук Т.В. (Київ) Особистісні аспекти етичного вчення Григорія Сковороди та сучасні завдання української педагогіки.

Данилова Г.С. (Київ) Проблема здоров`я як фактор духовного зростання української нації.

Дротенко В.І. (Дрогобич) Методологічні основи культурології як навчальної дисципліни.

Дутчак Г. (Київ) Українське театральне мистецтво – вагомий чинник формування національної свідомості.

Зелінський М.Ю., Скалацький В.М. (Київ) Україна на шляху в інформаційне суспільство.

Іванський Р.Д. (Дніпропетровськ) Роль культурологічної освіти в розбудові громадянського суспільства.

Івченко Л.В. (Київ) Нотні зібрання НБУ імені В.І.Вернадського як предмет дослідження музичної україністики.

Ізваріна О.М. (Донецьк) Культурна спадщина України: історія архіву видатного українського композитора та фольклориста Петра Сокальського (1832-1887).

Калашніков В.Ф. (Київ) Фестивалі як чинник формування національної свідомості громадян України.

Кириченко Р.С. (Київ) Іван Лучицький, Федір Вовк – подвижники української науки і культури: у контексті україно-французьких відносин.

Кожушко Є.В. (Київ) Культурно-музична діяльність українців віденської діаспори першої половини XX століття.

Кокуленко Б. Г. (Кіровоград) Естетична парадигма української обрядовості в контексті народної хореографічної культури Кіровоградщини.

Колосова Н.А. (Київ) Національні особливості соціокультурних процесів в Україні.

Коротя-Ковальська В.П. (Київ) Фольклор у культурно-історичному просторі українознавства.

Костюк Л.Б. (Дрогобич) Дослідження менталітету українців в процесі розбудови громадянського суспільства.

Коткова М.В. (Київ) Розвиток професійної компетентності вчителів художньо-естетичного профілю в системі українознавства.

Кузнєцова І.В. (Київ) Культуртрегерська діяльність у формуванні громадянської самосвідомості.

Кучера Т.М. (Київ) Культурологічні аспекти формування майбутніх управлінців.

Ліщук-Торчинська Т.П. (Луцьк) Соціокультурний вимір проблеми громадянського суспільства в Україні.

Литвиненко О.В. (Одеса) Українознавчі дослідження в Польщі як чинник українсько-польського культурного та наукового співробітництва (90-ті роки ХХ ст.).

Лошков Ю.І. (Харків) Проблеми генезису українського оперного театру в контексті культурологічних досліджень.

Магеря О.П. (Київ) Українська національна самосвідомість як культурно-історичне явище.

Маключенко В.І. (Острог) Діяльність українських культурно-освітніх закладів у Чехословаччині між двома світовими війнами.

Мариняко Н.І. (Львів) З історико-культурної спадщини Житомира початку XX століття.

Мєднікова Г.С. (Київ) Взаємовплив культурних і суспільних трансформаційних процесів у сучасній Україні.

Мокренко А.Ю. (Київ) Державна символіка і громадянське суспільство.

Мороз В.В. (Київ) Педагогічний процес як культурна діяльність: українознавчий аспект.

Надольний І.Ф. (Київ) Культурна політика в структурі громадянського суспільства (теоретичний аспект).

о. Гаваньо І.Я. (Дрогобич) Ментальність народу як визначальний чинник теоретико-методологічних засад розбудови громадянського суспільства в Україні.

Пазяк Н.М. (Київ) Фольклор як відображення громадянських основ суспільного життя українського народу.

Пилипенко В.Ю. (Одеса) Національна культура – важливий чинник формування та розвитку громадянського суспільства в Україні.

Придатко Т.О. (Київ) Проблеми збереження культурних надбань (про знищення мистецьких творів).

Рожнатовський Б.М. (Київ) Сучасні дифузійні процеси етнокультур та домінування української монодержавницької культури в період формування громадянського суспільства в Україні.

Савченко І.В. (Київ) Українські нотні видання 1917-1923 рр. як науково-інформаційне джерело українознавства.

Сердюк О.Г. (Київ) Духовний потенціал молодіжної субкультури як показник культурного рівня суспільства.

Сіверс В.А. (Київ) Національна ментальність як перешкода до розбудови громадянського суспільства в Україні.

Соколовська К.М. (Київ) Просвітницький рух і його роль у відродженні української національної культури і мистецтва.

Соломаха І.Г. (Чернігів) Проблеми істини у контексті українознавства.

Солонська Н.Г. (Київ) Історія бібліотек України в контексті культурології (на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого).

Старкова З.С., Ярещенко О.Т. (Одеса) Культурна політика в період формування громадянського суспільства в Україні.

Степанченко Г.В. (Київ) Сучасна хорова культура України та її роль в розбудові громадянського суспільства.

Фігурний Ю.С. (Київ) Вплив козацьких культурних традицій на процес становлення громадського суспільства в Україні у контексті українознавства.

Фішер В.М. (Київ) Проблеми творчих пошуків сучасного українського естрадного мистецтва.

Фомічова А.Г. (Одеса) Інтегративні стратегії пошуку теоретично-методологічних засад загальнообов`язкової мистецькокультурологічної освіти в Україні.

Фрідрік Я.О. (Дніпропетровськ) Музична культура Дніпропетровщини 60-х років XX ст.: історичний досвід та перспективи розвитку.

Шамаєва К.І. (Київ) Культурологічний аспект педагогічної роботи у вищих навчальних закладах України (на матеріалах Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського).

Шкоріненко В.О. (Київ) Український танок та сучасні проблеми розбудови українського громадянського суспільства.

Щепакін В.М. (Харків) Культурно-мистецькі зв’язки України та Чехії впродовж XIX – початку XX ст.

Якубова Т.А. (Київ) Суспільні відносини в Україні: історичний аспект (в контексті наукового дослідження історії фортеці Очаків).

Янок С.В. (Київ) Екзистенційне світовідчуття у смисложиттєвих вимірах в українській філософській традиції.

Секція 2.

Словесність як відображення громадянських основ суспільного життя українського народу Керівники: Пономаренко А.Ю., Денисюк С.П.

Секретар: Костянтинова С.В.

Доповіді та повідомлення:

Бабич Н.Д. (Чернівці) Мова як засіб самоідентифікації людини з родиною і державою.

Барабаш С.Г. (Кіровоград) Проблема громадянської тривоги в поетичному та публіцистичному мисленні Ліни Костенко.

Вельбовець Г.Г. (Київ) Культура мовленевого спілкування як база формування громадянина України.

Галащук А.Б. (Одеса) Елементи українознавства у викладанні української ділової мови.

Гончаренко О.М. (Кривий Ріг) Роль козацького фольклору у розбудові громадянського суспільства в Україні.

Груба Т.Л. (Рівне) Роль мови у формуванні суспільно-активної особистості (збагачення словникового запасу школяра синонімічними формами).

Денисюк С.П. (Київ) Громадянська спрямованість українського письменства як проблема сучасного українознавства.

Єлісовенко Ю.П. (Київ) Культура мовлення в українських засобах інформації.

Конєва Я.П. (Ольштин, Варшава) Міфологічні архетипи та їхня роль у міжнаціональній комунікації.

Костянтинова С.В. (Київ) Парадигма суспільних функцій української мови (мовотворчий феномен українця) Кравченко-Дзондза О.Е. (Дрогобич) Мовно-культурні проблеми сучасного мовознавства.

Лазарєва В.Т. (Київ) Науково-літературний спадок П.Куліша у розбудові громадянського суспільства в Україні.

Матейко Р.М. (Тернопіль) Творча та громадська діяльність канадсько-української письменниці Ліди Палій.

Медвідь А.М., Медвідь М.Ф. (Ірпінь) Роль української мови в реалізації ідеї громадянського суспільства.

Наливайко С.І. (Київ) Давність назв Україна та українці.

Офіцинський Р.А. (Ужгород) Сучасний Захід про мовнополітичну проблематику і пошуки національної ідентичності в незалежній Україні.

Пахтунов О.С. (Київ) Біографічні видання української еміграції у контексті збереження українцями власної етнічної самобутності, 1914-1944 рр.

Пилип`юк О.М. (Івано-Франківськ) Середньовічні трактати про поезію та їх вплив на розвиток літератури в Україні.

Погребенник В.Ф. (Київ) Соборницький вектор М.Драгоманова - літературознавця.

Пономаренко А.Ю. (Київ) Відображення національного світобачення в українських фразеологізмах.

Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Мовний аспект розбудови громадянського суспільства в Україні.

Сачевська Л.Р. (Світловодськ) Мова як українознавство і її роль в розбудові громадянського суспільства.

Тютюнник О.М. (Чернігів) Філософські засади розуміння суспільства П.Кулішем.

Чукіна В.Ф. (Київ) Мовна картина світу українців, вираження у фразеологізмах.

Южакова О.І. (Одеса) Деякі аспекти мовної проблеми в Україні: шляхи розв`язання.

Яременко С.А. (Київ) Мовно-національна свідомість українців (на матеріалі часопису "Рада" за 1906 рік).

Секція ІІІ.

Взаємодія громадських і державних інституцій, українознавчих центрів в реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні Головують: Філіпчук Г.Г., Кононенко Т.П., Сніжко В.В.

Секретар: Лавренчук І.І.

Доповіді та повідомлення:

Бойко І.С. (Одеса) Українська діаспора Австралії, як складова громадянського суспільства. Політичні та соціально-економічні проблеми розвитку.

Бондаренко В.В. (Київ) Побудова громадянського суспільства в Україні у творчих уявленнях сучасної молоді.

Волосова О.І. (Харків) Місце центрів українознавства в сучасному громадському житті.

Губський С.І. (Київ) Роль структур громадянського суспільства в розбудові Збройних Сил України (історичний досвід та сучасні проблеми).

Добробог Л.М. (Дніропетровськ) Соціальний захист Чорнобильців (за матеріалами УМВС в Дніпропетровській області).

Донченко Є.В. (Київ) Культурологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні (на прикладі українськофранцузьких відносин).

Дорошенко С.І. (Львів) На шляху до громадянського суспільства: осмислення наслідків політичного режиму радянських часів діячами міжвоєнної української еміграції у Франції.

Дьолог О.С. (Харків) Українознавчі культурні та освітні центри у діаспорі США та Канади.

Журба М.А. (Київ) Проблеми громадянського суспільства і взаємини громадських організацій та державних інституцій в Україні у 20-х рр. ХХ ст.

Кононенко М.П. (Київ) Роль науково-природничих товариств у розбудові громадянського суспільства.

Краснодемська І.Й. (Київ) Проблеми розбудови громадянського суспільства в дослідженнях вчених УВАН.

Мельников Д.О. (Вінниця) Молодіжні організації на шляху реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні: крок вперед, два кроки назад (історичний аспект).

Мовчан М.А. (Донецьк) Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок: внесок в розбудову громадянського суспільства в Україні.

Мороз О.Ю. (Львів) Розвиток місцевого самоврядування як чинник формування громадянського суспільства в Україні.

о. Олег (Крупський) Участь Української греко-католицької церкви в розбудові громадянського суспільства в Україні.

Петровський О. (Київ) Роль української інтелігенції у становленні громадянського суспільства.

Плясецький О.В. (Київ) Громадянське суспільство і державні структури з регулювання національних відносин в Україні у 20-30х рр. ХХ ст.

Романцов В.О. (Київ) Українська діаспора та теренах СНД та її зв`язки з Україною.

Рябченко О.Л., Фесенко Г.Г. (Харків) Гендерна демократія і політика міст України.

Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Національна еліта і становлення громадянського суспільства в Україні Сніжко В.В. (Київ) Українознавча ідея і націоналізм.

фон Шталінберг О.П. (Київ) Внесок Українського Конгресового Комітету Америки у розбудову громадянського суспільства в Україні.

Секція ІV.

Політичні, суспільно-економічні та правові аспекти формування громадянського суспільства в Україні Головують: Р.С.Дяків,.Масляк П.О., Васюта О.А.

Секретар: Федоренко О.А.

Доповіді та повідомлення:

Акимович Є.О. (Одеса) Громадянське суспільство та держава.

Баліченко С.П. (Макіївка) Особливості формування Я-КОНЦЕПЦІЇ України за умов глобалізації.

Баранівський В.Ф. (Київ) Українознавство в системі політичної культури.

Білоус А.А. (Горлівка) Особистість та суспільство: до постановки проблеми.

Богданов М.І. (Київ) Громадянське суспільство – завершальний етап самоорганізації соціальної форми матерії.

Бохан А.В. (Київ) Підприємництво в громадянському суспільстві.

Брусиловська О.І. (Одеса) Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз.

Васюта О.А. (Київ) Вирішення соціально-екологічних проблем – фактор становлення громадянського суспільства.

Васюта С.І. (Київ) Екологічні пріоритети безпечного господарювання як чинник модернізації ідеології українського державотворення.

Гобатюк Д.Л. (Київ) Медицина у громадянському суспільстві.

Гринів О.І. (Львів) Права особи і права нації в процесі суверенізації України.

Грищук А.В. (Київ) Збройні сили в громадянському суспільстві.

Дяків Р.С. (Київ) Економічні засади формування громадянського суспільства.

Карась А.Ф. (Львів) Дискурсивні особливості громадянського поступу в Україні.

Карпюк Г.І. (Київ) Творення високотехнологічного інформаційного середовища – важливий фактор розвитку економічних компетенцій громадянина України.

Кічук Я.В. (Ізмаїл) Формування правосвідомості майбутнього фахівця як передумови розбудови громадянського суспільства.

Ланг Є.А. (Лисичанськ) Парламентські вибори як один з аспектів реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні: досвід і проблеми.

Лесіна Т.М. (Ізмаїл) Деякі аспекти соціалізації особистості в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні.

Лисова С.І. (Київ) Політична культура нового типу як відображення політичних відносин в розбудові громадянського суспільства в Україні.

Лясота Л.І. (Одеса) Політична культура і трансформаційний процес в Україні (до проблеми взаємозв`язків).

Масляк П.О. (Київ) Чи буде збудована нова "Берлінська стіна"?

Медвідь Ф.М., Медвідь Я.Ф. (Ірпінь) Цивільний кодекс України як Конституція громадянського суспільства.

Мельник І.А. (Львів) Українська політична нація: формування на засадах національного державотворення.

Мілова М.І. (Одеса) Проблема ефективності політичних інститутів у становленні громадянського суспільства (досвід Болгарії).

Моісєєва Н.І. (Харків) Ментальність та історичні особливості формування місцевого самоврядування на Слобожанщині.

Мороз О.Я. (Київ) Чи може бути розбудоване громадянське суспільство в Україні в умовах неукраїнського інформаційного простору?

Онищук В.М. (Одеса) Етносоціальні фактори кристалізації структур громадянського суспільства в Україні.

Павленко І.А. (Київ) Формування громадянського суспільства в Україні та регіональні особливості – на прикладі Донецької області.

Пахомов І.М. (Харків) Громадянське суспільство і адміністративна реформа.

Пащенко В.І. (Київ) Моделі нормативного обгрунтування феномену громадянського суспільства.

Понур Ю.С. (Київ) Правова демократична держава, громадянське суспільство і національна ідея: сучасні тенденції в Україні та світі.

Пророк Г.В. (Київ) Правові відносини в громадянському суспільстві.

Пятіна В.А., Євпатова Л.П., Мироненко В.І. (Одеса) Роль еколого-правової освіти в підготовці майбутніх фахівців.

Сворак С.Д. (Івано-Франківськ) Трансформація соціал-демократичних ідей в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.

Сисина О.І. (Дрогобич) Етнічні відносини на Львівщині в пострадянський період.

Скаленко О.К. (Київ) Україна сучасна: проблеми системного розвитку.

Скальський В.В. (Луцьк) Елементи громадянського суспільства в Україні на початку ХХ століття: до генези Революційної Української партії.

Сукачов В.В. (Дніпропетровськ) Політична культура чи політичні інститути? Дискусії щодо ролі державних інституцій у формуванні громадянського суспільства.

Ткачук О.В. (Київ) Геополітичні аспекти у розвитку громадянського суспільства.

Третяк О.А. (Дніпродзержинськ) Політична аргументація як чинник формування громадянського суспільства в сучасній Україні.

Федоренко О.А. (Київ) Національна державність – передумова становлення українського громадянського суспільства.

Цибуленко Г.В., Цибуленко Л.О. (Херсон) Основні чинники гальмування розбудови громадянського суспільства в Україні.

Шмиголь М.Ф. (Одеса) Громадянське суспільство: українська реальність.

КРУГЛИЙ СТІЛ Досвід, проблеми та завдання українознавства в гуцульському регіоні (до 10-ліття філії НДІУ "Гуцульщина") Шкрібляк П.В. (Верховина) Десятиріччя діяльності філії "Гуцульщина" НДІУ МОН України: передумови необхідності створення, результати роботи., перспективи.

Відомості про виступаючих Абрам`юк Галина Йосипівна – заступник директора з виховної роботи гімназії № 5 м. Чернівців.

Акимович Євген Олександрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Одеського державного економічного університету.

Алієва Л.О. – аспірант Державної академії керівних кадрів культури.

Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Анопрієнко Михайло Романович – директор Трипільської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області.

Антонович Євген Антонович – проректор з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри етнодизайну, професор Інституту Реклами.

Антонюк Валентина Геніївна – доктор культурології, в.о. професора кафедри сольного співу Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, заслужена артистка України.

Бабай Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства.

Бабакіна Оксана Олексіївна – викладач української мови Харківського педагогічного коледжу, аспірант кафедри педагогіки Слов`янського державного педагогічного університету.

Бабич Надія Денисівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури української мови Чернівецького національного університету.

Баліченко Світлана Петрівна – аспірант Горлівського педагогічного інституту іноземних мов.

Балюрко Віктор Степанович – в.о. доцента Житомирського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Бальоха Катерина Миколаївна – вчитель української літератури Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка.

Барабаш Світлана Григорівна – кандидат філологічних наук, професор Кіровоградського державного технічного університету.

Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу слов`янської археології Інституту археології НАН України, завідувач відділу етнології НДІУ.

Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, професор Національної академії оборони України, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук Вищої школи України, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем) Збройних Сил України.

Барладяну-Бирладник Василь Володимирович – доцент кафедри філософії Одеського національного університету ім.

І.І.Мечникова.

Баяновська М.Р. – доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права.

Білан Тетяна Орестівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.

Білоус Аліна Анатоліївна – аспірант Горлівського педагогічного інституту іноземних мов.

Бітаєв Валерій Анатолійович – кандидат філософських наук, професор, проректор з наукової роботи Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Бітаєва Оксана Валеріївна – аспірант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Богдан Рімма Борисівна – аспірантка кафедри теорії та історії культури Київського національного університету культури і мистецтв.

Богданов Микола Іванович – незалежний вчений.

Божко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства.

Бойко Інна Семенівна – кандидат політичних наук, доцент Одеської морської академії.

Бойко Наталія Романівна – аспірант Інституту політичних і етносоціальних досліджень НАН України.

Бондаренко Володимир Володимирович – студент, Президент Студентської Ради Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.

Бохан Аліна Василівна – аспірант Київського національного університету ім. Т.Шевченка, директор департаменту Міжнародної економічної фундації.

Брусиловська Ольга Іллівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету.

Буряк Наталія Дмитрівна – старший викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.

Г.Сковороди.

Вакульчук Ольга Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу формування музичного фонду Національної бібліотеки України НАН України ім. В.Вернадського.

Василенко Світалана Дмитрівна – доктор політичних наук, професор кафедри українознавства Одеської національної морської академії.

Васюта Ольга Анатоліївна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Київського міжнародного університету.

Васюта Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Київського міжнародного університету.

Ватаманюк Дмитро Михайлович – голова Всеукраїнського об`єднаного товариства "Гуцульщина", науковий співробітник філії "Гуцульщина" НДІУ.

Ващенко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач Науково-методичним центром Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.

Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви.

Вельбовець Галина Григорівна – викладач кафедри української філології для неспеціальних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Волос Ольга Василівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Волосова Ольга Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія".

Гавриленко Світлана Миколаївна – лектор-методист Центру "Українознавство", керівник клубу народознавства "Криниця" Центру творчості та дозвілля міської освіти м. Красноармійська Донецької області.

Галащук Алла Борисівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Гамаль Любов Василівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.

Гапонова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

Гнатчук Оксана Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської державної медичної академії.

Гнатюк Лариса Анастасіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії зарубіжної музики Національної музичної академії ім.П.І.Чайковського.

Годенко-Наконечна Олена Петрівна – старший викладач кафедри українознавства Юридичної академії МВС (м.Дніпропетровськ).

Голдун Людмила Іванівна – доцент кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету.

Голець Марія Іванівна – науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ.

Гомотюк Оксана Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства.

Гонтар Олександр Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії державності України Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ МВС України.

Гончаренко Олена Миколаївна – докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Горбань Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Горбатюк Дем`ян Лаврентійович – доктор медичних наук, професор, академік.

Горбенко Кирило Володимирович – старший викладач Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Горенко-Баранівська Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу культури НДІУ МОН України, заступник голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство".

Горинь Михайло Миколайович – Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради.

Гребенников Юрій Спиридонович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії Миколаївського державного університету Грибіниченко Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри ділового українського мовлення Національної академії служби безпеки України.

Григорчак Ігор Михайлович – вчитель українознавства Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка.

Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор кафедри українознавства Львівського державного інституту фізичної культури.

Грищук Анатолій Володимирович – капітан І рангу, магістр державного управління, заступник начальника факультету Національної академії оборони.

Грон Вікторія Віталіївна – викладач історії та іноземної мови Черкаського професійного ліцею, пошукач Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Груба Таміла Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Міжнародного університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут" ім. Академіка Степана Дем`янчука.

Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель методист Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області.

Гуменний Олександр Дмитрович – директор Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області.

Гуменюк-Сміх Світалана Володимирівна – вчитель Боківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., здобувач Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

Гурбич Юлія Володимирівна – вчитель української мови та літератури Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школинтернату I-III ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлений батьківського піклування.

Гуржій Андрій Миколайович – заступник міністра освіти і науки України.

Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії і практики управління освітою Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.

Даценко Петро Харитонович – в.о. доцента Житомирського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу літератури НДІУ.

Добробог Людмила Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри укаїнознавства Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ).

Добровольська Клавдія Петрівна – доцент, завідувач кафедри української і російської мов Одеського державного економічного університету.

Довженко Валентина Іванівна – голова Державного комітету України в справах сім`ї та молоді.

Донченко Євгенія Володимирівна – магістрант Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України.

Дорошенко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Львівська політехніка".

Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного документоведення Національної академії внутрішніх справ України.

Доцин Іван Васильович – директор видавничого центру “Водограй” м.Бровари Київської області.

Дояр Лариса Василівна – викладач кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету.

Драч Іван Федорович – голова Товариства "Україна і світ".

Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінеральних наук, професор.

Дроботенко Валентина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і культури Донецького національного університету.

Дротенко Валентина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.

Дурманенко Євгенія Аристархівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Волинського державного університету ім.Лесі Українки.

Дутчак Галина – головний спеціаліст Міністерства культури та мистецтв України.

Дух Людмила Іванівна – старший викладач кафедри краєзнавства та культурології Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки.

Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, академік УАННП, заступник директора з наукових питань НДІУ.

Дьолог Ольга Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства.

Євпатова Лариса Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства Одеського державного економічного університету.

Єлісовенко Юрій Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Жебровський Борис Михайлович – начальник Головного управління освіти і науки м. Києва, заслужений працівник освіти.

Железняк Неля Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Житков Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри народознавства та історії культури Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

Жуковський Аркадій – доктор, президент НТШ у Франції.

Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, академік НАН України, директор Інстиуту літератури НАН України.

Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, доцент кафедри історії слов`ян та українознавства Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Заєць Іван – народний депутат України.

Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії "Гуцульщина" НДІУ.

Зелінський Микола Юхимович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних факультетів Національного університету імені Тараса Шевченка.

Іванський Роман Дмитрович – кандидат філологічних наук, начальник кафедри українознавства Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ).

Івченко Лариса Василівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу формування музичного фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Ідзьо Віктор Станіславович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету у Москві.

Ізваріна Олена Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Донецького інституту туристичного бізнесу.

Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Калашніков Вадим Федорович – кандидат мистецтвознавства, доцент, Голова Правління Київського обласного відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України, віце-президент АДЕМО.

Карась Анатолій Феодосійович – завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Карпюк Галина Іванівна – вчитель географії та економіки Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка.

Кириченко Раїса Степанівна – завідувач сектором фонду іноземної літератури Національної бібліотеки України ім.

В.І.Вернадського.

Кирпінська-Якобсен Маргарета – кандидат юридичних наук, Данський Гельсінський Комітет.

Кияк Богдан Романович – доктор еконоічних наук, завідлувач сектору фундаментальних досліджень та гуманітарних проблем Міністерства освіти і науки України.

Кічук Ярослав Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Кобилюх Василь Олексійович – філолог.

Ковалюк Захарій Манолійович – активіст Всеукраїнського товарситва "Просвіта".

Кожушко Євгенія Віталіївна – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Козілецька Тетяна Федорівна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви.

Кокуленко Борис Григорович – викладач факультету менеджменту і туризму Київського університету туризму, економіки і права в м.Кіровограді.

Колосова Наталія Анатоліївна – аспірантка кафедри теорії та історії культури Київського національного університету культури і мистецтв.

Коляджин Наталія Омелянівна – викладач української мови та літератури Закарпатського угорського педагогічного інституту, аспірант будапештського університету ім. Етвеша Лоранта.

Комінярська Ірина Миколаївна – викладач українознавства Кременецького гуманітарного педагогічного інституту ім.Т.Шевченка.

Конєва Ярослава – викладач університету в Ольштині.

Коновал Антоніна Іванівна – директор ЗОШ № 5 м. Обухова Київської області.

Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор газети "Освіта".

Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу екології етносу НДІУ.

Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ.

Кононенко Тарас Петрович – кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Шевченка, завідувач відділом філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.

Коротєєва-Камінська Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу національної освіти НДІУ, Голова президії Асоціації українознавців "Україна та світове українство" міста Києва.

Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – старший науковий співробітник відділу культури НДІУ.

Костюк Лариса Богданівна – викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.

Костянтинова Світлана Володимирівна – науковий співробітник відділу мови НДІУ.

Коткова Марія Василівна – молодший науковий співробітник відділу культури НДІУ.

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна – викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.

Краснікова Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і культури Донецького національного університету.

Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, Міністр освіти і науки України, Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товарситва "Знання" України.

Кривчик Геннадій Георгійович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ).

Кузнєцов Юрій Борисович – головний редактор газети "Освіта України".

Кузнєцова Інна Володимирівна – Вчений секретар Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Курас Іван Федорович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України (віце-президент), директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, голова Піклувальної ради НДІУ.

Кучера Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Академії муніципального управління (м. Київ).

Кучеренко Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Кушерець Василь Іванович – кандидат філософських наук, доцент, голова правління Товариства "Знання" України.

Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий спіробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Ланг Євгеній Андрійович – викладач суспільних дисциплін Лисичанського педагогічного коледжу Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка.

Лаппо Віолетта Валеріївна – аспірант кафедри теорії та методики дошкільної освіти педагогічного інституту Прикарпатського університету ім. В.Стефаника Лебідь Галина Василівна – завідувач кафедрою "Українознавство" Одеського національного морського університету.

Леонтьєва Олена Іванівна – аспірант Київського національного університету культури і мистецтв.

Лесіна Тетяна Миколаївна – викладач кафедри педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Лисова Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Литвиненко Олена Володимирівна – аспірант кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова.

Ліщук-Торчинська Тетяна Петрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

Лошков Юрій Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури.

Лукаш Галина Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології і культури Донецького національного університету.

Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.

Лясота Людмила Іванівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Одеського державного економічного університету.

Магеря Олег Петрович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії Національного університету "Острозька академія".

Маломуж Микола Григорович – заступник голови Державного комітету України у справах релігії.

Маргітич Катерина Євгенівна – викладач української мови при Закарпатському Угорському Педагогічному Інституті, пошукач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Мариняко Наталія Іванівна – доцент кафедри камерного ансамблю і квартету Львівської державної музичної академії ім.М.В.Лисенка.

Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру "Українознавство" Товариства "Знання" України.

Масляк Петро Олексійович – доктор географічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка, завідувач відділом геополітики та геостратегії НДІУ.

Матейко Роман Михайлович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства.

Медвідь Алла Миколаївні – старший викладач кафедри мовних комунікацій і культурології Національної Академії ДПС України.

Медвідь Марія Федорівна – студентка юридичного факультету Національної Академії ДПС України.

Медвідь Федір Михайлович – кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної Академії ДПС України.

Медвідь Ярослав Федорович – здобувач Національної Академії ДПС України.

Мельник Ігор Андрійович – кандидат філологічних наук, професор Української академії друкарства.

Мельников Дмитро Олександрович – кандидат історичних наук, доцент Вінницького коледжу менеджменту.

Мержиївська Г.Ф. – викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва і архітектури.

Мерімерін Олег Володимрович – директор ЗОШ № 21 м. Білої Церкви.

Мєднікова Галина Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

Мироненко Віктор Іванович – викладач кафедри правознавства Одеського державного економічного університету.

Мілова Марія Іллівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант Одеської державної академії холоду.

Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мовчан Марина Андріївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

Моісєєва Наталія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства.

Мокренко Анатолій Юрійович – Народний артист України, професор Національної музичної академії України ім.

П.І.Чайковського, провідний науковий співробітник відділу національної культури НДІУ.

Молчанова Алевтина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Мороз Владислав Володимирович – здобувач Інституту проблем виховання АПН України.

Мороз Олексій Юрійович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Львівська політехніка".

Мороз Олексій Якович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських питань природознавства та екології Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Надольний Іван Федотович – доктор філософських наук, професор, професор Національної академії державного управління при Президентові України, академік Академії наук вищої школи України, академік Української академії політичних наук.

Наливайко Сергій Степанович – молодший науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІУ.

Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень НДІУ.

Ніколаєва Алла Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки.

Новикова Юлія Миколаївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

о. Гаваньо Іван Ярославович – викладач богослов`я і філософії Дрогобицької духовної семінарії, докторант Люблінського католицького університету.

о. Олег (Крупський) – настоятель церкви Воскресіння Господнього.

Овчаренко Світлана Володимирівна – доктор філософських наук, професор кафедри мистецтвознавства Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Олійник Фердинанд Сергійович – вчитель-методист з естетичних дисциплін школи-інтернату.

Онищенко Олексій Семенович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор кафедри політології Одеського державного економічного університету.

Осколов Петро Васильович – директор Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Офіцинський Роман Андрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету.

Павленко Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук, провідний спеціаліст відділу політичної комунікації Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України.

Павличко Дмитро – поет.

Пазяк Надія Михайлівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.

Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу етнології НДІУ.

Паньков Анатолій Іванович – завідувач кафедри юридичної психології і педагогіки, проректор з навчальної роботи Одеської національної юридичної академії.

Пахомов Іван Микитович – доктор юридичних наук, професор, академік, завідувач кафедри правознавства Одеського державного економічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України.

Пахтунов Олександр Сергійович – аспірант Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Пащенко Віктор Іванович – аспірант Інституту політичних на етнонаціональних досліджень НАН України.

Пащенко Нінель Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і архітектури.

Петровський Олександр Іванович – оргскретар Міжнародної асоціації україністів.

Пилип`юк Олег Мусійович – заступник голови Івано-Франківської обласної держадміністрації, професор.

Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської національної Академії зв`язку ім. О.С.Попова.

Піскунова Світлана Володимирівна – лікар-педіатр Центральної дитячої полікліники м. Києва.

Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач Сквирського ліцею Київської області.

Плясецький Олександр Віталійович – аспірант кафедри історії слов`ян та українознавства Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Погиба Людмила Георгіївна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділового українського мовлення Національної академії служби безпеки України.

Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу літератури НДІУ.

Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка, академік АН Вищої школи України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г.Ващенка.

Пономаренко Аліна Юріївна – завідувач відділу мови НДІУ.

Понур Юрій Сергійович – вчитель спеціалізованої школи № 29 м. Києва, член творчої групи кафедри українознавства Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.

Потильчак Олександр Валентинович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов`ян і українознавства Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Придатко Тамара Олександрівна – науковий співробітник відділу культури НДІУ.

Приставська Олександра Ігорівна – магістр, вчитель української мови, літератури і українознавства Львівської середньої школи І-ІІІ ст. № 69.

Пророк Ганна Василівна – директор департаменту Міжнародної економічної фундації.

Пятіна Валентина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Одеського державного економічного університету.

Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Ріст Євген Васильович – голова Бучацького райкому профспілки працівників освіти (Тернопільська обл.).

Рогозіна Віолетта Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і культури Донецького національного університету.

Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України.

Розвозчик Петро Ілларіонович – завідувач навчально-методичним кабінетом української мови і літератури Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Романцов Володимир Омелянович – професор КНКТД.

Руденко Н. – директор Української гімназії в м. Сімферополі.

Руденко Станіслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ).

Рябченко О.Л. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та культурології Харківської державної академії міського господарства.

Савойська Світлана Василівна – викладач кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і архітектури.

Савченко Ірина Валентинівна – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Сазоненко Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка, старший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ, заступник голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство".

Салата Оксана Олексіївна – вчитель історії Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка, аспірант КНУ ім. Т.Шевченка.

Сачевська Лариса Романівна – заступник директора навчально-виховного комплексу ; 4 м. Світловодська.

Сворак Степан Дмитрович – доктор історичних наук, професор, перший проректор Прикарпатського юридичного інституту НАВС України з навчальної та методичної роботи.

Святокум Оксана Євгеніївна – методист науково-методичної лабораторії з проблем правової освіти і громадянського виховання Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, здобувач кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

Семашко Олександр Миколайович – доктор філософських наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Сергеєв Юрій Анатолійович – кандидат філологічних наук, Надзвичайний і повноважний посол України у Франції.

Сергеєва Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач-методист Першого ВПУ КНТЕУ, науковий кореспондент ІПППО АПН України.

Сергієнко Юрій Григорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

Сердюк Олена Григорівна – аспірантка Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Сидоренко Микола Миколайович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської державної медичної академії.

Сисина Олеся Іванівна – методист Координаційно-методичного центру відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Сіверс Валерій Анатолійович – доктор філософських наук, професор, декан факультету ергономіки та дизайну Національного авіаційного університету.

Скалацький В’ячеслав Миколайович – викладач кафедри філософії гуманітарних факультетів Національного університету імені Тараса Шевченка.

Скаленко Олексій Карпович – президент Міжнародного фонду "Єднання", академік Міжнародної Академії інформатизації при ООН, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Скальський Віталій Валерійович – студент історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, президент національної асоціації українознавців.

Сметанська Марія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і архітектури.

Смолій Валерій Андрійович – доктор історичних наук, професор академік НАН України, завідувач відділу історії України середніх віків, директор Інституту історії України НАН України.

Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу екології етносу НДІУ.

Соколовська Клавдія Михайлівна – кандидат історичних наук, докторант Київського національного університету культури і мистецтв.

Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділом аспірант Інституту політичних і етносоціальних досліджень НАН України.

Соломаха Ірина Григорівна – асистент кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Солонська Наталія Гаврилівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НБУ НАН України ім.В.Вернадського.

Старкова Зоя Силівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Одеського економічного університету.

Старуїнова А.Л. – викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва і архітектури.

Степаненко Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії.

Степанченко Галина Василівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.

Стремоухова Ірина Віталіївна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства.

Сукачов Віктор Валерійович – аспірант кафедри політології історичного факультету Дніпропетровського національного університету, працює в Інформаційно-аналітичному агентстві "Регіон".

Туташинський Василь Іванович – заступник начальника Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство".

Ткачук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Толстоухов Анатолій Васильович – кандидат філософських наук, Міністр Кабінету Міністрів України.

Третяк Олексій Анатолійович – аспірант кафедри політології Дніпропетровського національного університету.

Троянський Володимир Андрійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської державної медичної академії.

Тютюнник Олена Миколаївна – асистент кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України.

Удовиченко Володимир Петрович – міський голова м. Славутича.

Усатенко Тамара Пилипівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ.

Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ.

Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

Ферій Наталя Василівна – вчитель історії, правознавства і українознавства Львівської середньої школи І-ІІІ ст. № 69.

Фесенко Галина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської державної академії міського господарства Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу етнології НДІУ.

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, академік АПН України, провідний співробітник відділу національної освіти НДІУ.

Фішер Володимир Михайлович – старший викладач кафедри режисури естради та масових свят Київського національного університету культури і мистецтв.

Фомічова Алла Георгіївна – фахівець Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

фон Шталінберг Ольга Петрівна – завідувач відділу міжнародних зв`язків НДІУ.

Фрідрік Яніна Олегівна – директор дитячої музичної школи № 10 м.Дніпропетровська, здобувач кафедри теорії, історії та практики культури Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Химинець В.В. – професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Цибуленко Геннадій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії державності України Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ.

Цибуленко Лариса Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії державності України Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ.

Цимбалюк В.І. – кандидат педагогічних наук, заступник директора Сквирського ліцею Київської області.

Чаус Андрій Дмитрович – аспірант кафедри теорії, історії та практики культури Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Чечітко Юрій Тимофійович – кандидат історичних наук. доцент кафедри українознавства Одеської національної морської академії.

Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу етнології НДІУ.

Чукіна Віталія Федорівна – вчитель української мови Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка.

Шамаєва Кіра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського.

Шевченко Володимир Ісакович – доктор філософських наук, професор Чернігівського державного університету економіки та управління.

Шевченко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри народознавства та історії культури Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

Шкоріненко Валерій Олександрович – викладач кафедри народної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв.

Шкрабалюк Тетяна Михайлівна – вчитель математики Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка.

Шкрібляк Петро Васильович – директор філії "Гуцульщина" НДІУ.

Шманько І.І. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Шмиголь Михайло Федорович – кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії та культурології Одеського державного економічного університету.

Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного мистецтва Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Шутак Лариса Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської державної медичної академії.

Щепакін Василь Михайлович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії музики та фортепіано Харківської державної академії культури.

Щербакова Ольга Валеріївна – доцент кафедри українознавства, проректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Щербатюк Володимир Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії України Національної академії внутрішніх справ України.

Южакова Олена Іванівна – старший викладач кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду.

Яковлев Олександр Вікторович – здобувач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Якубова Тетяна Анатоліївна – бібліотекар НБУ ім. В.І.Вернадського.

Янок Світлана Вікторівна – аспірант кафедри гуманітарних дисциплін Київського національного університету культури і мистецтв.

Яременко Світлана Андріївна –молодший науковий співробітник відділу мови НДІУ.

Ярещенко Олександр Тимофійович – доцент кафедри української мови Одеського аграрного університету.

Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, Вчений секретар НДІУ.

Укладач: Ярошинський О.Б.

Тираж 400 прим. Замовл. № 382 Видавництво та друк – Інформаційно-видавничий центр Товариства «Знання» України.

03150, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, кім. 314.

Тел. 227-41-45, 227-30-97.

–  –  –

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ БУТТЯ НАРОДУ В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Організаційний комітет конференції Голова оргкомітету: Кононенко П.П.

Заступники: Кононенко Т.П., Токар Л.К.

Секретар Ярошинський О.Б.

Члени оргкомітету: Кушерець В.І., Мельник Л.Ф., Погрібний А.Г., Баран В.Д., Васюта С.І., Вельбовець Г.Г., ГоренкоБаранівська Л.І., Денисюк С.П., Мартинюк А.Г., Мельниченко О.А., Сніжко В.В., Наливайко С.І., Пономаренко А.Ю., Потапенко Л.Г., Рильський Г.В., Фігурний Ю.С., Шкрібляк П.В.

Адреса оргкомітету:

01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства. Телефони: (044) 216-55-67, 216-57-07, т/ф. 239-95-89 e-mail:

info@rius.kiev.ua

10 - 16 – секційні засідання (виступи та повідомлення – до 10 хв.) (Київський міський Будинок вчителя) Секція І. Проблеми прав людини, нації, етноменшин в Україні. (к. 103) Секція ІІ. Політичні, геостратегічні, соціально-економічні та етонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах сучасності. (Молодіжний зал, ліве крило) Секція ІІІ. Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності: протистояння чи взаємодія? (Молодіжний зал – центр) Секція ІV. Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу. (Велика вітальня) Секція V. Освіта та виховання як чинники формування цілісної особистості на засадах українознавства. (к. 314) Секція VІ. Мова як головний чинник національної ідентифікації. (Молодіжний зал – праве крило) 13 - 14 – перерва 16 - 17 – підведення підсумків роботи конференції: звіти секцій, прийняття ухвал.

(Молодіжний зал) Під час конференції відбудеться виставка-презентація науково-творчого товариства імені Василя Безкоровайного “Творчі здобутки з Криму”; виставка наукових видань Науково-дослідного інституту українознавства, Товариства “Знання” України, видавництва “Міленіум” та інших.

–  –  –

Вишневський О.І. (Дрогобич) Системно-цілісний підхід до змісту виховання як передумова становлення гармонійної особистості.

Гринів О.І. (Київ) Українська нація в історичному вимірі: постановка проблеми з погляду націології.

Гуржій А.М. (Київ) Наукові засади розвитку української державності.

Дробноход М.І. (Київ) Соціально-економічна система і формування громадянського суспільства.

Дубинський І.М. (Київ) Академія дистанційної освіти в поширенні українознавчого знання.

Думенко М.П. (Київ) Основні напрямки кадрової політики в умовах реформування Збройних Сил України.

Жуковський А. (Франція) Світове українство у розвитку української державності.

Ідзьо В.С. (Москва) Український націоналізм. Історико-філософський погляд з Росії.

Калакура Я.С. (Київ) Історична пам’ять як чинник самоідентифікації українців.

Кононенко Т.П. (Київ) Дистанційна освіта в соціокультурних процесах України ХХІ століття.

Курас І.Ф. (Київ) НАН України в сучасному політичному процесі.

Кушерець В.І. (Київ) Товариство “Знання” – провідник кращих просвітянських традицій в незалежній Україні.

Лебединська Т.М. (Санкт-Петербург) Україна і Санкт-Петербург.

Любар О.О. (Кривий Ріг) Українська освіта і педагогіка у вихованні громадянина.

НЕДЮХА М.П. (КИЇВ) УКРАЇНА ЯК СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ.

Осколов П.В. (Чернівці) Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення.

Павличко Д.В. (Київ) Українська національна ідея в теорії і житті.

Панчук М.І. (Київ) Проблеми ідеології в розвитку суспільства.

Руденко Н.І. (Сімферополь) Українознавство в освіті Кримської АР.

Сазоненко Г.С. (Київ) Громадянськість у системі координат акмеологічної моделі ліцею.

Сніжко В.В. (Київ) Міф в українознавстві.

Томенко М.В. (Київ) Інформаційна політика як складова формування світоглядних цінностей українського народу.

Удовенко Г.Й. (Київ) Проблеми розвитку законодавчого механізму захисту прав людини в Україні.

Федоренко Є.В. (США) Шкільна Рада (США) в розвитку етнонаціональної самоідентифікації.

Філіпчук Г.Г. (Київ) Національна педагогіка у формуванні громадянського суспільства в Україні.

Шевченко В.І. (Чернігів) Українознавство як методологія національного самопізнання.

Шкрібляк П.В. (Верховина) Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, перспективи і проблеми.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (21 жовтня 2004 р.) Секція І.

Проблеми прав людини, нації, етноменшин в Україні Головують: Кононенко Т.П., Денисюк С.П.

Секретар: Таровська О.А.

Доповіді та повідомлення:

Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) Роль етнонаціональних чинників у формуванні громадянської свідомості (на матеріалах Дніпропетровщини).

Бабіч О.І. (Київ) Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави.

Безотосний М.Т. (Полтава) Український голокост 1932-1933 років і Полтавщина.

Васильєв Г.Ю. (Харків) Роль ЗМІ у формуванні взаєморозуміння між громадянами різних національностей України.

Васильєва І.Г. (Харків) Етнонаціональні проблеми в державотворчому процесі України.

Гайдай А.М. (Київ) Право інтелектуальної власності в Українській і міжнародній юрисдикції.

Гай-Нижник П.П. (Дніпропетровськ) Приватні банківські та кредитні установи в Україні 1917-1918 рр.

Глущенко К.В. (Ірпінь) Деякі аспекти забезпечення прав національних меншин в період відродження української державності в 1917-1918 рр. (Центральна Рада).

Губицький Л.В., Мельник Г.М. (Київ) Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матеріалами польських військово-польових судів 1919-1925 рр.).

Деревінський В.Ф. (Київ) Висвітлення становища української нації в СРСР у статтях шістдесятників.

Добробог Л.М. (Дніропетровськ) Право людини на екологічну безпеку як чинник сталого розвитку регіону (за матеріалами Дніпропетровської області).

Доценко В.О. (Ірпінь) Громадська ініціатива українського єврейства, чи витвір більшовицького режиму? До питання діяльності Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст.

Журба М.А. (Київ) Прокомуністичні громадянські об’єднання у поліетнічному селі України (20-30 рр. ХХ ст.).

Івангородський К.В. (Черкаси) Теоретично-методологічні проблеми етнології в інтерпретації поняття "етносоціальні процеси".

Кезля А.Л. (Київ) Права людини в поглядах М.П.Драгоманова.

Клімагіна І.І. (Біла Церква) Правове забезпечення видатків місцевих бюджетів на соціальне забезпечення.

Козанкевич О.М. (Польща) Стереотипи національних меншин. Дослідження студентів Західної України.

Концур В.В. (Горлівка) Рух за комуністичну працю у призмі ідеологізації суспільства (1957-1964 рр.).

Коротун О.В. (Горлівка) Проблеми поствоєнної юніонізації в Україні.

Кузнєцова І.В. (Київ) Етичні засади формування політичної нації в Україні.

Лебідь Г.В. (Одеса) Права людини в південному регіоні України.

Мальцева С.В. (Черкаси) Культурний розвиток етноменшин в українському селі в 90-х роках ХХ ст.

Мамонтов І.О. (Київ) Діяльність Антибільшовицького Блоку Народів у міжнародно-правовому полі у 40-х – 50-х роках ХХ століття.

Михайлич О.В. (Київ) Роль етнонаціонального чинника у формуванні політичного вибору.

Мусієнко Г.І. (КИЇВ) Історіософія українського етнонаціоналізму.

Петрищева О.М. (Київ) Співвідношення прав людини та прав націй в сучасній Україні.

Пилипенко В.Ю. (Одеса) Національні меншини Півдня України: становище та перспективи розвитку.

Підобід Р.М. (Київ) Конституційно-правові засади парламентаризму в Україні.

Плясецький О.В. (Київ) Регулювання національних відносин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.

Покась В.І. (Полтава) Проблема людини в контексті соціально-економічних засад місцевого самоврядування в Україні.

Причепій Є.М. (Київ) Проблема двомовності в контексті становлення української нації.

Размєтаєва Ю.С. (Харків) Проблема насильства в контексті прав людини (до питання філософської рефлексії).

Сахань О.М. (Харків) Проблеми прав людини в умовах трансформації політичної системи сучасної України.

Семко В.Л. (Київ) Проблема етнічних росіян України у програмах українських політичних партій пострадянськї доби: методологія вивчення питання.

Сисин О.І. (Дрогобич) Етноконфесійні процеси на Львівщині: їх прояви та вплив на етнічну історію регіону (друга половина ХХ ст.).

Скальський В.В. (Луцьк) Політичні процеси на українських наддніпрянських землях початку ХХ століття: партійний вимір.

Таровська О.А. (Київ) Не опинитись у стані окличної крапки (методологічний погляд на проблему людини в системі українознавства).

Таровський Є.С. (Київ) Аксиологічне значення ідеальних конструктів соціальних теорій.

Удовенко Г.Й. (Київ) Про стан та перспективи законодавчого забезпечення етнонаціональної політики в Україні.

Федотова О.О. (Київ) Цезура друкованих видань в Україні радянського періоду (80-ті роки ХХ ст.).

Цибуленко Г.В. (Херсон) Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХХХІ ст.

Якубова Т.А. (Київ) Зміни етнічної будови людності фортеці Очаків та Південно-Західного Причорномор’я в 70-80-х роках ХVІІІ ст.

Ятищук О.В. (Тернопіль) Етнічні меншини Тернопілля: історія та сьогодення.

Ятченко А.Д. (Київ) Роль видавництв у розвитку гроадянської свідомості.

Секція ІІ.

Політичні, геостратегічні, соціально-економічні та етонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах сучасності Головують: Васюта С.І., Фігурний Ю.С., Сніжко В.В.

Секретар: Федоренко О.А.

Доповіді та повідомлення:

Баліченко С.П. (Макіївка) Вплив всесвітніх процесів об’єднання на формування ідентичності України як суб’єкта міжкультурної комунікації.

Богданов М.І. (Київ) Демографічна катастрофа в Україні.

Васютинський В.О., Калачнікова Л.М. (Київ) Партійно-ідеологічні ніші в політико-семантичному просторі сучасного українського суспільства.

Вилко В.М. (Київ) Можливості використання досвіду морально–психологічного забезпечення збройних сил США в умовах сучасного стану реформування Збройних Сил України.

Гриб О.І. (Тернопіль) Громадсько-політична діяльність та наукова спадщина О.Барвінського.

Губай М.В. (Київ) Українська інтелектуальна еліта: характер і особливості світоглядних принципів.

Данилюк-Кульчицька О.П. (Київ) Перспективи досліджень свідомісних та соціокультурних вимірів життєдіяльності українців у Словаччині.

Донченко Є.В. (Київ) Стан України в глобальних процесах сучасності.

Древніцький Ю.Р. (Тернопіль) Суспільно-політична діяльність Володимира Старосольського.

Журавська О.В. (Ірпінь) Освіта як засіб забезпечення реалізації інтересів українського народу в умовах глобалізації.

Євсюкова Н.В. (Горлівка) Профспілки і страйковий рух України у політичному вимірі (1991-2000 рр.).

Кірдан О.П. (Умань) Дослідження проблем відносин колективної власності в економіці України та формування функцій відповідального власника, господаря, працівника.

Кліш А.Б. (Тернопіль) Роль Кирила Студинського у дослідженні національного відродження на західноукраїнських землях.

Кондиріна А.Г., Марченко О.А. (Київ) Національні стратегічні моделі економічного мислення українців.

Кунченко-Харченко В.І., Трухан О.В. (Черкаси) Етнопсихологічний фактор у формуванні стратегії міжнародних відносин:

Україна – Схід, Україна – Захід.

Кунченко-Харченко В.І., Смоляр А.О., Смоляр О.А., Дмитренко М.І., Трубін Ю.Ю. (Черкаси) Українські миротворці. Місії миру чи престижу?

Кучеренко Ю.А. (Одеса) Вплив менталітету на ділові культури світу: міфи та реальність.

Линник І.В. (Київ) Роль культури, як регулятора соціально-економічних відносин.

Лісовська В.С. (Київ) Забезпечення національних інтересів України в процесі інтеграції в глобалізовану світову економіку:

еколого-правові аспекти.

Лоліна Н.А. (Київ) Традиція – шлях сучасного суспільства.

Максимів Л.І. (Львів) Державне регулювання природоохоронної діяльності України в контексті вимог сталого розвитку та його витратні характеристики.

Маршавін Ю.М. (Київ) Особливості зародження і еволюції ринку праці в Україні.

Мартинюк А.Г. (Київ) Українознавство – евристичний засіб національно-державного будівництва.

Мельник І.А. (Львів) Національне відродження в процесі утвердження суверенітету України.

Мілова М.І. (Одеса) Міцна держава як чинник забезпечення національних інтересів у сучасних глобальних процесах (на прикладі України та Болгарії).

Мороз О.Я. (Київ) Україна в контексті світової глобалізації, становлення інформаційної цивілізації.

Ніколаєва Н.Б. (Київ) Пенсійне законодавство в контексті державної соціальної політики України на початку ХХІ століття.

Онищук В.М. (Одеса) Етносоціальна політика як чинник формування української політичної нації.

Офіцинський Р.А. (Ужгород) Лазаренківщина (1996-1997 рр.) та її міжнародний відгомін.

Понур Ю.С. (Київ) Тенденції історико-політичного розвитку Української держави: глобальні та регіональні процеси сучасності.

Сало А.Я. (Київ) Місце та значення Корсунь–Шевченківської битви серед операцій Великої вітчизняної війни (до 60–річчя визволення України).

Соловій І.П. (Львів) Національна лісова політика в контексті глобалізаційних процесів сучасності.

Ткачук О.В. (Київ) Геостратегічні інтереси Української держави в чорноморському регіоні.

Толста С.А. (Київ) Систематизація юридичної термінології як чинник демократизації українського суспільства.

Федоренко О.А. (Київ) Етнонаціональний ідеал української геостратегії.

Федоренко О.А., Самоха Г. Е.-З. (Київ) Генетична та духовна спадковість – основоположний аспект українознавчих геополітичних досліджень.

Фігурний Ю.С. (Київ) Етнонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах сучасності в українознавчому вимірі.

Фісун А.О. (Керч) Формування інфраструктури інноваційної галузі в Україні.

Чуйко І.С. (Тернопіль) Економічна діяльність Євгена Олесницького.

Шаглі В.О. (Одеса) Зростання ролі політичної відповідальності у забезпеченні національних інтересів України.

Ярошинський О.Б. (Київ) Важливість та перспективи української національної ідеї в сучасному державотворчому процесі.

Секція ІІІ.

Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності: протистояння чи взаємодія?

Головують: Горенко-Баранівська Л.І.

Секретар: Семенюченко О.В.

Доповіді та повідомлення:

Алієва Л.О. (Київ) Соціологічні аспекти професійного мистецтва і взаємодія з етнонаціональними цінностями.

Андріяшко В.Д. (Київ) Формування і розвиток Київської школи художнього текстилю в контексті європейської мистецької традиції ХХ ст.

Андрущенко І.С. (Київ) Вплив дзен-буддистської релігійної культури на формування світогляду українського козацтва на прикладі народного малярства. Народна картина “Козак Мамай” як феномен індоєвропейської культури.

Баяновська М.Р. (Ужгород) Українознавство в контексті розвитку культур національних меншин Закарпаття.

Безкоровайна М.С. (Сімферополь) Презентація дванадцяти “Українських думок” для скрипки і фортепіано видатного українського композитора Василя Безкоровайного (1880-1966).

Безкоровайний Б.М. (Сімферополь) Пам’яті Василя Безкоровайного (до 125-річчя від дня народження видатного українського композитора та культурно-громадського діяча В.В. Безкоровайного (1880-1966)).

Береза Р.П. (Львів) Християнська мораль у системі поглядів Памфіла Юркевича.

Богуцька О.А. (Сімферополь) Крим: міжетнічні стосунки в музичному мистецтві.

Бохан А.В. (Київ) Підприємництво у сфері українського вжиткового мистецтва.

Глущук Т.М. (Київ) Тенденції розвитку української фортепіанної педагогіки останньої третини ХХ ст.

Гончаренко О.М. (Кривий Ріг) Інтерпретація постатей Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в українському козацькому фольклорі.

Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Парадигми національної культури в системі українознавства.

Гуральник Н.П. (Київ) Львівська фортепіанна школа в контексті розвитку музичної педагогіки України ХХ ст.

Гусарчук Т.В. (Київ) Актуальні проблеми української музикології в сфері українознавства.

Дементьєва В.В. (Краматорськ) Українська православна церква: розкол доби межичасся.

Дзюба М.Т. (Київ) Релігійний чинник в системі загальнолюдських цінностей особистості військовослужбовця Збройних Сил України.

Доценко О.Л. (Київ) Молодіжна субкультура та романтизація наркоманії (аспект лінгвістичного впливу).

Дуда Н.М. (Львів) Білінгвізм та бікультурність в Україні.

Дяків Р.С. (Київ) Художні промисли України: спорідненість мистецтва й економіки.

Єлісовенко Ю.П. (Київ) Журналістикознавчі аспекти мистецької україністики.

Завалко К.В. (Київ) Основні етапи становлення української скрипкової школи.

Ігнашкіна Т.Г. (Київ) Проблеми викладання дисциплін “Сценічна мова” та “Словесна дія” у вищих навчальних закладах України.

Ізваріна О.М. (Донецьк) Особливості розвитку архівної справи в Україні середини ХІХ ст. (на прикладі творчості відомого культурно-громадського діяча, композитора та фольклориста Петра Сокальського: 1832-1887).

Кавунник О.А. (Ніжин) З історії та сьогодення мистецького Ніжина.

Калашников В.Ф. (Київ) Самоаналіз власної режисерської творчості українського театру корифеїв як засіб наукового пізнання секретів процесу створення і функціонування сценічного образу (на прикладі творчості М. Кропивницького, М. Старицького, П.

Саксаганського, М. Садовського).

Карпенко І.П. (Київ) Загальнолюдські цінності в умовах переходу до інформаційного суспільства.

Кириченко Р.С. (Київ) Тарас Шевченко і Франція: до історії франко-українських культурних взаємин.

Кузенко П.Я. (Івано-Франківськ) Хрест як сакральний символ і художньо-естетичний знак у народному мистецтві Карпат.

Кучера Т.М. (Київ) Взаємозв’язок загальнолюдського та національного в розвитку культури.

Лар’яновський І.С. (Одеса) Цінності як соціокультурні константи людського буття: етнонаціональні та глобальні аспекти.

Лебідь Г.В. (Одеса) Етнонаціональні і загальнолюдські культурні цінності в контексті історичного минулого і сучасності.

Лисова С.І. (Київ) Розвиток творчих методів навчання у студентів з особливими потребами як спосіб формування нової ціннісної системи особистості.

Лучканин С.М. (Київ) Українська філологія в Клужському університеті ім. Бабеша-Боляй (Румунія).

Макар М.Ф. (Київ) Духовна спадщина Православної церкви в Україні.

Маключенко В.І. (Острог) Відображення культурного життя на Україні в першій половині ХХ ст. в романі У.Самчука “На білому коні”.

Морозова В.О. (Київ) Українське мистецтвознавство у світогляді людей.

Москалець О.В. (Київ) Українська одисея Леоніда Собінова (1872-1934).

Найда В.Ю. (Хмельницький) Вокальна хорова школа Поділля в культурному поступі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Намакштанська І.Є. (Донецьк), Новикова Ю.М. (Макіївка) Компаративне вивчення студентами Донбаської національної академії будівництва і архітектури української національної культури.

Невшупа Г.М. (Одеса) Деякі аспекти проявів національної ментальності в сучасній естрадній пісні.

Овчарук О.В. (Київ) Формування теоретичних засад музичної освіти в Україні на початку ХХ ст.

Пискач Л.А. (Київ) Національні традиції в діяльності музикантів-виконавців української еміграції другої половини ХХ ст.

Погребенник В.Ф. (Київ) Українське патріотичне “соборництво” в літературі другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.

Пономаревська О.І. (Ніжин) Народний іконопис північно-східного Полісся ХІХ ст. як один із аспектів вивчення духовної культури українців.

Ромашко О.О. (Одеса) Ціннісні розколи в українському суспільстві: політико-комунікативний аспект.

Рудчук Ю.А. (Київ) Проблеми української мистецької творчості в Російській імперії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Саранча Г.В. (Тернопіль) Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та вклад її представників у розвиток та збереження української національної культури.

Семашко О.М. (Київ) Етнокультура й культурна політика в Україні.

Семенюченко О.В. (Київ) Етнопсихологічні особливості розвитку національної культури у сфері українознавства.

Соколовська Г.М. (Одеса) Загальнолюдське та національне у народній культурі.

Соломаха І.Г. (Чернігів) Особливості інтерпритації загальнолюдських цінностей у філософії Іоаникія Галятовського.

Татарин Я.Г. (Івано-Франківськ) Аксіологічні аспекти взаємовідношення національного та загальнолюдського в філософії.

Федунь М.Р. (Івано-Франківськ) Національний струмінь у щоденникових записах та спогадах Марка Черемшини про І.Франка як вияв самобутності письменника.

Фесенко Г.Г. (Харків) Етноетика та універсастська макроетика в українознавстві.

Черній А.М., Ятченко В.Ф. (Київ) Історичні форми самосвідомості в духовній культурі українців.

Швед З.В. (Київ) Роль релігійного фактору у формуванні етнонаціональних цінностей.

Шевчук А.С. (Київ) Проблема актуалізації українських музично-хореографічних традицій в сучасному культурно-освітньому просторі.

Шульгіна В.Д. (Київ) Українська музична культура в умовах розвитку процесів глобалізації.

Юдова-Романова К.В. (Київ) Український театр та його системні зв’язки з етнонаціональними цінностями.

Яковлєв О.В. (Київ) Книговидавнича діяльність в умовах ринкових відносин НЕПу в Україні.

Ярещенко О.Т. (Одеса) Космологічний характер взаємовпливів світової і української національної культур.

Секція ІV.

Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу Головують: Калакура Я.С., Токар Л.К., Наливайко С.І.

Секретар: Краснодемська І.Й.

Доповіді та повідомлення:

Бабай Л.В. (Харків) Сучасні погляди на історичне минуле України.

Бальоха К.М. (Київ) Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу.

Баран В.Д. (Київ) Етнічні та державотворчі процеси на українських теренах в часи утворення Київської Русі.

Бережинський В.Г. (Київ) До питання про ополчення міст Стародавньої Русі.

Бойко Н.Р. (Київ) С. Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності.

Буяшенко В.В. (Київ) Національна самосвідомість українців: проблема самоідентифікації.

Волос О.В. (Миколаїв) Господарська діяльність Миколи Аркаса як одна з малодосліджених сторін його життя.

Головацька О.Я. (Таврія) Проблеми духовності українців Канади в 50-ті роки ХХ ст.

Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Ідея соборності України в українознавчих дослідженнях на рубежі ХІХ-ХХ століть.

Гонтар Т.М. (Тернопіль) Роль українців-переселенців з Польщі у збереженні національної самосвідомості народу.

Горбань Т.Ю. (Київ) Українознавчі дослідження в системі наукових закладів України 1918-1928 рр.

Грицюк В.М. (Київ) Значення дослідження прадавньої історії України для самопізнання українського народу.

Грищенко В.О. (Київ) “Велесова книга” – нові круги пізнання.

Грон В.В. (Черкаси) Стан вітчизняної історичної науки 30-х рр. в оцінках українських істориків 70-х рр. (радянська Українадіаспора).

Губський С.І. (Київ) Проблема збереження національної самосвідомості інтернованих вояків Армії УНР на сторінках журналу “Табор” (1921-1939 рр.).

Гулай В.В. (Львів) Етнічна самосвідомість як чинник гармонійного розвитку етносу.

Денисюк С.П. (Київ) Проблема національної самобутності української літератури як предмет осмислення сучасного українознавства.

Дорошенко С.І. (Львів) Українська та французька національна ментальність: спроба порівняльного аналізу емоційного вияву політичного.

Завадська-Пономаренко В.В. (Київ) Поетичне світобачення українців у колисковій пісні.

Зінов’єва Т.А. (Одеса) Символіка та семантика українського вертепу.

Іванченко В.В. (Київ) Історичний феномен о. Хортиця і Запорозького краю в бутті українського народу.

Качкан В.А. (Івано-Франківськ) Діяч високої офіри: українознавство Богдана Бори.

Квасюк Л.В. (Острог) Літургійне дійство: спроба інтерпретації з позицій християнського світогляду, засад сучасної епохи та ментальних особливостей українського етносу.

Кононенко М.П. (Київ) Розвиток українознавства як науки.

Кравченко М.І. (Чернігів) Політологічний аспект змісту українознавства.

Краснодемська І.Й. (Київ) Дослідження джерельної та історіографічної бази українознавства вченими української діаспори (20рр. ХХ ст.).

Лазарєва В.Т. (Київ) Історичні, мовні та літературні дослідження П.Куліша в розвитку самопізнання українського народу.

Лєбєдєва О.В. (Київ) Подолання старих стереотипів – необхідність для формування повноцінної нації.

Мазур А.Г. (Чернігів) Світоглядні візії П. Тичини: українознавчий аспект.

Мазур М.М. (Жашків) Вплив видатних людей жашківщини Макушинська Г.П. (Запоріжжя) Роль та співвідношення основ народної мудрості та холістичної філософії науки в умовах глобалізації.

Мараєва В.В. (Київ) Повітряні сполучення між Україною та Західною Європою у 1918-1919 рр.

Мафтин Н.В. (Івано-Франківськ) Антеїзм як світоглядна основа новелістичного мислення В.Стефаника, Г.Косинки, А.Головка.

Мельник А.І. (Чернігів) Проблема законів історії в українській філософській думці ХІХ століття.

Міщенко І.І. (Київ) Буковинська книга І половини ХХ ст.

Моісєєва Н.І. (Харків) Ментальні особливості слобожан.

Мошкола М.І. (Київ) Історична сутність торговельних зв’язків України.

Нагірняк О.Р. (Київ) Українознавчий науковий доробок Івана Каманіна.

Ніс В. (Київ) Національний розвиток з погляду квантової медицини.

Новак О.В. (Рівне) Протистояння поглядів народовців та москвофілів Галичини та етногенез українського народу.

Пахтунов О.С. (Київ) Видавнича діяльність української еміграції, 20-30-ті рр. ХХ ст. Біографічні серії.

Песчаний О.О. (Київ) Українці Австрії і Україна в 90-х рр. ХХ ст.

Петриченко К.В. (Київ) Передумови та причини виникнення отаманського руху в Україні в роки Національно-визвольної революції 1917-1921 рр.

Рибак О.В. (Чернігів) Екзистенційно-гуманістична тенденція в українознавстві на рубежі ХІХ-го-ХХ-го століть.

Рябоненко А.П. (Київ) Національна самосвідомість українців: генеза і статус.

Селезньова Т.Б. (Славутич) Українознавча основа антропології Д.Туптала (св. Д. Ростовського) Середенко О.Г. (Одеса) Духовна культура як засіб самопізнання та самотворення українського народу.

Сімперович В.М. (Київ) Національно-демократичний рух за суверенітет і незалежність України на рубежі 80-90-х рр. ХХ ст.

Історіографія.

Склярова О.М. (Київ) Українознавча проблематика в виданнях українських часописів ІІ пол. ХІХ ст. (на прикладі часопису “Київська старовина”).

Соколова Л.С. (Одеса) Проблеми національно-духовного відродження: історія та сучасність.

Сокульський А.Л. (Запоріжжя) Козакування і раннє козацтво: процес виникнення та еволюція.

Солдатенко В.Ф. (Київ) Революційні події 1917-1920 років в Україні: до методології наукового відтворення.

Степаненко Л.М. (Київ) Міжнародні відносини Української Козацької держави.

Сушко В.А. (Харків) Взаємодія народних і догматично-православних вірувань (за матеріалами поховальної обрядовості українців Слобожанщини).

Терпиловський Р.В. (Київ) Проблеми формування культури слов’ян в контексті етносоціальних процесів на території України.

Токар Л.К. (Київ) Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань.

Топальський В.Л. (Київ) Можливі шляхи пересування давньоруського війська.

Харченко А.П. (Київ) Гетьман Сагайдачний – воїн державотворець.

Цицалюк Н.М. (Харків) Науково-світоглядний вимір проблеми індоєвропейської епохи в етнічній історії українців.

Шакун Н.В. (Чернігів) Особливості тлумачення історії в українській класичній філософії.

Шевченко С.І. (Кіровоград) Письменники-уродженці Центральної України в еміграції у слов’янських країнах у ХХ ст.

Чепурна О.В. (Кривий Ріг) Загублена українська людина у творчості шістесятників (на матеріалі прози Г.Тютюнника).

Секція V.

Освіта та виховання як чинники формування цілісної особистості на засадах українознавства Головують: Філіпчук Г.Г., Вельбовець Г.Г., Сазоненко Г.С.

Секретар: Крижанівська В.П.

Доповіді та повідомлення:

Атрощенко Т.О. (Мукачево) Виховні аспекти цілісного педагогічного процесу у вищій школі.

Баранівський В.Ф. (Київ) Національно-патріотичне виховання військовослужбовців в системі гуманітарного розвитку Збройних Сил України.

Безбах В.Г. (Київ) Сучасний стан та напрямки покращення підготовки фахівців виховної роботи Збройних Сил та інших військових формувань України.

Білик А.Ю. (Київ) Розвиток вищої військової освіти України в повоєнний період (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр.

ХХ ст.) Бодрик Н.В. (Біла Церква) Формування здорового способу життя засобами українознавства.

Божко Н.М. (Харків) Дослідження української ментальності як частина виховання національної еліти.

Бондаренко Г.Б. (Київ) Формування світогляду майбутнього генерал-хорунжого УПА (Романа Шухевича – Тараса Чупринки).

Борейко О.М. (Житомир) Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) Бусол Л.М. (Київ) Висвітлення теми “Українська діаспора” в контексті шкільних дисциплін.

Бухнієва О.А. (Болград) Духовно-етичне виховання особи засобами мистецтва (на прикладі сукупного міфологічного біблейського змістовного континууму образу Тараса Бульби в повісті М. Гоголя і опері М. Лисенка).

В’юннік О.В. (Київ) Значення морально–психологічного впливу на особовий склад для успішного виконання задач Керченської десантної операції 1943 р.

Вельбовець Г.Г. (Київ) Формування громадянськості як основи курсів підвищення кваліфікації учителів українознавства.

Вербицький В.В., Воронова Г.І. (Київ) Роль ландшафтів у формуванні духовності українців.

Вечерок Т.В. (Херсон) Зміст та технологія використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників.

Гайда Л.А. (Кіровоград) Формування громадянсько-патріотичних якостей особистості при вивченні українознавчих спецкурсів на основі регіональної історії.

Галащук А.Б. (Одеса) Формування громадянської позиції студентів на заняттях з української мови.

Герасименко М.В. (Київ) Підготовка офіцера–патріота у військово–навчальних закладах України в період боротьби за державність (1917–1920 рр.).

Герасимова Е.М. (Чернігів) Статус освітньо-економічного процесу в українознавстві.

Голдун Л.І. (Херсон) Шляхи формування цілісної особи громадянина України.

Горова О.О. (Київ) Етнічна ідентичність підлітків.

Гуменний О.Д. (Красна Слобідка, Київ. обл.) Розбудова української національної школи сільського типу на сучасному етапі.

Гуменна Л.С. (Красна Слобідка, Київ. обл.) Сільська школа як осередок збереження і розвою культурної спадщини предків.

Данилова Г.С. (Київ) Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу.

Добровольська К.П. (Одеса) Формування цілісної особи громадянина України на матеріалі різномовної поезії.

Дояр Л.В. (Кривий Ріг) Освіта УСРР та її роль у денаціоналізації українського народу (на матеріалах першої половини 20-х рр.

ХХ ст.) Дух Л.І. (Харків) Громадянська освіта та виховання учнівської молоді.

Зеленчук І.М. (Верховина) Атестатні проекти (матури) з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.

Зеленчук Я.І. (Верховина) Екологічна освіта та виховання на уроках українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.

Зембінська Т.М. (Харків) Роль українознавства у вихованні громадянина України.

Іваник Г.С. (Київ) Роль позитивного мислення при формуванні цілісної особистості у підростаючого покоління українців.

Ільїна Н.О. (Макіївка) Психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на уроках української мови та літератури.

Карпюк Г.І. (Київ) Економічні компетенції випускника як чинник самореалізації.

Клименко В.С. (Київ) Проблема гуманістичних засад військового виховання: політологічний аспект.

Коп’юк І.О. (Київ) Формування особистості у сфері української мистецької освіти.

Коренева С.І. (Київ) Інтеграція валеологічних та мистецьких чинників у формуванні особистості громадянина України..

Корчова Г.Л. (Київ) Проблема статевого виховання в системі формування цілісної особи громадянина України.

Крижанівська В.П. (Київ) Роль системи управління в закладах освіти у формуванні громадянської свідомості поколінь.

Кузенко О.Й. (Івано-Франківськ) Соціально-історичні умови розвитку шкільництва в Галиччині кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Кузьменко В.В. (Херсон) Навчально-методичне забезпечення учбового процесу в загальноосвітніх школах України у повоєнні роки.

Кучеренко С.В. (Одеса) Теорія і практика формування національної свідомості студентів.

Лавриш І.М. (Київ) Українознавчий аспект у формуванні морально-етичних позицій засобами циркового мистецтва.

Лаппо В.В. (Івано-Франківськ) Етнопедагогічні чинники активізації українознавчого компоненту в роботі з дошкільниками.

Лебедєва А.В. (Київ) Формування полікультурної свідомості особистості.

Левицька Н.М. (Київ) Освіта та виховання у вузах України рубежу ХІХ-ХХІ століть як чинник формування цілісної особистості (порівняльна характеристика).

Литвиновський Є.Ю. (Київ) Психолого–педагогічні умови ефективності виховної роботи в Збройних Силах України.

Мазур Л.О. (Львів) Ціннісні орієнтації в освіті та їх вплив на умови виживання українського етносу.

Малевич Л.Д. (Рівне) Українознавчі дисципліни у вищих навчальних закладах в контексті приєднання України до Болонського процесу.

Матейко Р.М. (Тернопіль) Роль товариства “Просвіта” у становленні та розвитку української молочарської кооперації “Східної Галичини” (1904-1914 рр.).

Мафтин Л.В. (Чернівці) Українознавчі проблеми змісту освіти у системі науково-методичного забезпечення національної школи.

Мафтин Л.В., Лапко Я.І. (Чернівці) Українознавчий контекст діяльності Ліги українських католицьких жінок Канади.

Мельник Т.О. (Київ) Формування національно-духовних цінностей в особистості учня в контексті сьогодення.

Мінченко Т.А. (Чернівці) Методичні рекомендації щодо викладання українознавства в 2004/2005 н.р.

Молчанова А.О., Сергеєва Л.М., Зайченко О.І. (Київ) Професійна культура як чинник формування цілісної особи громадянина України.

Мороз В.В. (Київ) Педагогічні умови духовного розвитку та соціалізації особистості в установах культури.

Нагачевська З.І. (Івано-Франківськ) Освітньо-виховний потенціал українознавчих студій репрезентантів жіночого руху Західної України першої третини ХХ ст.

Найда В.К. (Чернівці) Українознавство засобами музики.

Никифоренко А.Р. (Макіївка) Опредмечування абстрактних понять при викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу в вищій школі (на матеріалах навчальних посібників).

Олененко А.Г. (Запоріжжя) Джерела громадянськості сучасного студентства.

Олененко Л.В. (Кам`янка-Дніпровська) Історичне краєзнавство як засіб розвитку творчих здібностей учнів гімназії.

Платонова О.Г. (Чернігів) Особистісно орієнтоване виховання як чинник формування цілісної особистості громадянина України.

Плівачук К.В. (Сквира) Роль вчителя у формуванні цілісної особи громадянина України у процесі викладання українознавства.

Попович О.І. (Київ) Військове виховання як чинник формування цілісної особи громадянина України.

Приставська О.І. (Львів) Християнська мораль у вихованні сучасного покоління.

Рожнатовський Б.М. (Київ) Історичні засади патріотичного виховання воїнів на основі української етнопедагогіки.

Романовський Я.Я. (Київ) Культурне виховання як чинник формування цілісної особи військовослужбовця Збройних Сил України.

Розвозчик П.І. (Біла Церква) Розвиток творчих здібностей школяра як одна із складових формування цілісної особи громадянина України.

Ротань М.П. (Київ) Військово–патріотичне виховання захисників Вітчизни: проблеми та шляхи їх вирішення.

Сапіженко Н.М. (Київ) Виховання та освіта як чинники формування цілісної особи громадянина України.

Святокум О.Є. (Харків) Наступність у правовій освіті учнів загальноосвітніх навчальних закладів як чинник формування громадянської зрілості особистості.

Слюсаренко Н.В. (Херсон) Проблеми трудової підготовки молоді в творчій спадщині В.О.Сухомлинського.

Сміх С.В. (Боків) Освіта і виховання як засіб формування людини-громадянина (історико-педагогічний аспект).

Степаненко В.М. (Дніпропетровськ) Історія Січеславщини в системі українознавчої освіти студентської молоді.

Усатенко Т.П. (Київ) Аксіологічні (ціннісні) виміри українознавства в національній школі.

Ферій Н.В. (Львів) Виховання учнів на засадах громадянської освіти.

Храпко С.Д. (Чернівці) Кабінет українознавства як центр інформаційно-методичного забезпечення українознавчої основи навчання та виховання в середній школі.

Чаус І.В. (Київ) Екологічна освіта як складова цілісної системи гуманістичного виховання студентської молоді.

Чешков О.А. (Київ) Витоки кризи в українській освіті та її зміст.

Шемигон Н.Ю. (Зміїв) Ціннісні аспекти освіти.

Шиліна Н.Є. (Одеса) Деякі аспекти формування мовленнєвої культури студентів в технічному вузі.

Шманько І.І., Семак Д.Г., Різак В.М. (Ужгород) Фізика як елемент культури і засіб формування громадянина України.

Шульга О.О., Карпова С.А., Сокольницька Л.О. (Одеса) Українознавчі аспекти в навчальній та позааудиторній роботі з іноземними студентами.

Щербан Т.Д. (Мукачево) Психологічні особливості структури підготовки педагога.

Якшина Т.О. (Київ) Громадянське виховання на уроках українознавства.

Янченко Т.В. (Чернігів) Етнопедагогічні засади соціальної підтримки дітей-сиріт (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Яресько В.І. (Харків) Шляхи активізації молоді України до наукової роботи.

Яресько Л.П. (Київ) Формування громадянської свідомості в українознавчому просторі.

Секція VІ.

Мова як головний чинник національної ідентифікації Головують: Єрмоленко С.Я., Погрібний А.Г., Пономаренко А.Ю.

Секретарі: Костянтинова С.В., Яременко С.А.

Доповіді та повідомлення:

Білик Б.І. (Київ) Проблеми державної мови в Україні (1989-2004).

Вдовика Л.М. (Біла Церква) Українська мова як чинник національної культури.

Германчук Ю. (Київ) Національно-мовне усвідомлення українців (на матеріалі поезій Тараса Шевченка).

Груба Т.Л. (Рівне) Естетична парадигма українських синонімів у формуванні українознавчої компетенції сучасника.

Гуйванюк Н.В. (Чернівці) Етнокультурні засади викладання української мови та літератури в національних школах України.

Дудко І.В. (Київ) Етнолінгвістична проблематика в українознавстві: прономінативи як виразники неозначеної референції.

Дьолог О.С. (Харків) Культура української мови в системі загального українознавства.

Єрмоленко С.Я. (Київ) Етнокультурний зміст мовних знаків.

Железняк Н.М. (Біла Церква) Лінгвокультурологічні аспекти вивчення особливостей національного характеру та способи репрезентації національно-культурного компонента семантикою слова.

Задорожний В.Б. (Київ) Соціологічна правда в семантиці слова.

Камозя П. (Київ) Мовознавчі студії Івана Огієнка в еміграції.

Константинов В.Є. (Київ) Часова глибина українського слова в системі філософського тексту.

Костянтинова С.В. (Київ) Мова української словесності в діаспорі як складова частина загальноукраїнської літературної мови.

Кулемзіна Т.В., Таран С.С., Моргун Є.І. (Донецьк) Про роль української мови у формуванні особистості майбутнього лікаря.

Луцишин Є.Т. (Київ) Роль мови в пізнанні України та українства.

Люріна Т.І. (Київ) Національні засади мовної стратегії вищої освіти: філософсько-світоглядні аспекти.

Медведчук Н.О. (Київ) Роз но-побутовий стиль: проблематика досліджень.

Науменко Н.В. (Київ) Мотиви мови та мовлення в українській дитячій літературі.

Ожигова О.В. (Київ) Афоризм як риторичний прийом у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі української публіцистики).

Паламар Л.М. (Київ) Лінгводидактичні засади викладання української мови в діаспорі.

Панченко Н.В. (Київ) Неологізми в поезії Ліни Костенко.

Паршак К.Д. (Київ) Формування лексики ювелірного виробництва в українській мові.

Петькун С.М. (Київ) Мова як оберіг нації: українознавчий вимір.

Погрібний А.Г. (Київ) Мова і вибори в Україні.

Пономаренко А.Ю. (Київ) Українська мова у сфері інформаційних технологій.

Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Про методологію українознавства і методологічний статус української мови.

Руденко В.Ю. (Київ) Українська мова як чинник формування національної свідомості у діяльності Колегії Павла Ґалаґана (1871-1920).

Савойська С.В. (Київ) Основні положення державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки затвердженої Кабінетом Міністрів України 02.10.2003р.

Сачевська Л.Р. (Світловодськ) Етноментальний зміст ойконімів Середнього Дніпробузького межиріччя (українознавче тло).

Січкар М. (Київ) Історія розвитку українського правопису.

Цимбалюк В.І. (Сквира) Мова як етнонаціональна цінність українського народу.

Чайка А.Л. (Київ) Роль мови в пізнанні України та українства.

Чирков О.А. (Київ) Мовно-культурне зросійщення українців, кримських татар, караїмів та кримчаків у минулому і тепер.

Шеховцов В.В. (Харків) Статус мови в багатонаціональній державі: проблеми, пропозиції.

Яременко С.А. (Київ) Мовне питання в часописі “Молода Україна” на початку ХХ ст.

Ясакова Н.Ю. (Київ) Викладання рідної мови в аспекті українознавчої підготовки юристів.

Відомості про виступаючих Алієва Людмила Олександрівна – аспірант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Андріяшко Василь Дмитрович – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука.

Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Андрущенко Інна Степанівна – студентка п’ятого курсу факультету декоративно-прикладного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука, кафедра монументально-декоративного розпису.

Архипенко Лідія Макарівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Юридичної академії МВС.

Атрощенко Тетяна Олександрівна – асистент Мукачівського технологічного інституту.

Бабай Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Бабіч Олег Ігорович – студент соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.

Баліченко Світлана Петрівна – аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Бальоха Катерина Миколаївна – вчитель української мови Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ, провідний науковий співробітник відділу слов`янської археології Інституту археології НАН України.

Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, професор Національної академії оборони України, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук Вищої школи України, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем) Збройних Сил України.

Баяновська Марія Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільногуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Безбах Віктор Григорович – кандидат історичних наук, полковник, начальник кафедри морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ Національної академії оборони України.

Безкоровайна Наталія Степанівна – заслужена артистка України, солістка Кримської державної філармонії, заступник голови Науково-творчого товариства ім. Василя Безкоровайного, лауреат премії Автономної Республіки Крим.

Безкоровайний Богдан Миколайович – голова Науково-творчого товариства ім. Василя Безкоровайного.

Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Бережинський Володимир Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

Береза Роман Павлович – кандидат педагогічних наук, директор Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи, в.о. доцента кафедри філософії та політології Львівського державного аграрного університету.

Білик Алла Юріївна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Київської державної академії водного транспорту ім.Петра Конашевича-Сагайдачного.

Білик Борис Іванович – доктор історичних наук, професор, кафедра філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.

Богданов Микола Іванович – незалежний вчений.

Богуцька Ольга Антонівна – викладач української мови і літератури Сімферопольського музичного училища ім.П.І.Чайковського.

Бодрик Наталя Вікторівна – психолог ЗОШ № 21 м. Білої Церкви.

Божко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Бойко Наталія Романівна – методист факультету політології Київського міжнародного університету.

Бондаренко Галина Богданівна – аспірант Інституту української археографії та джерелознавства.

Борейко Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, старший викладач Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Бохан Аліна Василівна – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, директор департаменту Міжнародної економічної фундації.

Бусол Лілія Миколаївна – вчитель географії Українського гуманітарного ліцею при Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка.

Бухнієва Олена Анатоліївна – старший викладач Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Буяшенко Вікторія Василівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

В’юннік О.В. – полковник УА.

Васильєв Георгій Юрійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології і політології Національної юридичної академії.

Васильєва Ірина Григорівна – кандидат філософських наук, завідувач кафедри українознавства і політології Української інженерно-педагогічної академії.

Васютинський Вадим Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології АПН України.

Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви.

Вельбовець Галина Григорівна – завідувач відділу філософі ї освіти та освітніх технологій НДІУ.

Вербицький Володимир Валентинович – кандидат педагогічних наук, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Вечерок Тетяна Василівна – здобувач кафедри педагогіки Херсонського державного університету, старший викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Вилко Володимир Миколайович – старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ Національної академії оборони України.

Вишневський Омелян Іванович – кандидат педагогічних наук, професор Дрогобицького педагогічного університету.

Волос Ольга Василівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Воронова Галина Іванівна – кандидат географічних наук, завідувач кафедри теорії і методики позашкільної освіти Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Гайда Лариса Анатоліївна – завідувач навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Гайдай Андрій Миколайович – проректор Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

Гай-Нижник Павло Павлович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту трансформації суспільства.

Галащук Алла Борисівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Герасименко Микола Васильович – ад’юнкт Національної академії оборони України, підполковник.

Герасимова Ельвіра Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Германчук Юлія – студентка механічного факультету Національного університету харчових технологій.

Глущенко Катерина Вікторівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Національної академії податкової служби України.

Глущук Тетяна Михайлівна – аспірант кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Голдун Людмила Іванівна – доцент кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету.

Головацька Оксана Яремівна – здобувач Інституту історії України НАН України.

Гомотюк Оксана Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства.

Гонтар Тетяна Миколаївна – доцент Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Гончаренко Олена Миколаївна – докторант кафедри фольклористики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Горбань Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Горенко-Баранівська Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу національної культури Науководослідного інституту українознавства МОН України, заступник голови київського відділення Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство", член Правління АДЕМ України та Національної Всеукраїнської музичної спілки.

Горова Олена Олександрівна – викладач української мови кафедри українознавства Київського національного університету будівництва та архітектури.

Гриб Оксана Іванівна – аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка.

Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор, декан факультету політології Київського міжнародного університету.

Грицюк Валерій Миколайович – ад’юнкт Національної академії оборони України, підполковник.

Грищенко Василь Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України “КПІ”.

Громова Олена Петрівна – старший науковий співробітник Державного музею народної архітектури та побуту України, аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України ім. М.Т. Рильського.

Грон Вікторія Віталіївна – викладач історії та іноземної мови Черкаського професійного ліцею, пошукач Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

Груба Таміла Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Міжнародного університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут" ім. Академіка Степана Дем`янчука.

Губай Микола Васильович – старший викладач кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і архітектури.

Губицький Любомир Володимирович – кандидат історичних наук, асистент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.

Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Гуйванюк Ніна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету.

Гулай Василь Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету “Львівська Політехніка”.

Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель української мови та літератури Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області.

Гуменний Олександр Дмитрович – директор Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області.

Гуральник Наталія Павлівна – докторант кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури НПУ ім. М.П.

Драгоманова (консультант – доктор мистецтвознавства Шульгіна В.Д.).

Гуржій Андрій Миколайович – заступник міністра освіти і науки України.

Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії і практики управління освітою Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.

Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна – молодший науковий співробітник НДІУ.

Дементьєва Вікторія Володимирівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри філософії та соціальнополітичних наук Донбаської державної машинобудівної академії.

Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української літератури НДІУ.

Деревінський Василь Федорович – кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури.

Дзюба Микола Тимофійович – кандидат філософських наук, доцент Національної академії оборони України.

Дмитренко Микола Іванович – начальник управління юстиції Черкаської області.

Добробог Людмила Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Юридичної Академії МВС України (м. Дніпропетровськ).

Добровольська Клавдія Петрівна – доцент, завідувач кафедри української та російської мов Одеського державного економічного університету.

Добровольська Клавдія Петрівна – магістрант ІІ курсу Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України.

Донченко Євгенія Володимирівна – магістранта ІІ курсу Дипломатичної академії Ураїни при Міністерстві закордонних справ України.

Дорошенко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Львівська політехніка".

Доценко Віктор Олегович – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Національної академії податкової служби України.

Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ України.

Дояр Лариса Василівна – викладач кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету.

Древніцький Юрій Романович – здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінеральних наук, професор, віце-президент МАУП.

Дуда Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та культурології Українського державного лісотехнічного університету.

Дубинський Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, генеральний директор НВК “Академія дистанційної освіти”.

Дудко Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Думенко Микола Петрович – полковник, Генеральний штаб Збройних Сил України.

Дух Людмила Іванівна – старший викладач кафедри краєзнавства та культурології Харківського обласного науковометодичного інституту безперервної освіти.

Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, проректор Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, професор, академік УАННП.

Дьолог Ольга Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Євсюкова Наталя Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Єлісовенко Юрій Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу “Мова як українознавство” НДІУ, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.

Железняк Неля Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Жуковський Аркадій – доктор, президент НТШ у Франції.

Журавська Ольга Валеріївна – студентка фінансового факультету Національної академії ДПС України.

Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор кафедри історії слов`ян та українознавства Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Завадська-Пономаренко Вікторія Валеріївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклору.

Завалко Катерина Володимирівна – аспірантка кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури НПУ ім. М.П. Драгоманова (науковий керівник – Гуральник Н.П.).

Задорожний Василь Богданович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загально-славістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні.

Зайченко Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії "Гуцульщина" Науководослідного інституту українознавства МОН України.

Зеленчук Ярослав Іванович – молодший науковий співробітник філії "Гуцульщина" Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Зембінська Тамара Миколаївна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Зінов’єва Тетяна Анатолієвна – аспірант та асистент кафедри культурології та мистецтвознавства Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету.

Івангородський Костянтин Васильович – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Іваник Галина Степанівна – пошукач кафедри психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, викладач психології, етикету, ділової української мови, української та зарубіжної культури Київської Академії перукарського мистецтва.

Іванченко Володимир Валентинович – студент історичного факультету Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова.

Ігнашкіна Тетяна Григорівна – заслужена артистка України, доцент кафедри режисури Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, провідний майстер сцени Київського молодого академічного театру.

Ідзьо Віктор Станіславович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету у Москві, провідний науковий співробітник НДІУ.

Ізваріна Олена Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Донецького інституту туристичного бізнесу.

Ільїна Наталія Олександрівна – вчитель української мови та літератури, заступник директора з виховної роботи Донбаського архітектурно-будівельного ліцею при Донбаській національній академії будівництва й архітектури.

Кавунник Олена Анатоліївна – старший викладач Ніжинського педагогічного університету ім. М.В. Гоголя.

Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Калачнікова Людмила Миколаївна – старший науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політикопсихологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології АПН України.

Калашников Вадим Федорович – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Камозя Поліна – студентка механічного факультету Національного університету харчових технологій.

Карпенко Інна Павлівна – асистент кафедри філософських та соціальних наук факультету банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету.

Карпова Світлана Андріївна – доцент кафедри української та російської мов Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова.

Карпюк Галина Іванівна – вчитель економіки та географії Українського гуманітарного ліцею при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Качкан Володимир Атаназійович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи, завідувач кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії.

Квасюк Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету “Острозька Академія”.

Кезля Алла Леонідівна – студент соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.

Кириченко Раїса Степанівна – завідувач сектором фонду іноземної літератури Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського.

Кірдан Олександр Петрович – викладач кафедри економічної теорії, права та методики викладання економічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Клименко Володимир Степанович – кандидат політичних наук, доцент, доцент Національної академії оборони України.

Клімагіна Ірина Іванівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

Кліш Андрій Богданович – аспірант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Козанкевич Олександра Михайлівна – магістр психології, докторант психології пізнання Люблінського католицького університету, викладач психології релігії, загальної психології Українського Католицького університету та психології сім’ї Дрогобицької духовної семінарії.

Кондиріна Анжеліка Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту економічного факультету Академії праці та соціальних відносин профспілок України.

Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу природи та екології етносу НДІУ.

Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ.

Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, заступник директора з наукових питань, завідувач відділом філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.

Константинов Владислав Євгенович – студент ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Концур Вікторія Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Поп’юк Ілля Остапович – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука.

Коренева Світлана Іванівна – заступник директора будинку культури Деснянського району м. Києва, аспірант Національного університету культури та мистецтв.

Коротун Оксана Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Корчова Галина Леонідівна – доцент кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Міжгалузевого інституту управління.

Костянтинова Світлана Володимирівна – науковий співробітник відділу мови НДІУ.

Кравченко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент. Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, Міністр освіти і науки України, Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товариства "Знання" України.

Крижанівська Валентина Петрівна – науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України.

Кузенко Олександра Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії.

Кузенко Петро Ярославович – науковий співробітник Івано-Франківського обласного художнього музею.

Кузнєцова Інна Володимирівна – вчений секретар Вченої Ради Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Кузьменко Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри наукових основ управлінської діяльності Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Кулемзіна Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач курсу нетрадиційної медицини Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.

Кунченко-Харченко Валентина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін і права Черкаського державного технологічного університету.

Курас Іван Федорович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України (віце-президент), директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, голова Піклувальної ради НДІУ.

Кучера Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Академії муніципального управління.

Кучеренко Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Кучеренко Юрій Анатолійович – аспірант кафедри філософії та соціології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Кушерець Василь Іванович – доктор філософських наук, Віце-президент, Голова правління Товариства "Знання" України.

Лавриш Ірина Михайлівна – директор будинку культури Деснянського району м. Києва, аспірант Національного університету культури та мистецтв.

Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Лапко Ярослава Іванівна – студентка педагогічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Лаппо Віолетта Валеріївна – аспірант кафедри теорії та методики дошкільної освіти педагогічного інституту Прикарпатського університету ім. В.Стефаника Лар’яновський Ігор Сергійович – старший викладач кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду.

Лебедєва Алла Володимирівна – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків ім. Святої княгині Ольги.

Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти дорослих Російської академії освіти, член Спілки письменників України.

Лебідь Галина Василівна – доцент, старший викладач кафедри "Українознавство" Одеського національного морського університету.

Левицька Надія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету харчових технологій.

Лєбєдєва Ольга Владиславівна – завідувач лабораторії українознавства, вчитель українознавства Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка.

Линник Ігор Валентинович – аспірант кафедри філософських та соціальних наук факультету банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету.

Лисова Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Литвиновський Євген Юрійович – кандидат педагогічних наук, підполковник, начальник науково–дослідної групи Національної академії оборони України.

Лісовська Валентина Сергіївна – студентка соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманов.

Лоліна Надія Анатолівна – аспірант кафедри філософії архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.

Луцишин Євген Теодорович – учитель українознавства ЗОШ №189 м. Києва.

Лучканин Сергій Мирославович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету.

Мазур Анатолій Григорович – кореспондент “Укрінформу” в Чернігівській області, здобувач Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Мазур Леонід Олексійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти.

Мазур Михайло Михайлович – викладач суспільних наук Черкаського обласного навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти.

Макар Микола Федорович – доктор канонічного права, проректор Київської духовної академії і семінарії.

Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії Національного університету "Острозька академія".

Максимів Людмила Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної економіки, директор Інституту екологічної економіки Українського державного лісотехнічного університету.

Макушинська Ганна Павлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Запорізької державної інженерної академії.

Малевич Леся Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування.

Мальцева Світлана Віталіївна – здобувач кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету.

Мамонтов Ігор Олександрович – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури.

Мараєва Віолета Віталіївна – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем воєнної історії Науководослідного центру (гуманітарних проблем Збройних Сил України).

Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру "Українознавство" Товариства "Знання" України.

Марченко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту економічного факультету Академії праці та соціальних відносин профспілок України.

Маршавін Юрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Матейко Роман Михайлович – кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства.

Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Мафтин Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Медведчук Наталія Олександрівна – заступник директора Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М.П. Драгоманова, аспірант кафедри стилістики української мови.

Мельник Анатолій Іванович – кандидат історичних наук, доцент, проректор Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Мельник Ганна Мирославівна – асистент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Мельник Ігор Андрійович – кандидат філологічних наук, професор Української академії друкарства, директор Державного спеціалізованого видавництва “Світ”.

Мельник Тетяна Олександрівна – вчитель іноземних мов ЗОШ № 209 м. Києва.

Михайлич Олександр Володимирович – провідний фахівець кафедри українознавства Міжрегіональної академії управління персоналом Мілова Марія Іллівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду.

Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Міщенко Ірина Іванівна – заслужений працівник культури України, старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука.

Моісєєва Наталія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Молчанова Алевтина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Моргун Євген Іванович – асистент курсу нетрадиційної медицини Донецького державного медичного університету ім. М.Горького.

Мороз Владислав Володимирович – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків ім. Святої княгині Ольги.

Мороз Олексій Якович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських питань природознавства та екології Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Морозова Вікторія Олександрівна – студентка 5-го курсу факультету декоративно-прикладного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

Москалець Олександр Володимирович – молодший науковий співробітник відділу формування музичного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Мошкола Михайло Іванович – заступник голови Печерської районної держадміністрації в місті Києві.

Мусієнко Григорій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, професор Київського державного інституту декоративноприкладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука.

Нагачевська Зіновія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра історії педагогіки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Нагірняк Олег Русланович – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука.

Найда В.К. – вчитель українознавства і музики Верхньостанівецької ЗОШ Кіцманського району Чернівецької області.

Найда Віра Юріївна – аспірантка кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури НПУ ім. М.П. Драгоманова (науковий керівник – Гуральник Н.П.).

Намакштанська Інна Єгорівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Науменко Наталія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету харчових технологій.

Невшупа Ганна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, заступник начальника відділу департаменту розвитку та модернізації Державної податкової адміністрації України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Никифоренко Андрій Ростиславович – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін економіко-юридичного факультету Донецького інституту управління.

Ніколаєва Наталія Борисівна – кандидат історичних наук, провідний історик науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ніс Володимир – старший науковий співробітник Науково-дослідного центру квантової медицини “Відгук” Міністерства охорони здоров’я України.

Новак Олександр Віталійович – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Рівненського філіалу Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Новикова Юлія Миколаївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Овчарук Ольга Володимирівна – доцент кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Ожигова Оксана Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.

Олененко Анна Геннадіївна – студент історичного факультету Запорізького державного університету.

Олененко Людмила Василівна – заступник директора з навчально-вихвоної роботи Кам`янсько-Дніпровської районної гімназії "Скіфія".

Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова.

Осколов Петро Васильович – директор Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Офіцинський Роман Андрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету.

Павличко Дмитро Васильович – поет.

Паламар Лариса Максимівна – доктор педагогічних наук, професор Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Панченко Наталія Василівна – вчитель української мови та літератури спеціалізованої школи №162 м. Києва.

Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.

Паршак Катерина Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Пахтунов Олександр Сергійович – аспірант Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Песчаний Олег Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Петриченко Катерина Вікторівна – аспірант історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Петрищева Ольга Михайлівна – аспірантка КНУ ім. Тараса Шевченка.

Петькун Світлана Михайлівна – старший викладач кафедри гуманітарних наук Київського економічного інституту менеджменту.

Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Пискач Лариса Андріївна – аспірант кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (науковий керівник – доктор мистецтвознавства Шульгіна В.Д.).

Підобід Роман Миколайович – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука.

Платонова Оксана Георгіївна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки психолого-педагогічного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри “Соціальна робота” Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Білоцерківська філія.

Плясецький Олександр Віталійович – аспірант кафедри історії слов`ян та українознавства Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу літератури НДІУ.

Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу “Мова як українознавство” НДІУ, професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка, академік АН Вищої школи України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка.

Покась Віталій Іванович – доцент кафедри економічної теорії Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч».

Пономаревська Олена Іванівна – викладач кафедри історії культури та світової літератури Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.

Пономаренко Аліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу “Мова як українознавство” НДІУ.

Понур Юрій Сергійович – вчитель спеціалізованої школи № 29 м. Києва.

Попович Олександр Іванович – старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ Національної академії оборони України, полковник.

Приставська Олександра Ігорівна – магістр, вчитель української мови, літератури і українознавства Львівської середньої школи І-ІІІ ст. № 69.

Причепій Євген Миколайович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою філософії Київського національного університету технологій та дизайну.

Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного факультету ім. І. Франка.

Размєтаєва Юлія Сергіївна – студентка Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Рибак Олександр Васильович – головний редактор газети “Північні військові відомості”, здобувач Чернігівського інституту економіки і управління.

Різак Василь Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор Ужгородського національного університету.

Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національної академії оборони України.

Розвозчик Петро Іларіонович – заслужений вчитель України, начальник відділу довузівської підготовки Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Білоцерківська філія.

Романовський Ярослав Ярославович – ад’юнкт Національної академії оборони України.

Ромашко Олексій Олександрович – аспірант кафедри політології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова.

Ротань Микола Петрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ Національної академії оборони України.

Руденко Василь Юрійович – викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Руденко Н. – директор Української гімназії в м. Сімферополі.

Рудчук Юрій Антонович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Русанов Юрій Анатолійович – завідувач кафедри етнології Чернігівського педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка.

Рябоненко Алла Петрівна – студентка другого курсу економічного факультету Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Савойська Світлана Василівна – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сазоненко Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка, старший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ, заступник голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство".

Сало Анатолій Якович – заступник начальника Національної академії оборони України, полковник.

Сапіженко Ніна Миколаївна – помічник керівника Всеукраїнської громадської організації “Пробудження”, вчитель музики Київської ЗОШ №264.

Саранча Галина Василівна – аспірант кафедри стародавньої та середньовічної історії історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Сахань Олена Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Сачевська Лариса Романівна – заступник директора з науково-методичної роботи навчально-виховного комплексу № 4 м.Світловодськ.

Святокум Оксана Євгеніївна – здобувач кафедри професійної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, методист науково-методичної лабораторії з проблем правової освіти і громадянського виховання Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

Селезньова Тетяна Борисівна – старший викладач Славутицького навчального центру Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Семак Дмитро Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор Ужгородського національного університету.

Семашко Олександр Миколайович – доктор філософських наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Семенюченко Олексій Валерійович – молодший науковий співробітник відділу культури Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Семко Вадим Леонідович – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сергеєва Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Середенко Ольга Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

 

 

Сисин Олеся Іванівна – методист відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Сімперович Володимир Миколайович – аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка.

Січкар Марина – студентка механічного факультету Національного університету харчових технологій.

Скальський Віталій Валерійович – вчитель історії та правознавства Луцької гімназії №14.

Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Слюсаренко Ніна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету.

Сміх Світлана Володимирівна – вчитель українознавства та християнської етики Боківської ЗОШ І-ІІ ст., здобувач кафедри історії і педагогіки Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Смоляр Андрій Олександрович – Голова Придніпровського суду міста Черкас.

Смоляр Олександр Андрійович – помічник Голови Черкаського військового суду.

Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу екології етносу НДІУ.

Соколова Любов Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Соколовська Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Сокольницька Людмила Олександрівна – доцент, завідувач міжнародного відділу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Сокульський Арнольд Леонідович – кандидат історичних наук, доцент ЗІДМУ.

Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу в Інституті політичних і етносоціальних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник НДІУ.

Соловій Ігор Павлович – кандидат сільсько-господарських наук, докторант, доцент, старший науковий співробітник Українського державного лісотехнічного університету.

Соломаха Ірина Григорівна – старший викладач кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Степаненко Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії.

Степаненко Лариса Миколаївна – менеджер Міжнародної економічної фундації.

Сушко Валентина Анатоліївна – завідувач відділу етнографії Харківського історичного музею.

Таран Сергій Станіславович – асистент курсу нетрадиційної медицини Донецького державного медичного університету ім. М.Горького.

Таровська Олена Андріївна – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем НДІУ.

Таровський Євгеній Семенович – аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка.

Татарин Ярослав Григорович – асистент кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії, аспірант Прикарпатського Національного університету ім. В.Стефаника.

Терпиловський Ростислав Всеволодович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ, завідуючий кафедрою археології і музеєзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка.

Ткачук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ.

Толста Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ України.

Томенко Микола – кандидат історичних наук, народний депутат України, голова комітету інформаційної політики Верховної Ради України.

Топальський Віктор Леонідович – заступник начальника науково-дослідного відділу Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем Збройних Сил України).

Трубін Юрій Юрійович – асистент кафедри суспільних дисциплін і права Черкаського державного технологічного університету.

Трухан Оксана В’ячеславівна – викладач кафедри суспільних дисциплін і права Черкаського державного технологічного університету.

Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин.

Усатенко Тамара Пилипівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу філософії освіти та новітніх технологій НДІУ.

Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ.

Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ.

Федотова Оксана Олегівна – кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства.

Федунь Марія Романівна, кандидат філологічних наук, доцент Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Ферій Наталя Василівна – вчитель історії, правознавства і українознавства Львівської ССЗШ І-ІІІ ст. № 69.

Фесенко Галина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської національної академії міського господарства.

Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ.

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, академік АПН України, провідний співробітник відділу національної освіти НДІУ.

Фісун Алла Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту Кримського державного інженерно-педагогічного університету.

Харченко Андріян Павлович – студент Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.

М.Бойчука.

Храпко С.Д. – вчитель українознавства Реваківської ЗОШ Кіцманського району Чернівецької області.

Цибуленко Геннадій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії державності України Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ.

Цимбалюк Василь Іванович – заступник директора Сквирського ліцею.

Цицалюк Надія Митрофанівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії світової та української культури Харківського національного університету ім. І.П. Котляревського.

Чайка Алла Леонідівна – вчитель української мови та літератури вечірньої змінної середньої загальноосвітньої школи №20 Солом’янського району м. Києва.

Чаус Ірина Володимирівна – кандидат геолого-мінеральних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету.

Чепурна Олена Володимирівна – старший викладач кафедри філології технічного факультету Інституту економіки та нових технологій.

Черній Анатолій Михайлович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології та соціології Національного аграрного університету.

Чешков Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу природи і психології етносу НДІУ.

Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.

Чуйко Інна Степанівна – аспірант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Шаглі В’ячеслав Олександрович – аспірант кафедри політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Шакун Наталія Валеріївна – здобувач Чернігівського інституту економіки і управління.

Швед Зоя Володимирівна – кандидат філософських наук, заступник декана, доцент кафедри філософії Міжнародного Соломонова університету.

Шевченко Володимир Ісакович – доктор філософських наук, професор Чернігівського державного університету економіки та управління, провідний науковий співробітник НДІУ.

Шевченко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

Шевчук Антоніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

Шемигон Наталя Юріївна – аспірантка кафедри правової освіти Харківського Національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди.

Шеховцов Володимир Володимирович – студент 4-го курсу, голова Наукового студентського гуртка Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Шиліна Наталія Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Шкрібляк Петро Васильович – директор філії "Гуцульщина" Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Шманько Ілля Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методики викладання природничоматематичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри фізики напівпровідників Ужгородського національного університету.

Шульга Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Щербан Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент Мукачівського технологічного інституту.

Юдова-Романова Катерина Володимирівна – аспірант Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого.

Яковлєв Олександр Вікторович – здобувач кафедри суспільних наук Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (науковий керівник – доктор історичних наук Путро О.І.).

Якубова Тетяна Анатоліївна – бібліотекар НБУ ім. В.І.Вернадського.

Якшина Тетяна Олександрівна – вчитель українознавства ЗНЗ №252 м. Києва, науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Янченко Тамара Василівна – асистент кафедри соціальної педагогіки психолого-педагогічного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Яременко Світлана Андріївна – науковий співробітник відділу мови НДІУ.

Яресько Віктор Іванович – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету, голова наукового сектору МО ХНЕУ.

Яресько Людмила Петрівна – директор ЗНЗ № 252 м. Києва, науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України.

Ярещенко Олександр Тимофійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та культури Одеського державного аграрного університету.

Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ.

Ясакова Наталія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного авіаційного університету.

Ятищук Оксана Василівна – асистент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Ятченко Анатолій Дмитрович – директор видавництва “Міленіум”.

Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, професор кафедри політології та соціології Національного аграрного університету.

Упорядники: Ярошинський О.Б., Данилюк-Кульчицька О.П.

–  –  –

УКРАЇНСЬКА МОВА

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА В УКРАЇНІ І СВІТІ Організаційний комітет Конгресу Голова оргкомітету: Кононенко П.П.

Перший заступник Ярошинський О.Б.

Заступники: Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю., Рильський Г.В., Токар Л.К., Фігурний Ю.С.

Секретарі Варзар Т.М., Машкова Г.М.

Члени оргкомітету: Бондарук Л.В., Галько О.Ю., Горенко-Баранівська Л.І., Денисюк С.П., Кононенко М.П., Крижанівська В.П., Лукашенко В.В., Мельник Л.Ф., Мельниченко Л.М., Мельниченко О.А., Наливайко С.І., Потапенко Л.Г., Ренке Т.Л., Сніжко В.В., Федоренко О.А., Шевченко В.І., Шкрібляк П.В., Яременко С.А.

Адреса оргкомітету: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства. Телефони: (044) 236-01-28, 236-01-02, 494e-mail: mova@rius.kiev.ua

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕСУ:

20 жовтня 2005 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конгресу 10.00 - 13.00 – відкриття конгресу. Пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.) 13.00 - 14.00 – перерва 14.00 - 18.00 – Пленарне засідання (конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, вул. Володимирська, 57) 21 жовтня 2005 р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 10 - 13 – секційні засідання (виступи та повідомлення – до 10 хв.) (Київський міський Будинок учителя (вул. Володимирська, 57); НДІ українознавства (вул. Ісаакяна, 18); Український гуманітарний ліцей (пр. Козловського, 3)) 13 - 14 – перерва 14 - 17 – Заключне пленарне засідання. Підсумки роботи конгресу: звіти секцій, прийняття ухвал (конференц-зал Київського міського Будинку вчителя) Секція І. Українська мова в самопізнанні й самотворенні народу Підсекція 1. Мовно-філософські чинники українознавства (НДІ українознавства, к. 410) Підсекція 2. Мова як чинник самопізнання і розвитку українського народу (НДІ українознавства, к. 315) Секція ІІ. Мова як чинник національної самоідентифікації українців (УГЛ, учнівський конференц-зал) Секція ІІІ. Мовна політика. Державні механізми утвердження мови (Будинок учителя, к. 103) Секція ІV. Мовно-освітні орієнтири суспільства. Мова сучасної науки: українознавчі виміри Підсекція 1. Державна мова як засіб формування мовної компетентності особистості (УГЛ, актовий зал) Підсекція 2. Державна мова у змісті освіти сучасних вищих навчальних закладів (УГЛ, малий конференц-зал) Секція V. Українська мова в розбудові національної культури Підсекція 1. Культурні та мовні чинники в розбудові української держави: традиції та перспективи (НДІ українознавства, к. 406) Підсекція 2. Українська мова в лінгвокультурному вимірі (НДІ українознавства, к. 201) Секція VІ. Історія мови – відображення долі народу (Будинок учителя, конференц-зал) Секція VІІ. Мова в українській діаспорі (НДІ українознавства, к. 316) Секція VІІІ. Українська мова в засобах масової інформації (Будинок учителя, к. 104) Секція IX. Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії Підсекція 1. Сучасне українознавство: стан і перспективи (НДІ українознавства, к. 206) Підсекція 2. Сучасні українознавчі дослідження у військовій сфері (НДІ українознавства, актовий зал)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

 

(20 жовтня 2005 р.)

Привітання:

Президента України В.А. Ющенка Голови Верховної Ради України В.М. Литвина Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета Міністра освіти і науки С.М. Ніколаєнка Голови УВКР М.М. Гориня

Доповіді:

Кононенко П.П. (Київ) Мова і майбутнє народу Жебровський Б.М. (Київ) Українська мова в системі української освіти Бєлий Л.К. (Сімферополь) Українська мова як засіб культурної інтеграції національних меншин в АР Крим Єрмоленко С.Я. (Київ) Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі Зеленчук І.М. (Верховина) Реєстр географічних назв населених пунктів і природних об’єктів Верховинщини Ідзьо В.С. (Москва) Український мовний ореол від Геродота до Нестора Кепінська-Якобсен М. (Копенгаген) Відродження в Україні народних фольклорних шкіл задля культивування української мови і культурної спадщини Колесниченко-Братунь Н.Р. (Київ) Проблема української мови в ЗМІ Колодний А.М. (Київ) Мова в церковному та релігійному житті України Коноваленко О.С. (Київ) Дискурсний спосіб осмислення курсів української мови в навчальних закладах через сторінки педагогічної преси Кононенко Т.П. (Київ) Українознавчі основи становлення української філософської мови Крижанівська В.П. (Київ) Від «Я і українська мова» до «Українська мова – моя мова»

Лукашенко В.В. (Сімферополь) Теорія і практика використання сучасних інформаційних технологій в науково-дослідній роботі з українознавства (на прикладі діяльності Кримської філії НДІУ) Недюха М.П. (Київ) Масове суспільство: комунікація як засіб ідентифікації Оксьон В.І. (Санкт-Петербург) Українська мова через живопис Осколов П.В. (Чернівці) Система роботи з українознавства в навчальній та виховній роботі в навчальних закладах Чернівецької області Пиріг Л.А. (Київ) Українська мова у сфері медицини: сучасний стан і тенденції Пономаренко А. Ю. (Київ) Українознавчі стратегії соціолінгвістичних досліджень Пришляк М.Д. (Рим) Вартість філософії та мовної етики в українознавстві Сазоненко Г.С. (Київ) Досвід УГЛ Київського національного університету імені Тараса Шевченка в дослідженні генезису та проблем української мови Сергеєв Ю.А. (Париж) Українська мова та українознавство у Франції Удовенко Г.Й. (Київ) Мовна політика України на сучасному етапі Федоренко Є.В. (США) Українська мова в системі освіти та науки Сполучених Штатів Америки Філіпчук Г.Г. (Київ) Термінологічна політика – пріоритет української державності Чередниченко О.І. (Київ) Український медіадискурс: проблема іншомовних впливів Ющук І.П. (Київ) Державна мова і мова національних меншин Ятченко А.Д. (Київ) Видання навчальної літератури в Україні: стан і проблеми Якімова А.М. (Софія) Проблеми сучасної україністики в Болгарії

–  –  –

Головують: Кононенко Т.П., Недюха М.П., Плівачук К.В.

Секретар: Таровська О.А.

Доповіді та повідомлення:

Бабай Л.В. (Харків) Українська мова на сучасному етапі Балагура О.О. (Київ) Мова як базис духовної культури народу Бездітко В.І. (Харків) Лінгвістична полеміка навколо питання про статус мови Григорія Сковороди Бондарук Л.В. (Київ) Мова як консолідуючий чинник самозбереження українців у радянських концтаборах Веретенник А.А. (Київ) Мова як комунікація Гринів О.І. (Київ) Мова і проблеми політичної ідентифікації в Україні Губерначук С.С. (Київ) Надання українському етносу статусу етносу, постраждалого від зросійщення, як спосіб утвердження в Україні українського мовно-культурного простору Донець Л.С. (Миколаїв) Семантика дієслова «вергати»

Дюмін О.З. (Харків) Особливості формування національної самосвідомості на Слобожанщині Завадська-Пономаренко В.В. (Київ) Мовне віддзеркалення української ментальності в колисковій пісні: архетипи вітальності Іващенко А.Г. (Миколаїв) Від філософії серця до філософії слова (духовні та морально-етичні особливості сучасного мовлення) Коваленко А.М. (Одеса) Візуальні форми мислення в контексті мовної проблематики Крамарчук Х.П. (Львів) Роль лінгвістичного аналізу у виявленні семіотичних принципів як правил формування національних символьно-знакових систем архітектурно-предметного середовища Кривенко О.Г. (Київ) Українська мова у філософсько-правовому розумінні Куровський В.В. (Київ) Мова в релігійній обрядовості українського народу Мазур Л.О. (Львів) Концепція «виправлення імен» у світовій та вітчизняній мовній культурі Михайлич О.В. (Київ) Особливості лінгвоетнічної структури населення України Павленко Н.С. (Київ) Філософія символів: образ квітки у творчому спадку Степана Павленка Переломова О.С. (Суми) Своєрідність мовного буття українсько-грузинського поета Рауля Чілачави як прояв духовної самоідентифікації особистості Петькун С.М., Григор’єв В.Й. (Київ) Мова – генетичний код нації Плівачук К.В. (Біла Церква) Мова – інтелектуальний портрет людини Россоха І.М. (Харків) Самобутність української мови на тлі інших слов’янських мов (за даними компаративної лінгвістики) Сворак С.Д., Бойчук В.М. (Івано-Франківськ) Українська мова як форма вияву світоглядних цінностей українців Таровська О.А. (Київ) Мова як чинник формування національної свідомості Терлецький В.М. (Київ) «Scriptura philosophica sui interpres». Міркування щодо сучасних україномовних перекладів світової філософської класики Якимів Е.В. (Київ) Мова як символічний код національної культури Підсекція 2 Мова як чинник самопізнання і розвитку українського народу Головують: Токар Л.К., Калакура Я.С., Солдатенко В.Ф., Науменко Н.В.

Секретар: Краснодемська І.Й.

Доповіді та повідомлення:

Богданов М.І. (Київ) Українська мова і побудова національної держави Бойко Н.Р. (Київ) Мова як чинник національної консолідації в суспільно-політичних поглядах Сергія Єфремова Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Мовознавчі дослідження в НТШ на рубежі XIX – XX ст.

Губський С.І. (Київ) Впровадження української мови в Армії УНР 1918-1920 рр.: проблеми та досвід Єрмашов Т.В. (Київ) Проблеми українського правопису в спадщині С. Єфремова Калакура Я.С. (Київ) Мова як об’єкт та інструмент історичного дослідження Ковалюк З.М. (Керч) Українська мова: до історії формування та розвитку Коробко Б.П. (Київ) Слово про слово Кочин В.П. (Київ) Українська мова в системі державного управління Кочубей А.В. (Рівне) Українська мова у відтворенні самобутності народу Краснодемська І.Й. (Київ) Внесок учених української діаспори в становлення українського мовознавства (ХХ ст.) Лазарєва В.Т. (Київ) Українська мова в концепції етнокультурного розвитку П. Куліша Мазур М.М. (Жашків) Особливості мовного відтворення ментальності, історичної місії та долі українського народу Мартинюк А.Г. (Київ) Українська мова в системі лекційно-просвітницької роботи Товариства «Знання»

Мельник А.І. (Чернігів) Закони історії як проблема українознавства Мех Н.О. (Київ) Функції мови в житті народу, нації Моісєєва Н.І. (Харків) Слобожанська ментальність: історичне коріння і сучасність Петровський О.І. (Київ) Питання державності української мови в роботі міжнародних конгресів україністів Плотникова Л.Ф. (Київ) Функції мови в формуванні та розвитку української нації Савицька В.М. (Сміла) Україна – ментальність, доля, історична місія Сележан Й.Ю. (Чернівці) Мова як засіб спілкування Склярова О.М. (Київ) Мовна політика в країнах Європи і в незалежній Україні (порівняльний аспект) Стремоухова І.В. (Харків) Українська мова: минуле та сучасне Токар Л.К. (Київ) Українська мова в самопізнанні й самотворенні народу Федоренко О.А. (Київ) Мовна ідентичність українства в умовах наростання світових глобалізаційних процесів Філатович О.В. (Київ) Живе слово – творчість життя Цимбалюк В.І. (Сквира) Етимологія назви «Україна» в контексті світової історії Секція ІІ Мова як чинник національної самоідентифікації українців Головують: Калашник В.С., Ющук І.П., Сазоненко Г.С., Сніжко В.В.

Секретарі: Кононенко М.П., Лавренчук І.І.

Доповіді та повідомлення:

Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) Менталітет як чинник національної самоідентифікації народу Грицай М.П. (Київ) Мовні та соціально-оздоровчі аспекти екології людини з погляду давньоукраїнської ведичної науки Зеленчук В. (Верховина) Роль діалекту у збереженні національної свідомості гуцулів як частини українського етносу Калашник В.С., Філон М.І. (Харків) Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації Кіраль С.С. (Київ) Українська мова як чинник самоідентифікації українського народу (на матеріалі публіцистики та епістолярію Трохима Зіньківського та Бориса Грінченка) Козанкевич О.М. (Польща) Українська мова і стереотипи. Роль стереотипів у національній самоідентифікації українців Комінярська І.М. (Кременець) Національна ідентичність українського народу (філософський, етнографічний, психологічний, культурологічний та літературознавчий аспекти) Кононенко М.П. (Київ) Фізика виживання – педагогіка успіху Лавренчук І.І. (Київ) Мова як основа взаємодії суспільства з природою Медвідь Ф.М. (Ірпінь) Мова як базовий чинник національної самоідентифікації українців: політико-правові підстави Миколаїв Р.Д. (Київ) Фактор мови в релігії як елемент національної ідентичності Наливайко С.І. (Київ) Мова як банк пам’яті найдавнішої історії народу Овчар І.В. (Івано-Франківськ) Відновлення державотворчих процесів в Україні як чинник відродження національної та мовної самоідентифікації українців Отрошко Л.Г. (Київ) Феномен природи у світобаченні українців Сніжко В.В. (Київ) Слово – знак етнічності Сухопар В.Ф. (Харків) Проблема двомовності і мовно-культурної ідентичності в студентському середовищі Федунь М.Р. (Івано-Франківськ) Мова української мемуаристики Галичини першої половини ХХ століття – носій самоідентичності українського народу Фінін Г.І. (Харків) Мовна самоідентифікація особистості Чешков О.А. (Київ) Роль інноваційного українознавства в архітектоніці українського суспільства Шлемко О. 
Д. (Київ) Гуцульська говірка як засіб самоідентифікації акторів Гуцульського театру Гната Хоткевича Щербачук Л.Ф. (Сімферополь) Вираження національного менталітету фразеологізмами української мови на позначення відносин між людьми Ясакова Н.Ю. (Київ) Семантика персональності у мовній картині світу українців Секція ІІІ Мовна політика. Державні механізми утвердження мови Головують: Удовенко Г.Й., Степаненко М.І., Гуйванюк Н.В., Пономаренко А.Ю.

Секретар: Кривенко Л.М.

Доповіді та повідомлення:

Бабич Н.Д. (Чернівці) Державна мова в полікультурних регіонах України: проблеми давні і сьогочасні Білик Б.І. (Київ) Ідея введення другої державної мови в Україні – згубна для інших її національних меншин, корінної нації Боярова Л.Г. (Харків) Українська термінологія і мовна політика (20-ті рр. XX ст. – поч. XXI ст.) Васютинський В.О. (Київ) Мовні преференції як чинник політико-ідеологічного самовизначення в Україні Ганжа Б.Л. (Київ) Українська наукова термінологія в галузі фізіології Гуйванюк Н.В. (Чернівці) Українознавчі параметри живої народної мови Дмитрієнко Ю.М. (Харків) Досвід комп’ютерного моделювання української правосвідомості як форми майбутньої української держави Доценко О.Л. (Київ) Правове регулювання статусу української мови (діахронічний аспект) Дуда Н.М. (Львів) Соціальний контекст функціонування української мови Завгородній Ю.С. (Київ) Прояви глобалізму на мовному ґрунті Карпенко Н.С. (Київ) Українська мова в середовищі іноземців Коваленко В.Ф. (Харків) Харківський досвід утвердження української мови та актуальність вдосконалення Законів України Кожевніков В.П. (Київ) Стара мовна політика нового уряду Кондратюк Г.М. (Сімферополь) Українська мова в Криму: історичний досвід ХХ століття Корж А.В. (Київ) Політико-правові засади утвердження української мови як державної в Україні Корновенко Л.В. (Черкаси) Мовна поведінка службовця (за результатами опитування в м. Черкаси) Лисова С.І. (Київ) Розвиток ідеї соборності і мовно-культурної політики в українській суспільно-політичній думці ХІХ – початку ХХ ст.

Макар М.Ф. (Київ) Значення та труднощі створення українського перекладу Святого Письма Марунич І.І. (Київ) Нагальні питання удосконалення чинного законодавства з питань функціонування державної мови в Україні Медвідь А.М. (Ірпінь) Мовна політика в незалежній Україні: стан та перспективи Микитюк О.Р. (Львів) Сучасне мовлення як віддзеркалення постколоніяльного суспільства Мойсієнко А.К. (Київ) Мова і соціологія: когнітивний вимір Мухтерем В.У. (Київ) Державна мовна політика в АРК: стан та перспективи розвитку Нестерчук М.Т. (Київ) Роль «Просвіти» в утвердженні української мови Олійник М.В. (Донецьк) Мовні проблеми на Донеччині Піскорська Л.І. (Дніпропетровськ) Розвиток української мови в регіоні Полтавська О.М. (Алчевськ) Мова як засіб професійного самоствердження людини Приставська Л.І., Ферій Н.В. (Львів) Антиукраїнські тенденції мовної політики в Україні Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Лінгвоцид як предмет українознавства Савойська С.В. (Київ) Мовна політика в контексті законотворчої діяльності Верховної Ради України Сасюк Н.В. (Рівне) Реалії мовної політики в царині освіти Святокум І.О. (Харків) Володіння державною мовою як чинник формування нової генерації українських правоохоронців Степаненко М.І. (Полтава) Українська мова з погляду історії та сучасності Сушко В.А. (Харків) Мовна ситуація в російській частині Слобожанщини (за матеріалами польових досліджень 2003-2004 рр.) Цап Г.Я. (Івано-Франківськ) Особливості функціонування лексики у тоталітарній системі Шаглі В.О. (Одеса) Утвердження державної мови як показник політичної відповідальності української еліти Швець Є.Я., Чернова І.В. (Запоріжжя) Мовна політика вищого навчального закладу: сучасний стан і основні завдання Шовкошитний В.Ф. (Київ) Мова – наріжний камінь ідеології українського державотворення Явір В.В. (Кривий Ріг) Стан українського мовлення в індустріальних центрах України Секція ІV Мовно-освітні орієнтири суспільства. Мова сучасної науки: українознавчі виміри Підсекція 1 Державна мова як засіб формування мовної компетентності особистості Головують: Любар О.О., Філіпчук Г.Г., Крижанівська В.П., Зеленчук І.М.

Секретарі: Безвіконна Т.В., Понур Ю.С.

Доповіді та повідомлення:

Бобренко Р.В. (Київ) Плекання культурознавчої обізнаності: розширене бачення терміна «образотворче мистецтво»

Бублик Л.М. (Одеса) Лексична синоніміка в творах Григорія та Григора Тютюнників як засіб відображення ментальності українського народу Вознюк Л.В. (Дніпропетровськ) Роль суб’єктів внутрішкільного управління в утвердженні державної мови Гіреш Е.К. (Берегово) Спільні форми та методи навчання української та англійської мов в угорськомовних школах Закарпаття Головай І.А. (Київ) Проблема престижу української мови серед старшокласників Груба Т.Л. (Рівне) Інтегрований підхід до формування мовної особистості випускника середньої школи Данилевська О.В. (Кобижча) Плекання любові до рідної мови через пісенну творчість рідного краю Данилова Г.С. (Київ) Питання рідної мови у спадщині корифея світової думки К.Д. Ушинського – фундамент сьогодення і майбутнього української нації Довбня В.М. (Чернігів) Місце української мови у філософсько-освітньому вченні Григорія Ващенка Єрмаков І.Г. (Київ) Проектне бачення компетентнісно-спрямованої загальноосвітньої школи Ідзьо В.С. (Москва) Олег Ярославович Галицький (Настасич) – автор “Слова о полку Ігоревім” Комов О.В. (Донецьк) Фонетичні особливості українського мовлення освітян міста Донецька Крижанівська В.П. (Київ) Формування мовленнєвої компетенції особистості в умовах сучасної школи Кулагіна Н.А. (Київ) Українознавча складова як основа розвитку творчих здібностей учнів Кушерець В.І. (Київ) Мова сучасної науки, освіти та науково-просвітницької діяльності: українознавчі виміри Лопушанська Г.В. (Львів) Українсько-англійські мовні паралелі в педагогічному досвіді Любар О.О. (Кривий Ріг) Інноваційний характер історії української школи і педагогіки в трактуванні сучасного покоління вчителів Люріна Т.І. (Київ) Українська мова як визначальний фактор української культури і державності Матвієнко П.І. (Полтава) Роль інституту післядипломної педагогічної освіти в утвердженні престижу і культури української мови

– головного чинника патріотизму Михайлюк В.О. (Миколаїв) Методи формування культури ділового мовлення Мінченко Т.А. (Чернівці) Використання елементів українознавства на уроках української мови і літератури Мороз В.В. (Київ) Використання потенціалу української мови у формуванні особистості Поп О.І. (Закарпаття) Особливості вивчення української мови у школах національних меншин та засоби управління пізнавальною діяльністю школярів при вивченні державної мови Попельнюх О.І. (Харків) Українська мова як чинник створення національної школи на Слобідській Україні II половини XIX ст. (з педагогічного доробку М.О. Корфа) Руденко Н.І. (Сімферополь) Українська мова в школах Криму Рудий Б.А. (Київ) Засвоєння української мови дитиною як аргумент надприродності походження мовних здібностей Сікорський П.І. (Львів) Роль рідної мови у психічному розвитку дитини Скрипник Т.Г. (Київ) Українська мова у формуванні еліти Танана С.М. (Переяслав-Хмельницький) Мовно-культурна освіта організаторів краєзнавчої роботи Титова М.В. (Івано-Франківськ) Навчальні плани і програми з української мови для шкіл Галичини (друга половина XIX – перша третина XX ст.) Філіпчук Г.Г. (Київ) Мова – соціалізуючий, інтелектуалізуючий і консолідуючий фактор Фролова О.Є. (Чернігів) Національне виховання у філософсько-освітньому вченні С.Русової Хоменко О.А. (Київ) Мовно-стильовий континуум українського письменства останнього десятиліття Черничко С.С., Берегсасі А.Ф. (Берегово) Українська мова у школах з угорською мовою навчання Чукіна В.Ф. (Київ) Наукова мова сучасних українських шкільних підручників Шевчук А.С. (Київ) Національні традиції у формуванні особистості дітей дошкільного віку Шут Н.М. (Київ) Формування мовленнєвих умінь особистості: українознавчий аспект Підсекція 2 Державна мова у змісті освіти сучасних вищих навчальних закладів Головують: Єрмоленко С.Я., Шляхова В.В., Зубков М.Г.

Секретар: Любарська Л.В.

Доповіді та повідомлення:

Ачилова В.П. (Сімферополь) Складнопідрядні з’ясувальні речення в наукових текстах української мови Барановська Л.В. (Біла Церква) Лексико-семантичні особливості мови навчання та професійної взаємодії студентів аграрних ВНЗ Безотосний М.Т. (Полтава) До питання про роль української мови та культури у формуванні особистості студента – майбутнього спеціаліста ХХІ століття Божко Н.М. (Харків) Роль української мови у вихованні сучасної еліти Висоцький А.В. (Київ) Інтенціальні прислівники та їх синтаксична реалізація в українській мові Д’яченко Г.П. (Луганськ) Аналіз досвіду формування національномовної компетенції студентів ВЗО України та світу Денисюк Т.К. (Черкаси) Взаємодія лексичної і граматичної семантики твірної основи і похідного дієслова зі значенням переривчасто-пом’якшувальної дії Добровольська Л.А. (Київ) Специфіка вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у технічному університеті Думанська Л.Б. (Одеса) Комунікативний аспект української термінології будівництва та архітектури Дюмін О.З. (Харків) До проблеми дистанційного тестування знань студентів з української мови Дьолог О.С. (Харків) Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові Єрмоленко С.І. (Мелітополь) Комплексний підхід до вивчення синтаксису у ВНЗ Єрмоленко С.Я. (Київ) Доступність, цікавість і науковість сучасного підручника з рідної мови Жирик О.А. (Рівне) Мовна норма в термінології Зелінська Н.В. (Львів) Мова української науки: на перехресті «відповідального вчинку» та естетичної самодостатності Зубков М.Г. (Харків) Новий українсько-російський політехнічний словник Карачун В.Я. (Боярка) Англо-український словник наукової лексики для студентів вищої школи Касьянова С.П. (Київ) Стан і перспективи використання української мови у процесі навчання іноземних студентів Кіріна-Радчук В.М. (Лебедин) Культура усного мовлення як складова комунікативної культури майбутнього вчителя і методи її формування Колтуцька І.А. (Луцьк) Традиції європейського структуралізму в українському мовознавстві Кухаренко В.М. (Харків) Вплив дистанційного навчання на культуру особистості Левицька Н.М. (Київ) Український аспект у викладанні гуманітарних дисциплін у вузах України на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Малевич Л.Д. (Рівне) Українська науково-технічна мова: історія і сучасні проблеми Мамчич О.Б. (Чернігів) Актуальні питання мовної підготовки магістрів Маргітич К.Є. (Берегово) Особливості вивчення державної мови в Закарпатському угорському інституті Мачуський Є.А., Тищенко К.М., Рудий Б.А. (Київ) Український словник нового типу Москаленко А.

М. (Київ) Формування україномовної компетентності у процесі вивчення профільних дисциплін Нагачевська З.І. (Івано-Франківськ) Рідна мова в освітній програмі жіночого руху Західної України (перша третина ХХ ст.) Назарук Н.В. (Рівне) Гуманітарні виміри консолідації українства Науменко Н.В. (Київ) Роль літературної творчості у формуванні мовних знань студентів технічного ВНЗ Никифоренко А.Р. (Макіївка) Мова текстів підручників з «Історії держави і права України» та проблеми засвоєння студентами матеріалу цього курсу Олексенко В.П. (Херсон) Теоретичні засади категорійного словотвору Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) Українська наукова мова в термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу Охріменко Ю.А., Охріменко С.Ф. (Київ) Проблеми становлення української науково-технічної мови на прикладі фізичної галузі знань Панов С.Ф. (Київ) Гуманізація мовної освіти: світоглядний аспект Пилипенко В.Ю., Стьопін А.О. (Одеса) Мовне виховання особистості у вищій школі в багатонаціональному регіоні: питання політики та практики Пчелінцева О.Е. (Черкаси) Функціонування української мови у середовищі викладачів і студентів: стан, проблеми, перспективи Рогожа В.Г. (Хмельницький) Реально-індикативний тип вольової модальності в текстах кодексів України Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Із досвіду викладання гуманітарних дисциплін державною мовою у вищих навчальних закладах Луганщини Труніна Т.І. (Київ) Використання категоріальних моделей синонімів у практиці викладання алергології Фесенко Г.Г. (Харків) Мовні орієнтири у філософській освіті Харківського університету Шапошникова І.В. (Херсон) Психолінгвістичний аспект комунікативної підготовки майбутніх фахівців соціально-психологічної сфери Шляхова В.В. (Черкаси) Роль перекладу у процесі формування українськомовної особистості Секція V Українська мова в розбудові національної культури Підсекція 1 Культурні та мовні чинники в розбудові української держави: традиції та перспективи ГОЛОВУЮТЬ: ШЕВЧЕНКО В.І., АНТОНЮК В.Г., Горенко-Баранівська Л.І.

Секретарі: Коротя-Ковальська В.П., Семенюченко О.В.

Доповіді та повідомлення:

Авер’янова Н.М. (Київ) Образотворче мистецтво як чинник формування світогляду українського суспільства Антонюк В.Г. (Київ) Рідномовна концепція української вокальної школи Баранівський В.В. (Київ) Роль української мови в сфері економіки та права Баранівський В.Ф. (Київ) Українська мова як чинник формування духовності особистості Бережна О.В. (Київ) Взаємодія української та російської мов у розмовному жанрі на естраді Бітаєв В.А. (Київ) Мова в контексті сучасних проблем етнокультурознавства Бітаєва О.В. (Київ) Популяризація української мови в контексті українсько-польських культурних відносин Вакульчук О.А. (Київ) Діяльність нотних видавництв у період українізації Глущук Т.В. (Київ) Національні традиції функціонування фортепіанної виконавської школи України Голіней Р.Ю. (Київ) Мова науки в Україні

Голубенко О.В. (Київ) Мова та ділові стосунки в Україні

Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Українська мова в розбудові національної культури Гусарчук Т.В. (Київ) Мовні аспекти української духовної музики (історичні та індивідуально-стильові виміри) Єсипок В.М. (Київ) Кобзарська мова в українській культурі Зозуля Л.М. (Київ) Мова і мислення Ігнашкіна (Калашнікова) Т.Г. (Київ) Українська сценічна мова: основні етапи розвитку Іщенко Ю.А. (Київ) Двомовність мовної особистості: наративна та дискурсна ідентичність Каганець І.В. (Київ) Мова і здоров’я. Можливості застосування української мови для індивідуального і колективного оздоровлення та омолодження Калашников В.Ф. (Київ) Культура сценічного мовлення на сучасному етапі Карпенко С.Д. (Київ) Феномен мови у народній творчості: традиції і сучасність Ковтун В.Д. (Київ) Роль українських свят і обрядів в умовах паркового середовища Кожушко Є.В. (Київ) Музично-видавнича діяльність Г. Їндржишека (поч. XX ст.) Коротя-Ковальська В.П. (Київ) Пісенна мова України Коршунова І. П. (Харків) Образно-поетичний потенціал української пісні як джерело катарсису сучасної людини Кузнєцова І.В. (Київ) Мова як локальний засіб формування глобалізованої свідомості Кухарєва О.К. (Київ) Українська мова та її роль у формуванні культуротворчого середовища (до питання меценатства, спонсорства та благодійницької діяльності в Україні) Люлька З.В. (Київ) Значення української мови у формуванні творчої особистості Люлька О.С. (Київ) Українська мова в контексті розвитку національного театру Марусик-Жмендак Н. (США) Українська мова в розбудові національної культури Підгорбунський М.А. (Київ) Таємна мова кобзарів та лірників як відображення долі мандрівних музикантів Романюк І.В. (Тернопіль) Словесні та музичні формули українських дум та їх паралелі у південно-слов’янському епосі Руденко Л.Г. (Івано-Франківськ) Нотна колекція Київської духовної академії як пам’ятка української культури (до питання рідномовних історичних джерел) Савченко І.В. (Київ) Музичні традиції України 1917 – 1925 рр.: культурологічний аналіз музичних джерел Сагдієв М.С. (Київ) Українська мова в грі КВК: особливості, специфіка та розкриття проблематики Семенюченко А.В. (Київ) Обрядово-родинні чини: етимологічний та психологічний виміри Семенюченко О.В. (Київ) Мова та світобачення Тарасенко Є.В. (Київ) Мовна культура в Україні (на матеріалах музею українознавства) Троєльнікова Л.О. (Київ) Мова як фактор художньо-освітнього середовища Цегельник С.В. (Київ) Роль М.Лисенка в утвердженні української мови в музично-пісенній творчості Чернець В.Г. (Київ) Українська мова в державотворчій функції культури Шевчук О.Ю. (Київ) Літургічна вимова в українському церковному співі (XI–XVII ст.) Шульгіна В.Д. (Київ) Українська музична спадщина в архівах і бібліотеках Польщі: пошуки і знахідки Яковлев О.В. (Київ) Зміст та соціальне призначення української книжкової продукції в 20-ті рр. XX століття Підсекція 2 Українська мова в лінгвокультурному вимірі Головують: Шевчук С.В., Козлов А.В., Денисюк С.П.

Секретарі: Петриченко К.В., Дияк О.В.

Доповіді та повідомлення:

Беценко Т.П. (Суми) Концепт воля в українських народних думах Глущик С.В. (Київ) Механізми утвердження української мови як державної Гончаренко О.М. (Кривий Ріг) Самобутність мови творців козацького фольклору Наддніпрянщини Данилюк Н.О. (Луцьк) Лінгвокультурологічна лексика у мові української народної пісні Денисюк С.П. (Київ) Проблема багатомовності української літератури Дияк О.В. (Київ) Семантична структура складних слів із коренями на позначеннях чорних металів Захарків О.Т. (Львів) Годі говорити – пора діяти (про гостроту культуромовної проблеми в Україні) Ідзьо В.С. (Москва) В.Т.Наріжний як основоположник українського роману (до 225-ліття з дня народження) Кабиш О.О. (Київ) Інноваційні процеси в маркованій лексиці сучасної української мови Клименко І.В. (Київ) Конфліктна двомовність в Україні на початку ХХІ ст.

Ковальчук Н.Д. (Київ) Архетип слова в контексті української культури Козлов А.В. (Кривий Ріг) Мовний аспект духовності та ментальності української літератури Крамарчук Х.П. (Львів) Смислово-формотворча пов’язаність ідеографеми букви з предметно-просторовими формами Крупа М.П. (Тернопіль) Семантична модель чоловічої любові у художньому слові українок Кульматицька О.І. (Тернопіль) Лексика сучасної масової культури: стан і статус Лебєдєва Т.М. (Сімферополь) Астральні символи як елементи українського фразеотворення Лісовська В.С. (Київ) Рідна мова в духовному розвитку людини Лобода Т.М. (Київ) Мовні тенденції в заміні лексичних кальок російської мови в сучасній українській літературній мові Макаренко Н.А. (Київ) Проблеми української мови в українознавчих працях Луки Луцева Маленко О.О. (Харків) Краса як цінність буття в українському фольклорному дискурсі: концептуально-мовна рецепція Мафтин Л.В. (Чернівці) Лексико-семантичні особливості мовлення українців як актуальна проблема українознавства Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) Ціннісна парадигма риторики як філологічної дисципліни у розбудові української культури Пазюк Н.В. (Запоріжжя) Формування риторичної культури громадян України засобами державної мови Палагута М.І. (Тернопіль) Роль української мови у відродженні національної культури у студентів технічних закладів навчання Плачинда С.П. (Київ) Зі спостережень над «Велесовою книгою»

Потапенко О.І. (Переяслав-Хмельницький) Словник символів української культури: українознавчий вимір Самойлович Л.В. (Сімферополь) Вірування українського народу як джерело походження фразеологізмів Скуратовська О.В. (Умань) Творча спадщина П.Д. Демуцького у світлі розвитку провідних тенденцій сучасної української фольклористики Форманова С.В. (Одеса) Інвективна лексика як вияв епатажності в мовленні українців Хоню В.В. (Київ) Мова сучасної молодої літератури Шевчук О.В. (Київ) «97» Миколи Куліша – українознавче прочитання Шевчук С.В. (Київ) Культура мовлення – чинник стабільності держави Шемет В.Г. (Київ) Афіксоїди іншомовного походження як засіб формування інтернаціональної лексики Юкало В.Я. (Тернопіль) Лікарський жаргон у структурі української національної мови Секція VІ Історія мови – відображення долі народу Головують: Сологуб Н.М., Яременко С.А., Шкрібляк П.В.

Секретарі: Карпенко Н.С., Павленко Н.С.

Доповіді та повідомлення:

Андрієнко Л.О. (Київ) Назви осіб за національністю та місцем проживання в авторських творах XVII ст.

Береза Р.П. (Львів) Театралізація народних свят як засіб розвитку мовленнєвої культури особистості Бєліков Ю.А. (Харків) Зміни у мовному складі населення Слобожанщини у XIX ст.

Білик Н.І. (Тернопіль) Культурологічні категорії в студіях Богдана Лепкого Білогорка М.В. (Чернівці) Про давність української мови Буткова Г.В. (Ізмаїл) Розвиток синонімічної підсистеми в перших десятиріччях ХІХ ст.

Василашко В.Ф. (Київ) Урок української – урок історії Ватащук М.В. (Луцьк) Проблема польського елементу в галицькій діалектно-книжній мові у полеміці української інтелігенції щодо уніфікації української літературної мови наприкінці XIX – на початку XX ст.

 

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій[ред. | ред. код]

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Перейти до навігаціїПерейти до пошуку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого засідання Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що був створений 5 квітня 2017 року при Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Перший склад ради було затверджено Кабінетом Міністрів України 9 серпня 2017 року[1].

Зміст

Законодавчий статус[ред. | ред. код]

Статус Ради чітко окреслений статтями 20-21 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".[2]

Структура і склад[ред. | ред. код]

Рада складається з Наукового та Адміністративного комітетів, що мають однаковий кількісний склад. Головою Ради за посадою є Прем’єр-міністр України. Голова Ради має двох заступників, якими є голова Наукового комітету та голова Адміністративного комітету. Головою Адміністративного комітету за посадою є Міністр освіти і науки України.

Механізм обрання Наукового комітету[ред. | ред. код] 

Для виборів до Наукового комітету Національної ради було розроблено спеціальну методику згідно з Законом «Про науку та науково-технічну діяльність». Вчені ради наукових та науково-освітніх установ висувають кандидатів до Ідентифікаційного комітету з питань науки, який має розглядати заявки кандидатів до Наукового комітету Нацради. Спеціальна конкурсна комісія з 25 вчених з найбільшим індексом Гірша обирає з поданих кандидатів 9 найавторитетніших українських та іноземних учених. Надалі сформований Ідентифікаційний комітет оголошує конкурс на 24 місця в Науковому комітеті. Кандидати до Наукового комітету не мають права очолювати наукові установи, працювати в одній установі з членами Ідентифікаційного комітету та мати інші форми конфлікту інтересів з ними.

14 вересня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив перший склад Ідентифікаційного комітету. До першого складу ввійшли 3 науковці з наукових установ України та 6 з іноземних установ. Серед членів комітету: Карло Віллем Йоаннес Беєнаккер[en] (Нідерланди), Джордж Гамота (США), Валерій Гусинін(Україна), Олег Лаврентович (США), Матс Леннарт Ларссон (Швеція), Сергій Рябченко (Україна), Бертран Халперін[en] (США), Юрій Шкуратов[ru] (Україна),Гюнтер Шток[de] (Німеччина).[3] Перше засідання Ідентифікаційного комітету відбулося 22 жовтня 2016 року. [4]

Науковий комітет[ред. | ред. код]

Перший склад наукового комітету було обрано 30 травня 2017 року і затверджено урядом 9 серпня 2017 року.

Основний склад[ред. | ред. код] 

 1. Білоус Анатолій Григоровичдоктор хімічних наукІнститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України, голова комітету.
 2. Колежук Олексій Костянтиновичдоктор фізико-математичних наукфізик-теоретикКиївський національний університет, заступник голови комітету.
 3. Ємець Алла Іванівнадоктор біологічних наукклітинний біологгенний інженерІнститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, голова робочої групи Наукового комітету зі створення Національного фонду досліджень України.
 4. Фокін Андрій Артуровичдоктор хімічних наукКиївський політехнічний інститут.
 5. Климчук Олександр Борисовичдоктор геологічних наукІнститут геологічних наук НАН України.
 6. Мчедлов-Петросян Микола Отаровичдоктор хімічних наукХарківський національний університет.
 7. Ізотов Юрій Івановичдоктор фізико-математичних наукастрофізикГоловна астрономічна обсерваторія НАН України.
 8. Головач Юрій Васильовичдоктор фізико-математичних наукфізикІнститут фізики конденсованих систем НАН України
 9. Слюсаренко Юрій Вікторовичдоктор фізико-математичних наукфізик-теоретикХарківський фізико-технічний інститут.

10.  Черніга Роман Михайловичдоктор фізико-математичних наукматематикІнститут математики НАН України

11.  Анісімов Ігор Олексійовичдоктор фізико-математичних наукрадіофізикКиївський національний університет.

12.  Оковитий Сергій Івановичдоктор хімічних наукДніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

13.  Парасюк Олег Васильовичкандидат хімічних наукСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

14.  Стовпченко Ганна Петрівнадоктор технічних наукметалургІнститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

15.  Лисецький Лонгін Миколайовичдоктор фізико-математичних наукІнститут сцинтиляційних матеріалів НАН України.

16.  Стасик Олег Володимировичкандидат біологічних наукбіофізикІнститут біології клітини НАН України.

17.  Арбузова Світлана Борисівнадоктор медичних наукСхідно-Український спеціалізований Центр медичної генетики та пренатальної діагностики.

18.  Войтенко Нана Володимирівнадоктор біологічних наукфізіологІнститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України.

19.  Утєвський Сергій Юрійовичдоктор біологічних наукзоологХарківський національний університет.

20.  Дідух Яків Петровичдоктор біологічних наукботанікІнститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України.

21.  Єгоров Ігор Юрійовичдоктор економічних наукІнститут економіки та прогнозування НАН України.

22.  Гундорова Тамара Іванівнадоктор філологічних науклітературознавецьІнститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

23.  Воробйова Ольга Петрівнадоктор філологічних наукКиївський національний лінгвістичний університет.

24.  Прокопович Павло Володимировичдоктор філософії з економікиКиївська школа економіки.

Резервний склад[ред. | ред. код] 

 1. Стрельчук Віктор Васильовичдоктор фізико-математичних наукІнститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України.
 2. Третяк Володимир Іллічкандидат фізико-математичних наукядерний фізикІнститут ядерних досліджень НАН України.
 3. Хіміч Олександр Миколайовичдоктор фізико-математичних наукматематиккібернетикІнститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.
 4. Тукало Михайло Арсентійовичдоктор біологічних наукІнститут молекулярної біології і генетики НАН України.
 5. Пересада Сергій Михайловичдоктор технічних наукінженер-електрикКиївський політехнічний інститут.
 6. Фірстов Сергій Олексійовичдоктор фізико-математичних наукфізикматеріалознавецьІнститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України.
 7. Файнлейб Олександр Марковичдоктор хімічних наукІнститут хімії високомолекулярних сполук НАН України.
 8. Горбенко Галина Петрівнадоктор фізико-математичних наукбіофізикХарківський національний університет.
 9. Гумовський Олексій Васильовичдоктор біологічних наукзоологІнститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.

10.  Єрмоленко Анатолій Миколайовичдоктор філософських наукІнститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Адміністративний комітет[ред. | ред. код]

Перший склад комітету затверджено Кабінетом Міністрів України 9 серпня 2017 року.

 1. Гриневич Лілія МихайлівнаМіністр освіти і науки України, голова комітету.
 2. Стріха Максим Віталійович, заступник Міністра освіти і науки, заступник голови комітету.
 3. Бабічев Анатолій Валерійович, керівник апарату Харківської ОДА.
 4. Бакіров Віль Савбанович, ректор ХНУ.
 5. Бобало Юрій Ярославович, ректор Львівської політехніки.
 6. Богуцький Юрій Петрович, віце-президент НАМ.
 7. Гадзало Ярослав Михайлович, президент НААН.
 8. Гусак Юрій Аркадійович, начальник Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил.
 9. Згуровський Михайло Захарович, ректор КПІ.

10.  Карп Галина Василівна, перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості.

11.  Ковальова Олена Вікторівна, заступник Міністра аграрної політики та продовольства.

12.  Кремень Василь Григорович, президент НАПН.

13.  Лінчевський Олександр Володимирович, заступник Міністра охорони здоров’я.

14.  Мартинюк Віктор Семенович, проректор КНУ.

15.  Марченко Сергій Михайлович, заступник Міністра фінансів.

16.  Міхеєв Володимир Сергійович, заступник Голови ДКА.

17.  Патон Борис Євгенович, президент НАН України.

18.  Петришин Олександр Віталійович, президент НАПрН.

19.  Пліс Геннадій Володимирович, перший заступник голови КМДА.

20.  Полуйко Василь Юліанович, заступник Міністра екології та природних ресурсів.

21.  Примаков Каміль Юрійович, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

22.  Тітарчук Михайло Іванович, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

23.  Херувімов Артур Володимирович, заступник генерального директора Укроборонпрому з розвитку.

24.  Цимбалюк Віталій Іванович, президент НАМН.

Офіційні засідання[ред. | ред. код]

1 засідання[ред. | ред. код] 

16 січня 2018 року у Кабінеті міністрів України відбулося 1 засідання національної ради, на якому прийняті конкретні рішення щодо розвитку науки у державі в найближчій перспективі.[5][6][7][8]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1.  Урядовий портал - Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України, 08.01.2018
 2.  Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" /На сайті Верховної Ради України/
 3.  Розпорядження від 14 вересня 2016 р. № 670-р «Про затвердження складу Ідентифікаційного комітету з питань науки». Кабінет Міністрів України
 4.  Юлія Безвершенко. Ідентифікаційний комітет: місія здійсненна. Дзеркало тижня, 22 жовтня, 2016
 5.  Прем'єр-міністр: У 2018 році Уряд запровадить нові ефективні механізми підтримки науки /Урядовий портал, 16.01.2018//
 6.  Гройсман обіцяє цьогоріч додаткові інвестиції в науку /Укрінформ, 16.01.2018/
 7.  Інформація про засідання на Сайті МОНУ, 16.01.2018
 8.  Перше засідання Національної ради /Сайт Національної академії наук України, 19.01.2017/

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 Обновлен 19 фев 2019. Создан 25 июн 2017 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425