військова психологія

 
 

військова психологія
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

 Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Підручник

Рекомендовано як підручник для студентів, слухачів університету та курсантів вищих військових навчальних закладів, офіцерів структур з морально-психологічного забезпечення, командирів підрозділів Видавництво університету 2 0 1 8 2 УДК 355:159.9 (477) Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету оборони України ім. І. Черняховського як підручник для студентів, слухачів університету та курсантів вищих військових навчальних закладів, офіцерів структур з МПЗ, командирів підрозділів (протокол № 4 від 26.03.2018)

Рецензенти: Голоднюк О. М. начальник управління МПЗ СВ ЗС України, генерал-майор; Капосльоз Г. В. кандидат психологічних наук, с.н.с; Талаур С. Є. кандидат військових наук, с.н.с полковник; Чорний В. С. доктор філософських наук, професор, полковник.

Авторський колектив: п/п-к Арабський А. П. (п. 5.1); Бондаренко Н. А. (п. 1.2, 1.9); канд. психол. наук, с.н.с. п-к Василенко С. В. (п. 5.1); канд. іст. наук, доц. Вилко В. М. (п. 1.7, 8.3); д-р філос. наук, с. н. с. Вітер Д. В. (п. 8.1, 8.5); Глова Л. А. (п. 5.2); Горбатюк О. М. (п. 4.2, 4.6, 4.7); канд. іст. наук, доц. Грицюк В. М. (п. 1.5); Заболотний В. О. (п. 6.5, 8.2, 8.4); Казаков Г. А. (п. 5.1); канд. іст. наук Кобзар А. О. (п. 1.6, 2.2–2.4, 3.1–3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.6, 6.6.1, 6.7–6.9, 7.1, 8.1–8.5; дод. 17); п-к, канд. псих. наук Ковальчук О. П. (п. 5.5); Куліда І. М. (п. 5.3–5.5, 6.3); к-н Максименко М. А. (п. 2.3); канд. техн. наук, доц. Марценківський В. Т. (п. 1.2, 1.4); канд. філос. наук, доц. Надтока О. В. (п. 6.22); Науменко Д. В. (п. 3.3); п-к Нехаєнко С. І. (п. 1.3); канд. псих. наук генерал- майор, Поздишев С. О. (п. 1.3); канд. філол. наук, доц. п-к Позняков О. П. (п. 4.1); канд. іст. наук Покотило О. І. (п. 4.5); д-р іст. наук, доц. п-к Сегеда С. П. (п. 4.5, 4.8); п/п-к Сидоров К. І. (п. 5.1); канд. іст. наук п-к Скрябін О. Л. (п. 2.1); канд. іст. наук, с.н.с. Слюсаренко П. М. (п. 2.2, 2.4, 6.9); канд. пед. наук, доц. Цікра І. О. (п. 7.3); д-р філос. наук, проф. Цюрупа М. В. (п. 1.1); канд. політ. наук, доц. Ясинська В. С. (п. 1.8, 7.2). Керівник авторського колективу А. О. Кобзар. Морально-психологічне забезпечення підрозділів Збройних Сил України : підручник / [А. О. Кобзар, В. Т. Марценківський, П. М. Слюсаренко та ін.]. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 496 с. Підручник ―Морально-психологічне забезпечення підрозділів Збройних Сил України‖ присвячений теоретичним та практичним аспектам МПЗ повсякденної життєдіяльності підрозділів, підготовки і веденню бою (бойових дій) у ракурсі досвіду його проведення у військових підрозділах ЗС України в АТО. Узагальнюється досвід морально-психологічного впливу, МПЗ у збройних формуваннях за часів незалежності України, розглядаються система, принципи, зміст, складові, структура, основні завдання, форми та методи, основи управління МПЗ повсякденної життєдіяльності підрозділів, підготовки і веденню загальновійськового бою. Для студентів, слухачів НУОУ ім. І. Черняховського та курсантів вищих військових навчальних закладів,офіцерів структур з МПЗ, командирів підрозділів. УДК 355:159.9 (477) (075.8) ©Автори вказані на звороті титульного аркуша, 2018 ©НУОУ ім. І. Черняховського, 2018

 

Ложкін Г. В., Блінов О. А. Військова психологія в Україні з 1990 по 2012 рік / Г. В. Ложкін, О. А. Блінов // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. - К. : НУОУ, 2013. - Вип. 1 (32). - С. 221-228.

Ложкін Г. В., заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Блінов О. А., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальних технологій Г уманітарного інституту Національного авіаційного університету

ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ З 1990 ПО 2012 РІК

В статті на основі аналізу літератури, узагальнення емпіричного досвіду та осмислення встановлених фактів узагальнено основні напрями та етапи розвитку військової психології, наукові напрацювання вчених психологів. Продемонстровано процес нарощування кадрового і наукового потенціалу з військової психології в Україні та набуття практичного досвіду її фахівців.

Ключові слова:         розвиток військової психології, психологічне забезпечення діяльності як у звичайних та особливих умовах, Київський військовий гуманітарний інститут, Національний університет оборони України, навчання фахівців-психологів.

Постановка проблеми.

Історичний досвід проведення збройного протистояння у світі

переконливо свідчить про важливість використання психологічних знань.

1

 

Кінець ХХ - початок ХХІ століття характеризується розповсюдженням та ускладненням локальних міждержавних конфліктів і війн. Конфлікти між Великобританією і Аргентиною у 1982 році, 10-ти річна Афганська війна у 80-х роках Радянського Союзу, військові операції США проти Іраку «Буря в пустелі» у 1990 році та «Іракська свобода» у 2003 році, воєнний конфлікт на території північного Кавказу в 90-х - початок 2000 років у Російській Федерації, бойові дії країн НАТО проти Югославії у 1999 році та проти Лівії у 2011 році та ін. переконливо на практиці показали що у сучасній війні неможливо без знань психології отримати перемогу над противником.

Результати озброєного протиборства в кінці ХХ - на початку ХХІ століття поставили питання вивчення досвіду використання психологічних знань у світі та їх впровадження у практику військової служби, подальшого поглибленого вивчення психологічних закономірностей боротьби й адекватної підготовки військових психологів для діяльності у нових умовах функціонування Збройних Сил.

У спадок від Радянської військової навчальної системи на території України до 1992 року залишилося 34 вищих військових навчальних закладів, в яких питання військової психології розглядалися під час навчальних занять з курсантами на кафедрах суспільних наук. У загальному навчальному часі це складало всього 10-15% від запланованої кількості годин. Основна увага у навчальному процесі приділялася курсу партійно-політичної роботи та військової психології і педагогіки. Існували стандартні підручники, навчальні програми, які розроблялися і «спускалися» з Г оловного політичного управління Радянської армії і Військово-морського флоту. Організацію і проведення навчальних занять забезпечували досвідчені викладачі, які були як правило випускниками Військово-політичної академії ім. В. І. Леніна (у Москві), вони давали самі перші загальні знання з основ військової психології і педагогіки.

Ця організаційна система дозволяла поєднувати наукові ресурси і практичний досвід фахівців для успішної організації і проведення навчального процесу та надання загального уявлення з основ військової психології і педагогіки.

Результати дослідження та їх обговорення.

З набуттям державної незалежності в Україні почали стрімко розвиватися процеси реформування Збройних Сил. Були прийняті закони, які заклали основи їх розбудови. Вони дозволили створити нові військові управлінські структури, яких не було за часів Радянської армії. Наприклад, на початку 1992 року була сформована соціально-психологічна служба ЗС України. На неї були покладені управлінські функції особовим складом замість колишніх органів партійно-політичної роботи, але це була абсолютно нова за змістом військова структура. До складу соціально-психологічної служби ЗС України входили фахівці з психології, соціології, журналістики, виховної роботи та ін. Очолював цю структуру кандидат філософських наук, генерал-майор В. С. Мулява.

Основою для організації практичної роботи у військах і розбудови системи підготовки фахівців гуманітарного профілю для потреб ЗС України стала Концепція соціально-психологічної служби у Збройних Силах України, яка була затверджена 5 березня 1992 року Міністром оборони України генерал- полковником К. П. Морозовим. За думкою закордонних експертів ця Концепція відповідала найвищим високим світовим стандартам і це був справжній потужній «прорив» в системі організації гуманітарної сфери Збройних Сил. Виходячи з цієї Концепції для вирішення поставлених завдань органами військового управління було організовано навчання фахівців, які були спроможні виконувати психологічну роботу у військах на посадах військових психологів, а також створені умови для проведення науково-дослідних робіт, написання та друк публікацій і захист дисертацій.

Початок підготовки фахівців-психологів був покладений у 1994 році з відкриттям 2-х місячних навчальних курсів на базі Науково-дослідного і методичного центру соціально-психологічної служби Збройних сил України.

Слухачі, хто навчався за спеціалізацією «Психологія» проходили додатковий навчальний курс з вивчення технологій психодіагностики. Вони після завершення навчання отримували Свідоцтво, яке засвідчувало що офіцер за період навчання в НДМЦ СПС ЗС України за профілем фахівця соціально- психологічної служби, пройшов «Додаткову теоретичну та практичну підготовку і може проводити в військах дослідження з використання психодіагностичних методик».

Право навчати слухачів психологів було запропоновано досвідченим фахівцям - заслуженому діячу науки і техніки України, доктору психологічних наук, професору, полковнику Г. В. Ложкіну, який був одним із провідних фахівців з військової психології в Україні і лише одним доктором психологічних наук з військово-психологічної тематики, а також його учню кандидату психологічних наук, підполковнику О. І. Шкілю, капітану 2 рангу А. М. Варяниці, капітану 2 рангу І. І. Сем’яновському, капітану 2 рангу С. І. Куранову та ін.

У зв’язку з відкриттям у 2004 році навчального процесу в Київському військовому гуманітарному інституті курси завершили свою роботу і підготовка дипломованих фахівців вже розпочалася у стінах цього навчального закладу.

Київський військовий гуманітарний інститут засновано на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 490 від 19 серпня 1992 року та наказу Міністра оборони України № 133 від 25 липня 1992 року. Першим начальником інституту був кандидат філософських наук, доцент, генерал-майор Пузько Стефан Петрович [1, с. 6].

В інституті навчалися два роки офіцери-слухачі, які до вступу вже закінчили військові училища. У 1996 році відбувся їх перший випуск. Слухачам, які успішно завершили навчання у КВГІ, видавався диплом спеціаліста, в якому засвідчувалося, що слухач пройшов повний курс навчання за спеціальністю 7.040102 «Практична психологія» і йому присвоєна кваліфікація спеціаліста - офіцера військового управління оперативно - тактичного рівня.

Навчальний процес в інституті забезпечували досвідчені фахівці, які працювали на кафедрах: соціальної та військової психології, загальної та практичної психології, військової педагогіки і культури, виховної роботи, оперативного мистецтва і тактики, військової соціології та журналістики, історії України та її Збройних сил, економіки та менеджменту, філософії, воєнної політології та права, українознавства, фізичної підготовки та спорту, іноземних мов та інших кафедрах.

До складу найпопулярніших викладачів, яких було визнано слухачами інституту входили: начальник кафедри економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент, полковник В. І. Кириленко; доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук С. М. Хоружий; викладач кафедри соціальної та військової психології капітан 2 рангу А. М. Варяниця; викладач кафедри загальної та практичної психології О. В. Яковенко; завідувач кафедри загальної та практичної психології, заслужений діяч науки і техніки України, доктор соціологічних наук, професор М. І. Пірен; викладач кафедри соціальної та військової психології капітан 2 рангу І. І. Сем’яновський та ін. викладачі [1, с. 5].

Значний вклад у навчання і виховання військових психологів зробили такі фахівці, як начальник факультету соціально-психологічної роботи кандидат історичних наук, капітан 1 рангу П. І. Удовенко; заступник начальника Інституту з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, полковник А. І. Зельницький; заступник начальника Інституту з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, капітан 1 рангу А. Г. Моключенко; начальник кафедри військової педагогіки і культури, доктор педагогічних наук, професор, полковник В. С. Маслов; начальник кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент, капітан 1 рангу П. П. Криворучко та інші фахівці.

Одними з кращих випускників першого набору були такі фахівці- психологи, як підполковник С. В. Дворецький, підполковник А. І. Луценко, майор О. А. Мацагор, майор Ю. І. Костенко, майор В. М. Метель та інші слухачі.

У травні 1996 року Київський військовий гуманітарний інститут очолив доцент, генерал-майор Ріпа Леонтій Антонович, який вніс особливий вклад у розбудову цього навчального закладу. Завдяки його зусиллям і за підтримки колективу інституту навчальний процес був організований на високому рівні і за свідченнями експертів рівень знань та вмінь випускників дозволяв успішно виконувати професійні обов’язки у військах.

У 1994 році відкрилася й ад'юнктура цього навчального закладу, де серед інших спеціальностей проводилося навчання за спеціальністю «Військова психологія». Начальником ад'юнктури був призначений досвідчений спеціаліст капітан 1 рангу І. І. Гасов. Першими випускниками спеціальності «Військова психологія» стали ад'юнкти майор О. А. Блінов і капітан С. М. Пеньковський.

Центром військової психологічної думки стала кафедра соціальної та військової психології. Засновником і першим начальником кафедри був кандидат філософських наук, доцент, полковник О. І. Мірошниченко [2].

У середині 90-х років у Київському військовому гуманітарному інституті була відкрита Спеціалізована вчена рада за шифром 20.02.02 «Військова психологія і педагогіка».

Правонаступником Київського військового гуманітарного інституту у 1999 році став Військовий гуманітарний інститут у складі Національної академії оборони України. Він увійшов до складу цього навчального закладу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року за № 816 та наказу Міністра оборони України від 12 серпня 1999 року за №240. У подальшому інститут був неодноразово реформований у складі Національної академії оборони України.

Запорукою міцних знань слухачів-психологів був підібраний викладацький склад кафедри психології, до якого у різний час входили наступні видатні педагоги та вчені, а саме:

 • С. Д. Максименко - академік Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор - директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка.
 • М. І. Пірен, заслужений діяч науки і техніки України, доктор соціологічних наук, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України.
 • М. С. Корольчук, доктор психологічних наук, професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил). Він має понад три десятки років служби в Збройних Силах. Як науковий керівник М. С. Корольчук підготував більш ніж 15 вчених військових психологів та інші викладачі й науковці.

До складу керівництва та науково-педагогічного колективу кафедри у різні роки входили наступні досвідчені військові фахівці, такі як: кандидат психологічних наук, підполковник В. А. Бараннік; кандидат психологічних наук, підполковник С. В. Василенко; майор Л. Є. Завалкевич; кандидат психологічних наук, підполковник Р. А. Калениченко; кандидат психологічних наук, підполковник Г. В. Капосльоз; капітан Г. Ю. Кондратенко; кандидат психологічних наук, доцент, полковник О. П. Макаревич; капітан 1 рангу В. М. Марченко; підполковник Д. В. Науменко; кандидат психологічних наук, доцент, полковник В. М. Невмержицький; підполковник С. В. Остапенко; кандидат психологічних наук, доцент, полковник В. І. Осьодло; підполковник С. А. Проманенко; підполковник В. І. Степанченко; підполковник В. Є. Солодовніков; кандидат психологічних наук, полковник Ю. П. Тімофєєв; кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, винахідник і раціоналізатор, полковник О. Ф. Хміляр; кандидат психологічних наук, підполковник Р. А. Шпак та ін. фахівці.

Вагомий вклад у розбудову кафедри та якісне навчання слухачів внесли викладачі та співробітники кафедри, а саме: кандидат психологічних наук, доцент А. Я. Боднар; В. О. Богатова; Л. А. Глова; Г. А. Егорова; кандидат історичних наук, доцент, полковник запасу М. М. Карманов; доктор психологічних наук, доцент В. М. Крайнюк; кандидат психологічних наук, доцент Т. В. Кружева; І. М. Куліда; Т. В. Лемак; Т. В. Науменко; І. В. П’янківська; кандидат психологічних наук, доцент Л. З. Сердюк; Л. Ф. Терещенко; кандидат психологічних наук Т. К. Чмут; кандидат психологічних наук, доцент О. В. Яковенко та ін. фахівці.

У Національній академії оборони України з 2004 року починає роботу Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за шифром 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах». Головою Спеціалізованої вченої ради призначений заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор Г. В. Ложкін.

Для розкриття особливостей психології військової діяльності за 1990­2012 роки в Україні була проведена і захищена низка дисертаційних досліджень. Вони об’єдналися, за нашою думкою, у декілька напрямів, у яких розкрилися основні проблемні питання підготовки військовослужбовців до бойової діяльності та психологічних особливостей системи військового управління, а саме: дослідження проблеми формування та регуляції емоційної сфери військовослужбовців, встановлення психологічних особливостей їх професійної діяльності, дослідження успішності навчання та становлення особистості військового професіонала, вивчення розвитку професійно-важливих якостей особистості офіцера, встановлення особливостей адаптації військових, розгляд проблем самооцінки військовослужбовців, вивчення та збереження здоров’я у військовослужбовців, дослідження індивідуально-психологічних особливостей призовників, дослідження психологічного забезпечення і супроводження діяльності миротворців, вивчення конфліктної поведінки військовослужбовців та психологічних особливостей діяльності військовослужбовців служби за контрактом.

За персональним складом відбувся наступний розподіл напрямків.

Для розкриття проблеми формування та регуляції емоційної сфери військовослужбовців були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук, а саме:

 • О. А. Бліновим у 1999 році за темою «Формування емоційної стійкості військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки».
 • В. В. Стасюком у 1999 році за темою «Формування емоційної стійкості у воїнів-десантників в умовах сучасного бою».
 • Г. В. Капосльозом у 2008 році за темою «Особливості емоційної регуляції процесу розв’язання тактичних задач офіцером» та ін.

Психологічні особливості професійної діяльності військовослужбовців розглядалися у дисертаціях, які були захищені:

 • О. В. Тімченко у 1995 році за темою «Проблема психологічної готовності військового фахівця до екстреної дії в стані емоційного стресу».
 • І. В. Сулятицьким у 1997 році за темою «Соціопсихологічні чинники виховних функцій системи військово-управлінської діяльності».
 • П. П. Криворучком у 1998 році за темою «Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні».
 • О. В. Петренком у 1998 році за темою «Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності».
 • В. С. Корніловим у 1999 році за темою «Військова дисципліна як об’єкт психологічного забезпечення».
 • В. І. Осьодлом у 2001 році за темою «Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності».
 • Р. А. Калениченком у 2003 році за темою «Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони».
 • Р. А. Шпаком у 2004 році за темою «Психофізіологічне забезпечення надійності професійної діяльності військових радіотелеграфістів».
 • С. В. Василенком у 2007 році за темою «Психологічне забезпечення діяльності операторів радіолокаційних станцій в особливих умовах».
 • С. М. Миронцем у 2007 році за темою «Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації».
 • Є М. Татаріновим у 2011 році за темою «Психологічні особливості розвитку кар’єрних домагань офіцерів Збройних сил України».
 • В. І. Ісаченком у 2011 році за темою «Суб’єктивна оцінка ризиків у структурі регуляції професійної діяльності співробітників МНС» та ін.

Процес навчання та становлення особистості військового професіонала розкритий в дисертаціях, які були захищені:

 • Г. С. Грибенюком у 1997 році за темою «Мотиваційна готовність курсантів і слухачів вищого військового учбового закладу до професійної діяльності» (на прикладі спеціалістів пожежної безпеки МВС України).
 • А. Ю. Видайом у 2002 році за темою «Формування лідерської спрямованості особистості майбутнього офіцера Збройних Сил України».
 • Г. В. Дубровинським у 2006 році за темою «Оптимізація формування особистості курсантів в процесі їх професійної підготовки у цивільному вищому навчальному закладі».
 • Т. М. Мацевком у 2007 році за темою «Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності майбутніх магістрів військового профілю» та ін.

 

Розвиток професійно-важливих якостей розкривається у дисертаціях, які були захищені:

 • О. Ф. Хміляром у 2004 році за темою «Психологічні особливості розвитку професійно-важливих фізичних якостей особистості офіцера».
 • М. В. Фомичем у 2012 році за темою «Розвиток професійно важливих якостей фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» та ін.

Особливості адаптації військовослужбовців були вивчені у дисертації, яка була захищена:

 • В. М. Невмержицьким у 2002 році за темою «Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності».

Проблеми самооцінки військовослужбовців розглядалися у дисертації, яка була захищена:

 • В. А. Баранніком у 2004 році за темою «Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою».

Питання стану та збереження здоров’я у військовослужбовців розглядалися у дисертаціях, які були захищені:

 • М. М. Дорошенком у 2000 році за темою «Індивідуально-психологічні особливості військовослужбовців з граничними нервово-психічними розладами».
 • В. Г. Коханом у 2003 році за темою «Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров’я військовослужбовця» та ін.

Дослідження індивідуально-психологічних особливостей призовників розкрито в матеріалах дисертацій, які були захищені:

 • В. М. Крайнюк у 1999 році за темою «Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку».
 • В. В. Косіком у 2001 році в дисертації за темою «Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика» та ін.

 

Вивчення, аналіз та узагальнення досвіду психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців у миротворчих операціях відбулося в дисертаціях, які були захищені:

 • Д. І. Сохадзе у 2004 році за темою «Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил».
 • Н. А. Агаєвим у 2006 році за темою «Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах» та ін.

Дослідженню конфліктної поведінки військовослужбовців були присвячені наступні дисертації, які були захищені:

 • О. П. Макаревичем у 1996 році за темою «Стиль індивідуальної поведінки військовослужбовців у міжособистісних конфліктах».
 • В. І. Санташовим у 2009 році за темою «Психологічні особливості конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби» та ін.

Проблеми комплектування ЗС України військовослужбовцями служби за контрактом та особливості проходження їх служби були досліджені в дисертаційних роботах, які були захищені:

 • Г. М. Ржевським у 2009 році за темою «Психологічні особливості професійного становлення молодших командирів військової служби за контрактом».
 • Є. С. Катаєвим у 2010 році за темою «Особливості професійної «Я- концепції» військовослужбовців контрактної служби» та ін.

З метою розкриття фундаментальних основ психології діяльності людини в звичайних і екстремальних умовах діяльності, в Україні з середини 90-х років була захищена низка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук з військово-психологічної та військово-прикладної тематики.

Так у 1996 році М. С. Корольчуком захищена перша дисертація зі

спеціальності «Психофізіологія» за темою «Психофізіологія працездатності

12

 

корабельних спеціалістів в екстремальних умовах». У дисертаційній роботі досліджена ефективність застосування системи специфічних і неспецифічних методів регуляції функцій організму, психофізіологічного забезпечення і відтворення працездатності, функціонального стану і реабілітації спеціалістів. Автором запропонований комплекс заходів регуляції функціонального стану і відтворення працездатності операторів в екстремальних умовах, який базується на застосуванні специфічних і неспецифічних засобів, має свої методи і зміст.

У 1998 році М. Й. Варій захистив дисертацію за темою «Морально- психологічний стан військ та його оцінка». У дисертації досліджено морально- психологічний стан військ в мирний і воєнний час, а також соціально- психологічний механізм формування його здорового рівня. Визначені сутність, зміст і структура морально-психологічного стану військ. Автором розроблена методика оцінки морально-психологічного стану особового складу, різних військових формувань (від підрозділу до збройних сил) в мирний і воєнний час.

У 1998 році захищена дисертація О. Д. Сафіним за темою «Психологічні основи акмеологічного супроводу управлінської діяльності військових кадрів». Отримані результати підтвердили основну гіпотезу про детермінованість управлінської діяльності військових кадрів комплексом взаємозалежних компонентів теоретико-методологічного, організаційного і соціально- психологічного характеру. Ключовим положенням концепції психолого- акмеологічного супроводу управлінської діяльності військового керівника є висновки про професіоналізм військового керівника. В числі основних передумов оптимальної управлінської діяльності виявлені мотивація досягнення (внутрішня передумова), психолого-акмеологічний супровід військової служби (зовнішня передумова) та ін.

У 2003 році О. В. Тімченком захищена дисертація за темою «Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція)». У дисертації подано концептуальну модель дослідження професійного стресу працівників

ОВС, розкрито сучасні підходи прогнозування можливих наслідків діяльності людини в умовах впливу стрес-чинників підвищеної інтенсивності, проаналізовано сильні і слабкі сторони біохімічних, фізіологічних, психологічних і поведінкових категорій виміру причин і ефектів професійного стресу, розглянуто ефективні методи психокорекційної і психопрофілактичної роботи обласних Центрів практичної психології при УМВС України.

У 2004 році захищена дисертація Є. М. Потапчуком за темою «Соціально- психологічні основи збереження психічного здоров'я військовослужбовців». У дисертаційній роботі здійснено психологічний аналіз змісту положень Військових статутів Збройних Сил України щодо їх впливу на психічне здоров’я військовослужбовців, визначено основні суб’єкти впливу на психічне здоров’я військовослужбовців та виявлено їх ознаки, проаналізовано розвиток наукової думки щодо психогігієни життєдіяльності особистості, розроблено соціально-психологічну систему збереження психічного здоров’я військовослужбовців у військовій частині, проведене емпіричне дослідження проблеми та запропоновано основні напрямки удосконалення процесу збереження психічного здоров’я особового складу.

У 2004 році В. І. Барко захистив дисертацію за темою «Теоретико- методологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ». У дисертаційному дослідженні аналізуються соціально-психологічні витоки управління персоналом організацій, методологія та структура проактивного управління персоналом, психологічні особливості реалізації цілей та функцій зазначеного підходу. Розроблено модель управлінця і теоретичну модель проактивного управління персоналом. Обґрунтовано концепцію професійно- психологічного відбору персоналу на основі врахування психологічної готовності особистості до навчання і професійної діяльності.

У 2005 році В. В. Стасюком захищена дисертація за темою «Система соціально-психологічного забезпечення функціонування аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів». Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному вивченню проблеми соціально - психологічного забезпечення функціонування аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів. Проаналізовано методологічні, теоретичні та методичні основи системи соціально-психологічного забезпечення. Проведено вивчення впливу факторів сучасного бою на психіку військовослужбовців. Висвітлено сутність і зміст психологічного потенціалу військовослужбовців, показано особливості його змінювання.

У 2007 році Г. С. Грибенюком захищена дисертація на тему «Психологічні основи становлення саморегуляції у професійній діяльності майбутніх рятівників». Дисертація присвячена вивченню психологічних основ становлення й розвитку саморегуляції у професійній діяльності за екстремальних умов у майбутніх рятівників упродовж 5 років їх навчання та виховання у спеціальному вищому навчальному закладі (інститут пожежної безпеки МНС України). Автором здійснено теоретичний аналіз проблеми та обґрунтовано концепцію саморегуляції особистості в екстремальних умовах діяльності. Запропоновано алгоритм цілеспрямованого формування у майбутніх рятівників саморегуляції в екстремальних умовах діяльності.

У 2009 році захищена В. О. Лефтеровим дисертація за темою «Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності». У дисертації проаналізовані теоретико-методологічні підвалини психологічного тренінгу, його можливості у навчанні та розвитку людини. Обґрунтований механізм прогресивної транспсихічної маніпуляції під час проведення психологічного тренінгу. Розроблена цільова психотренінгова програма для особистісно-професійного розвитку персоналу, задіяного в екстремальних видах діяльності. Розроблена комплексна цільова програма впровадження психотренінгових технологій у діяльність органів внутрішніх справ України та інші дисертаційні роботи.

Також були захищені відповідні дисертації В. С. Медвєдєвим, С. Б. Алєксєєнком, О. Ф. Волобуєвою, а також іншими авторами з військової і прикладної психології, які внесли значний вклад у розвиток і становлення військової психології в Україні.

Окремо хочемо відзначити вклад у розвиток військової психології в Україні колишнього начальника кафедри військової психології і педагогіки Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка доктора педагогічних наук, професора В. В. Ягупова. Він є автором першого в Україні підручника з «Військової психології».

Загальна кількість захищених дисертацій з військово-психологічної проблематики на сьогодні складає більш ніж 100 робіт, а також значна кількість наукових праць (навчальних посібників, курсів лекцій, наукових статей, тез) розроблені військовими психологами й опубліковані у різних наукових виданнях в Україні та за її межами.

У результаті поступової розбудови організаційних структур, діяльність яких була спрямована на організацію і виконання психологічної роботи у військах (силах), в ЗС України була створена Психологічна служба (2005-2006 р.р.). Її очолив випускник Національного університету оборони України, полковник І. В. Гінда. В інших Міністерствах і відомствах (Державна прикордонна служба України, Міністерство внутрішніх справ України та ін.) теж були розроблені необхідні керівні документи і створені організаційні структури, які виконували психологічне забезпечення діяльності фахівців.

Виходячи з аналізу загального процесу становлення військової психології в Україні з 1990 по 2012 рік, шлях її розвитку ми поділяємо на два етапи:

Перший етап (1990-1999 р.р.) характеризується аналізом напрацьованих наукових і практичних здобутків у військовій психології до 1990 року, продовженням розвитку військової психологічної думки виходячи з аналізу війн і військових конфліктів у 90-х роках, становленні військових організаційних структур для виконання практичної психологічної роботи у Збройних силах, відкриттям і розбудови навчальних закладів, формуванням педагогічних колективів, становленням і організацією навчального процесу підготовки фахівців.

Другий етап (2000 р. - до сьогоднішнього дня) пов'язаний з вивченням, узагальненням емпіричного досвіду та осмисленням встановлених фактів, розробки теоретичних основ соціально-психологічної роботи в ЗС України, удосконаленням процесу навчання слухачів Національного університету оборони України спеціальності 8.000081 «Військово-соціальне управління» спеціалізації «Психологічна робота у військах (силах)», аналізу передового досвіду фахівців.

Подальшим напрямком наукових досліджень з військової психології ми бачимо вивчення проблем підготовки наукових кадрів з військової психології, розкриття психологічних особливостей становлення молодих фахівців у військах, вивченням особливостей виконання службових обов’язків військовими психологами в екстремальних умовах діяльності, розгляду проблем у становленні психологічної служби в ЗС України.

Автори звертають увагу читача на те, що при підготовці матеріалів до написання статті було вирішено цілий ряд складних завдань щодо збору інформації. Основними перешкоджаючими факторами були відсутність наукових досліджень становлення військової психології у зазначений час, відсутність спогадів учасників цих подій та аналітичних матеріалів, які розкривають особливості процесу становлення військової психології в ЗС України протягом 22-річного терміну, відсутність повідомлень і матеріалів значної кількості захищених дисертацій в Інтернеті.

Висновки

 1. Наприкінці ХХ на початку ХХІ століття відбулося становлення військової психології в Україні. Підготовлений необхідний кадровий ресурс, продовжується потужний процес нарощування військово-психологічного потенціалу у вигляді підготовки досвідченого молодого покоління військових психологів, наукової розробки військово-психологічної проблематики та накопичення практичного досвіду професійної діяльності фахівців-психологів у військах.
 2. Шлях розвитку військової психології в Україні в кінці ХХ на початку ХХІ століття ми поділяємо на два етапи:

Перший етап (1990-1999 р.р.) характеризується аналізом напрацьованих наукових і практичних здобутків у військовій психології до 1990 року, продовженням розвитку військової психологічної думки виходячи з аналізу війн і військових конфліктів у 90-х роках, становленні військових організаційних структур для виконання практичної психологічної роботи у Збройних силах, відкриттям і розбудови навчальних закладів, формуванням педагогічних колективів, становленням і організацією навчального процесу підготовки фахівців.

Другий етап (2000 р. - до сьогоднішнього дня) пов'язаний з вивченням, узагальненням емпіричного досвіду та осмисленням встановлених фактів, розробки теоретичних основ соціально-психологічної роботи в ЗС України, удосконаленням процесу навчання слухачів Національного університету оборони України спеціальності 8.000081 «Військово-соціальне управління» спеціалізації «Психологічна робота у військах (силах)», аналізу передового досвіду фахівців.

 1. В Україні за 1990 - 2012 роки була проведена і захищена низка дисертаційних досліджень, які розкривали основні проблемні питання підготовки військовослужбовців до бойової діяльності та психологічних особливостей системи військового управління. Вони об’єдналися, за нашою думкою, у декілька напрямів, а саме: дослідження проблеми формування та регуляції емоційної сфери військовослужбовців, встановлення психологічних особливостей їх професійної діяльності, дослідження успішності навчання та становлення особистості військового професіонала, вивчення розвитку професійно-важливих якостей особистості офіцера, встановлення особливостей адаптації військових, розгляд проблем самооцінки військовослужбовців,

вивчення та збереження здоров’я у військовослужбовців, дослідження індивідуально-психологічних особливостей призовників, дослідження психологічного забезпечення і супроводження діяльності миротворців, вивчення конфліктної поведінки військовослужбовців та психологічних особливостей діяльності військовослужбовців служби за контрактом.

 1. Загальна кількість захищених дисертацій з військово-психологічної проблематики на сьогодні складає більш ніж 100 робіт, а також значна кількість наукових праць (навчальних посібників, курсів лекцій, наукових статей, тез) розроблені військовими психологами та опубліковані у різних наукових виданнях в Україні та за її межами.

Література

 1. ЗВИТЯГА. Навчальний художньо-публіцистичний журнал. Першому випуску офіцерів-слухачів Київського військового гуманітарного інституту присвячується. - К. : Друкарня КВГІ, 2006. - 25 с.
 2. Корольчук М. С., Криворучко П. П. Історія психології : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 248 с.
 3. Раздуев В. А. Развитие военной психологии в России (средина ХІХ - начало ХХ века) : Дис. ... канд. психол. наук. - М., 1993.

В статье на основе анализа литературы, обобщения эмпирического опыта и осмысления установленных фактов обобщены основные направления и этапы развития военной психологии, научные наработки ученых психологов. Продемонстрированный процесс наращивания кадрового и научного потенциала военной психологии в Украине и приобретения практического опыта ее специалистами.

Ключевые слова:      развитие военной психологии, психологическое

обеспечение деятельности как в обычных так и в особых условиях, Киевский

военный гуманитарный институт, Национальный университет обороны Украины, обучение специалистов-психологов.

On the basis of analysis of literature, generalization of experience and comprehension of the facts the main directions and stages of development of military psychology, the scientific achievements of scientists psychologists. Are summarized the process of increase of human an d scientific potential of military psychology in Ukraine and gain practical experience of its professionals is demonstrated.

Keywords: development of military psychology, psychological providing for both regular and special conditions, Kyiv Military Institute of Humanities, National University of Defense of Ukraine, training of professional psychologists.

 

КОРОЛЬЧУК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ - професор, доктор психологічних наук, кандидат медичних наук, академік Академії вищої школи України, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету. Член редакційної колегії трьох наукових збірників.

Обіймав посади:           начальника лабораторії психологічної підготовки,

начальника реабілітаційного центру, начальника лабораторії професійного відбору , начальника кафедри, декана соціально-психологічного факультету.

Головний напрям наукової діяльності :                        психологічне забезпечення фінансово-економічної, торговельної і підприємницької діяльності; проблеми адаптації та психофізіології.; професійний психологічний відбір; відновлення працездатності функціонального стану.

Корольчук Микола Степанович має понад 200 наукових праць. З них 3 монографії, 2 підручники, 9 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Підготував доктора психологічних наук, 20 кандидатів психологічних наук, опонував близько 50 дисертаційних досліджень.

Дисципліни, які викладає: Психологія підприємництва; Курс загальної психології; Психофізіологія; Теорія і практика професійного і психологічного відбору; Психологія праці; Психологічне забезпечення професійної діяльності в звичайних та екстремальних умовах; Конфліктологія та теорія переговорів; Психологія управління; Психічне та фізичне здоров’я особистості.

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: монографія / монографія / ; за ред. М.С. Корольчука. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - 276 с.
 2. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я. / Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. - К. : ІНКОС, 2009. - 272 с.
 3. Корольчук М.С. Психофізіологія військово-професійної діяльності в екстремальних умовах/ Монографія/ М.С. Корольчук, К.: КВГЇ , 1997, 250с.

Підручники і навчальні посібники

1.  Корольчук М.С., Самойлов О.Є., Корольчук В.М., Миронець С.М., Ржевський Г.М. Юридична психологія: навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, О.Є.Самойлов, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М.Ржевський. - К.: Київ. нац. торг.-економ. у-тет, 2015. - 432 с.

2.  Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 320 с.

3.  В.І. Осьодло, В.М. Корольчук, Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід/ Підручник: у 2 ч. Ч. 1/ колектив авторів; за заг. ред.. С.Д. Максименко. - К.: НУОУ, 2012 - 472 с. [(2.2) с. 101 ;(2.3) с. 115;(4.8) с.

4.  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2011. - 400 с.

5.  Корольчук М.С., Корольчук В.М., Миронець С.М., Зазимко О.В., Психологія реклами / Навчальний посібник для студентів ВНЗ /. - К. : Київ. нац.торг.ун-т, 2015. - 440 с. (здано в типографію КНТЕУ)

6.  Корольчук М.С., Корольчук В.М., Миронець С.М., Тімченко О.В., Осьодло В.І., Ржевський Г.М., Зазимко О.В., Практична психологія / Навчальний посібник для студентів ВНЗ /. - К. : Київ.нац.торг.ун-т, 2014. - 739 с. (здано в типографію КНТЕУ)

7.  Корольчук М.С., Корольчук В.М., Миронець С.М., Тімченко О.В., Осьодло В.І., Ржевський Г.М., Максименко К.С., Психологія праці в звичайних та екстремальних умовах / Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - К. : Київ.нац.торг.ун-т, 2014. - 523 с. (здано в типографію КНТЕУ)

8.  Корольчук М.С., В.М. Крайнюк, Теорія і практика професійного психологічного відбору/ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. - К.: Ніка-Центр, 2012. - 536 с.

9.  Корольчук М.С. Психологія сімейних взаємин :                                  навч. посіб

/М.С. Корольчук, П.П. Криворучко, В.І. Осьодло та ін./ за заг. ред.. М.С. Корольчука. - К.: Ніка-Центр, 2012. - 296 с.

 1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. , Психодіагностика/ Навчальний посібник  для студентів вищих навчальних закладів/М.С. Корольчук, В.І. Осьодло - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2012 - 400 с.
 2. Корольчук М.С., Трофімов Ю.Л., Осьодло В.І., Методичні та теоретичні проблеми психології / Навчальний посібник / [М.С. Корольчук, Ю.Л. Трофімов, В.І Осьодло та ін.] - К.: Ніка-Центр, 2013. - 336 с.

Наукові статті

 1. Корольчук М.С., Корольчук В.М. Психологічні особливості самоактуалізації фахівців торговельного підприємництва. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми науки і освіти - 2015» Будапешт, січень 2015 р. - Б. : SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION (PedPsy-2015). - С. 87 - 91.
 2. Корольчук М.С., Кушніренко, К.О. Прояви індивідуально- психологічних особливостей діяльності фахівців банківської сфери / К.О. Кушніренко, М.С. Корольчук // Вісник національного університету оборони України. Збірник наукових праць. - К.: НУОУ, 2015. - Вип. 2 (45) - С. 116 - 120.
 3. Корольчук М.С. Рівні професійної придатності майбутніх фахівців торговельного підприємництва в структурі вторинної адаптації // Вісник чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Т.1 Вип. 82/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т,Г. Шевченка ; гол. ред.. Носко М.О. - Чернігів: ЧДПУ., 2013 - 300 с.
 4. Корольчук М.С. Проблеми методології професійного психологічного відбору фахівців // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць - К.: НУОУ, 2012. - Вип. 4(23). - 281 с.
 5. Корольчук В.М., Солдатов С.В., Аналіз результатів диферинці йно- інтегральної оцінки чинників професійного стресу // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип.. 15. - Харків: НУЦЗУ, 2014. - 294 с.( 88-96 с.)
 6. Левківська Г.П., Лагутіна Т.М., Осьодло В.І., Мостова І.В., Сипливий А.М., Миронець С.М., Корольчук В.М., Зазимко О.В., Методологія психодіагностики та корекції адаптивних можливостей першокурсників в умовах вищого навчального закладу освіти» // Науковий звіт / Керівник проекту професор Корольчук М.С/ Код КПКВ 2201020 - «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах». Реєстраційний №0109U000712.

Електронна адреса: podlodca@ukr.net

Дом.тел. 517-51-50

РЕЗЮМЕ

Корольчук Валентина Миколаївна (1969 р.н.) - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету.

У 1991 році закінчила факультет соціології і психології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Докторську дисертацію захистила у 2009 році в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.01. Тема роботи „Психологія стресостійкості особистості”. Працювала психологом у Київському психоневрологічному диспансері, асистентом кафедри педагогіки і психології Уманського педагогічного інституту, доцентом кафедри психології Київського міжнародного університету, доцентом кафедри психології Національної академії оборони

України, професором кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Має понад 100 наукових робіт, педагогічний стаж 20 років. Головний напрям наукової діяльності - психологічне консультування та психокорекція, психологічна допомога в постравматичний період. Основні наукові праці: монографія „Психологія стресостійкості особистості” (2014); Навчальні посібники „Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я” (2009); „Практикум з психології” (2009); ’’Теорія і практика психологічної допомоги”(2009); „Психологія: схеми, опорні конспекти, методики” (2015); „Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах” (2012); «Теорія і практика професійного психологічного відбору» (2012); «Методологічні та теоретичні проблеми психології» (2013).

Дисципліни, які викладає: Загальна психологія; Соціально-психологічне забезпечення діяльності в екстремальних умовах; Психологічне консультування; Теорія і практика психологічної допомоги; Конфліктологія, Психологія управління; Практикум з психології; Тренінг асертивності; Тренінг особистісного зростання; Тренінг ділового спілкування; Проективні методи дослідження; Основи психоаналізу; Тренінг формування стресостійкості особистості; Психокорекція і психотерапія; Methodology and organization of scientific research, Methodology of teaching in universities, Crisis psychology. Електронна адреса: podlodca@ukr.net Дом.тел. 517-51-50 Анотації наукових праць

1.  Корольчук М. С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору. - К.: Ніка-Центр, 2012. - 536 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18. 2-2264 від 25.12.2003 р.

В книзі представлено майже 20 річний досвід роботи авторів в галузі професійного психологічного відбору. Поряд з теоретичними, організаційно-методичними проблемами професійного психологічного відбору в роботі зроблено акцент на практичні засади професійного відбору з методичними рекомендаціями, в яких на конкретних прикладах показано технологію визначення і обґрунтування інформативних методик дослідження критеріїв і механізмів прогнозу успішного навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців. Книга призначена для практичних психологів, працівників кадрових органів та соціально-психологічних служб, викладачів, науковців, аспірантів і студентів соціально-психологічних факультетів, педагогів і всіх, хто прагне до самовдосконалення.Навчальна програма і зміст роботи забезпечують підготовку практичних психологів і соціальних працівників на рівні магістра, спеціаліста стаціонарної і заочної форм навчання. Особливістю навчального посібника є :наявність навчальної програми із завданнями для самостійної підготовки і контролю, методичних рекомендацій з профвідбору, методик психологічної діагностики професійно-важливих якостей, законодавчих актів України та опорних конспектів, що дає змогу його використання для заочної, дистанційної та стаціонарної форм навчання і самопізнання.

2 Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: монографія / монографія /; за ред. М.С. Корольчука. — К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. — 276 с.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського національного торговельно-економічного університету (протокол №3 від 30.10.2013)

У колективі монографії дано теоретичне узагальнення та викладено нові підходи до розв’язання наукового завдання. Розроблено, обґрунтовано та апробовано програми комп’ютерної діагностики і психокорекційної реабілітації фахівців у постравматичний період. Доведено, що за допомогою комплексної психологічної програми досягаються суттєві позитивні зміни за більшістю показників, за якими досліджувалися групи обстежуваних, що вказує на ефективність психокорекційної роботи.

Призначено для студентів, аспірантів та фахівців ризиконебезпечних професій.

3.  КорольчукМ.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник: /Під заг. ред. М.С.Корольчука. - К.: Ніка-Центр, 2012. - 400 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №1/11 -3159 від 21.07. 2003 .

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які складають об’єкт психодіагностики і і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи. В посібнику узагальнено результати теоретичного аналізу і практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, значна увага приділяється формуванню адекватних уявлень про роль і місце відповідних методик в системі психологічного забезпечення діяльності, оцінки їх можливостей і обмежень. Використання посібника має на меті підвищення рівня психологічних знань і професійної компетентності студентів, магістрів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться проблемами психодіагностики, використання сучасних методів тестування і розпізнавання індивідуально- психологічних властивостей людини. Робота буде корисною також для вчителів, керівників, які працюють з дітьми та дорослими і займаються практичними питаннями виховання і навчання.

4.  Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах /

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ніка-Центр, 2010. -580 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18. 2-2264 від 25.12. 2003 р.

У роботі розглядаються сучасні проблеми, шляхи та засоби комплексного соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності спеціалістів різних галузей в звичайних та екстремальних умовах. Представлено апробовані ефективні методи психологічної діагностики, систему заходів збереження і відновлення функціональних станів, працездатності спеціалістів, особливості забезпечення адекватної адаптації, надійності і безпеки діяльності в звичайних та екстремальних умовах, зміст та методи атестування персоналу і сімейного консультування.

Книга призначена для підготовки магістрів, аспірантів, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів за спецкурсами і програмами вибору ВНЗ стаціонарної чи заочної форми навчання. Вона може використовуватись і в системі підготовки психологів і соціальних працівників за програмою спеціалістів і бакалаврів на старших курсах. Зміст соціально-психологічного забезпечення в звичайних і екстремальних умовах, а особливо методики дослідження, які представлено в роботі будуть цікавими і корисними для практичних психологів, викладачів, науковців, працівників соціально-психологічних служб, кадрових органів, владних структур і для широкого кола читачів, які прагнуть до самовдосконалення.

5.  КорольчукМ.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми,

опорні конспекти, методики. Навчальний посібник /За заг. ред.

М.С. Корольчука — К.: Ніка-Центр, 2015. -320 с..

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано

Міністерством освіти і науки України. Лист №14/182-1516 від 15.07. 2002 р. Посібник “Психологія: схеми, опорні конспекти, методики” містить 64 схеми, що розкривають структуру психіки, особистості, колективу, основні характеристики категоріального апарату психології та деякі методи дослідження. Схематичне зображення та опорні конспекти допомагають усвідомити і засвоїти основи психології, дають методику вивчення внутрішнього світу, деякі методи і шляхи формування стійких психічних якостей, здорового емоційно-психологічного клімату в колективах, ефективної підготовки особистості до професійної роботи — як головного елемента психологічного забезпечення діяльності. Книга призначена для студентів середніх і вищих навчальних закладів. Посібник, безперечно, буде корисним для тих, хто прагне оволодіти основами психологічних знань, практично пізнати себе та оточення, застосувати певні психологічні методики, правила спілкування й поведінки в конфліктних ситуаціях, а також для батьків, вихователів, психологів, соціологів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, викладачів, керівників усіх рівнів, які працюють з людьми, займаються практичними питаннями навчання, виховання, вивченням особистості, комплектуванням колективу та соціально-психологічним забезпеченням професійної діяльності.

6.  Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я.

Навчальний посібник М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. Загальна редакція М.С. Корольчука. — К.: Фірма „Інкос”, 2009. —272 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18.2-1516 від 15.07. 2002 р. У роботі розглядаються шляхи та засоби зміцнення фізичного і психічного здоров'я, основні поняття, критерії психічного здоров'я та синдроми психічних захворювань. У виданні представлено конкретні медичні і психологічні заходи профілактики, раннього виявлення та методи психокорекції осіб з нервово-психічними розладами. Дослідження здійснювалося на студентах. Розраховано на працівників соціальних та виховних структур, наукових працівників, практичних психологів, студентів. Робота, безумовно, буде корисною для вихователів, батьків, учителів, викладачів, керівників усіх рівнів, які працюють з людьми, займаються практичними питаннями виховання і навчання, вивченням особистості, комплектуванням колективу і відбором кадрів.

7. Крайнюк В.М. Психологія стресостійкості особистості:

Монографія. - К.: Ніка- Центр, 2014. - 432 с.

ISBN 978-966-521-439-7

У монографії представлено теоретико-методологічні та практичні результати досліджень, які спрямовані на розв’язання актуальної проблеми сучасності - стресостійкості особистості. На підставі аналізу теоретичних підходів та результатів дослідження щодо вивчення психологічного змісту характеристики стресостійкості, її детермінант, типів, чинників, механізмів і моделей подолання (копінгу) наслідків негативних впливів стресу на рятувальників МНС розроблено концепцію стресостійкості. Обґрунтовано методологічні засади роботи, доцільність психодіагностики стресостійкості за її інформативними прямими і побічними показниками, здійснено апробацію методичного аппарату дослідження проблеми стресостійкості рятувальників. Викладено результати експериментального дослідження, з’ясовано особливості проявів стресостійкості рятувальників в посттравматичний період і визначено структурні елементи стресостійкості. Розроблено психологічну програму формування стресостійкості рятувальників і доведено її ефективність у практичній роботі. Запропонований у монографії матеріал може зацікавити науковців у галузі теорії та методології особистості, дослідників і практичних психологів у галузі екстремальної психології, психології праці, експериментальної психології, психодіагностики та психокорекції, а також керівників і психологів підрозділів МНС, силових структур, аспірантів і викладачів.

 1. Корольчук М.С., Трофімов Ю.Л., Осьодло В.І., Стасюк В.В., Крайнюк В.М., Український Я.І., Трофімов А.Ю. Методологічні і теоретичні проблеми психології: и8211 — Навчальний посібник. - К.:, 2013. — с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18. 2-2264 від 25.12. 2006 р. У навчальному посібнику розглядаються найважливіші психологічні категорії - особистість, діяльність, спілкування з погляду їх теоретичного аналізу, які сформувалося в руслі вітчизняної психології. Разом з тим аналізуються окремі питання, які стосуються зміни поглядів на природу психічного в історії філософсько-психологічної думки, що допоможе читачеві зорієнтуватися в хронологічному і ретроспективному вимірі, а також окремі питання, які стосуються ключових проблем психології - психофізичної, психофізіологічної, співвідношення соціального і біологічної в детермінації психіки тощо. Значна увага приділена методологічним і методичним проблемам вивчення психічних явищ, уточнення сучасних поглядів на предмет психології з позиції ціннісно- цільового і діяльнісно-творчого ставлення індивіда до власної психіки і до себе як до її суб’єкта. Підготовка посібника спрямована на розвиток професійної компетентності студентів, магістрів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться методологічними і теоретичними проблемами психології. Засвоєння навчального матеріалу допоможе вміло використовувати сучасні теоретичні концепції та методологічні принципи для з’ясування справжньої природи психічного.

10. Психологія сімейних взаємин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За Заг. Ред. .М.С. Корольчука — К.:Ельга, Ніка-Центр, 2012 — 290с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18 2­2264 від 25.12.2006.

В посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні проблеми психологічного забезпечення сімейних стосунків, наведено психологічні особливості сучасної сім’ї та прктичні методи психологічної діагностики сімейної взаємодії u1110 і психологічного консультування. Посібник призначено для студентів, практичних психологів, науковців. Буде корисним для батьків, вихователів, молодих людей, працівників соціально-психологічних служб, тим, хто займається самовихованням, самоудосконаленням, вивченням особистісної взаємодії, прагне до гармонії в сімейних стосунках.

МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 1. Участь в наукових темах, програмах.
 2. Виїзні лекційні сесії з окремих дисциплін
 3. Участь в науково-практичних конференціях
 4. Підготовка наукових кадрів (керівництво магістерськими, кандидатськими роботами)
 1. Спільна підготовка навчальних посібників, монографій

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр за ОПП ПП 1.3.11.)

 

 

 

 

Київ

2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Кущенко Ірина Вікторівна, завідувач кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент

 

 

 

 

Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС

 

___.___.2014 року, протокол № ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Програму вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму підготовки  «Психологія».

Предметом навчальної дисципліни «Історія психології» є уявлення на природу психічного на різних етапах становлення людської цивілізації в їх хронологічній послідовності.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, філософія, соціологія, політологія.

Забезпечувані дисципліни: вікова психологія, соціальна психологія, психотерапія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг.

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістовних модулів:

1. Психологічні погляди в період з 6 ст. до н.е. по 16 ст. – 46 годин.

2. Психологічні погляди в період з 16 по 20 ст. – 58 годин.

3. Психологічні погляди в 20-21 ст. – 58 годин.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою навчальної дисципліни «Історія психології» є ознайомлення студентів з історично закономірною зміною поглядів на психічне від прадавніх часів до сьогодення.

        1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Історія психології» є:

 - засвоєння студентами знань про особливості становлення психологічних знань на різних етапах становлення розвитку науки;

- отримання студентами навичок об’єктивного аналізу суті психологічних категорій на різних історичних етапах з урахуванням їх сучасного звучання;

- отримання студентами навичок прогнозування подальшого розвитку психологічної науки;

- формування  студентами наукового світогляду та розуміння історичних  основ і передумов становлення психологічних знань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність, зміст та особливості розвитку наукових знань з проблем психології,

- наукову цінність теоретичних досягнень основних психологічних шкіл, вчень, вчених,

- місце і роль основних психологічних теорій в історії психології, їх вплив на становлення сучасної психологічної науки,

- фактори та умови формування, становлення та еволюції психологічних ідей, способи та умови їх використання в практичній діяльності психологів;

      вміти:

- здійснювати інформаційний пошук наукових джерел з психології та працювати з ними,

- орієнтуватися в системі наукових поглядів на природу психічного,

- здійснювати порівняльний аналіз еволюції наукових психологічних вчень в різні періоди розвитку,

- використовувати теоретичні знання для оцінки внеску психологічних вчень різних часів для сучасного розвитку психологічної думки.

На вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» заплановано 5 кредитів ECTS / 3 змістовних модуля / 162 години.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Психологічні погляди в період з 6 ст. до н.е. по 16 ст.

Тема 1. Пояснювальні принципи та підходи історії психології

Предмет, об'єкт і методи історії психології. Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення. Рушійні сили та причини історичного розвитку психологічних ідей. Принципи історико-психологічного аналізу. Джерела історії психології. Значення вивчення історії психології для становлення майбутніх психологів.

 

Тема 2. Донаукові погляди на психіку. Психологічні погляди в епоху Античності.

Психологія в Стародавньому Сході. Філософія і наука в країнах Стародавнього Сходу. Природничонаукові уявлення про організм і його функції в східній медицині та їх значення для розуміння психіки. Основні психологічні школи Стародавньої Індії, Китаю. Психологічні вчення Єгипту та Халдеї. Антична психологія. Основні положення матеріалістичного вчення про душу в античній психології (Демокрит, Епікур, Лукрецій Кар та ін.). Ідеалістичне вчення Платона. Вчення Аристотеля про душу. Вчення античних лікарів (Гіппократ, Герофіл, Клавдій Гален та ін.).

 

Тема 3. Психологічні погляди в епохи Середньовіччя та Відродження.

Психологія середньовіччя. Вчення про душу і пізнання у схоластичній філософії (Фома Аквінський, Майстер Екхарт та ін.). Психологічні ідеї епохи Відродження (Роджер Бекон, Леонардо да Вінчі, Ніколо Макіавелі та ін.). Психологія Френсіса Бекона.

 

Змістовий модуль 2. Психологічні погляди в період з 16 по 20 ст.

Тема 4. Психологічні погляди в епоху Нового часу.

Виділення свідомості як критерію психіки. Психологічне вчення Рене Декарта. Філософсько-психологічні погляди епохи Нового часу. Рух Реформації (Мартін Лютер, Жан Кальвін).  Раціоналістична психологія у філософських вченнях Р.Декарта, Б.Спінози. Г.Лейбница. Емпірична психологія у філософських вченнях Т.Гоббса, Дж.Локка.

 

Тема 5. Психологічні погляди в епоху Просвітництва.

Становлення емпіричного напрямку у французькій психології XVIII ст. (Конділ’як, К.А.Гельвецій, Д.Дідро, Ж.-Ж. Руссо та ін.). Психологічна думка Росії XVIII ст. (М.В.Ломоносов, О.М.Радіщев). Психологічні ідеї німецької класичної філософії кінця XVIII – першої половини IX ст. (Х.Вольф, І.Кант, Й.Фіхте, Ф.Шеллінг, Ф.Гегель, Л.Фейєрбах).

 

Тема 6. Передумови оформлення психології в самостійну науку.

Розвиток фізіології нервової системи та органів відчуття в ХІХ ст. (Г.Мюнстерберг, Ч.Белл, Ф.Мажанді, Е.Вебер, Г.Гельмгольц, Ф.Й.Галь, П.Флуранс та ін.). Виникнення психофізики та психометрії (Г.Т.Фехнер, Ф.Бесселем, Ф.К.Дондерс та ін.). Еволюційні ідеї в біології та їх значення для психології (Ч.Р.Дарвин, Е.Торндайк, В.Штерн, Е.Тейлор та ін.).

 

Тема 7. Перші програми з психології як самостійної науки.

Перші програми психології як самостійної науки (В.Вунд, Ф.Бретано. І.М.Сеченов, К.Д.Каверін та ін.). Теоретична боротьба періоду становлення психології як самостійної науки (Е.Тітченер, Х.Еренфельс, К.Штумпф, У.Джеймс, Дж.Дьюї, О.І.Веденський, М.М.Троїцький, М.Я.Грот, Г.І.Челпанов, С.Л.Франк, М.М.Ланге, В.М.Бехтерєв, І.П.Павлов та ін.). Розвиток експериментальних та прикладних галузей психології (Г.Еббінгауз, Г.Е.Мюллер, О.Зельц, Ф.Гальтон, Ч.Е.Спірмен, Ж.М.Шарко, Т.А.Рібо та ін.).

 

Змістовий модуль 3. Психологічні погляди в 20-21 ст.

Тема 8. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (поч. ХХ ст. )

Криза в психології. Періодизація кризи в психології. Основні психологічні школи періоду відкритої кризи. Біхевіоризм (Дж.Уотсон, Е.Толмен, К.Халл та ін.). Гештальтпсихологія (М.Вертгеймер, К.Коффка, К.Левін та ін.). Глибинна психологія (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг, К.Хорні, Е.Фромм та ін.). Французька соціологічна школа (Е.Дюркгейм, Л.Леві-Брюль та ін.). Описова психологія (В.Дільтей, Е.Шпрангер).

 

Тема 9. Виникнення і розвиток психології в радянські часи.

Радянська психологія у 20-ті роки (К.М.Корнілов, Л.С.Виготський, М.Я.Басов, М.О.Берштейн, В.О.Вагнер, О.О.Ухтомський та ін.). Марксизм та радянська психологія. Репресії у радянській психологічній науці. Радянська психологія післявоєнного періоду. Вітчизняна психологія у радянські часи (Д.М.Узнадзе, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Б.Г.Ананьєв, Б.М.Теплов, І.А.Соколянський, А.І.Мещеряков, Н.О.Менчинська, Д.Б.Ельконін, Л.Божович, Ж.Шиф та ін.).

 

Тема 10. Сучасний стан розвитку зарубіжної психології

Когнітивна психологія (У.Найссер, Т.Ньюк, Ф.Хайдер та ін.). Гуманістична психологія (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл). Трансактний аналіз (Е.Берн). Логотерапія (В.Франкла). Стадії розвитку інтелекту Ж.Піаже. Проблема історичної природи людської психіки у між культурних дослідженнях (К.Леві-Строс, А.Валлон, Ж.Політцер).

 

Тема 11. Сучасний стан розвитку української та російської психології

Проблемне поле російської психології: пошуки та результати. Специфіка розвитку сучасної психології в Україні. Психологічні погляди І.Сікорського, Д.Ніколенка, О. Раєвського. Наукова школа академіка Г.С.Костюка (1945-1973 рр.). Ідеї креативної конструктології В.Моляко. Основи генетичної психології С.Максименко. Психодіагностичні дослідження Л.Бурлачука. Практична психологія в Україні.

 

3. Рекомендована література

Основна (базова) література

 1. Гальперин П.Я., Ждан А.Н. История психологии: ХХ век: Хрестоматия. – Изд-во: Академический проспект, М., 2005. – 830 с.
 2. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 576 с. – («Gaudeamus», «Классический университетский учебник»).
 3. История зарубежной психологии конца ХІХ-нач. ХХ века. Хрестоматия. – Изд-во: Флинта, МПСИ, – 2009. – 136 с. (Серия: Библиотека зарубежной психологии)
 4. История отечественной психологии конца ХІХ-нач. ХХ века. Хрестоматия. – Изд-во: Флинта, МПСИ, – 2009. – 152 с. (Серия: Библиотека отечественной психологии)
 5. Кольцова В.А. Теоретико-методологические основы истории психологии. - М.: Изд-во «Института психологии РАН», 2004. – 416 с.
 6. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: навчальний посібник. – Ельга, Ніка-центр. – К., 248 с.
 7. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник для ун-тів   – К.:  Вища шк.,   1983 р. - 415с. – шифр Ю9  Р70
 8. Роменець В.А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник для ун-тів   – К.:  Вища школа,   1990. – 365с. - шифр Ю9  Р69
 9. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студентів ВНЗ   - Київ:  Либідь,   2005. – 915с. – шифр Ю9  Р691
 10. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття : Навчальний посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "Психологія"   - Київ:  Либідь,   1998 р. – 989с. Рух світової психологічної думки ХХ століття. Наукові напрями, школи. Особистості, котрі зумовили вибудову знання про людину та її внутрішній світ. – шифр Ю9  Р70
 11. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ  – К.:  Либідь, 2003.- 989с. - шифр Ю9  Р691
 12. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття. – К.: Либідь, 2001.
 13. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха просвітництва: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004.
 14. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – Київ, 1998.
 15. Фролов С.В., Карелин А.А. История психологии. Конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2007. – 183 с.
 16. Ярошевский М.Г. История психологии  – Москва:  Мысль,   1966. – 564с. –шифр Ю9  Я77
 17. Ярошевский М.Г.История психологии  – М.:  Мысль,   1976. – 463 с. – шифр Ю9  Я77
 18. Ярошевский М.Г.История психологии  – М.:  Мысль,   1985. – 575 с. – шифр Ю9  Я77
 19. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 2004.
 20. Петровский А.В.  Психология и время. – Питер: СПб, 2007 – 448 с. 

Додаткова (допоміжна) література

 1. Кезина Л.П., Романова Е.С., Рябов В.В., Рыжов Б.Н., Хисамбеев Ш.Р. Энциклопедии истории психологии. – М.: Изд-во "Школьная книга", 2004.
 2. Курен Н. История ликвидации педалогии и психологи. – М: Алтея, 2004.
 3. Лихи Т. История современной психологии (пер. с англ. Зуева Н., Малкова И.). Изд. 3-е. – 2003.
 4. Логинова Н. А. Опыт человекознания: История комплексного подхода в психологических школах В.М.Бехтерева и Б.Г.Ананьева.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —285 с.
 5. Марцинковская Т.Д. История психологии. - М.: Изд. центр «Академия», 2001.- 554 с.
 6. Мортон Х. История психологии. – Изд-во: АСТ, Харвест. – М., 2009. – 864 с.
 7. Саугстад Пер. История психологии. От истоков до наших дней. - Пер. с норвежского Э. Панкратовой. - Самара: Бахрах-М, 2008. - 544 с.
 8. Розен П. Фрейд и его последователи. – Изд-во: Восточно-Европейский Интститу Психоаналіз . М., 2005. -  672 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://psychlib.com.ua/
 2. http://pidruchniki.ws
 3. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm
 4. http://www.bookzone.com.ua/books/psychology/

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

 

5. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, виконання практичних та тестових завдань.

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає виконання студентами завдань для модульного контролю. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. 

 

Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д.

Г83 Педагогика и психология: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2003. - 480 с.

ISBN 5-8297-0096-4(в пер.)

Отражается современное состояние педагогики и психологии, в частности подходы и концепции, наиболее распространенные как в отечественной, так и в зарубежной науке. Структура и содержание учебного пособия соответствуют государственном)' образовательному стандарту высшего профессионального образования второго поколения по дисциплине «Педагогика и психология». Книгу дополняют практические задания и глоссарий. Высокая культура и одновременно простота изложения материала помогают оптимальному его усвоению.

Для студентов высших учебных заведений, педагогов и психологов.

УДК 37.01+159.9 (075.8) ББК 74.00+88

В оформлении переплета использован фрагмент картины Пьеро делла Франчески «Бичевание*

ISBN 5-8297-0096-4

© «Гардарики», 2001

 

© Григорович Л.А.,

 

Марцинковская Т.Д., 2001

 

О Г Л А В Л Е Н ИЕ

Предисловие

9

Часть I. ПЕДАГОГИКА

 

Глава 1. Общие основы педагогики

13

1.1. Объект, предмет, задачи и функции педагогики

13

1.2. Методология и методы педагогической науки

15

1.3. Основные понятия педагогики

24

Вопросы и задания

32

Примерные темы рефератов

32

Литература

32

Глава 2. История становления педагогической науки и практики

33

2-1.Становление педагогической науки

33

2.2. Современная структура педагогики

42

2.3. Связь педагогики с другими науками

46

Вопросы и задания

47

Примерные темы рефератов

48

Литература

48

Глава 3. Образование как глобальный объект педагогики

49

3.1. Цели и задачи образования

49

3.2. Образовательная система России

51

3.3. Содержание образования

54

3.4. Современные тенденции развития образования

67

Вопросы и задания

73

Примерные темы рефератов

73

Литература

73

Глава 4. Педагогическая деятельность

74

4.1. Психологическая природа педагогической деятельности

74

4.2. Стиль педагогической деятельности

78

4.3. Педагогические способности

81

4.4. Педагогические умения

82

4.5. Педагогическая культура

86

Вопросы

88

Примерные темы рефератов

89

Литература

89

Глава 5. Воспитание как процесс интериоризации социокультурных

 

ценностей

90

5.1. Воспитание и социализация

90

5.2. Теории воспитания

92

Оглавление

 

5.3. Самовоспитание

94

5.4. Методы воспитания

95

5.5. Содержание и направления воспитательного процесса

99

 

Вопросы и задания 112 Примерные темы рефератов 113 Литература 113

Глава 6. Общие положения дидактики 114

6.1.Цели, задачи, функции и принципы обучения 114

6.2.Теории обучения 117

6.3.Формы организации обучения 122

6.4.Методы обучения 129

6.5.Учебная мотивация как необходимое условие успешного обучения. . . 132 Вопросы и задания 137 Примерные темы рефератов 137 Литература 137

Глава 7. Семья как социокультурная среда воспитания 138

7.1.Семья как социальный институт 138

7.2.Детско-родительскиеотношения и стили семейного воспитания. . . . 141

7.3.Нарушения в детско-родительских отношениях 147

7.4.Воспитание в семьях, где родители являются педагогами 152

7.5.Роль семьи в развитии личности ребенка 155

Вопросы 158 Примерные темы рефератов 158 Литература 159

Глава 8. Управление педагогическими системами 160

8.1.Государственный характер управления системой образования 160

8.2.Функции и управленческая культура руководителя 163

8.3.Педагогический анализ, планирование и контроль как основные направления управления педагогическими системами 165

8.4.Роль организации в управлении 170

Вопросы и задания 173 Примерные темы рефератов 173 Литература 173

Часть II. ПСИХОЛОГИЯ

Глава 1. Предмет психологии, ее методология и методы 177

1.1.Предмет психологии. Связь психологии с другими науками 177

1.2.Основные факторы и принципы, определяющие развитие психологической науки 179

i1.3. Методы психологии 191

Вопросы и задания 196 Примерные темы рефератов 197 Литература 197

Глава 2. История развития психологической науки 198

2.1.Этапы развития психологии 198

2.2.Возникновение ассоцианизма 205

2.3. Методологический кризис 209

 

Оглавление

 

 

2.4. Характеристика основных психологических школ

 

215

Вопросы и задания

 

235

Примерные темы рефератов

 

235

Литература

 

235

Глава 3. Психика и организм

 

236

3.1. Первые исследования биологических оснований психики

 

236

3.2. Эволюционная теория Ч. Дарвина

 

240

3.3. Психофизиология органов чувств, психофизика и психометрия . . . .

241

3.4. Теория доминанты

 

244

3.5. Теории рефлекса

 

245

Вопросы

 

249

Примерные темы рефератов

*

249

Литература

 

249

Глава 4, Развитие психики

 

250

4.1. Развитие психики в филогенезе

 

250

4.2. Причины возникновения сознания. Его уровни и структура . . . . . .

252

4.3. Развитие психики в онтогенезе

 

259

Вопросы

 

. 270

Примерные темы рефератов

 

270

Литература

 

270

Глава 5. Поведение и деятельность

 

271

5.1. Активность и ее виды

 

271

5.2. Теория деятельности Рубинштейна — Леонтьева

 

272

5.3. Исследования поведения в бихевиоризме

 

276

Вопросы

 

281

Примерные темы рефератов

 

282

Литература

 

282

Глава 6. Когнитивные процессы

 

283

6.1. Ощущения и восприятие

 

283

6.2. Память

 

295

6.3. Мышление

 

305

6.4. Воображение

 

321

6.5. Мышление и речь

 

325

6.6. Внимание

 

332

Вопросы

 

335

Примерные темы рефератов

 

335

Литература

 

336

Глава 7. Мотивация и эмоции

 

337

7.1. Психология мотивации, ее общая характеристика

 

337

7.2. Эмоциональные процессы

 

340

7.3. Воля

 

359

Вопросы

 

362

Примерные темы рефератов

 

362

Литература

 

363

Глава 8. Индивидуальность и личность

 

364

8.1. Общая характеристика понятий «индивид», «индивидуальность»,

 

«личность»

 

364

 

Оглавление

 

8.2. Индивидуальность. Индивидуальные качества и стиль

 

деятельности человека

366

8.3. Основные теории личности

379

8.4. Проблема личности в современной психологии

426

Вопросы

434

Примерные темы рефератов

434

Литература

434

Глава 9. Общие вопросы социальной психологии

435

9.1. Общение

435

9.2. Малая группа. Общая характеристика групповой динамики

447

Вопросы

453

Примерные темы рефератов

454

Литература

454

Практические задания

455

Глоссарий

471

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Психология и педагогика изучают факты и закономерности психической жизни и процессов воспитания и обучения. Эти науки взаимосвязаны, так как без знания психологии, которая является своеобразной методологической базой педагогики, нельзя понять законы и способы адекватного воспитательного воздействия на других, в том числе и на детей, невозможна и разработка методик обучения. В то же время психологии необходима практическая проверка ее теоретических концепций, что и происходит в педагогическом процессе. Взаимодействие этих наук обеспечивает развитие теории и практики, позволяющее лучше понять человека, его поведение и переживания, причину его радостей и тревог.

Значение этого курса связано и с формированием научного знания читателей, и с требованиями реальной жизни. С одной стороны, содержание этого предмета, по сути, является основой культуры, необходимой для человека в любой области его деятельности. И психология, и педагогика связаны с многими гуманитарными науками — этнографией, социологией, теорией культуры, искусствоведением, логикой, языкознанием. Все дисциплины, которые практически или теоретически имеют дело с человеком, приходят, в конце концов, к психологии, чтобы затем, исходя из нее, обогатить эти науки.

Полученные знания помогут читателю понять, что прогресс, под которым подразумевается появление качественно лучшего, идущего вперед по сравнению со старым, нового знания, возможен в технике, но не в гуманитарной науке. Да, действительно, в настоящее время мы знаем намного больше о структуре атома, о нервной системе человека, но плоды духовной деятельности психологов, философов и педагогов Древней Греции или Рима были не менее значительными или интересными, чем труды наших современников. Именно синтез всех знаний, всех данных о психике, о логике становления внутреннего мира людей и их представлений об окружающем делает современную психологическую и педагогическую науки значимыми и реально помогающими в жизни.

Целью авторов было не только дать представление о содержании психологии и педагогики, но и побудить читателей к переносу полученных знаний в собственную научную и практическую деятельность, помочь более объективно разобраться в себе и окружающих. Знаниями в области житейской психологии обладают все, кто хоть немного задумывался о проблемах познания мира, своих переживаниях и стремлениях. Однако житейская психология, наряду с некоторыми важными понятиями, несет в себе и множество стереотипов, заблуждений, предрассудков, мешающих людям правильно и объективно разобраться в себе и других, осознать право окружающих быть самими собой, т.е. отличными от других. Особенно важно (и наиболее сложно) понять и принять индивидуальность и самостоятельность близких нам людей, а также невозможность при всем нашем желании переделать их по своему образцу.

Осознание уникальности любого человека приводит к мысли о тех сильных и слабых сторонах, которые есть у каждого и которые надо сознавать и уметь уравновешивать. Не менее значимыми являются и проблемы способностей, определяющих склонности и возможности людей, а также закономерностей процесса познания мира и тех сложностей, что встают перед людьми на этом пути.

Еще одной проблемой, которая находит отражение в учебнике, является социализация, т.е. процесс вхождения человека в окружающий мир, общения с другими людьми и нахождения той группы, с которой человек идентифицируется, считая ее своей.

Естественно, что в книге дано только краткое и достаточно популярное освещение тех сложных проблем, которые решили и решают в настоящее время психология и педагогика. В ней раскрыты преимущественно те вопросы и достижения этих наук, которые имеют непосредственное отношение к жизни большинства людей, а не только специалистов-психологов.

Авторы надеются, что читатели не только получат достаточно полное представление о предмете и проблематике этих наук, но и всерьез заинтересуются ими, а полученные знания не будут забыты после сданного экзамена, но помогут в решении реальных жизненных вопросов.

 

 Обновлен 18 июн 2019. Создан 25 июн 2017 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425