Контрольна робота

 
 

Контрольна робота
Контрольні питання ( теми №№1-2)

 

 1. Математична модель бойових дій військ – визначення, класифікація моделей,приклади.
 2. Випадкової подія, визначення. Види випадкових подій, приклади.
 3. Імовірність події як показник ефективності операцій – визначення, властивості імовірності.
 4. Способи визначення імовірності випадкових подій.
 5. Показники та критерії ефективності операцій (приклади).
 6. Поняття складної події. Непрямі способи визначення імовірностей складних випадкових подій.
 7. Поняття суми та добутку двох чи декількох елементарних подій.
 8. Умовні та безумовні події. Визначення залежності та незалежності подій.
 9. Теорема множення ймовірностей (сутність, математичний запис, приклади задач).
 10. Теорема додавання ймовірностей (сутність, математичний запис, приклади задач).
 11. Формула повної імовірності ( сутність, математичний запис, приклади задач.
 12. Теорема Байєса як слідство теорем додавання , множення та повної  

      імовірності. Поняття апріорних та апостеріорних імовірностей.При-  

.      клади задач.

 1. Випадкова величина – визначення, види В.В., приклади В.В.
 2. Закон розподілу випадкової величини – визначення закону розподілу для дискретних та безперервних випадкових величин.
 3. Закон розподілу дискретних випадкових величин – визначення, ряд розподілу. Графічне зображення (багатокутник розподілу).
 4. Функція розподілу випадкових величин – визначення, математичний запис, графічне зображення, властивості.
 5. Щільність імовірності безперервної випадкової величини – визначення, математичний запис, графічне зображення, властивості.
 6. Зв’язок  між функцією розподілу та щільностью імовірності.
 7. Числові характеристики випадкових величин як показники ефективності операцій (математичне сподівання, мода, медіана, дисперсія, середнє-квадратичне видхілення).
 8. Математичне сподівання дискретної В.В. – сутність, математичний запис, властивості.
 9. Математичне сподівання безперервної В.В. – сутність, математичний запис, властивості.
 10. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини – сутність, математичний запис, властивості.
 11. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення безперервної випадкової  величини – сутність, математичний запис, властивості.
 12. Біноміальний закон розподілу ВВ (особливості закону, його параметри).
 13.  Розподіл Пуассона (математичний запис, особливості закону, його параметри).
 14. Рівномірний розподіл безперервної випадкової величини (графічне зображення, параметри закону).
 15. Експоненційний закон розподілу ВВ (математичний запис, особливості закону, його параметри).
 16. Нормальний закон розподілу (закон Гауса) безперервної ВВ (математичний запис, особливості закону, його графічне зображення, параметри).
 17. Поняття про випадкову функцію та її закон розподілу.
 18. Характеристики випадкової функції як показники ефективності операцій.
 19.  Поняття про стаціонарний випадковий процес.
 20.  Поняття оцінок числових характеристик – показників ефективності операцій
 21. Визначення оцінок для математичного сподівання і дисперсії  випадкової величини.
 22. Точкові та інтервальні оцінки числових характеристик та параметрів розподілів – сутність. Довірчий інтервал і довірча імовірність.
 23. Визначення довірчих інтервалів для математичного сподівання і дисперсії В.В.
 24. Визначення необхідної кількості дослідів для забезпечення точності і надійності оцінок.

ЗАВДАННЯ

НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 з навчального модулю

 «Інформатизація органів військового управління»

 

 

Тема завдання:     Розробка алгоритмів розрахункових задач

 

I. Зміст завдання

 

 1. Вибрати та обґрунтувати потрібні вихідні дані.
 2. Скласти алгоритм розрахунку задачі
 3. Побудувати блок-схему алгоритму.
 4. 4.           Провести аналіз результатів  

 

ІІ. Перелік варіантів завдань 

 

                                  

Варіант 1

 

Розробити алгоритм щодо організації маршу танкової роти за заданим маршрутом довжиною Dм (км), якщо заданий час початку руху та час доповіді про виконання маршу.

 

 

Варіант

 

Dм, км

Початок

руху

 

Дата

Доповідь

про

виконання

1

108

0 год 30 хв

21.02

6.00    21.02

 

Формула для розрахунку:       Тм =( Dм / V)  + Tвт  + Тп,

 

де   V – середня швидкість руху колони, км/год; 

      Тп – тривалість  привалів, зупинок. (год);

      Твт – втягування  у район зосереджування, (год).

 

 

 

 

 


 

Варіант 2

 

Розробити алгоритм щодо організації маршу механізованої роти на  БТР-80 за заданим маршрутом довжиною Dм (км), якщо заданий час початку руху та час доповіді про виконання маршу.

 

 

Варіант

 

Dм, км

Початок

руху

 

Дата

Доповідь

про

виконання

1

112

0 год 20 хв

21.04

6.00    21.04

 

 

Формула для розрахунку:       Тм =( Dм / V ) + Тп,

 

де   V – середня швидкість руху колони, км/год; 

       Тп – тривалість  привалів, зупинок. (хв);

 

 

 

Варіант 3

 

Розробити алгоритм щодо середньої швидкості руху Vр похідної колони танкового батальйону за маршрутом довжиною Dм (км), якщо заданий час здійснення маршу  Тм.

 

 

Варіант

 

Dм, км

Час на марш,

 год

Умови

здійснення

маршу

1

145

6год 35 хв

Ніч, літо

 

 

Формула для розрахунку:   Vр  =  Dм / (Тм   -  Тп  ),

 

де   V – середня швидкість руху колони, км/год; 

               Тп – тривалість  привалів, зупинок. (хв).


Варіант 4

 

 

Розробити алгоритм (визначити середню швидкість руху та дистанцію між машинами) щодо організації проходження важкої ділянки маршруту колоною з Nм машин, якщо заданий час   Тп  на подолання ділянки.

 

Варіант

Кількість машин Nм

Допустимий час Тп

Довжина Dд

1

45

40 хв

1,7 км

 

 

Формула для розрахунку:     Vдоп  =  (( Nм-1) Dм + Dд ) / Тп,

 

де Dм – дистанція  між  машинами, м;

     Dд – довжина важкої ділянки, км;

     Vдоп – допустима  середня швидкість  руху, км/год. 

 

 

 

 

 

Варіант 5

 

Розробити алгоритм щодо організації проходження мосту колоною з

Nм одиниць техніки, якщо задане часове обмеження на проходження Т<To.

 

Варіант

Кількість машин Nм

Допустимий час Тп

1

55

7 хв

 

 

Формула  для   розрахунку:   Dм  =  Т Vдоп /  (Nм-1),

 

де Dм – дистанція  між  машинами, м;

     Vдоп – допустима  середня швидкість  руху, км/год. 

 

 


Варіант 6

 

Розробити алгоритм щодо організації переправи під  водою  Nт  танків  через  водну  перешкоду  шириною   S (м), якщо задана кількість трас К та максимальний час на переправу Тм.

 

Варіант

Ширина ріки

S, м

Кількість

танків Nт

Кількість трас

Максимальний час Тм, хв

1

50

31

1

35

 

Формула для розрахунку:    Т = ( S + ( Nт-1) Dм ) /( Vт К),

 

де  Т – час на переправу, хв;

     Vт – середня допустима  швидкість    руху під водою, км/год;

     Dм – дистанція між машинами, м.

 

Варіант 7

 

Розробити алгоритм щодо часу Тр (хв), що має у своєму  розпорядженні командир  і  штаб  на  організацію вогневого ураження  супротивника,  що  висувається,  при віддаленні  супротивника  Dп (км),  середньої швидкості  його пересування  Vп (км/год),  максимальній дальності  вогню  своїх  засобів ураження  Dм (км)  та часу  Тг (хв)  на  підготовку  підрозділів  до ведення вогню

 

Варіант

Віддалення

Dп, км

Швидкість пересування

Vп, км/год

Максимальна дальність вогню Dм, км

1

8

3

5

 

Формула для розрахунку:   Тр = ((Dп - Dмакс)  / Vп )  -  Тг,

 

де   Тг – час на підготовку підрозділів до ведення вогню, хв.


Варіант 8

 

Розробити алгоритм щодо побудови похідної колони, що складається з Nк похідних колон підрозділів, яке забезпечує задану глибину похідного порядку Гк (км).

 

Варіант

Задана гли-бина похід-ного порядку Гк,км

Кількість підрозділів

Nк

Загальна

кількість

машин

Nм

1

2,7

4

80

 

 

Формула для розрахунку:   Гк =  Nм Dм  +  ( Nк  - 1 ) Dк ),

 

де  Nм – кількості  машин  у підрозділах;

      Dм – дистанція між машинами, м;

      Dк – дистанція між колонами, м. 

 

 


Приклад 9. Складіть алгоритм, що визначає, яка з точок А(х1, у1) або В(х2, у2) знаходиться ближче до початку координат.

 

Обчислення відбувається за формулою:

    .

Алгоритм має вигляд:

АЛГ Приклад_2 (дійсн x1, y1, x2, y2, r1, r2)

         АРГ х1, у1, х2, у2

         РЕЗ r1, r2

ПОЧ

 

         ДРУКУВАТИ (“ Яка з двох точок знаходиться ближче до початку координат?“)

якщо r1<r2

то ДРУКУВАТИ (“ 1-а точка знаходиться ближче до початку координат “)

ДРУКУВАТИ (“ Її відстань= “, r1, ,” а відстань 2-ої точки -   “,r2)

інакше

якщо r2<r1

то ДРУКУВАТИ (“ 2-а точка знаходиться ближче до початку координат “)

ДРУКУВАТИ (“ Її відстань= “, r2, “, а відстань 1-ої точки – точки -   “, r1)

інакше

ДРУКУВАТИ (“ Точки знаходяться на однаковій відстані від початку координат “);

                     ДРУКУВАТИ (“ Ця відстань= “ ,r1)

          все

все

КІН 


Варіант 10

 

Підготувати пропозицію щодо організації зміни позицій (потрібна середня швидкість пересування та загальний час на згортання tзг та розгортання tроз), якщо задана відстань D позицій та час Тзм на здійснення зміни позицій.

 

 

Варіант

Відстань позицій,  D, км

Час на зміну позицій,

Т, год

1

15

 

2

12

 

3

6

 

4

9

 

5

15

 

 

 

Формула для розрахунку:   Тзм = D/V + tзг + tроз

 

 

Варіант 9

 

Підготувати пропозиції щодо потрібної швидкості переслідування противника Vпот (км /год), яка дозволяє наздогнати його за заданий час    Тдог (год)

 

Варіант

Заданий час переслідування

Тдог, год

1

3

2

4,5

3

2

4

3

5

3

 

 

Формула для розрахунку:    Vпот  =  (Dп  +  Тдог Vп ) /  Тдог,

 

де  Vп – швидкість руху  противника, км/год.

 

 

Варіант додатковий

 

Запропонувати варіанти складу колони з двох типів машин, яка має здійснити марш протяжністю Dм (км), якщо заданий наявний запас пального Gп (л) та  норми витрат  пального на  100  км  шляху  Вп (л/км)  на  бойову  машину кожного типу.

 

 

Варіант

Наявний запас пального, Gп (л)

 

Dм (км)

Норма витрат пального Вп1, (л/км) 

Норма витрат пального Вп2, (л/км) 

1

4300

240

20

15

2

2600

320

15

10

3

5000

400

13

17

4

3300

360

20

13

5

6000

280

15

25

 

 

Формула для розрахунку:   Gп =  Dм (М1Вп1/100 + М2Вп2/100),

 

де  М1 - кількість  машин  першого,

      М2 - кількість  машин  другого типу;

 

 

 

Кафедра військової підготовки

 

 

 

 

Розрахунково-графічна робота

 з навчального предмету «Інформатизація штабів»

 

 

Тема завдання: Підготовка пропозицій до рішення командира

 на ведення бойових дій

Варіант №2.3

 

 

 

 

Виконав:

Студент 6 взводу

 

 

 

 

Київ 2017

Підготувати пропозиції щодо організації маршу механізованої роти на  БТР-80 за заданим маршрутом довжиною Dм (км), якщо заданий час початку руху та час доповіді про виконання маршу.

 

 

Варіант

 

Dм, км

Початок

руху

 

Дата

Доповідь

про

виконання

3

110

22:20

 

02.11

02:30    03.11

 

Формула для розрахунку: Тм =( Dм / V ) + Тп

 

Перша рота 5-го механізованого батальйону зосереджена в районі…. Командир роти 02.11 отримав наказ від командира батальйону здійснити марш, довжиною 110 км, в район бойових дій. Екіпажі БТР підготовлені на 70% (пройшли 100, 150, 250-ти кілометровий марш в базовому таборі). Вихідний рубіж пройти в 22:20, прибути в район бойових дій – 03.11 в 02:30. Марш здійснити за одним маршрутом, по грунтовій дорозі (пора року – осінь – тривалі дощі).

Dм = 110 км.

Тм = 4 год 10 хв ≈ 4,16

1. Середня швидкість руху колони, за даних умов, становить 32 км/год. Вибираємо діапазон змінних швидкості:

Vmin ≤ V ≤ Vmax

26 ≤ 32 ≤ 38

Вибираємо крок зміни величини у вибраному діапазоні:

ΔV=2

2. Вибираємо діапазон змінних привалу:

Тп min ≤ Tп ≤ Tп max

0 ≤ 30 ≤ 60

Вибираємо крок зміни величини у вибраному діапазоні:

ΔTп=10

 

 

У результаті обрахунків отримаємо такі значення:

 

 

 

Пропозиція до рішення командиру батальйону:

Враховуючи підготовку механіків водіїв БРТ-80, пору року та погодні умови пропоную здійснити марш зі швидкістю 34 км/год, при цьому сумарний час на зупинки (привали) буде дорівнювати 50 хв.

 

 Обновлен 18 сен 2019. Создан 23 ноя 2012 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425