Рукопашний бій

 

Рукопашний бій

Рукопашный бой каратэ киокушинкай НПУ ім. Драгоманова манеж ЦСКА Збройних сил України Чемпіонат України з рукопашного бою фестиваль25/01/2020 Grand Prix All Style Karate Kata / Synchron-Kata / Semi-Contact Bierun / IBF- Poland
07/03/2020 Belgian Open 2020 All-Style-Karate Tongerlo / IBF- Belgium
13/03/2020 Presidents Meeting   Dalfsen / IBF- Netherlands
14/03/2020 Dutch Open 2020 Karate / Judo / Sombo / Hand-to-Hand Fight Dalfsen / IBF- Netherlands
25/04/2020 European Cup All Style Karate 2020 Kata / Synchron-Kata / Semi-Contact IBF- Poland
09/05/2020 Multi Nations Championship 2020 Judo IBF- Great Britain
06/06/2020 German Open 2020 Kata / Synchron-Kata / Semi-Contact / Weapon-Kata  IBF- Germany
02/10/2020 IBF- International Congress   Kyiv / IBF- Ukraine
03/10/-
04/10/
2020
World Open Championship 2020 Kata / Synchron-Kata / Weapon-Kata / Semi-Contact / Team Fight Ladies and Gentlemen /
Hand-to-Hand Fight
Kyiv / IBF- Ukraine

 

Фіногенов Ю. С.

Національний університет оборони України

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ГІМНАСТИКИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті представлено обґрунтовані напрями удосконалення змісту практичних занять з гімнастики для офіцерів Збройних Сил України за результатами аналізу джерел літератури, а також особистих досліджень, які стосуються використання гімнастичних вправ у рішенні загальних і спеціальних завдань фізичної підготовки військ .

Ключові слова: фізична підготовка, розділи фізичної підготовки, гімнастика.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатовіковий досвід ведення збройної боротьби переконливо свідчить, що фізична підготовка військовослужбовців завжди була одним із основних предметів бойової підготовки, важливою та невід’ємною частиною навчання і виховання особливого складу, одним із напрямків підвищення боєздатності Збройних Сил. Враховуючи той факт, що бойові дії сучасної війни характеризуються небаченою раніше активністю, напруженістю, динамічністю, тривалістю та безперервністю, що потребує від військовослужбовців фізичної і психологічної стійкості, які перевищують визначні межі людських можливостей, значно підвищується роль як загальної, так і спеціальної фізичної підготовки.

Мета дослідження. Провідну роль в реалізації завдань загальної і спеціальної фізичної підготовки відіграють практичні заняття з гімнастики в системі фізичної підготовки військ, яка спрямована на поліпшення фізичного розвитку і функціонального стану, формування важливих рухових і військово-прикладних навичок військовослужбовців. Зважаючи на заходи щодо удосконалення системи фізичної підготовки Збройних Сил України актуальним є визначення стану і ролі цього розділу фізичної підготовки серед інших, при удосконаленні процесу фізичної підготовки військовослужбовців.

Результати дослідження і їх обговорення. В наукових публікаціях історії фізичної підготовки військ повідомляється, що гімнастика (“займатися оголеним”) в тій чи іншій формі була невід’ємним елементом (предметом, розділом) військової підготовки армій різних країн світу [4, 5, 8].

На початковому періоді розвитку фізична підготовка, як самостійний предмет навчально-бойової діяльності називалася гімнастикою у більшості армій закордонних держав світу. В гімнастику були включені різні види фізичних вправ, для розвитку і вдосконалення основних фізичних якостей, формування різноманітних рухових навичок, які мали безпосереднє відношення до військово-професійної діяльності. Трохи пізніше термін “гімнастика” набув декілька іншого значення, під ним стали розуміти комплекс фізичних вправ, які виконуються на спеціальних приладах, з різними предметами (палками, скакалками, булавами, тощо) і без предметів, які спрямовані переважно на розвиток скритності, координації рухів, силових якостей [4, 5].

Протягом тривалого часу сформувалися різні види гімнастики : спортивна, атлетична, оздоровча та інші. В арміях різних закордонних країн гімнастика завжди займала важливе місце в системі фізичної підготовки. Особливо це яскраво простежується в Збройних Силах Німеччини де визначається гімнастична спрямованість фізичної підготовки [5, 8].

Незважаючи на те, що в німецькому Бундесвері на даний час існує “спортивна доктрина”, відповідно до якої система фізичної підготовки базується на заняттях спортом, гімнастика залишається важливою складовою частиною цієї системи. В межах “службового спорту” (планові заняття у службовий час) гімнастика є обов’язковим розділом фізичної підготовки військовослужбовців військових частин, курсантів ВВНЗ, офіцерського складу Збройних Сил України.

В арміях інших держав гімнастика представлена у фізичній підготовці у вигляді стандартних комплексів, для розвитку координаційних та силових якостей військовослужбовців.

В системі фізичної підготовки Збройних Сил України гімнастика розглядається, як один із основних розділів фізичної підготовки, оскільки військово-прикладна гімнастика розміщує значний арсенал різноманітних фізичних вправ, які необхідно застосовувати для вирішення завдань фізичної підготовки військовослужбовців. Ці фізичні вправи мають різнобічний вплив на основні функції організму: впливають на укріплення опорно-рухового апарату військовослужбовців, м’язову, серцево-судинну та дихальну системи.

Активно впливаючи на організм військовослужбовця, гімнастика забезпечує розвиток та вдосконалення фізичних здібностей, військово-прикладних рухових навичок, стійкості до впливу певних несприятливих чинників військово-професійної діяльності, вихованню морально-вольових і психологічних якостей, стройової виправки, постаті і підтягнутості. Крім того практичні заняття з гімнастики успішно формують у військовослужбовців командні та організаційно-методичні вміння і навички.

В процесі виконання гімнастичних вправ у військовослужбовців розвиваються і вдосконалюються фізичні якості - спритність, координація рухів, сила та силова витривалість, гнучкість, швидкість, просторова орієнтація, військово-прикладні навички та спеціальні фізичні якості (стійкість до заколихування, до перевантаження, до кисневого голодування), вольові та психічні якості.

В процесі фізичної підготовки, гімнастика представлена як окремий розділ, а також у вигляді засобів фізичної підготовки, які використовуються керівниками різних форм фізичної підготовки при проведенні підготовчої частини навчальних занять по різним розділам фізичної підготовки, варіантах ранкової фізичної зарядки, у спортивно-масовій роботі та тренуванні в процесі навчально-бойової діяльності.

При обговоренні питань, які пов’язані з переглядом структури і змісту розділів фізичної підготовки, нами проведено вивчення думки офіцерів-слухачів (перша група, п = 154), офіцерів постійного складу (друга група, п = 123) Національного університету оборони України, а також спеціалістів фізичної підготовки і спорту (третя група, п = 67).

Результати анкетування наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати анкетування офіцерського складу Національного університету оборони України

о значущості розділів фізичної підготовки

Розділи фізичної підготовки

Значимість розділів%

офіцери-слухачі

офіцери постійного складу

1.

Рукопашний бій

28,87

31,71

2.

Прискорене пересування та легка атлетика

26,92

30,71

3.

Гімнастика

23,68

30,89

4.

Подолання смуги перешкод

11,04

1,63

5.

Спортивні і рухові ігри

8,19

1,63

6.

Військово-прикладне плавання

0,65

1,63

7.

Лижна підготовка

0,65

1,8

Дані таблиці свідчать про те, що гімнастика, як розділ фізичної підготовки, за думкою обстежених офіцерів має займати і надалі одне із провідних місць серед інших розділів фізичної підготовки наряду з рукопашним боєм, прискореним пересуванням та легкою атлетикою.

У той же час погляди офіцерів, щодо доцільності внесення змін у зміст фізичних вправ розділу гімнастика кардинально розрізняються (табл. 2).

Таблиця 2

Результати атестування офіцерського складу щодо змін змісту розділу гімнастика

Група

Категорія військовослужбовців

Зміна змісту розділу гімнастика

За%

Проти %

1.

Офіцери-слухачі

38,99

61,01

2.

Офіцери постійного складу

60,17

39,83

3.

Офіцери спеціалісти ФП та С

31,34

68,66

Відношення, щодо змін у зміст розділу гімнастика офіцерів-слухачів та офіцерів-спеціалістів з фізичної підготовки і спорту були практично однакові.

Результати комплексних досліджень проведених нами в межах науково-дослідної роботи “Професіонал-2007”, які стосуються питань удосконалення організації і змісту занять з фізичної підготовки слухачів Національного університету оборони України, довели доцільність таких перетворень в організації занять з офіцерами, які мають низький рівень фізичної підготовленості [3, 6, 7].

Обґрунтування напрямків удосконалення організації і змісту занять з такою категорією офіцерів представлено в наукових публікаціях С. М. Жембровського [2].

Основним мотивом необхідності удосконалення змісту занять для офіцерів з низьким рівнем фізичної підготовленості є те, що у них не тільки знижено рівень розвитку фізичних якостей на 10-40% у порівнянні з нормативами фізичної підготовленості, а й рівень здоров’я (за рахунок наявності надлишкової маси тіла, підвищеного артеріального тиску крові, стресових явищ, шкідливих звичок, нераціонального харчування), а також наявності факторів ризику інших захворювань (передусім опорно-рухового апарату).

Враховуючи вищезазначене у зміст занять з гімнастики з офіцерами, які мають низький рівень фізичної підготовленості доцільно включати елементи кондиційного та профілактико-оздоровчого тренування, вони спрямовані на підвищення рівня фізичного стану і корекцію факторів ризику різних захворювань.

Для цього необхідно:

-     виконувати елементарні загартовуючі процедури (фізичні вправи набосо);

-     виконувати гіпотензивні вправи, які понижують рівень артеріального тиску (дихальні вправи, вправи на розслаблення м’язів, вправи для тренувань вестибулярного апарату);

-     виконувати вправи для зміцнення опорно-рухового апарату;

-     використовувати метод по колу для тренування загальної фізичної працездатності.

Таку кондиційну спрямованість необхідно зберігати впродовж першого семестру

навчання (терміну, що достатній для корекції окремих факторів ризику захворювань і підвищення рівня фізичного стану) за умовами регулярності занять з фізичної підготовки. Обов’ язковим елементом в удосконаленні організації фізичної підготовки є введення деяких заходів в навчальний процес, змін у програму навчання та впровадження навичок здорового способу життя, його формування та удосконалення.

Таким чином, результати наукових досліджень показали:

-      гімнастика залишається одним із основних розділів фізичної підготовки військовослужбовців в зв’язку з її поширеними можливостями по впливу на організм людини;

-      враховуючи підвищені вимоги до фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України, слід передбачити заходи щодо удосконалення змісту її розділів, у тому числі і розділу “гімнастика”;

-     основні зміни в змісті розділу “гімнастика” мають торкатися офіцерського складу з низьким рівнем фізичної підготовленості, та передбачати посилення її профілактико- оздоровчої та кондиційної спрямованості.

Використана література:

1. Наказ Міністра оборони України № 685 від 30 грудня 2009 року “Про затвердження настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”. - Київ : РВВ АГУ ГШ ЗС України. - 2010. - 2321 с.

2. Жембровський С. М. Удосконалення самостійних занять офіцерів з недостатнім рівнем фізичної підготовленості в системі післядипломної військової освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт”. - 10. - 2011. - С. 297-301.

3. Іващенко Л. Я. Посилення оздоровчої спрямованості фізичної підготовки військовослужбовців на стадії реформування системи фізичної підготовки Збройних Сил України //Вісник Національної академії оборони України. - 6 (19) / 2010. - С. 11-16.

4. Силин В. И. Военно-прикладная гимнастика в системе физической подготовки войск / В. И. Силин, Г. А. Павлов / Актуальные вопросьі современной гимнастики. Меж вуз. сб. научн.-метод. работ. посв. 85 - летию проф. В. И. Силина. - СПб. : ВИФК. - С. 7-16.

5. Утенко В. Н. Гимнастика в системе физической подготовки иностранных армий / В. Н. Утенко,

  1. М. Мигунько, Е. А. Лукомский // Современная гимнастика. Проблеми, тенденции, перспективи. Сб. матер. межд. научн.-практ. конф., посв. 60-летию победьі в Великой Отечественной войне. - СПб : РГПУ им А. И. Герцена. - 2005. - С. 125-127.

6. Финогенов Ю. С. Прикладные аспекты кондиционной тренировки в гимнастике офицеров / Ю. С. Финогенов, С. Н. Жембровский // Современная гимнастика : сб. матер. межд. научн.-практ. конф., посв. 60-летию победьі в Великой Отечественной войне. - Спб. : РГПУ им А. И. Герцена. - 2005. - С. 119-125.

7. Финогенов Ю. С. Гимнастика в системе физической подготовки офицерских кадров Вооруженных Сил Украины / Ю. С. Финогенов, Р. Н. Голь // Актуальные вопросьі современной гимнастики. Меж вуз. сб. научн.-метод. работ, посв. 85-летию проф. В. И. Силина. - СПб. : ВИФК, 2006. - С. 89-92.

8. Физическая подготовка в вооруженных силах стран НАТО / В. А. Щеголев, В. Н. Утенко,

  1. П. Сорокин, В. Н. Лукашов, А. А. Горелов // под ред. В. Г. Бабкина. - СПб. : ВИФК, 1999. - 179 с.

Финогенов Ю. С. Усовершенствование гимнастики в системе физической подготовки офицерских кадров Вооруженных Сил Украины.

В результате анализа источников литературы, а также собственных исследований касающихся использования гимнастических упражнений в решении общих и специальных задач физической подготовки войск, обоснованы направления усовершенствования содержания практических занятий по гимнастике офицеров Вооруженных Сил Украины.

Ключевме слова: физическая подготовка, разделы физической подготовки, гимнастика.

Finogenov J. S. Improving gymnastics in the system of Physical Training of officers of the Armed Forces of Ukraine.

The ways of improving the contents of practical gymnastical exercises of the officers of the Armed Forces of Ukraine have been justified as a result of sources analysis as well as of author's own research concerning using gymnastical exercises in the process of solving general and special tasks of Physical Training of the Armed Forces.

Keywords: physical training, physical training components, gymnastics.

Національна федерація рукопашного бою України

Суддя національної категорії

Ємець Віктор Антонович

+38(050) 525-20-90

 

Рукопашний бій не можна вивчати по фільмам (особливо по художнім), навіть по книгам. Книги надають первинну інформацію про стиль та вказують напрямок в досягненні мети. Ніщо не замінить гарного вчителя та гарних партнерів. Багато людей які себе називають вчителями та мало такими є в дійсності.

 Удари рукою.

  Всі удари рукою починаються як удари ліктем. Перші рухи на початку удару рукою – це винос ліктя, а потім вже в залежності від дистанції та ударної поверхні, формується удар. Крім того, удар ліктем не можна виконати без повороту всім тулубом за принципом плече-стегно, або як кажуть "від бедра” (стегна). Ось чому всі удари рукою треба починати вчити з удару ліктем. За схемою: вірне положення тіла (стійка), виконання ударів ліктем по б. мішку (макеварі), коліно ззовні а п’яту назовні, вірне дихання, вірне положення передпліч для захисту своєї голови та шиї і печінки.

  Удари ногою.

 Всі удари ногою починаються з удару коліном. Спочатку винос коліна, а вже потім, в залежності від типу удару, формується удар ногою. Є чотири основні типи ударів ногою (ступнею): прямий, збоку, назад, зворотний. Всі інші походять від них: в стрибку, в розвороті, знизу, зверху тощо. Ось чому треба вчити удари ногою починаючи з удару коліном. За схемою: вірне положення тіла (стійка), виконання ударів коліном по б. мішку (макеварі), вірне дихання, поворот всім тілом (з підворотом п’ятою ззовні), удар на всій опорній ступні, положення передпліч для захисту голови та шиї і печінки.

 Загальні правила виконання ударів:

всі частини тіла починають рух разом, разом і закінчують, для швидкості удару поворот тулуба треба починати швидким імпульсом (немов удар в стрибку), в завершальній фазі удару на мить напружують всі основні м’язи тіла для концентрації сили (кіме), довжина видиху при ударі відповідає довжині удару. Удар треба виконувати так швидко, щоб його неможливо було перехопити рукою. Інакше в ударі нема сенсу.

 Комбінації ударів рук та ніг.

 Удари треба наносити за принципом лавини (як падає каміння з гори, одним потоком, на однаковій швидкості, без зупинок). Ось чому краще комбінуються подібні удари, наприклад: прямий лівою рукою, прямий правою рукою, прямий правою ногою. Або лівою рукою навідліг, правою рукою збоку, правою ногою збоку. При цьому, удари виконуються по різним рівням, наприклад: руки в голову, нога в тулуб (або в стегно). Краще виконувати короткі комбінації (на 3 удари). В співвідношенні: 2 удари рукою, один удар ногою. При цьому головне дотримуватися принципу: комбінація виконується на один видих ( всі 3 удари разом). Комбінації ударів, підсічок, кидків. Щодо підсічок. Підсічка ніколи не виконується першою в комбінації. Її номер завжди другий. Ударом рукою в обличчя відволікається увага супротивника від самої підсічки. Потім два удари руками (перший із них виконується тією рукою якою ногою виконувалась підсічка). Треба пам’ятати, що основна мета виконання підсічки – не збити з ніг противника, а лишити його рівноваги, не дати йому відійти з місця, зруйнувати його захист (при втраті рівноваги, руки що захищають голову повернуться в бік, відкривши скроні та потилицю). Підсічка передньої ноги не повинна виконуватись як удар в гомілку. Треба зачепити підйомом стопи його стопу (під п’яту) і відтягнути всю ногу в бік. Тому підсічка виконується поворотом стегна та тулуба одночасно, як єдине ціле. Щодо комбінацій ударів з кидками. При атакуючих комбінаціях: спочатку серія (2 удари) руками, потім кидок, за ним добиваючий (1-2 удари) руками або ногою. Все залежить від розмаїття ситуацій виконання комбінацій. При захисту від ударів противника: ухід з лінії атаки з блоком, або без зупинки кінцівки яка виконує удар ( наприклад нирком під руку), кидок, добиваючий удар рукою (ногою), больовий контроль.

 Основні бойові дистанції в рукопашному бою.

 Існує (умовно) сім основних дистанцій:

 1. Дистанція боротьби в захваті та обхваті для задушливих прийомів, прийомів на шию та кидків;

 2. Дистанція для ударів головою, ліктем, коліном;

 3. Дистанція для ударів рукою;

 4. Дистанція для ударів ногою;

 5. Дистанція для ударів холодною зброєю та в стрибку;

 6. Дистанція для метання холодної зброї: ножів, сокир, списів, сюрикенів тощо;

 7. Дистанція для використання вогнепальної зброї, арбалетів тощо.

 Логічно, що послідовність навчання рукопашному бою повинна починатись з першої та закінчуватись сьомою. Саме тому, рукопашник повинен уміти вести бій на всіх вказаних дистанціях, з використанням зброї або без неї:

 Основні принципи рукопашного бою.

 При виконанні любого прийому самозахисту необхідно виконувати вказані дії у вказаній послідовності:и атакуючих комбінаціях: спочатку серія (2 удари) руками, потім кидок, за ним добиваючий (1-2 удари) руками або ногою. Все залежить від розмаїття ситуацій виконання комбінацій. При захисту від ударів противника: ухід з лінії атаки з блоком, або без зупинки кінцівки яка виконує удар ( наприклад нирком під руку), кидок, добиваючий удар рукою (ногою), больовий контроль.

 1. Ухід з лінії атаки з блоком;

 2. Захват та контрудар (розслаблюючий) при чому бажано одночасно;

 3. Виведення тіла противника з рівноваги (кидком, підсічкою, чи запрокидуванням додолу);

 4. Добиваючий удар, або больовий контроль;

 5. Зв’язування та конвоювання.

 Боротьба в партері.

 При боротьбі в партері використовується головний принцип рукопашного бою - „принцип удава”: Для боротьби використовують всі частини тіла одночасно, немов удав, обвиваючи супротивника ногами та руками. Також свою голову втягують в плечі (проти задушення) і ніколи не витягувати своїх кінцівок (запобігання больовим прийомам).

 Кидки.

 Всі кидки виконуються за основними принципами:

 1. Супротивника перед кидком треба вивести з рівноваги за принципом використання сили супротивника ("потягни падаючого” туди куди він готов упасти);

 2. Кидок виконувати "від стегна”;

 3. Вже під час виконання кидка виконати добиваючий удар;

 4. Не втратити рівноваги та захват;

 5. Використати захват для больового контролю або задушення;

 Володіння холодною зброєю.

 Зброя – це продовження руки. Тому всі принципи нанесення ударів рукою тут використовуються в повній мірі. Зброя суттєво збільшує можливості бійця (дистанцію, руйнівні наслідки для тіла супротивника, та покращує захист свого). Треба вчитись використовувати особливості кожного виду зброї. Тож , щоб добре володіти зброєю та не зашкодити собі, треба спочатку оволодіти рукопашним боєм без зброї.

 Володіння вогнепальною зброєю.

 Вогнепальна зброя - теж продовження руки, яка стріляє. Тому всі принципи рукопашного бою застосовуються в повній мірі. Особливість вогнепальної зброї полягає в тому, що вона має ще більші можливості для ураження противника навіть на значних дистанціях (де недієздатні ані лук, ані арбалет).Та володіти, наприклад пістолетом, без рукопашної підготовки в поній мірі не можливо. В реальному вогневому контакті не має часу на використання прицільного пристрою пістолета (цілика та мушки) та на прийняття зручного положення лдя стрільби. Треба стріляти з будь-якого положення, рухаючись. Бо інакше вбьють. Для влучного пострілу на невеликих дистанціях (3-15 метрів, а нерідко і більших) достатьно десятих секунди. Щоб не робило тіло: падало, крутилось, бігло, и т.п. для влучного пострілу необхідно не звертати на це уваги. Тобто це робиться автоматично (підсвідомо). Тіло не повинно відволікати від головного процесу: швидко і точно навести руку з пістолетом на обрану мішень, яку чітко бачать очі (або чують вуха) та плавно (без ривка) натиснути на спусковий гачок.

 Особливості ведення бою проти холодної зброї.

 Не використовувати блоків-підставок передпліччям (запобігання порізам). Удари противника повинні проходити мимо, провалюючись в пустоту. Не направляти лезо на себе та якомога швидше відбирати у противника зброю.

 Прийоми рукопашного бою.

 Всі прийоми умовно діляться на:

 1. Прийоми активного нападу: Затримання при підході з переду, з заду, з боку; Напади без зброї (з метою розігнати натовп, або знешкодити чи захопити в полон ворога, та інші бойові задачі); Напади зі зброєю (з метою розігнати натовп, або знешкодити чи захопити в полон ворога, та інші бойові задачі);

 2. Прийоми активної оборони: Визволення від захватів, обхватів (за тулуб, інші частини тіла, або за одяг, або в комбінації захватів та спроб нанести удар або кидок); Обеззброювання при загрозі холодною або вогнепальною зброєю; Захист від ударів: руками, ногами, холодною зброєю, комбінацій ударів; Зовнішній огляд підозрюваного або затриманого під загрозою вогнепальної зброї або під больовим контролем.

 Прийоми затримання.

 Затримання – це мистецтво запобігання бою. Затримання проводять або несподівано до особи яку затримують (захопивши зненацька) , або з використанням тактичних заходів, з метою відволікти увагу щоб, знову ж таки відтворити ситуацію несподіваного затримання (відвернути увагу). Прийоми затримання в різних ситуаціях виконують різні. Все залежить від положення тіла, рук, наявності зброї особи, яку затримують. Наприклад, якщо супротивник стоїть опустивши руки до низу – добре використати загин руки за спину. Якщо стоїть в боксерській стійці – важіль руки назовні, якщо протягнув пряму руку перед собою – важіль руки ззовні. Є більш-менш універсальні прийоми затримання супротивника, який стоїть або іде – опрокидуванням до долу захватом за голову. Загалом усі прийоми затримання виконуються за формулою: зближення, блок-захват, розслаблюючий удар, виведення з рівноваги, больовий контроль, зв’язування або конвоювання (під больовим контролем).

 Прийоми визволення від захватів, обхватів.

 Загалом усі прийоми визволення виконуються за формулою: розслаблюючий удар, розрив захвату (обхвату), виведення з рівноваги, добиваючий удар або больовий контроль.

 Прийоми обеззброювання при загрозі холодною або вогнепальною зброєю.

 Загалом усі прийоми обеззброювання виконуються за формулою: ухід з лінії вогню, блок-захват руки що утримує зброю, розслаблюючий удар, виведення з рівноваги, добиваючий удар, відбирання зброї, больовий контроль.

 Прийоми захисту від ударів.

 Загалом усі захисти від ударів виконуються за формулою: ухід з лінії атаки, блок, розслаблюючий удар, виведення з рівноваги, добиваючий удар, відбирання зброї (якщо б’ють зброєю), больовий контроль.

 Прийоми зовнішнього огляду.

 Під загрозою вогнепальної зброї зовнішній огляд проводять дотримуючись таких принципів:

 1. Небезпечна дистанція (супротивник не зможе кинутися в ноги, дотягнутися до зброї);

 2. Небезпечне положення зброї. Найчастіше від стегна ( не можна протягувати руку зі зброєю в напрямку супротивника);

 3. Чіткі голосні команди, інтонація наказу;

 4. Поставити особу яку обшукують в нестійке незручне для опору положення;

 5. Не давати йому знати де знаходиться зброя (типова помилка підштовхування зброєю в спину).

 Принципи ведення бою одного проти багатьох.

 Якщо оточили нападники без зброї або з холодною зброєю то треба не зволікати а вириватися з кругу. Далі за обставинами: або втікати, або використовувати зброю. При оточенні нападників з вогнепальною зброєю. Навпаки не виходячи з оточення можна спровокувати їх до пострілів друг в друга (різко впавши додолу). Але краще в такі ситуації себе не ставити. Використовуйте тіло одного з нападників як щит, кидайте його під ноги іншим, використовуйте психологічні хитрощі, використовуйте все що попало під руку в якості зброї. Якщо з собою є пістолет з гумовими кулями травмуючої дії, то це час для його використання. Як закінчаться патрони використовуйте його як кастет.

 Поняття сили (енергії) в рукопашному бою.

 Тіло людини матеріальне і підкоряється законам фізики. Тому перш ніж шукати міфічну внутрішню енергетику, треба навчитися використовувати всюдисущі закони фізики (найчастіше механіки). Наприклад, для сильного удару рукою потрібен великий імпульс, який складається з маси (що вкладається в удар) помноженої на прискорення цієї маси. Іншими словами, при постійній масі тіла бійця, сила удару залежить від того як швидко ця маса дістане до цілі. Руйнівний ефект удару залежить також від площі контакту поверхні що наносить удар (наприклад кісточки кулака). Згадаємо формулу: тиск дорівнює силі помноженій на площу. Але чому так важко поставити сильний удар? Тому що тіло людини складається з багатьох суглобів. І потрібно багато зусиль і часу (при умові, що рухи виконуються вірно) для того щоб навчитися розганяти всі частини тіла разом на початку виконання удару, і зупинити їх теж разом в кінці удару. При цьому в момент контакту треба напрягти імпульсом все тіло. Щоб воно було як кам’яний моноліт. Обіпертися опорною ступнею в землю. Щоб через „скам’яніле” тіло імпульс віддачі удару увійшов у землю. Тоді за законами фізики: при зіткненні двох тіл обидва получають прискорення (розлітаються в протилежні сторони). Земля, як величезна планета, з місця не зрушить. Тому прийдеться відлетіти тому тілу, яке отримало удар, або зламається рука, що виконувала цей удар. Але рука напевне зламається якщо бити в тіла непомірно важчі і твердіші за тіло людини (наприклад в стіну будинку). Є таке правило, щоб не отримати травму, б’ють твердим в м’яке (кісточками кулака по м’язах щелепи, в живіт і т.ін. М’яким б’ють по твердому (основою долоні або нижньою м’язистою частиною кулака по черепу або грудну клітину).

 Поняття духу в рукопашному бою.

 Мається на увазі бойовий дух. Кажуть в здоровому тілі – здоровий дух. Тіло може виглядати дуже вражаюче, наприклад культурист, але його володар може в житті жодного разу нікого не перемагав. Буває так, що боєць з непоказною зовнішністю перемагає на вигляд більш сильнішого. В спортивних поєдинках тренерам відомий феномен - поєдинок програють ще до початку самого поєдинку. Тобто на бій треба іти готовим не тільки фізично, а й внутрішне. Заняття рукопашним боєм загартовують бойовий дух бійця. А перевіряється він у поєдинках. У бою, не на життя а на смерть, завжди перемагає сплав міцного духу і належної підготовки бійця. Тільки одним духом не перемогти. Супротивник може бути теж відмінним бійцем. Іноді молоді спортсмени ставлять таке питання: Хто переможе при рівних фізичній підготовці та бойовому дусі? Відповідь проста. Переможе той хто правий. Мається на увазі коли бій іде за праве діло. Зло ніколи остаточно не перемагало і не переможе. Коли боєць це знає – він непереможний. Цьому багато прикладів в історії людства.

 Інтуіція бійця.

 Людина сприймає навколишне середовище і події в ньому через своє біополе все й одразу (тобто міттєво і в повному обсязі). Це виходить на рівні підсвідомості – тобто інтуітивно. І лише одиниці вміють цю інформацію виводити на рівень свідомості в достатньому обсязі. Наприклад, відомий всьому світу Морихей Уесіба (засновник Айкідо), козаки - характерники та інші мали здатність передчувати сценарій подій та дії супротивників. Докладіть до цього дару відмінну техніку рукопашного бою і ви отримаєте бійця, якого неможливо не те що вбити а навіть хоч трошки йому зашкодити. Так Уесіба створив свій стиль айкідо. Тому не маючи такого дару, всі інші послідовники Уесіби просто займаються прийомами збоку схожими на айкідо. Через це їх бють „на вулиці”. А якщо боєць здатен через своє біополе впливати на біополе супротивника, то отримаєте безконтактний стиль „рукопашного бою”. В лапках рукопашний бій використано тому що в прямому сенсі рукоприкладства не відбулось, та мета бою досягнута – супротивника переможено (він під контролем та не здатен чинити опір). Звідси виходить послідовність розвитку бійця рукопашника. Спочатку займаються звичайним (фізичним) рукопашним боєм. Потім доводять свою майстерність до рівня інтуітивного бою. Та вершина майстерності - це безконтактний рукопашний бій. Очевидно, що неможливо навчитися захищатися від чогось чого не розумієш. Ось чому тренер дає учням удар а потім захист від удару. Не можна навчитися захисту від того чого ти не уявляєш в достатньо повній мірі. Тобто удар треба вміти самому виконувати досконало, уявляти наслідки такого удару для себе. І тільки через усвідомлення цього можно вивчити дієвий захист від такого удару. В цьому є філософський підхід в рукопашному бою. Бо рукопашний бій – це цілістна система знань, яка має (в тому числі) філософію. Тут зумісно згадати відому притчу про гору. На вершині тієї високої та крутої гори біліє снігова вершина. То є область майстерності людських знань та мистетств. Вчений досягає вершини з одного боку гори, поет з іншого, майстер бойових мистецтв зі свого боку. Та всі вони будуть на вершині. Там всі – майстри (митці). Щоб сюди потрапити кожен з них затратив потрібні зусилля та час. Якщо ти став майстром в одному мистетстві, то зможеш досягти майстерності і в іншому. Але вершина тієї гори крута та слизька. Тому, той хто зупиняється на досягнутому і перестає рухатись в гору – одразу починає сковзати донизу. Це можно виразити по іншому. Якшо постійно та регулярно не займатися своєю справою (рукопашним боєм) то наступає неминуча деградація (втрата можливостей). Це зобумовлено фізіологією людини. Якщо замислитись над вказаною вище притчею, то стане зрозуміло, що в системі освіти потрібно вивчати також і рукопашний бій. Як вагому складову системи виживання людини. Це розуміли в минулому в багатьох країнах світу. Молоді аристократи (наприклад самураї в Японії) поряд з різними науками обов’язково вивчали фехтування, верхову їзду, стрільбу, бойові мистецтва. Можно бути дуже розумним математиком, прочитати багато книжок, мати великі гроші, майно, та прицьому бути вбитим „тупим” бомжем. Тільки через те, що йому хочеться випити, а у інтелектуала є в кишені трохи грошей. Виходить, що без рукопашного бою знання людини не повні, або недостатні для сучасного життя. І це розуміють деякі ректори деяких Українських ВУЗів (зокрема Київський МАУП).

 Принципи тренування рукопашника.

 1. Від простого до складного. Техніку треба засвоювати починаючи з елементарної, поступово переходити до більш складної.

 2. Шляхом багатократного повторювання. Всі елементи вивчати до автоматизму.

 3. Систематичність. Результат там, де тренування проходять згідно якогось периодичного у часі плану. Ні в якому разі не можна тренуватися за принципом чим більше, тим краще. Не можна знущатися на своїм організмом. Потрібно давати час на відновлення огранізму. Тобто елементарно відпочити.

 4. Інтелектуальність. Треба добре розуміти зміст прийому, його застосування. Ні в якому разі не можна навчатися не розуміючи того що ти робиш (за принципом папуги тупо повторювати за кимось дії).

 Необхідні умови для якісного навчання рукопашного бою.

 Потрібен гарний тренер. Це міф, що можно чогось пристойного навчитися самотужки, наприклад з книг та фільмів.

 Умови. Мається на увазі достатньо обладнане місце для занять (спортивний зал, майданчик, полігон).

 Можливості. Це: мінімальне здоров’я, час.

Майстер 2-го Дану та суддя національної категорії з рукопашного бою І.П.Кожара

 Матеріали сайту http://rukopashka.ucoz.ua/

Ознакомление и разучивание изготовки к бою, передвижений, приемов самостраховки

Ознайомлення та навчання з підготовки до бою, пересування, прийом самостраховки

Ознакомление и разучивание упражнения № 26 (начальный комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н) - укол штыком с выпадом (без выпада), удары штыком (стволом), прикладом сбоку, магазином. Тренировка изготовки к бою, передвижений, приемов самостраховки

Ознайомлення і розучування вправ № 26 (початковий комплекс прийомів рукопашного бою РБ-Н) - укол штиком з випадом (без випадання), удари штиком (стволом), прикладом збоку, магазином. Тренування підготовки до бою, переміщення, прийом самострахування

Ознакомление и разучивание приемов: защита подставкой автомата, освобождение от захвата автомата (карабина) противником. Тренировка укола штыком с выпадом (без выпада), удары штыком (стволом), прикладом сбоку, магазином

Ознайомлення та вивчення прийомів: захист підставою автомата, звільнення від захоплення автомата (карабіну) противником. Тренування уколу штиком з випаданням (без випадання), удари штиком (стволом), прикладом збоку, магазином

Тренировка упражнения № 26 [начальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-Н)]

Тренування вправи № 26 [початковий комплекс прийомів рукопашного бою (РБ-Н)]

Ознакомление и разучивание упражнения № 27 (специальный комплекс приемов рукопашного боя РБ-1) - приемов нападения с оружием (удара прикладом снизу, удара затыльником приклада, колющих ударов ножом сверху и снизу, режущих и колющих ударов ножом сбоку, прямо, наотмашь, уколов штыком, ударов лопатой)

Ознайомлення та навчання вправи № 27 (спеціальний комплекс прийомів рукопашного бою РБ-1) - прийом нападу зі зброєю (ударом прикладом знизу, удар по закріпленому прикладу, колючі удари ножем згори і знизу, ріжучих і колючих ударів ножем збоку, прямо, навідмаш, уколов штиком , ударів лопатою)

Ознакомление и разучивание приемов защиты с оружием (отбивы автоматом). Тренировка приемов нападения с оружием (удара прикладом снизу, удара затыльником приклада, колющих ударов ножом сверху и снизу, режущих и колющих ударов ножом сбоку, прямо, наотмашь, уколов штыком, ударов лопатой)

Ознайомлення та вивчення прийомів захисту з озброєнням (відбиванні автоматом). Тренування прийому нападу з озброєннями (удар прикладом знизу, удари затильник прикладу, колючі удари ножем згори і знизу, ріжучі і колючі удари ножем збоку, прямий, навідмаш, уколів штиком, ударів лопатою)

Ознакомление и разучивание приемов нападения без оружия (удары рукой прямо, сбоку, сверху; удары ногой снизу, вперед, прямо, сверху, сбоку, назад). Тренировка приемов защиты с оружием (отбивы автоматом)

Ознайомлення і розучування прийомів нападу без зброї (удари рукою прямо, збоку, зверху; удари ногою знизу, вперед, прямо, зверху, збоку, назад). Тренування прийомів охорони з озброєнням (відбивання автоматом)

Ознакомление и разучивание приемов защиты без оружия (защита от ударов рукой, ногой, коленом снизу, от удара ногой подставкой рук). Тренировка приемов нападения без оружия

Ознайомлення та вивчення прийомів захисту без зброї (захист від удару рукою, ногою, коліном знизу, від удару ногою підставою рук). Тренування прийомів нападу без озброєнь

Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника при ударе ножом сверху, снизу или прямо. Тренировка приемов защиты без оружия

Ознайомлення та вивчення прийомів знешкодження противника при ударі ножем зверху, знизу або прямо. Тренування прийомів захисту без озброєнь

Ознакомление и разучивание приемов освобождения от захватов противником шеи сзади, спереди. Тренировка приемов обезоруживания противника при ударе ножом сверху, снизу или прямо

Ознайомлення та розважування прийомів звільнення від захватів противником шиї ззаду, спереду. Тренування прийомів знешкодження противника при ударі ножем зверху, знизу або прямо

Ознакомление и разучивание упражнения № 28 (специальный комплекс приемов рукопашного боя РБ-2) - приемы ударов пехотной лопатой. Тренировка приемов освобождения от захвата противником шеи сзади, спереди

Ознайомлення і розучування вправ № 28 (спеціальний комплекс прийомів рукопашного бою РБ-2) - прийоми удару по педагогічній лопаті. Тренування прийомів звільнення від захвату противником ззаду, спереду

Ознакомление и разучивание приемов защиты с оружием (отбивы пехотной лопатой). Тренировка приемов ударов пехотной лопатой

Ознайомлення та розваг прийомів захисту з озброєнням (відбивання з піхотною лопатою). Тренування прийомів ударів з піхотною лопатою

Ознакомление и разучивание приемов защиты без оружия (защита от ударов ногой уходом в сторону). Тренировка приемов защиты с оружием (отбивы пехотной лопатой)

Ознайомлення та навчання споживачів без озброєнь (захист від ударів внаслідок в'їзду в бік). Тренування прийомів охорони з озброєнням (відбій з піхотною лопатою)

Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника при ударе пехотной лопатой (сверху или справа, наотмашь или тычком). Тренировка приемов защиты без оружия (защита от ударов ногой уходом в сторону)

Ознайомлення та вивчення прийомів знешкодження противника при ударі по прибраній лопаті (зверху або справа, навідмаш або тичком). Тренування прийомів охорони без озброєнь (захист від ударів ногою у вході в бік)

Ознакомление и разучивание упражнения № 29 (специальный комплекс приемов рукопашного боя - РБ-3) - болевых приемов (загиб руки за спину, рычаг руки наружу). Тренировка приемов обезоруживания противника при ударе пехотной лопатой (сверху или справа, наотмашь или тычком)

Ознайомлення і розучування вправ № 29 (спеціальний комплекс прийомів рукопашного бою - РБ-3) - больових прийомів (загинання руки за спину, виклик руки назовні). Тренування прийомів знешкодження противника при ударі по прибиранні лопатою (зверху або справа, навідмаш або тичком)

Ознакомление и разучивание болевых приемов (рычаг руки внутрь, узел руки наверху, удушение сзади). Тренировка болевых приемов (загиб руки за спину, рычаг руки наружу)

Ознайомлення та вивчення больових прийомів (лежачи руки усередину, вузол руки вгорі, усунення ззаду). Тренування больових прийомів (загин руки за спиною, ручка руки назовні)

Ознакомление и разучивание бросков (задняя подножка, бросок через спину, бросков с захватом ног и удушение). Тренировка болевых приемов (рычаг руки внутрь, узел руки наверху, удушение сзади)

Ознайомлення і розучування кидків (задня підніжка, прохід через спину, зйомки з захопленням ногами та удушенням). Тренування больових прийомів (лежачи руки усередину, вузол руки наверху, удушення ззаду)

Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника при уколе штыком (с уходом влево, с уходом вправо). Тренировка бросков (задняя подножка, бросок через спину, бросков с захватом ног и удушение)

Ознайомлення і розучування прийомів знешкодження противника при уколі штиком (з в'їздом вліво, з уходом праворуч). Тренування кидків (задня підніжка, прохід через спину, з різними затягуваннями та задишкою)

Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника при ударе ножом (прямо, сверху, снизу, наотмашь). Тренировка приемов обезоруживания противника при уколе штыком (с уходом влево, с уходом вправо)

Ознайомлення та розучування прийомів знешкодження противника при ударі ножем (прямо, зверху, знизу, навідмаш). Тренування прийомів обеззброювання противника при уколі штиком (з входом в вліво, з уходом праворуч)

Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника при угрозе пистолетом (при попытке достать пистолет из кобуры, из-за пояса брюк спереди, в упор спереди, в упор сзади). Тренировка приемов обезоруживания противника при ударе ножом (прямо, сверху, снизу, наотмашь)

Ознайомлення та вивчення прийомів знешкодження противника при небезпеці пістолетом (при спробі зняти пістолет з кобури, з-за пояса брюк передньої частини, в передній частині, в опір ззаду). Тренування прийомів знешкодження противника при ударі ножем (прямо, зверху, знизу, навідмаш)

Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника при ударе пехотной лопатой сверху. Тренировка приемов обезоруживания противника при угрозе пистолетом (при попытке достать пистолет из кобуры, из-за пояса брюк спереди, в упор спереди, в упор сзади)

Ознайомлення та вивчення прийомів знешкодження противника при ударі з боку піхоти лопатою зверху. Тренування прийомів знешкодження противника при небезпеці пістолетом (при спробі зняти пістолет з кобури, з-за пояса брюк передньої частини, у протилежному напрямку, в опір ззаду)

Ознакомление и разучивание приемов освобождения от захватов противника (шеи спереди, или одежды на груди, шеи сзади, туловища с руками сзади, туловища сзади, туловища спереди, туловища с руками спереди, ног спереди, ног сзади). Тренировка приемов обезоруживания противника при ударе пехотной лопатой сверху

Ознайомлення та вивчення прийомів звільнення від захоплень противника (передні щоки, або одяг на груди, шиї ззаду, тулуба з руками ззаду, тулуба ззаду, зпереду тулуба, тулуба з руками в передній, передні ноги, ззаду ноги). Тренування прийомів знешкодження противника при ударі з піхотною лопатою зверху

Ознакомление и разучивание специальных приемов связывания противника (веревкой, брючным и поясным ремнями, брючным ремнем или веревкой, палкой). Тренировка приемов освобождения от захватов противника (шеи спереди, или одежды на груди, шеи сзади, туловища с руками сзади, туловища сзади, туловища спереди, туловища с руками спереди, ног спереди, ног сзади)

Ознайомлення та вивчення спеціальних прийомів прив'язки противника (сіткою, брючним та поясним ременями, брючний ременем або сіткою, палкою). Тренування прийомів звільнення від захватів противника (передні щоки, або одяг на груді, шиї ззаду, тулуба з руками ззаду, тулуба ззаду, тулуб передньої, тулуба з руками передні, передні ноги, ззаду ноги)

Ознакомление и разучивание специальных приемов обыска (в упоре у стены, в упоре согнувшись, лежа на земле). Тренировка специальных приемов связывания противника (веревкой, брючным и поясным ремнями, брючным ремнем или веревкой, палкой)

Ознайомлення та вивчення спеціальних прийомів розшуку (у вході в стіну, в обігу згорнувшись, лежачи на землі). Тренування спеціальних прийомів зв'язки противника

Ознакомление и разучивание специальных приемов конвоирования (на болевом приеме, под угрозой оружия). Тренировка специальных приемов обыска (в упоре у стены, в упоре согнувшись, лежа на земле)

 

Ознакомление и разучивание специальных действий при метании ножа (метание ножа хватом за клинок, за рукоятку) и пехотной лопаты. Тренировка специальных приемов конвоирования (на болевом приеме, под угрозой оружия)

 

Обновлен 12 ноя 2019. Создан 18 дек 2012«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425