Інтеграція військової та цивільної освіти

 
 

Інтеграція військової та цивільної освіти
К.т.н . Моісєєнко О.М.

Національний університет оборони України, м.Київ

ІНТЕГРАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ОСВІТИ – СПІВПРАЦЯ НА КОРИСТЬ СУСПІЛЬСТВА

 

Освіта у всі віки була і залишиться одним із найважливіших ресурсів, який має формуватися і використовуватися свідомо та найбільш ефективно для суспільства. Актуальність питання отримання якісної професійної освіти це – прагнення бути конкурентноздатними у сучасному світі.

Система військової освіти поряд із підготовкою офіцерів  виконує і завдання щодо підготовки мобілізаційних ресурсів на особливий період, а також для виконання робіт із забезпеченням оборони держави. Серед загроз у воєнній сфері багато країн вбачають і низьку якість підготовки військових кадрів [4]. Як вважають військові фахівці, одна із проблем підготовки таких спеціалістів у поверховості професійних військових знань, в першу чергу це стосується підготовки із цивільної молоді майбутніх офіцерів запасу і призваних на військову службу [5]. Водночас, студентів, охочих вступити на військові кафедри, та отримати крім цивільної ще одну військову освіту на добровільних засадах, не бракує, проте рівень професійної військової підготовки, що вони отримують, залишає бажати кращого [3].

Пошуку інноваційних шляхів розвитку військової освіти як складової стратегії загального зміцнення національної безпеки присвячено ряд наукових досліджень [3-5]. Особливої актуальності ці проблеми набувають тепер, що обумовлено фактичним невиконанням раніше схваленої Державної програми розвитку Збройних Сил України (далі – ЗСУ) на 2006-2011 роки. Спрощений підхід до упровадження служби за контрактом та у військовому резерві,  призвів до їхнього зриву та невиправданих витрат державних коштів [1]. Не вдалося до кінця вирішити проблему укомплектованості посад молодшого офіцерського складу – на теперішній час це 81,6% [2].

Враховуючи багаторічне недофінансування оборонних потреб, подолання плинності кадрів серед офіцерського корпусу є дуже складним питанням.

З метою пошуку шляхів вирішення проблеми комплектування ЗСУ нами проведено аналіз сучасного стану укомплектованості посадами молодшого офіцерського складу ЗСУ та соціологічне опитування студентів – майбутніх офіцерів запасу. Основними матеріалами досліджень були доступні джерела інформації за останні 5 років та результати соціологічних  опитувань студентів кафедри підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України (далі – КПОЗ НУОУ).

Аналіз  інформації впливових та авторитетних друкованих видань показує, що українське суспільство знає проблеми ЗСУ, активно їх обговорює і пропонує шляхи поновлення боєздатності ЗСУ та подальшого її нарощування. Переважна більшість авторів вихід з кризи бачить у значному скороченні чисельності ЗСУ, тимчасового припинення процесу переходу на 100% комплектування військ за контрактом. Існує і таке бачення, як проблема полягає не в чисельності військовонавчених мобілізаційних людських ресурсів, а в здатності держави забезпечити відповідний рівень їх підготовки [2]. Крім того, останніми роками таке явище, як збільшення плинності офіцерських кадрів, періодично поставлено на порядку денному через часті зміни законодавчої та нормативно-правової  бази, що регулює проходження військової служби, цю тенденцію посилює фінансова та економічна складова [1].

Згідно проекту Стратегічного оборонного бюлетеня на період до 2025 р. доля контрактників в 2015 р. досягне 80%, в 2020-му – 90%, при цьому молодший офіцерський склад складатиме до 60% від загального особового складу ЗСУ, укомплектування частин Об’єднаних сил швидкого реагування резервістами: до 2020 р.-3200 осіб, в 2025-му -3500 (в т.ч. 20% офіцерами). Для цього пільги та соціальні гарантії для тих, хто проходить військову службу в резерві будуть наближені до норм тих, хто знаходиться на активній службі [9].

Військове відомство останнім часом докладає всіх зусиль щодо поліпшення якості підготовки військовонавчених мобілізаційних людських ресурсів, але практики випускникам ще бракує. Ще складніша ситуація з рівнем підготовки випускників кафедр військової підготовки цивільних навчальних закладів [3,5]. Існує думка, що на сьогодні залишився негативний вплив суб’єктивних та негативних факторів, для усунення яких необхідна належна підтримка з боку державних інституцій, і це стосується не тільки підвищення рівня соціальних гарантій військовослужбовцям, але і забезпечення належного рівня професійної підготовки. За останні роки не зроблено дієвих кроків щодо створення належних мотиваційних чинників, у результаті – зниження конкурентоспроможності військової служби на ринку праці, і як наслідок, поступове щорічне зниження рівня укомплектованості первинних посад офіцерського складу [2].

Проблему неукомплектованості особового складу у ЗСУ офіцерськими кадрами з тактичним рівнем освіти, на нашу думку, якраз можливо було би вирішити за допомогою офіцерів запасу, значно підвищуючи якісний рівень їх практичної підготовки, за рахунок інтеграції військової та цивільної освіти. На сьогодні підготовка офіцерів запасу із числа студентів проходить більш ніж в 140 ВНЗ України. Причому, підготовка за кошти державного бюджету, становить 7%, це, зокрема, студенти медичних ВНЗ. За кошти фізичних та юридичних осіб навчається близько 93% студентів, а це понад 27 тисяч осіб. З урахуванням чисельності ЗСУ та їх потреб у офіцерах запасу відповідних військово-облікових спеціальностей (далі – ВОС), в середньому кожен рік випускається біля 14 000 офіцерів запасу. Щорічно серед напряму підготовки “ Військові науки” понад тисячу – випускників КПОЗ НУОУ та студентів денної форми навчання із 16 ВНЗ Києва, які навчалися відповідно до укладених договорів про військову підготовку. При організації навчально-виховного процесу нами за основу взято: світовий досвід підготовки офіцерів запасу; відповідність напрямам та спеціальностям ВОС підготовки студентів у цивільних ВНЗ; територіальний принцип підготовки; можливість прийому на військову службу частини випускників після закінчення ними ВНЗ, особливо за малочисельними ВОС. Домінантним чинником в наданні військово-освітніх послуг виступає формування здатності фахівця на основі базової (єдиної для всіх) освіти перебудувати систему власної військово-професійної діяльності. Враховується і те, що для підвищення рейтингу довіри до армії існують певні вимоги в суспільстві щодо якостей військовослужбовців: він має бути більш компетентним, ніж цивільний, оскільки ратна служба вимагає наявності відповідних військових навичок, патріотизму, готовності до самопожертви заради національних цінностей та інтересів, а також психологічної стійкості, мобільності і сумісності, фізичної витривалості, організаторські здібності тощо. В зв’язку з цим особливе значення набуває роль військового педагога і не тільки як провідника нових знань, але і його здатність створити таку систему взаємовідносин із цивільними студентами, яка б сприяла його особистій самореалізації, і самореалізації його вихованців на ратній ниві. Ось чому в начально-виховному процесі КПОЗ НУОУ формується двоєдина мета: розвиток потягу до постійного здобуття нових якісних професійних знань за ВОС і самореалізації особистості студента – майбутнього офіцера запасу та безперервне підвищення психолого-педагогічної майстерності самого викладача. Навчально-практична діяльність студентів проходить в спеціалізованих класах та в навчально-тренувальній лабораторії НУОУ, де набір навчально-бойової техніки забезпечує кожному випускникові КПОЗ готовність обійняти первинну посаду на тактичному рівні, здатність у сучасних умовах до активних (адекватних) дій за будь-яких обставин.

Соціологічне опитування серед студентів КПОЗ НУОУ проводилося, зокрема, стосовно виявлення чинників, які впливають на прийняття рішення щодо проходження військової служби за контрактом. Аналіз основних результатів свідчить про систему та структуру цінностей громадян України, які можуть бути потенційними кандидатами на військову службу за контрактом. Результати анкетування показали, що отримати якісну військову освіту за власним бажанням (і тим самим примножити свій інтелектуальний капітал) виявили близько 60 % всіх студентів, за бажанням батьків (рідних, друзів) – 15 %, почуття патріотизму привело на кафедру підготовки офіцерів запасу лише 18 % студентів. З історії відомо, що навіть сильні професійні армії виявлялися безсилими перед патріотичними настроями мас. Достатньо згадати партизанський рух в Україні й Білорусії в ВВВ проти фашистів. Офіцер вітчизняного війська ХХІ століття повинен бути не лише професіоналом своєї справи, а й, перш за все, патріотом, лідером, гармонійно розвиненою особистістю. Важливо, щоб армія формувалася не з найманців-заробітчан, а з патріотів, користувалася підтримкою населення. Патріотизм – це перш за все жертовність! Результати анкетування показали, що майбутню професійну діяльність більшість офіцерів запасу бачать в силових структурах, податковій міліції, бізнесі.

З позиції теорії людського капіталу доходи людей є закономірним підсумком їх власних рішень. Це означає, що людина приймаючи те чи інше рішення стосовно своєї професійної діяльності, може безпосередньо впливати на розмір своїх майбутніх доходів. Їх можна значно підвищити, вкладаючи кошти у свою освіту та професійну підготовку, здоров’я, культуру, збільшуючи тим самим свій власний (приватний) людський капітал. Очікувані вигоди стають важливими складовими формування соціального статусу певної професії, в тому числі й військової, у результаті чого виникає мотивація до її отримання. З огляду на це можна дійти висновку, що можливість власного вибору та небажання проходити військову службу на тих умовах та гарантіях, що сьогодні пропонують ЗСУ, призвело до неукомплектованості особового складу на добровільних (контрактних) засадах. При цьому існуюча недосконала система соціальних гарантій, в т.ч. і грошового забезпечення, військовослужбовців ЗСУ зіграла не останню роль у накопиченні їхнього людського капіталу.

Потреба бути конкурентноздатними у сучасному світі спонукає до освіти впродовж всього життя. Саме освіта є гарантом індивідуального розвитку і водночас освіта плекає інтелектуальний та духовний потенціал нації. Пріоритетним завданням при наданні військових освітянських послуг цивільній молоді має стати не лише зростання та вдосконалення рівня надання таких послуг, але і постійне виховання патріотизму, унеможливлення перетворення 100% професійної армії на замкнену касту, що асоціюється у населення з поняттям «найманців». Служба в армії має перетворитися на соціальний шанс, патріотичний, громадянський й конституційний обов’язок. Саме в цьому – запорука поступу до гідного життя і з цього витікає національна самодостатність. Тому вимоги до освіти сьогодні – створити такі умови, за яких кожен громадянин – як головна дійова особа суспільного життя – буде переконаний, що оборона держави – це загальносуспільна, а відтак і його особиста справа.

 

Список використаних джерел:

1. Артюх В.М. Забезпечення комплектування Збройних Сил України особовим складом: стан, проблеми та напрями удосконалення / В.М. Артюх , І.С. Романченко , Ю.А. Гусак // Наука і оборона. – 2010. – №1. – С.13-21.

2. Інтерв'ю Начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора С. Кропивченко // Військо України. – 2010. – №10. – С.20-26.

3. Науменко М.І.   Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М.І.Науменко, Ю.І. Приходько // Наука і оборона. – 2009. – №1. – С.40-50.

5.Радецький В.Г., Телелим В.М., Даник Ю.Г. Питання трансформації оборонних структур України та удосконалення системи військової освіти // Наука і оборона. – 2009.- №1. – С.15 – 18.

6. Черних Ю.О. Сучасна українська система військової освіти – одна з найкращих   / Ю.О. Черних // Народна армія. – 2011. – № 4 (4612). – 12 січ.

7. Харитонов В. Облик украинской армии образца 2025/ В. Харитонов // Еженедельник 2000. – 2011.– 14 янв . – С. В6.

 

Наукова проблема

Тема і мета конференції, семінару

Термін і місце проведення

Організатор

1.

Удосконалення основ національної безпеки України

Науково-практичний семінар: “Бойовий потенціал та можливості військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Російської Федерації. Існуючі ризики, які необхідно враховувати під час відсічі збройної агресії противника”.

Мета: Визначити потенційні загрози щодо застосування ВПС ПКС РФ на території України та шляхи захисту військ та об’єктів авіацією ПС ЗС України під час ведення бойових дій в сучасних умовах

січень,

м. Київ

НУОУ

2.

Науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми правового регулювання особливого періоду”.

Мета: Визначити основні проблеми правового регулювання діяльності органів державної влади, установ та організацій, Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду

березень,

м. Київ

НУОУ

3.

Науково-практична конференція: “Застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення в інтересах національної безпеки і оборони”.

Мета: Визначити основні напрями застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення з подальшим впровадженням досвіду застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення в інтересах забезпечення Збройних Сил України, набутого під час проведення антитерористичної операції, у освітній процес та в наукову діяльність університету

квітень,

м. Київ

НУОУ

4.

Науково-практичний семінар: “Актуальні питання управління проектами інформатизації в сфері безпеки і оборони”.

Мета: Визначити шляхи використання новітніх інформаційних систем, зокрема ERP-систем для управління оборонними ресурсами Збройних Сил України

квітень,

м. Київ

НУОУ

5.

Міжнародний науковий форум: “Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України”.

Мета: Визначити напрямки розвитку теоретичних положень та шляхи практичної реалізації морської стратегії держав

травень,

м. Київ

НУОУ

6.

Науково-практичний семінар: “Забезпечення інформаційної безпеки Міністерства оборони та Збройних Сил України в умовах триваючої агресії Російської Федерації”.

Мета: Визначити проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки Міністерства оборони та Збройних Сил України

травень,

м. Київ

НУОУ

7.

Науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми національної економіки в інтересах оборони і безпеки держави та шляхи їх вирішення”.

Мета: Обґрунтувати шляхи щодо підвищення ефективності економіки в інтересах оборони та безпеки держави

травень,

м. Київ

НУОУ

8.

Удосконалення основ національної безпеки України

Міжнародний форум із кризових комунікацій: “Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії”.

Мета: розгляд науково-практичних аспектів діяльності засобів масової інформації під час проведення АТО на сході України. Розроблення пропозицій щодо новітніх підходів у реалізації завдань комунікаційно-контентної безпеки в процесі взаємодії органів військового управління із ЗМІ

травень,

м. Київ

ВІКНУ

9.

Науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми правового регулювання проведення операції Об’єднаних сил”.

Мета: Визначити основні проблеми правового регулювання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

жовтень,

м. Київ

НУОУ

10.

П’ята Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція:“Національна безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”.

Мета: Пошук єдиного підходу у сфері забезпечення національної безпеки України

22 листопада,

м. Одеса

Військова академія

(м. Одеса)

11.

Науково-практичний семінар: “Напрями вдосконалення системи міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України у контексті забезпечення національної безпеки держави”.

Мета: На основі аналізу тенденцій розвитку міжнародних відносин здійснити обґрунтування пропозицій та розробити рекомендації щодо удосконалення системи міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України у контексті забезпечення національної безпеки держави

листопад,

м. Київ

НУОУ

12.

Науково-практична конференція: “Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері: проблеми та шляхи їх вирішення”.

Мета: Визначити проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері

листопад,

м. Київ

НУОУ

13.

Науково-практична конференція: “П’ятий міжнародний антикорупційний тиждень”.

Мета: Визначити напрями розвитку та удосконалення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

листопад,

м. Київ

НУОУ

14.

Дослідження проблем будівництва та розвитку Збройних Сил України функціонального розподілу бойового складу, співвідношення їх видів, родів військ

Постійно діючий науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми будівництва Збройних Сил України, їх застосування та всебічного забезпечення”.

Мета: Обговорення актуальних наукових проблем будівництва, застосування, управління та всебічного забезпечення Збройних Сил України, наукових і науково-технічних результатів, одержаних при проведенні досліджень, обмін досвідом з організації наукової і науково-технічної діяльності

квітень, жовтень, м. Київ

ЦНДІ

ЗС України

15.

Науково-практичний семінар: “Роль, місце та склад ДШВ в сучасних умовах”.

Мета: Визначити напрямки розвитку теоретичних положень та шляхи практичної реалізації реформування ДШВ Збройних Сил України

травень,

м. Київ

НУОУ

16.

Удосконалення системи управління Збройними Силами України

Науково-практичний семінар: “Інформаційно-аналітичне забезпечення ЦОУ ОКП ОУВ (с) в ході підготовки і ведення операцій: проблемні питання та шляхи їх вирішення”.

Мета: Обґрунтувати рекомендації щодо визначення пріоритетних шляхів удосконалення процесу інформаційно-аналітичного забезпечення службових осіб ЦОУ ОКП ОУВ (с) для підвищення ефективності оперативного планування операцій (бойових дій)

березень,

м. Київ

НУОУ

17.

Проблеми зв’язку, телекомунікації та автоматизації управління Збройних Сил України

Науково-практичний семінар: “Проблеми створення та застосування автоматизованих систем управління військами (силами)”.

Мета: Виробити рекомендації щодо створення та застосування автоматизованих систем управління військами (силами) для Збройних Сил України

червень,

м. Київ

НУОУ

18.

 

Науково-практичний семінар: “Удосконалення телекомунікаційних та інформаційних систем військового призначення за досвідом участі ЗС України в АТО та ООС”.

Мета: Розглянути основні напрями та шляхи удосконалення телекомунікаційних та інформаційних систем військового призначення на основі сучасних цифрових технологій та за досвідом участі ЗС України в АТО та ООС

жовтень,

м. Київ

НУОУ

19.

Науково-технічна конференція “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Операції Об’єднаних сил”.

Мета: Аналіз стану та обмін досвідом з питань розробки, застосування та перспектив розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення з урахуванням досвіду операцій Об’єднаних сил

4 квартал,

м. Київ

ВІТІ

20.

Розвиток військової освіти, воєнної науки і кадрової політики

Всеукраїнська наукова конференція: “Наукова конференція за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Військові науки”.

Мета: Підведення підсумків ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Військові науки”, визначення переможців

березень,

м. Львів

НАСВ

21.

Науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми вдосконалення освітнього процесу у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти”.

Мета: Визначити психолого-педагогічні умови здобуття якісної вищої освіти, особливості організації освітнього процесу в контексті запровадження внутрішніх механізмів забезпечення якості вищої освіти, аксіологічні аспекти забезпечення якості вищої освіти

квітень,

м. Київ

НУОУ

22.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів:  “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

Мета: оприлюднення наукових робіт слухачів, курсантів Військового інституту та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

квітень,

м. Київ

ВІКНУ

23.

VIІ З’їзд творчої молоді Житомирщини.

Мета: Підвищення якості підготовки військових фахівців, гармонійний розвиток наукового мислення курсантів, студентів і шкільної молоді, набуття ними навичок дослідницької роботи, військово-патріотичне виховання

квітень,

м. Житомир

ЖВІ

24.

Міжвузівський науково-методичний семінар: “Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки”.

Мета: Обговорення проблемних питань іншомовної підготовки, новітніх технологій та методик навчання фахівців у сфері національної безпеки

квітень,

м. Київ

ВДА

25.

Науково-практичний семінар: “Розгляд обсягу необхідних даних для оцінки ефективності системи управління кар’єрою військовослужбовця”.

Мета: Визначити перелік та необхідний обсяг даних для визначення критеріїв оцінки ефективності системи управління кар’єрою

квітень,

м. Київ

НМЦ КП

МО України

26.

Розвиток військової освіти, воєнної науки і кадрової політики

П’ятнадцята наукова конференція слухачів, курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Мета: Підбиття підсумків наукової роботи слухачів, курсантів та студентів університету за навчальний рік, презентації кращих наукових робіт і широкого обміну думками стосовно них серед слухачів, курсантів, студентів та науковців університету та інших вищих навчальних закладів Харківського регіону

21 –23 травня,

м. Харків

ХНУПС

27.

Воєнно-наукова конференція слухачів і молодих науковців академії.

Мета: Апробація результатів наукових досліджень у рамках виконання магістерських робіт слухачів, досліджень ад’юнктів та здобувачів наукового ступеня

травень-червень,

м. Київ

ВДА

28.

Науково-практичний семінар: “Обговорення досвіду країн НАТО з питань управління кар’єрою військовослужбовців”.

Мета: Визначити заходи та методики які доцільно застосовувати в практиці управління кар’єрою в ЗС України

липень,

м. Київ

НМЦ КП

МО України

29.

Науково-практичний семінар: “Впровадження інтерактивних форм і методів навчання в курсову підготовки національного персоналу Збройних Сил України до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”.

Мета: Провести аналіз потенційних спроможностей та очікуваного результату щодо впровадження інтерактивних форм і методів навчання в курсову підготовки національного персоналу Збройних Сил України

жовтень,

м. Київ

НУОУ

30.

Науково-практичний семінар: “Ефективність системи управління кар’єрою військовослужбовців – основа професіоналізації особового складу Збройних Сил України”.

Мета: Визначити проблемні питання системи управління кар’єрою військовослужбовців та шляхи їх вирішення

жовтень,

м. Київ

НУОУ

31.

Міжкафедральний науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу”.

Мета: Визначити актуальні проблеми підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу та шляхи їх вирішення

листопад,

м. Київ

НУОУ

32.

Науково-практичний семінар: “Удосконалення теоретико-методичних засад проведення командно-штабних навчань як складової практичної підготовки фахівців з вищою військовою освітою”.

Мета: Визначити теоретико-методичні засади проведення командно-штабних навчань як складової практичної підготовки фахівців з вищою військовою освітою

листопад,

м. Київ

НУОУ

33.

ХV Міжнародна науково-практична конференція: “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”.

Мета: Обговорення стану та перспектив розвитку військової освіти і науки, апробація результатів наукових досліджень, організація співробітництва в науковій діяльності та підготовці науково-педагогічних і офіцерських кадрів

листопад,

м. Київ

ВІКНУ

34.

Міжнародна науково-практична конференція: “Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення”.

Мета: Визначити проблемні питання реалізації заходів освітнього процесу у ВВНЗ із використанням технологій дистанційного навчання та обґрунтувати можливі шляхи їх вирішення

листопад,

м. Київ

НУОУ

35.

Науково-методична конференція наукових і науково-педагогічних працівників ВДА.

Мета: Удосконалення методики навчання фахівців розвідки, обговорення актуальних наукових проблем, апробація результатів наукових досліджень ад’юнктів та здобувачів наукового ступеня

листопад,

м. Київ

ВДА

36.

Розвиток військової освіти, воєнної науки і кадрової політики

Постійно діючий науковий семінар із проблем перекладознавства.

Мета: Визначення шляхів підвищення якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, визначення перспективних напрямів дослідження та апробації отриманих наукових результатів

протягом року,

м. Київ

ВІКНУ

37.

Постійно діючий семінар науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів та ад’юнктів.

Мета: Підвищення якості науково-педагогічної діяльності Військового інституту, якості дисертаційних досліджень, підвищення кваліфікаційного рівня науковців, здобувачів докторських та кандидатських ступенів, ад’юнктів та аспірантів, надання більш широких можливостей щодо оприлюднення результатів їх наукових досліджень

протягом року,

м. Київ

ВІКНУ

38.

Науково-практичний семінар: “Проблеми застосування систем імітаційного моделювання у Збройних Силах України”.

Мета: Визначити шляхи підвищення ефективності застосування систем імітаційного моделювання для підготовки офіцерських кадрів ЗСУ та удосконалення бойової і оперативної підготовки військ (сил)

травень,

м. Київ

НУОУ

39.

Розвиток форм та способів підготовки і застосування військ (сил), удосконалення оперативного (бойового) забезпечення їх дій, удосконалення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації

Науково-практична конференція з безпеки польотів.

Мета: Обмін інформацією з питань практичного забезпечення безпеки польотів авіації

24 січня,

м. Харків

ХНУПС

40.

Постійно діючий науково-практичний семінар: “Проблеми удосконалення комплекту воєнної розвідки Збройних Сил України. Досвід розвідувального забезпечення в ООС”.

Мета: Уточнити сучасні завдання та шляхи вдосконалення функціонування комплекту воєнної розвідки Збройних Сил України

березень,

м. Київ

НУОУ

41.

Науковий семінар: “Досвід країн світу щодо створення систем протимінного забезпечення. Шляхи та способи побудови системи протимінного забезпечення в Чорноморській та Азовській морських операційних зонах”.

Мета: Обговорення шляхів та варіантів вирішення завдань протимінного забезпечення в Чорноморській та Азовській операційних зонах

березень,

м. Одеса

НДЦ ЗСУ “ДО”

42.

Науковий семінар: “Проблемні питання організації оперативного (бойового) забезпечення військ (сил) Збройних Сил України в ході проведення операції Об’єднаних сил”.

Мета: Відпрацювати пропозиції стосовно вирішення проблемних питань організації оперативного та бойового забезпечення військ (сил) Збройних Сил України в ході проведення операції Об’єднаних сил

квітень,

м. Київ

НУОУ

43.

Науково-практичний семінар: “Особливості підготовки і застосування військових частин (підрозділів) радіотехнічних військ, військ зв’язку, радіотехнічного забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем в сучасних умовах”.

Мета: Визначити проблеми підготовки і застосування військових частин (підрозділів) радіотехнічних військ, військ зв’язку, радіотехнічного забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем і шляхи їх вирішення

квітень,

м. Київ

НУОУ

44.

Науково-практичний семінар: “Підвищення живучості функціонування рухомих пунктів управління ОУВ (с) під час підготовки і в ході ведення операцій: проблеми та шляхи вирішення у відповідності до стандартів прийнятих у збройних силах країн - членів НАТО”.

Мета: На підставі аналізу функціонування підсистеми пунктів управління ОУВ (с) під час підготовки і в ході ведення операцій визначити єдині погляди щодо підвищення її живучості з подальшим відпрацюванням рекомендацій щодо удосконалення системи охорони та оборони ПУ ОУВ (с)

травень,

м. Київ

НУОУ

45.

Розвиток форм та способів підготовки і застосування військ (сил), удосконалення оперативного (бойового) забезпечення їх дій, удосконалення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації

Науковий семінар: “Існуючі форми та способи застосування ракетних катерів провідних морських держав світу в локальних конфліктах (бойових діях) сучасності. Шляхи удосконалення форм та способи застосування ракетних катерів ВМС ЗС України”.

Мета: Розгляд сучасних ракетних катерів передових держав світу та досвіду їх застосування. Обговорення можливих форм та способів застосування нових ракетних катерів ВМС ЗС України

квітень,

м. Одеса

НДЦ ЗСУ “ДО”

46.

Науковий семінар: “Гідрографічні та навігаційні особливості існуючих та перспективних місць базування ВМС ЗС України в Чорному та Азовському морях. Порядок їх врахування під час планування повсякденних та бойових дій кораблів, катерів та суден ВМС ЗС України”.

Мета: Обговорення шляхів підвищення ефективності гідрографічного та навігаційного забезпечення військово-морської діяльності

травень,

м. Одеса

НДЦ ЗСУ “ДО”

47.

Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція: “Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи”.

Мета: Удосконалення механізмів взаємодії між військовими формуваннями і правоохоронними органами держави в ході підготовки та ведення спільних дій

13 – 14 березня,

м. Одеса

ВА (м. Одеса),

НАДПСУ

(м. Хмельницький)

48.

Науково-практична конференція: “Актуальні проблеми підготовки, застосування Збройних Сил України, управління ними, їх оперативного та матеріально-технічного забезпечення”.

Мета: Обговорення проблем та вироблення рекомендацій щодо підготовки, застосування Збройних Сил України, управління ними, їх оперативного та матеріально-технічного забезпечення.

вересень,

м. Київ

ЦНДІ 
ЗС України

49.

Науково-практична конференція: “Застосування Збройних Сил України з урахуванням перспектив розвитку воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки”.

Мета: Узагальнення досвіду застосування збройних сил провідних країн світу, визначення перспектив розвитку воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки

жовтень,

м. Київ

НУОУ

50.

Міжнародна науково-практична конференція: “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України”.

Мета: Визначити ключові проблеми та шляхи їх вирішення, обмінятися досвідом щодо теоретико-методологічного та практичного забезпечення розвитку спеціальної фізичної підготовки та водолазної підготовки у секторі безпеки і оборони України з урахуванням досвіду операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції).

листопад,

м. Київ

НУОУ

51. ї

Науково-практична конференція: “Перспективи, проблеми розвитку та застосування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”.

Мета: Визначити сучасні теоретичні положення керівних документів, щодо складу, порядку підготовки і застосування ССпО з урахуванням досвіду АТО, ООС на території держави

листопад,

м. Київ

НУОУ

52.

Науково-практичний семінар: “Особливості підготовки і застосування угруповань ЗС України в операції Об’єднаних сил”.

Мета: Узагальнити досвід підготовки і застосування угруповань Збройних Сил України в операції Об’єднаних сил, та розробити рекомендації щодо його впровадження в навчальний процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за напрямами діяльності кафедри

листопад,

м. Київ

НУОУ

53.

Розвиток форм та способів підготовки і застосування військ (сил), удосконалення оперативного (бойового) забезпечення їх дій, удосконалення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації

Науково-практичний семінар: “Проблемні питання бойового застосування військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ при прикритті військ і об’єктів в умовах проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей та можливі шляхи їх вирішення”.

Мета: Визначити актуальні проблеми бойового застосування військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ при прикритті військ і об’єктів в умовах проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, шляхи їх вирішення та удосконалення способів і тактичних прийомів бойового застосування зенітних ракетних військ

листопад,

м. Київ

НУОУ

54.

Науково-практичний семінар: “Проблеми застосування Повітряних Сил в сучасних умовах”.

Мета: Визначити актуальні проблеми та шляхи їх вирішення щодо застосування Повітряних Сил в сучасних умовах

листопад,

м. Київ

НУОУ

55.

Науково-практичний семінар: “Актуальні питання розвитку ракетних військ і артилерії за досвідом ведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил)”.

Мета: На підставі нової концепції застосування Збройних Сил України, нових поглядів на ведення операцій, досвіду бойового застосування частин і підрозділів ракетних військ і артилерії під час ведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей, поглядів щодо модернізації та розробки озброєння та військової техніки в інтересах ракетних військ і артилерії обґрунтувати пропозиції щодо можливих напрямів розвитку ракетних військ і артилерії Збройних Сил України

листопад,

м. Київ

НУОУ

56.

Науково-практичний семінар: “Актуальні проблеми бойового застосування авіації та вирішення завдань протиповітряної оборони в умовах проведення операції Об’єднаних сил”.

Мета: Визначити актуальні проблеми та шляхи їх вирішення щодо застосування авіації та вирішення завдань протиповітряної оборони в умовах проведення операції Об’єднаних сил

грудень,

м. Київ

НУОУ

57.

Науково-практична конференція: “Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності”.

Мета: Обговорення результатів наукових досліджень з питань застосування СВ ЗС України, обмін досвідом наукової і науково-технічної діяльності, підготовка рекомендацій щодо подальших напрямків та шляхів вирішення проблемних питань

листопад,

м. Львів

НАСВ

58.

Льотно-методична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Мета: Обмін інформацією з питань організації, здійснення та забезпечення практичного навчання льотного складу

03 – 04 грудня,

м. Харків

ХНУПС

59.

Науково-технічна конференція: “Ракетні війська і артилерія – вимоги сучасності”.

Мета: Обговорення проблемних питань сучасного стану, перспектив та шляхів розвитку ракетних військ і артилерії. Обговорення отриманих результатів досліджень, обмін досвідом, шляхи вирішення проблемних питань.

грудень,

м. Суми

НДЦ РВіА

60.

Постійно діючий науково-практичний семінар ГУР МО України.

Мета: Розгляд актуальних проблем розвідувальної діяльності, застосування технічних засобів та спеціального озброєння, удосконалення системи добування, обробки та аналізу розвідувальних відомостей

за окремим планом семінару

на 2019 р.,

ВДА

ВДА

61.

Проблеми розвитку системи матеріально-технічного забезпечення

Науково-практичний семінар: “Перспективи розвитку єдиної системи логістики Збройних Сил України”.

Мета: Визначити перспективні напрямки розвитку єдиної системи логістики та відпрацювати пропозиції щодо їх реалізації

червень,

м. Київ

НУОУ

62.

Проблеми розвитку системи матеріально-технічного забезпечення

Науково-практичний семінар: “Проблемні питання організації логістичного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України та можливі шляхи їх вирішення”.

Мета: “Визначити проблемні питання організації логістичного забезпечення Повітряних Сил на етапі створення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України та можливі шляхи їх вирішення”

листопад,

м. Київ

НУОУ

63.

Розвиток системи гуманітарного, соціального та морально-психологічного забезпечення

Міжнародна науково-практична конференція: “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”

Мета: “Визначення актуальних проблем поведінки військовослужбовців у бойових умовах та вироблення єдиних підходів до надання психологічної допомоги, здійснення соціальної та методико-психологічної реабілітації учасників об’єднаних сил

травень,

м. Київ

НУОУ

64.

Науково-практичний семінар: “Дослідження можливих шляхів удосконалення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України з урахуванням впливу аспектів гендерної рівності”.

Мета: Визначити пріоритети та можливі проблемні питання щодо удосконалення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України з урахуванням впливу аспектів гендерної рівності

червень,

м. Київ

НУОУ

65.

Науково-практичний семінар: “Психологічні основи підготовки військовослужбовців до ефективної діяльності у бойових умовах”

червень,

м. Київ

НДЦ ГП

ЗС України, ДВОНСГП

МО України

66.

Науково-практичний семінар: “Теоретико-методологічні та методичні проблеми гуманітарної складової військової освіти у Збройних Силах України”

жовтень,

м. Київ

НДЦ ГП

ЗС України, ДВОНСГП

МО України

67.

Науково-практичний семінар: “Проблеми та шляхи розвитку системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України за досвідом ООС”.

Мета: Висвітлити основні проблеми реформування системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України та визначити шляхи їх вирішення

листопад,

м. Київ

НУОУ

68.

Науково-практичний семінар: “Досвід застосування військових частин та підрозділів зв’язку в АТО та ООС на сході країни”.

Мета: Розглянути та удосконалити досвід застосування військових частин та підрозділів зв’язку в АТО та ООС на сході країни

березень,

м. Київ

НУОУ

69.

Науково-практичний семінар: “Військово-морські спроможності України: досвід розвитку у 1992-2019 рр. та реалізації в умовах проведення ООС (АТО) на території держави”.

Мета: Визначити проблемні питання, висновки та уроки з бойової діяльності Військово-Морських Сил Збройних Сил України для розвитку військово-морських спроможностей України

квітень,

м. Київ

НУОУ

70.

Міжнародна наукова конференція: “Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (Міжнародна наукова конференція)”.

Мета: Поглиблення військово-історичних досліджень з питань, пов’язаних з визначними битвами світових війн ХХ століття. Розширення військового співробітництва в галузі військово-історичних досліджень з країнами сусідами

червень,

м. Львів

НАСВ

71.

Розвиток воєнно-історичної роботи та узагальнення досвіду застосування військ (сил)

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”.

Мета: Висвітлити історичні витоки та діяльність Українського війська на різних етапах боротьби за українську державність

листопад,

м. Київ

НУОУ

72.

Міжвузівський науково-практичний семінар: “Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності”.

Мета: Узагальнити досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст., уточнити тенденції та закономірності розвитку воєнного мистецтва

травень,

м. Київ

НУОУ

73.

Науково-практична конференція: “Розвиток способів ведення бою загальними військовими частинами та підрозділами за досвідом операції Об’єднаних сил”.

Мета: Розглянути та обговорити досвід ведення бою загальними військовими частинами та підрозділами у ході операції Об’єднаних сил

грудень,

м. Київ

НУОУ

74.

Загальносистемні проблеми військово-технічної політики

Семінар: “Проблеми взаємодії ЗС України та оборонно-промислового комплексу”.

Мета: Визначення можливих шляхів взаємодії ЗС України та ОПК при створенні перспективних зразків ОВТ в Україні

21 лютого,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

75.

П’ятнадцята наукова конференція: “Новітні технології для захисту повітряного простору”.

Мета: Обмін науковою інформацією з питань розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку та бойового застосування озброєння і військової техніки в інтересах захисту повітряного простору держави

10 – 11 квітня,

м. Харків

ХНУПС

76.

Науково-практичний семінар: “Проблеми нормативно-правового супроводження об’єктів права інтелектуальної власності створених під час виконання державного оборонного замовлення”

12 квітня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

77.

Науково-практичний семінар: “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України”.

Мета: Визначити перспективні напрямки розвитку озброєння та військової техніки та відпрацювати пропозиції щодо їх реалізації

квітень,

м. Київ

НУОУ

78.

Семінар: “Проблемні питання управління повним життєвим циклом ОВТ в Україні”

Мета: Обговорення проблемних питань щодо створення системи управління повним життєвим циклом ОВТ

16 травня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

79.

Семінар: “Перспективи оновлення корабельного складу ВМС ЗС України Хід та аналіз результатів виконання ДЦОПР ОВТ до 2020-2022 року стосовно проектування та будівництва надводних кораблів та суден”

Мета: Довести до учасників семінару хід виконання ДЦОПР ОВТ стосовно стратегії розвитку ВМС ЗС України

11 червня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

80.

Семінар: “Пропозиції щодо організації в Україні заходів з оборонного планування прогнозування розвитку ОВТ на довгострокову перспективу”

Мета: Обговорення пропозицій та рекомендацій щодо заходів з оборонного планування (прогнозування) розвитку ОВТ

20 червня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

81.

Семінар: “Проблеми науково-методичного забезпечення середньострокових програмам розвитку ОВТ”

18 липня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

82.

Науково-технічна конференція “Створення і модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах”.

Мета: Оцінка сучасного стану робіт із створення та модернізації ОВТ, відпрацювання пропозицій з подальших напрямків модернізації та шляхів рішення проблемних питань

вересень,

м. Чернігів

ДНДІ ВС ОВТ

83.

Загальносистемні проблеми військово-технічної політики

VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція: “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”

Мета: Розгляд сучасних досягнень розвитку загальної теорії ОВТ та пропозиції щодо їх використання при створенні новітніх та модернізації існуючих зразків ОВТ

Пленарне засідання:

Секція №1 “Проблемні питання розвитку ОВТ Сухопутних військ”.

Секція №2 “Проблемні питання розвитку ОВТ Повітряних Сил”.

Секція №3 “Проблемні питання розвитку ОВТ спеціальних військ”.

Секція №4 “Проблемні питання розвитку морських озброєнь та техніки Військово-Морських Сил”

10 – 11 жовтяня,

Міжнародний виставковий центр, м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

84.

Щорічні засідання Науково-випробувального комплексу: “Проблеми розвитку озброєння та військової техніки Збройних Силах України”.

Мета: Обговорення шляхів розвитку озброєння та військової техніки, вирішення організаційних питань щодо ефективності роботи Науково-випробувального комплексу

до 28 лютого, м. Київ

до 29 квітня, м. Харків

до 29 липня, м. Одеса

до 29 вересня, м. Чернігів

ЦНДІ ОВТ

ЗС України, ДНДІА

ХНУПС

НДЦ ЗС України “ДО”

ДНДІ ВС ОВТ

85.

Розвиток озброєння та військової техніки видів ЗС України, спеціальних військ

Науково-практична конференція курсантів: “Взаємозв’язок розвитку фундаментальних наук, озброєння і військової техніки”.

Мета: Обговорення результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі озброєння і військової техніки, популяризація наукової і науково-технічної діяльності серед курсантів, підвищення якості підготовки військових фахівців

березень,

м. Житомир

ЖВІ

86.

Міжнародна науково-технічна конференція: “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ”.

Мета: Обговорення результатів наукових досліджень з питань ОВТ СВ ЗС України, обмін досвідом наукової і науково-технічної діяльності, підготовка рекомендацій щодо подальших напрямків та шляхів вирішення проблемних питань

травень,

м. Львів

НАСВ

87.

42 наукова конференція військово-наукових товариств курсантів факультетів військового інституту.

Мета: Обговорення результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі озброєння і військової техніки, популяризація наукової і науково-технічної діяльності серед курсантів, гармонійний розвиток наукового мислення курсантів, набуття ними навичок дослідницької роботи

травень,

м. Житомир

ЖВІ

88.

Семінар: “Проблеми модернізації ракет та реактивних снарядів для озброєння Сухопутних військ”

Мета: 1. Узгодження напрямків модернізації.

2. Обговорення можливостей оборонно-промислового комплексу щодо серійного виробництва та визначення шляхів його створення

15 травня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

89.

Семінар: “Перспективи розвитку вітчизняного озброєння для потреб ВМС ЗС України”

Мета: Довести до учасників семінару перспективи розвитку морського озброєння в Україні

18 травня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

90.

Семінар: “Перспективи створення єдиної інтегрованої системи висвітлення надводної та підводної обстановки в Україні”

Мета: Довести до учасників семінару хід виконання “Концепції Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020

08 серпня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

91.

Розвиток озброєння та військової техніки видів ЗС України, спеціальних військ

Семінар: “Перспективи розвитку засобів інженерного забезпечення та РХБ захисту Збройних Сил України”

Мета: Обґрунтування шляхів розвитку ОВТ та визначення пріоритетних напрямів на найближчу та подальшій перспективи розвитку засобів інженерного забезпечення та РХБ

29 серпня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

92.

Семінар: “Cтан розробок вітчизняної морської робототехніки та тенденції її розвитку у світі”

Мета: Довести до учасників семінару досягнення українських розробників і виробників підводних і надводних безекіпажних апаратів та перспективи їх розвитку

17 серпня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

93.

Семінар: “Обґрунтування типажу та загальних технічних вимог до зразків броньованих бойових колісних мащин”

Мета: 1. За результатами досвіду бойового застосування ББКМ у сучасних збройних конфліктах обґрунтування типажу перспективного парку ББКМ.

2. Розгляд досягнень розвитку легкоброньованих зразків ОВТ та пропозиції щодо їх використання при створенні новітніх та модернізації існуючих зразків ББКМ

19 вересня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

94.

Науковий семінар: “Сучасні берегові протикорабельні ракетні комплекси РФ. перспективи оснащення ВМС ЗСУ ПКРК берегового базування, можливі форми і способи їх застосування”.

Мета: Розгляд берегових ПКРК імовірного противника. Обговорення варіантів комплектування ВМС ЗС України перспективними ПКРК берегового базування та варіантів їх застосування

вересень,

м. Одеса

НДЦ ЗСУ “ДО”

95.

Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми підводної діяльності в Україні”.

Мета: Обговорення результатів наукової та науково-технічної діяльності у ході виконання робіт із використання підводного простору, шляхи вирішення проблемних питань. Оцінка стану розвитку засобів забезпечення підводної (водолазної) діяльності

вересень,

м. Чернігів

ДНДІ ВС ОВТ

96.

Семінар: “Розробка електромагнітної зброї в Україні”

25 жовтня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

97.

Науково-практична конференція: “Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки”.

Мета: Обмін науковою інформацією, обговорення результатів діяльності науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємств авіаційної промисловості та іноземних компаній, координація наукових досліджень з метою вирішення пріоритетних наукових проблем з актуальних питань розвитку державної авіації. Визначення пріоритетних завдань та практичних шляхів забезпечення справності, льотної придатності і заданого військово-технічного рівня авіаційної техніки державної авіації в сучасних умовах та на перспективу, розвитку військово-технічного співробітництва підприємств авіаційної промисловості з іноземними компаніями для створення нових зразків авіаційної техніки

жовтень,

м. Київ

ДНДІА

98.

Семінар: “Перспективи розвитку засобів топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України”

14 листопада,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

99.

Круглий стіл: “Обмін досвідом винахідницької та раціоналізаторської діяльності у підрозділах Збройних Сил України”

20 грудня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

100.

Науковий семінар: “Досвід країн світу щодо побудови системи висвітлення підводної обстановки. Шляхи та способи створення комплексної системи висвітлення підводної обстановки в Чорному та Азовському морях”.

Мета: Обговорення шляхів та варіантів вирішення завдань щодо висвітлення підводної обстановки в Чорноморській та Азовській операційних зонах

лютий,

м. Одеса

НДЦ ЗСУ “ДО”

101.

Проблеми експлуатації озброєння та військової техніки

Засідання Міжвідомчої координаційної ради Міністерства оборони України і Національної академії наук України з питань з питань експлуатації, ремонту та модернізації авіаційної техніки.

Мета: обговорення основних проблемних питань прогнозування технічного стану та продовження ресурсних показників об’єктам авіаційної техніки Збройних Сил України.

березень,

м. Київ

ДНДІА

102.

Науковий семінар НАНУ: “Оптимальне управління та експлуатація електроприводів спеціальних установок”.

Мета: Визначення шляхів удосконалення ОВТ ЗС України шляхом підвищення ефективності експлуатації електроприладів ОВТ та їх модернізації

щомісячно,

м. Одеса

ВА (м. Одеса)

103.

Створення та розвиток роботизованих систем

Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми розвитку безпілотних авіаційних комплексів в інтересах Збройних Сил Україні”.

Мета: Обговорення результатів наукової та науково-технічної діяльності щодо реалізації програми оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами, шляхи вирішення проблемних питань

вересень 2019 р.,

м. Чернігів

ДНДІ ВС ОВТ

104.

Семінар: “Проблемні питання застосування БпАК в ході з проведення операції Об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей”

24 – 25 квітня,

м. Київ

ЦНДІ ОВТ

ЗС України

105.

Удосконалення полігонної, випробувальної і навчальної бази Збройних Сил України

Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми випробувань зенітно-ракетних комплексів середньої та великої дальності”.

Мета: Обговорення результатів та напрямків випробувань зенітно-ракетних комплексів, визначення приорететних завдань та шляхів їх вирішення

вересень 2019 р.,

м. Чернігів

ДНДІ ВС ОВТ

106.

Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми метрологічного забезпечення випробувань зразків озброєння та військової техніки”.

Мета: Обговорення результатів робіт із метрологічного забезпечення випробувань зразків озброєння та військової техніки, шляхи вирішення проблемних питань

вересень 2019 р.,

м. Чернігів

ДНДІ ВС ОВТ

 Обновлен 26 ноя 2019. Создан 16 июн 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425