Зарубіжний досвід

 
 

Зарубіжний досвід
Козубцов І.

провідний науковий співробітник Наукового центру зв 'язку і інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук

УДК 377.127.6

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглянуто зарубіжний досвід інтеграції військової освіти та цивільної освіти в контексті Болонського процесу. Реформа системи військової освіти України здійснюється з урахуванням світового досвіду, інноваційних технологій і спрямована на забезпечення підготовки офіцерських кадрів на компетентнісних засадах.

Ключові слова: інтеграція, військова освіта, цивільна освіта.

Козубцов И.

ведущий научный сотрудник Научного центра связи и информатизации Военного института телекоммуникаций и информатизации

Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», кандидат технических наук

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕСТИ БОЛОНСКОГО

ПРОЦЕССУ

В статье рассмотрен зарубежный опыт интеграции военного образования и гражданского образования в контексте Болонского процесса. Реформа системы военного образования Украины осуществляется с учетом мирового опыта, инновационных технологий и направленная на обеспечение подготовки офицерских кадров на компетентнісних принципах.

Ключевые слова: интеграция, военное образование, гражданское образование.

I. Kozubtsov

the leading scientific employee of the Centre of science of communication and

information of Military institute of telecommunications and information of National technical university of Ukraine «the Kiev polytechnical institute», a

Cand. Tech.Sci.

FOREIGN EXPERIENCE OF INTEGRATION OF MILITARY AND CIVIL EDUCATION IN KONTESTI BOLONSKOGO TO PROCESS

In the article foreign experience of integration of military education and civil education is considered in the context of Bolonskogo of process. Reform of the system of military formation of Ukraine is carried out taking into account world experience, innovative technologies and directed on providing of training of officer personnels on competent principles.

Keywords: integration, military education, civil education.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Метою сучасного етапу розвитку військової освіти є підготовка військових фахівців з високим рівнем професіоналізму із загальною та військово-професійною культурою, створення умов для безперервного підвищення рівня знань, практичних навичок військових фахівців, їх творчого розвитку та самореалізації. Для України, перш ніж проводити необґрунтовані заходи в ході реформи, важливо ознайомитися з зарубіжним досвідом інтеграції військової та цивільної освіти, досвіду підготовки військових фахівців деяких країн важливий, має позитивні якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. На основі аналізу літературних джерел проведено аналіз дослідження перспективних

напрямів і шляхів інтеграції військової освіти з цивільною освітою у деяких країнах світу з урахуванням посилення військово-професійної спрямованості навчання. До новаторів сучасності, що здійснювали дослідження інтеграції військової з цивільною освітою, слід віднести наукові праці Нещадима М.І. [1], Полякова С.Ю. [2], Моісєєнко О.М. [3]. Трансформації системи військової освіти, як підґрунтя підготовки нової генерації військових фахівців, були присвячені роботи Серветник Р.М. [4], Радецького В.Г., Даника Ю.Г. [5] та ін. Проблемні питання євроінтеграції вищої освіти на сучасному етапі реформування Збройних Сил України висвітлювали Мночкін А.І., Тхоржевський І.В., та Костенко В.А. [6]. Однак всі дослідження носять кластерний характер.

Формулювання цілей статті. Метою статі є висвітлення основних результатів НДР „Перспктива-ВО" [7]. щодо аналізу досвіду інтеграції військової з цивільною освітою та відпрацювань теоретико-практичних рекомендацій дисертаційного дослідження [8].

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ізраїльська система підготовки військових кадрів є ефективною системою, що охоплює все населення, починаючи зі школи. Вся система навчання нерозривно пов'язана з вирішенням реальних бойових завдань. Значну частину часу курсанти проводять в полі і на навчаннях, де негайно закріплюються отримані теоретичні знання. Нахил робиться на оволодіння майбутніми офіцерами практичних навиків командування підрозділами. Така розгалужена система військової освіти в Ізраїлі охоплює практично все населення країни. За багато років воєн і збройних конфліктів вона довела свою ефективність в підготовці командних кадрів і стала прикладом для армій багатьох держав. Система військової освіти Ізраїлю знаходиться в постійному розвитку і реагує на вимоги сучасної війни і державного будівництва. Отже, система військової та цивільної освіти розділена, однак, домінуючим є військове спрямування розвитку думки, націленої на підвищення обороноздатності держави. За таких умов інтеграція і зміна на домінування набік цивільної компоненти для Ізраїлю є недоцільним.

Система інтегрованої підготовки офіцерських кадрів Білорусі. Вперше в новій редакції Концепції національної безпеки Білорусі забезпеченість військовими кадрами названа одним з основних індикаторів національної безпеки [9, с. 25]. У Білорусії підготовка військових кадрів в країні здійснюється в закладах освіти «Військова академія Республіки Білорусь», на семи військових факультетах і чотирьох військових кафедрах при цивільних ВНЗ. З 2003 р. проводиться навчання студентів і по програмах підготовки молодших військових фахівців [10]. Крім того, підготовка білоруських офіцерів з вищою військовою освітою здійснюється у військових академіях Росії. Отже, в Республіці Білорусь спостерігається планомірний процес інтеграції військової освіти в цивільну освіту.

Підготовка офіцерських кадрів у Франції здійснюється з числа студентів, які опанували складні технічні, військово-медичні та адміністративно-господарські спеціальності. Цивільні ВНЗ практично всіх країн НАТО зацікавлені підвищенням кваліфікації та перепідготовкою кадрового офіцерського складу та ряду категорій офіцерів запасу.

Перед призначенням офіцера на вищу посаду виникає необхідність надання йому додаткових знань, умінь і навичок, пов'язаних з особливостями функцій за вищою посадою. Це завдання реалізується шляхом самостійної підготовки, курсової підготовки, стажування на посадах вищого рівня. Тому завданням органів кадрової політики, кадрового менеджменту є глибоке вивчення та постійне врахування потреб збройних сил у тих чи інших фахівцях, стеження за проходженням служби кожним окремим спеціалістом, просування його на посаді та обов'язкове підвищення його професіоналізму у певних сферах діяльності.

Підготовка офіцерських кадрів Бундесверу ФРН, здійснюється з урахуванням комплектування збройних сил кадровими офіцерами. Вона включає певні етапи навчання у військах, школах родів військ, офіцерських школах, військових університетах і академії служби генерального штабу Бундесверу [11]. Важливо підкреслити, що після 39 місяців військової служби молодші офіцери прямують на навчання в один з двох університетів бундесверу (Гамбург і Мюнхен) в цілях здобування вищої цивільної освіти протягом трьох-чотирьох років. Розглядаючи систему формування офіцерського складу бундесверу в цілому, відзначимо, перш за все, чітке розділення з урахуванням системи комплектування бундесверу кадровими офіцерами і офіцерами за контрактом наявність різних категорій офіцерів і порядку їх навчання і підготовки. Після закінчення університету - навчання продовжується на офіцерських курсах в школах родів військ для поглиблення військових знань (1 місяць). Після закінчення терміну першого контракту (12років) офіцерів прямують на навчання в академію Бундесверу.

Таким чином, освіта офіцерів Бундесверу носить перманентний, цілеспрямований характер. Система передбачає постійне підвищення кваліфікації, перепідготовка в контексті сучасної освітньої концепції long- life-learning (освіта крізь все життя).

Система вищої військової освіти США [12] можна умовно поділити на військову компоненту освіти, що включає: військові училища (академії) видів збройних сил; військово-навчальні заклади, в яких офіцери здобувають вищу військову освіту; спеціалізовані військово-навчальні заклади; курси перепідготовки і удосконалення; та цивільну компоненту, що включає: інститут заочного навчання військовослужбовців; курси військової підготовки офіцерів резерву при цивільних вузах (Reserve).

Розглянемо інтегровану частину освіти. В інституті заочного навчання відбувається підвищення рівня загальноосвітньої, спеціальної і професійної підготовки військовослужбовців, а також отримання середньої професійно-технічної і вищої освіти. В інституті функціонують заочні відділення при коледжах і університетах, а також на основі договорів з цивільними навчальними закладами США. Студенти університетів і коледжів можуть за бажанням закінчити курси позавійськової підготовки офіцерів резерву (ROTC) при своїх навчальних закладах. Термін навчання за програмою ROTC складає 2 або 4 роки. Близько 50% випускників, що закінчили чотирилітній цикл навчання, стають офіцерами сухопутних військ, ВПС і ВМС. Командування позавійськової підготовки співробітничає більш ніж з 600 цивільними вищими навчальними закладами США, що складає майже 20% від всіх закладів, що функціонують в країні. Офіцерів резерву для сухопутних військ готують при 300 університетах і коледжах, ВПС - 200, ВМС - 65, морської піхоти - 60. Студенти, курси ROTC, що успішно закінчили, і що виявили бажання служити в регулярних військах, отримують тільки загальну військову підготовку. Конкретної військової спеціальності вони набувають протягом декількох місяців на відповідних курсах в школах родів військ (сил) і служб, а також у військових навчальних центрах і лише після цього направляються в частин відповідного виду Збройних сил [13, с. 63].

Головними особливостями американської системи підготовки офіцерів є: безперервність навчання та участь цивільних навчальних закладів в комплектуванні первинних офіцерських посад; наявність мережі шкіл, навчальних центрів, курсів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації військових кадрів, число і рівень яких змінюється залежно від обстановки і потреби ЗС в тих або інших спеціальностях; короткостроковість військової підготовки командних кадрів ЗС США у військових коледжах, що є за своєю суттю вищими академічними курсами.

Досвід інтеграції військової освіти з цивільною освітою в Польщі. Існуючі форми інженерної освіти у ВНЗ на основі військових факультетів при цивільних ВНЗ не задовольняють потреби армії, що постійно ростуть, з погляду як кількості, так і професійно-військової підготовки. Збройним силам потрібні фахівці, яких в цивільних ВНЗ не готують. Таким чином, в керівництві Міністерства оборони було ухвалило рішення про створення власного політехнічного навчального закладу - Військового Технічного Університету „Wojskowa Akademia Techniczna im. J. D^browskiego w Warszawie" [14]. Спочатку університет складався з п'яти факультетів. Згодом додано е два і заочну форму навчання магістрів. Зараз Військовий технічний університет є найбільшим військовим політехнічним університетом в Польщі, де здійснюється навчання військових і цивільних студентів. Навчальний заклад безпосередньо підпорядковано Міністерству оборони Польщі, а не Міністерству освіти та науки. Керівництво закладом здійснює ректор, що перебуває на дійсній військовій службі. А от його заступники - проректори за штатом є цивільними.

Реформування системи військової освіти в Росії. У зв'язку з системними змінами в ЗС, по приведенню чисельності офіцерського складу у відповідність до потреб військової організації держави, Міністерство оборони підготувала 21 липня 2008 р., президент Російської Федерації ухвалив пропозицію по формуванню перспективної мережі ВВНЗ, до 2013 року: три військові навчально-наукові центри (ВННЦ) Сухопутних військ, Військово-повітряних сил та Військово-морських сил [15, с.7]; шість військових академій; один військовий університет. Першим кроком у формуванні нової мережі вузів стало розпорядження Уряду РФ від 24 грудня 2008 р. №1951-р., відповідно до якого з 2009 року в системі військової освіти почали створюватися ВННЦ. Вони стали новою формою інтеграції військової освіти і науки. Центри почали створювати на базі військових академій, що об'єднують освітні установи, які реалізовують освітні програми різних рівнів, а також інші установи і організації, зокрема наукові. Система підготовки офіцерів передбачає одноразове здобуття офіцерами фундаментальної вищої освіти. Перед призначенням на кожну нову посаду кожен офіцер проходить підготовку, термін якої залежать від майбутньої посади.

Такий підхід формує систему безперервної військової освіти і підготовки офіцерів впродовж всієї служби. Один раз, здобувши вищу освіту, він має всі шанси вирости від лейтенанта до генерала [16].

Із-за надлишку офіцерських кадрів в 2010-2011 рр. було припинено набір курсантів у ВВНЗ. Одним з напрямів вдосконалення системи підготовки і комплектування військ (сил) офіцерськими кадрами в умовах оптимізації штатної чисельності військових посад, що підлягають заміщенню офіцерами, стало створення і розвиток нової форми підготовки офіцерських кадрів - навчальних військових центрів (НВЦ). З 1 вересня 2008 р. розпочато підготовку офіцерів в НВЦ для Збройних сил при 37 провідних цивільних освітніх установах, розташованих по всій території Росії [17, с. 10]. Підготовка російського офіцера згідно прийнятої в армії Болонської системи із залишенням підготовки військових фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст" [18]. Така система дозволяє випускникам військових вузів зробити подвійну кар'єру.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Можна зробити деякі висновки, щодо інтегрованої системи підготовки офіцерських кадрів:

інтеграція військової освіти в систему цивільної в Україні є унікальною, оскільки в багатьох країнах військова освіта є замкнутою системою, а у нас вона є невід'ємною складовою національної системи освіти, та зберегла не мало позитивних елементів з тієї, що залишилася від радянської військової школи;

реформа системи військової освіти України здійснюється з урахуванням світового досвіду, інноваційних технологій і спрямована на забезпечення підготовки офіцерських кадрів на компетентнісних засадах для сучасних Збройних Сил;

перевага над деякою іноземною військовою системою освіти полягає, і в тому, що випускники військових ВНЗ здобувають військову спеціальність (спеціалізацію), згідно ОКХ, ОПП, кваліфікацію офіцера військового управління тактичного рівня отримують диплом державного зразка, який надає кваліфікацію інженера з галузі знань. Це забезпечить після завершення військової кар'єри знайти своє місце у цивільному житті;

на сьогодні Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут" є структурним підрозділом НТУУ „КПІ" де позитивно вирішується інтеграція військової освіти з цивільною, зазначимо, що ця складна справа є актуальною і у інших країнах Європи та світу;

інтеграція військової освіти з цивільною освітою є найбільш ефективною для країн, які мають невеликі за чисельністю збройні сили, і які не мають потреби у великій кількості військових фахівців.

Реалізація військової освіти в кожній країні є абсолютно різною. Європа відходить від схематичності, вона не нав'язує свою структуру. Немає ніяких уніфікованих вимог в Європі щодо дипломів та їх сертифікації. Є тільки такі вимог, які дозволяють приєднуватися до Болонського процесу, увійти до єдиного освітянського простору. Це: наявність першого етапу вищої освіти - бакалаври; наявність другого етапу вищої освіти - магістри; наявність післядипломного рівня, який включається в систему освіти. Процес реформи системи військової освіти України, виходячи із положень Концепції реформування Збройних Сил України на період до 2017 року якою передбачено зокрема скорочення кількості й номенклатури, підготовку зменшеної чисельності офіцерських кадрів високої кваліфікації в умовах обмеженого фінансування, повинен бути всебічно і детально обґрунтованим і носити безперервний характер.

Література

 1. Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Нещадим Микола Іванович; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, АПН України. - К., 2004. - 57 с.
 2. Поляков С.Ю. Організаційно-правові засади військової освіти в Україні (адміністративно-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006.
 3. Моісєєнко О.М., Гавриленко А.С. Інтеграція військової та цивільної освіти - співпраця на користь суспільства [Електронный ресурс]. - Режим доступу URL: http://www.confcontact.com/20110225/pe1_moiseenko.php.
 4. Серветник Р.М. Трансформація системи військової освіти - підґрунтя підготовки нової генерації військових фахівців [Електронный ресурс]. Вісник Національної академії оборони України 4 (12) / 2009. - Режим доступу URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnaou/

2009_4/Serwetnik.pdf.

 1. Радецький В.Г., Телелим В.М., Даник Ю.Г. Питання трансформації оборонних структур України та удосконалення системи військової освіти // Наука і оборона. - 2009. - №1. - С.15 - 18.
 2. Тхоржевський І. В., Кортенко В. А. Проблемні питання євроінтеграції вищої освіти на сучасному етапі реформування Збройних Сил України // Військова освіта. - К., 2004. - №2 (14) - С. 82 - 94.
 3. Тенденції та перспективи інноваційного розвитку системи військової освіти: звіт про НДР „Перспектива-ВО" (Заключний). - К.: ВІТІ НТУУ „КПІ", 2012 - 101 с.
 4. Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково- педагогічної компетентності вчених // Наука и образование : сб. тр. МНМ семинар, 13 - 20 декабря 2011 г., (г Дубай ОАЭ) - Хмельницкий: Хмельницкий нац. ун-т, 2011. - С. 120 - 122. - ISBN 978-966-330-133-4.
 5. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г. №575 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. №276. 1/12080.
 6. Савик С.А. Подготовка офицерских кадров в Республике Беларусь в контексте реформирования системы военного образования в ведущих странах НАТО и СНГ [Электронный ресурс]. ФГБУ „Федеральный центр образовательного законодательств" Журнал „Право и образование" - Режим доступу URL: http: //www.lexed. ru/pravo/j ourn/0612/sav.doc.
 7. Андреев В.И., Шеховцов Н.П. К проблеме аксиологических оснований подготовки офицеров в армиях развитых стран мира (на примере ВС США, ФРГ, Великобритании, Франции) // Вестн. Акад. воен. наук. 2006. - №3. - С.104 - 109.

12.  Матвеенко А.А. Система высшего военного образования в США // ART of WAR. 2010.01.30. [Электронный ресурс]. - Режим доступу URL: http://artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/sshasistemawoennogoobrazowanijanachal o21weka.shtml.

13.  Бакович М.Н. Организационно-правовое регулирование подготовки офицеров запаса для вооруженных сил США и Великобритании // Воен. мысль. 2008. -№10. - С.59 - 66.

14.  Wojskowa Akademia Techniczna / Military University of Technology [Электронный ресурс]. - Режим доступу URL: http://www.wat.edu.pl.

15. Гафутулин Н. Военная реформа XXI века // Красная звезда. 2009. 11 февр.

С. 7.

 1. Приезжева Е.Г. Военная школа на этапе перемен // РИА Новости [Электронный ресурс]. 31 окт. 2011. - Режим доступу URL: http://ria.ru/interview/20111031/473707349.html.

17.  Панков Н.А. Готовить офицерские кадры - по-новому // Российское воен. обозрение. 2008. - №9. - С.8 - 13.

 1. Армия по уши в болонской системе. 12 сентября 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступу URL: http://topwar.ru/6731-armiya-po-ushi-v-bolonskoy-sisteme.html.


Создан 16 июн 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425