перелік питань ДПЮ

 
 

перелік питань ДПЮ

математика фізика хімія історія зброя статут тактика підрозділ відділенняПерелік питань теоретичної частини випробування з допризовної підготовки

І РОЗДІЛ. ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ.

Питання

 1. Коли розпочалося відродження ЗС України ?
 2. Що є основним завданням ЗС України ?
 3. На основі чого організовуються і функціонують ЗС України ?
 4. Чи дозволяється військовослужбовцям членство в політичних організаціях, партіях?
 5. Склад ЗС України.
 6. Склад Сухопутних військ ЗС України.
 7. Хто здійснює загальне керівництво ЗС України?
 8. Хто являється Головнокомандувачем ЗС України?
 9. Хто являється Головою Ради національної безпеки і оборони України?
 10. Хто здійснює безпосереднє керівництво ЗС України?
 11. Чи можуть військовослужбовці сповідувати будь яку релігію?
 12. За чим рішенням військовослужбовці можуть залучатись до участі в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха?
 13. Види військової служби.
 14. Хто призиваються на строкову військову службу в мирний час?
 15. Терміни служби для військовослужбовців строкової служби?
 16. Якою була на початку східнославянської цивілізації воєнна організація?
 17. Як називалось регулярне військо на Київській Русі?
 18. Які основні роди військ були за княжої доби?
 19. Період козаччини в історії України.
 20. Де вирішувались політичні питання козацького війська?
 21. Хто очолював козацьке військо?
 22. Коли була ліквідована Запорізька Січ?
 23. Склад легіону українських січових стрільців.
 24. Коли розпочалося створення національних ЗС?
 25. Перша українська регулярна частина Робітничо-Селянської Червоної Армії.
 26. Хто командував першим полком (дивізією) Червоного Козацтва?
 27. Коли розпочалася ІІ Світова війна?
 28. Початок і кінець війни Радянського Союзу проти фашистської Германії?
 29. Коли відбулося визволення України від фашистських окупантів?
 30. Коли розпочався масовий партизанський рух на Україні проти фашистської окупації?
 31. День партизанської слави на Україні.
 32. Хто очолював Карпатський рейд партизанських з’єднань у 1943 році?
 33. Коли набула Незалежність Україна?
 34. Дата набуття Україною незалежності?
 35. Коли виник Герб як символ держави? 
 36. Військова присяга це клятва на вірність кому?
 37. Який правовий статус має Військова присяга як документ?
 38. Що є державним символом України?
 39. Що є символом військової честі, доблесті і слави військової частини (корабля)?
 40. Якого кольору бойовий прапор військової частини?

 

ІІ РОЗДІЛ. ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА.

Питання

 1. На які статути поділяються статути ЗС України?
 2. Військові звання рядового складу ЗС України.
 3. Військові звання сержантського і старшинського складу ЗС України.
 4. Склад прапорщиків.
 5. Молодший офіцерський склад.
 6. Старший офіцерський склад.
 7. Вищий офіцерський склад.
 8. Військові звання рядового складу ЗС України (для ВМС).
 9. Військові звання   старшинського складу ЗС України (для ВМС).
 10. Склад мічманів(для ВМС).
 11. Молодший офіцерський склад (для ВМС).
 12. Старший офіцерський склад (для ВМС).
 13. Вищий офіцерський склад (для ВМС).
 14. Кому віддають військове вітання в/с ?
 15. Порядок привітання в/с.
 16. Порядок віддання і виконання наказів.
 17. Дії в/с при виконанні Державного гімну України.
 18. Чим дотримується військова дисципліна ?
 19. Розподіл часу військової частини.
 20. Склад добового наряду військової частини.
 21. Що таке варта? 
 22. Хто такий чатовий?
 23. Дії чатового на посту.
 24. Що охороняє і обороняє чатовий на посту?
 25. Кому підпорядковується чатовий?
 26. Застосування зброї чатовим.
 27. В чому полягає недоторканість чатового?
 28. Озброєння варти. 

 

ІІІ РОЗДІЛ. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА.

Питання

 1. Призначення ствола стрілецької зброї?
 2. Призначення нарізів каналу ствола стрілецької зброї?
 3. Що таке калібр каналу ствола ?
 4. Калібр автомата Калашникова.
 5. Основні частини автомата Калашникова.
 6. Тактико-технічні характеристики автомата Калашникова (АК-74).
 7. Тактико-технічні характеристики гранати Ф-1.
 8. Тактико-технічні характеристики гранати РГД-5.
 9. Що таке прицілювання?
 10. Від чого залежить початкова швидкість кулі?
 11. В чому вимірюється швидкість кулі?
 12. Що називається стрілецькою зброєю?
 13. Що називається дальністю стрільби?

 

 IV РОЗДІЛ. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА.

Питання

 1. Види загальновійськового бою.
 2. Види маневру силами і засобами.
 3. Склад механізованого відділення на БМП.
 4. Склад механізованого відділення на БТР.
 1. Розміри окопу для стрільби лежачи.
 2. Чим уражують бронетехніку противника?
 1. Види протитанкових мін.
 2. Склад механізованого взводу. 
 3. Склад механізованої роти. 
 4. Азимут. (поняття, визначення, який буває залежно від меридіану)?
 5. Дії механізованого відділення в обороні.
 6. Дії механізованого відділення в наступі.
 7. Похідний порядок механізованого відділення.
 8. Бойовий порядок механізованого відділення.

 

V РОЗДІЛ. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОСНОВИ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ.

 Питання

 1. Групи сильнодіючих отруйних речовин.
 2. Надзвичайні ситуації мирного часу.
 3. Надзвичайні ситуації воєнного часу.
 4. Уражальні чинники ядерного вибуху.
 5. Уражальні чинники хімічної зброї.
 6. Уражальні чинники бактеріологічної зброї.
 7. Засоби захисту органів дихання від отруйних речовин.
 8. Призначення індивідуального перев’язувального пакету. 
 9. Дезактивація.
 10. Дегазація.
 11. Дезинфекція.
 12. Карантин.
 13. Обсервація.
 14. Контроль  радіаційного, хімічного і бактеріологічного стану.
 15. Склад ЦО ВНЗ
 16. Туберкульоз.
 17. Дизентерія.
 18. Малярія.
 19. Сибірська виразка.
 20. Період клінічної смерті.
 21. Перша допомога при клінічній смерті.
 22. Смертельна доза втраченої крові.
 23. Епідемія.
 24. Пандемія.
 25. Доза радіації.
 26. Променева хвороба.
 27. Світлове випромінювання.
 28. Доза променевого опромінення.
And sections. Military history, legal and political basis National defense.

Question

    
When started the revival of the Armed Forces of Ukraine?
    
What is the main task of the Armed Forces of Ukraine?
    
On what basis are organized and function of the Armed Forces of Ukraine?
    
Is it allowed military membership in political organizations, parties?
    
Armed Forces of Ukraine.
    
Warehouse Land Forces of Ukraine.
    
Who is managing the Armed Forces of Ukraine?
    
Who is the Chief of the Armed Forces of Ukraine?
    
Who is the Chairman of the National Security and Defense Council of Ukraine?
    
Who performs the direct leadership of the Armed Forces of Ukraine?
    
Can military practice any religion?
    
By decision of what soldiers may be involved to participate in the accident, accidents, natural disasters?
    
Types of military service.
    
He called up for military service in peacetime?
    
Terms of service for conscripts?
    
What was at the beginning of civilization eastern slavyan's military organization?
    
As regular army was called Kievan Rus?
    
What are the families of the troops were in the Middle Ages?
    
Cossacks period in the history of Ukraine.
    
Where resolved political issues Cossack troops?
    
Who led the Cossacks?
    
When was eliminated Zaporizhzhya Sich?
    
The composition of the Legion of Ukrainian Sich Riflemen.
    
When started for National Armed Forces?
    
The first Ukrainian regular part of the Workers 'and Peasants' Red Army.
    
Who commanded the first regiment (division) Red Cossacks?
    
When World War II began?
    
The beginning and the end of the war the Soviet Union against Nazi Germany?
    
When was the liberation of Ukraine from fascist invaders?
    
When launched massive partisan movement in Ukraine against Nazi occupation?
    
Day of Partisan Glory to Ukraine.
    
Who led the Carpathian raid partisan connections in 1943?
    
When Ukraine gained independence?
    
Date of Ukraine's independence?
    
When there was Emblem as a symbol of the state?
    
Military oath is an oath of allegiance to whom?
    
What is the legal status of a military oath as a document?
    
What is the state symbol of Ukraine?
    
What is the symbol of military honor, valor and glory military unit (ship)?
    
Color of the battle flag of the military unit?

 

SECTION II. Combined training.

Question

    
What statutes are divided statutes Armed Forces of Ukraine?
    
Military rank. ranks of the Armed Forces of Ukraine.
    
The military rank of NCO Armed Forces of Ukraine.
    
Composition warrant.
    
Junior officers.
    
Senior officers.
    
Higher officers.
    
Military rank ranks of the Armed Forces of Ukraine (Navy).
    
The military rank of sergeant Armed Forces of Ukraine (Navy).
    
Composition warrant (Navy).
    
Junior officers (Navy).
    
Senior officers (Navy).
    
Higher officers (Navy).
    
To give a military greeting / s?
    
Procedure greeting / s.
    
The procedure for the issuance or execution of orders.
    
Actions in / s when performing the National Anthem of Ukraine.
    
What follows military discipline?
    
Average time military unit.
    
Composition daily attire military unit.
    
What is worth?
    
What is a chat?
    
Actions chat on duty.
    
What protects and defends chat in office?
    
This is subject to the chat?
    
The use of weapons chat.
    
What is integrity chat?
    
Arms custody.

 

SECTION III. Fire training.

Question

    
Purpose barrel firearms?
    
Purpose rifling barrel firearms?
    
What is the caliber of the barrel?
    
Caliber Kalashnikov.
    
The main part of the Kalashnikov assault rifle.
    
The performance characteristics Kalashnikov (AK-74).
    
The performance characteristics grenades F-1.
    
The performance characteristics grenades RGD-5.
    
What is aiming?
    
What determines the initial velocity?
    
What is the measured velocity?
    
What is the small arms?
    
What is the range of fire?

 

 
CHAPTER IV. Tactical training.

Question

    
Types of combined arms.
    
Types maneuver capabilities.
    
Mechanized division to BMP.
    
Mechanized division at BTR.

    
The dimensions of the trench for shooting prone.
    
How to strike enemy armored vehicles?

    
Types of anti-tank mines.
    
Mechanized platoon.
    
Mechanized company.
    
Azimuth. (A concept definition, which is based on the meridian)?
    
Actions mechanized division in defense.
    
Actions mechanized division in the attack.
    
The original order of the mechanized division.
    
Battle order mechanized division.

 

SECTION V. BASIS civil protection BASIS health training.

 
Question

    
Groups of highly toxic substances.
    
Emergencies peace.
    
Emergency wartime.
    
Urazhalni factors nuclear explosion.
    
Urazhalni factors of chemical weapons.
    
Urazhalni factors biological weapons.
    
Respiratory protection from toxic substances.
    
Purpose individual dressing.
    
Decontamination.
    
Degassing.
    
Disinfection.
    
Quarantine.
    
Observation.
    
Control of radiation, chemical and biological state.
    
 Tuberculosis.
    
Dysentery.
    
Malaria.
    
Anthrax.
    
Period of clinical death.
    
First aid for clinical death.
    
A lethal dose of lost blood.
    
The epidemic.
    
The pandemic.
    
The dose of radiation.
    
Radiation sickness.
    
Light rays.
    
The dose of radiation exposure.


Обновлен 05 фев 2016. Создан 19 окт 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9700-7425