Національний університет оборони конкурс

 

Національний університет оборони конкурс

НОУ, НУОУ, НАОУ, ВІКІС репетитор тренинг тренінг Национальный университет дистанционного образования НУДОНаціональний університет оборони України імені Івана 

Черняховського

 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 1. Начальник гуманітарного інституту, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1795-2008 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають вчене звання, науковий ступінь за профілем діяльності, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше десяти років та мають досвід військової служби на ко­мандних посадах та посадах керівного складу в органах військового управлін­ня (військових частинах).

2.  Заступник начальника інституту державного військового управління з навчальної роботи, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1795-2008 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-страте­гічного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати особи, які мають вчене звання, науковий ступінь за профілем діяльності, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше п’яти років та мають досвід військової служби на ко­мандних посадах та посадах керівного складу в органах військового управлін­ня (військових частинах).

3. Заступник начальника кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК «полковник», посадовий оклад — 1668-1790 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-страте­гічного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати особи, які мають вчене звання, науковий ступінь за профілем діяльності, а та­кож стаж науково-педагогічної роботи та здатні організувати роботу колекти­ву кафедри з підготовки військових фахівців і науково-дослідну роботу за про­філем кафедри.

4.  Заступник начальника кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1668-1790 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають вчене звання, науковий ступінь за профілем діяльності, а також стаж науково-педагогічної роботи та здатні організувати роботу колективу ка­федри з підготовки військових фахівців і науково-дослідну роботу за профі­лем кафедри.

5.  Професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, ШПК «полковник юстиції», посадовий оклад — 1540-1680 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук за профілем діяльності зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років; вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук за профілем діяльності зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

6. Доцент кафедри керівництва військами (силами) в мирний час команд­но-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК «полковник», посадо­вий оклад — 1460-1560 грн.

7.  Доцент кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1460-1560 грн.

8.  Доцент кафедри застосування інформаційних технологій та інформа­ційної безпеки інституту інформаційних технологій, ШПК «полковник», поса­довий оклад — 1460-1560 грн.

9.  Доцент кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1460-1560 грн (2 посади).

10.  Доцент кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, ШПК «полковник юстиції», посадовий оклад — 1460-1560 грн.

11.  Доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготов­ки і спорту навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно- оздоровчих технологій, ШПК «капітан 1 рангу», посадовий оклад — 1460-1560 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь за профілем діяльності, досвід науково-педагогічної роботи; старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчаль­ні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці.

12.  Старший викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного ін­ституту застосування військ (сил), ШПК «полковник», посадовий оклад — 1390-1480 грн.

13.  Старший викладач кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК «полковник», посадовий оклад — 1390-1480 грн.

14. Старший викладач кафедри Повітряних Сил інституту авіації та проти­повітряної оборони, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1390-1480 грн (2 посади).

15.  Старший викладач кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1390-1480 грн.

16.  Старший викладач кафедри тилового забезпечення інституту опера­тивного забезпечення та логістики, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1390-1480 грн.

17.  Старший викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, ШПК «полковник», поса­довий оклад — 1390-1480 грн.

18.  Старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ гуманітарного інституту, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1390-1480 грн.

19.  Старший викладач кафедри застосування космічних систем та геоін- формаційного забезпечення інституту інформаційних технологій, ШПК «пол­ковник», посадовий оклад— 1390-1480 грн.

20.  Старший викладач кафедри підготовки миротворчого персоналу на­вчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності, ШПК «полков­ник», посадовий оклад— 1390-1480 грн.

21.  Старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізич­ної підготовки і спорту навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1390-1480 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть призначатися особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук за профілем діяльності, кваліфікаційну кате­горію «спеціаліст вищої категорії»; викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогіч­ної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники; висококваліфіковані фахівці з військ (сил), органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу військову освіту оперативно-тактичного рівня та досвід проходжен­ня військової служби на посадах офіцерського складу не менше п’яти років.

22.  Викладач кафедри управління військами інституту державного війсь­кового управління, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1195-1310 грн.

23.  Викладач кафедри керівництва військами (силами) в мирний час ко­мандно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1195-1310 грн.

24.  Викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1195-1310 грн (2 посади).

25.  Викладач кафедри застосування інформаційних технологій та інфор­маційної безпеки інституту інформаційних технологій, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1195-1310 грн.

26.  Викладач кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інс­титуту інформаційних технологій, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1195-1310 грн.

27. Викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК «під­полковник», посадовий оклад — 1195-1310 грн.

28.  Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підго­товки і спорту навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно- оздоровчих технологій, ШПК «капітан 2 рангу», посадовий оклад — 1195-1310 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть призначатися випускники ад’юнктур.

29.  Заступник начальника науково-методичного центру організації науко­вої та науково-технічної діяльності, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1746-1843 грн.

30. Заступник начальника наукового центру запобігання та протидії коруп­ції, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1649-1746 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають науковий ступінь за профілем діяльності та досвід організації на­уково-дослідної роботи у відповідній галузі знань.

31.  Начальник науково-дослідного управління (проблем розвитку інфор­маційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК «полковник», посадо­вий оклад — 1640-1740 грн.

32.  Начальник науково-дослідного відділу (проблем воєнної стратегії) на­уково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1490-1590 грн.

33.  Начальник наукового відділу досліджень та впровадження інновацій­них технологій наукового центру запобігання та протидії корупції, ШПК «пол­ковник», посадовий оклад — 1490-1590 грн.

34.  Начальник науково-дослідного відділу мовного тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1490-1590 грн.

35.  Начальник науково-дослідного відділу (проблем стратегічного плану­вання розвитку Збройних Сил України) науково-дослідного управління (проб­лем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних дослід­жень, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1490-1590 грн.

36.  Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем удосконалення ро­боти органів військового управління) кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1440-1540 грн.

37.  Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку, підготов­ки та застосування високомобільних десантних військ і сил спеціальних опе­рацій) кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК «полковник», посадовий оклад — 1440-1540 грн.

38.  Начальник науково-дослідної лабораторії (перспектив розвитку елект­ронних засобів навчання) інституту інформаційних технологій, ШПК «полков­ник», посадовий оклад— 1440-1540 грн.

39.  Начальник науково-дослідної лабораторії (розробки моделей опера­цій) науково-дослідного відділу (розробки моделей операцій та бойових дій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1440-1540 грн.

 1. Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем воєнної історії України) науково-дослідного центру воєнної історії, ШПК «полковник», поса­довий оклад— 1440-1540 грн.

41.  Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем мовної підготовки) кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК «полковник», посадовий оклад— 1440-1540 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають науковий ступінь за профілем діяльності та досвід організації на­уково-дослідної роботи у відповідній галузі знань.

 1. Провідний науковий співробітник наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних технологій наукового центру запобігання та протидії корупції, ШПК «підполковник», посадовий оклад— 1400-1500 грн.

43.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері) науково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК «полковник», посадовий оклад — 1400-1500 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть заміщувати особи, які мають науковий ступінь за профілем діяльності та досвід організа­ції науково-дослідної роботи у відповідній галузі знань.

44.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем застосування авіації та протиповітряної оборони) інституту авіації та про­типовітряної оборони, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1380-1460 грн.

45.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ гуманітарного інсти­туту, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1380-1460 грн.

46.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем інформаційної безпеки) кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, ШПК «підпол­ковник», посадовий оклад — 1380-1460 грн.

47.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем розвитку систем зв’язку та автоматизованого управління військами) ка­федри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформацій­них технологій, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1380-1460 грн.

48.  Старший науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення інфор­мації навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності, ШПК «підполковник», посадовий оклад — 1380-1460 грн (2 посади).

49.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру воєнної історії, ШПК «підполковник», посадовий оклад— 1380-1460 грн.

 1. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового цент­ру іноземних мов, ШПК «підполковник», посадовий оклад— 1380-1460 грн.
 2. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (воєнно- економічних проблем) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК «підпол­ковник», посадовий оклад — 1380-1460 грн.

52.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем організаційного супроводження проектів інформатизації та супроводження комплексних систем захисту інформації) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів ін­форматизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК «підполковник», посадовий оклад— 1380-1460 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають науковий ступінь за профілем діяльності (вчене звання) та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше десяти років.

53.  Науковий співробітник наукового відділу організації підготовки та атес­тації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації на- укоеої та науково-технічної діяльності, ШПК «підполковник», посадовий оклад— 1180-1250 грн.

54.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (розробки моде­лей бойових дій) науково-дослідного відділу (розробки моделей операцій та бойових дій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК «майор», посадовий оклад — 1180-1250 грн.

55.  Науковий співробітник наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних технологій наукового центру запобігання та протидії корупції, ШПК «майор», посадовий оклад — 1180-1250 грн.

56.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем фізич­ного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) навчально-науково­го центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій, ШПК «майор», посадовий оклад— 1180-1250 грн.

 1. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем роз­витку інформаційних систем) науково-дослідного відділу (супроводження роз­витку та технологічної підтримки інформаційних систем) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК «майор», посадовий оклад — 1180-1250 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта тактичного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Можуть обіймати особи, які мають стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше п’яти ро­ків (за наявності наукового ступеня або вченого звання — без пред’явлення вимог до стажу).

Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах строкового трудового договору:

 1. Декан факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3459 грн.

Кваліфікаційні вимоги: можуть обіймати особи, які мають науковий сту­пінь за профілем діяльності, вчене звання, оперативно-тактичний рівень війсь­кової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних праців­ників не менше трьох років, а також досвід військової служби на посадах керів­ного складу в органах військового управління (військових частинах), або осо­би, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керів­ного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів (не менше десяти років) та оперативно-тактичний рівень військової освіти.

59.  Заступник декана факультету з навчальної роботи — начальник на­вчальної частини факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3286 грн.

Кваліфікаційні вимоги: можуть обіймати особи, які мають вчене звання та/або науковий ступінь за профілем діяльності, оперативно-тактичний рівень військової освіти, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних працівників не менше трьох років, або особи, які мають досвід військової служби не менше п’яти років на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах) та оперативно- тактичний рівень військової освіти.

60.  Завідувач кафедри загальновійськової підготовки — заступник дека­на факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3286 грн.

61.  Завідувач кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3280 грн.

62.  Завідувач кафедри військово-технічної та військово-спеціальної підго­товки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3280 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають вчене звання та/або науковий ступінь за профілем діяльності, досвід науково-педагогічної роботи не менше п’яти років та здатні організува­ти роботу колективу кафедри з підготовки військових фахівців і науково-до­слідну роботу за профілем кафедри.

63.  Професор кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціаль­них операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), посадо­вий оклад — 3101 грн.

64.  Професор кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, посадовий оклад — 3101 грн (0,5 ставки).

65.  Професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, посадовий оклад — 3101 грн (0,25 ставки).

66.  Професор кафедри застосування космічних систем та геоінформацій- ного забезпечення інституту інформаційних технологій, посадовий оклад — 3101 грн (0,5 ставки).

67.  Професор кафедри загальновійськової підготовки факультету підго­товки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3101 грн.

68.  Професор кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3101 грн.

69.  Професор кафедри військово-технічної та військово-спеціальної підго­товки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 3101 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають: вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук за профілем діяльності зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років; вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук за профілем діяльності зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

70.  Доцент кафедри радіотехнічних та спеціальних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, посадовий оклад — 2914 грн.

71.  Доцент кафедри технічного забезпечення інституту оперативного за­безпечення та логістики, посадовий оклад — 2914 грн.

72.  Доцент кафедри загальновійськової підготовки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2914 грн (2 посади).

73.  Доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки фа­культету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2914 грн (7 посад).

74.  Доцент кафедри військово-технічної та військово-спеціальної підготов­ки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2914 грн (3 по­сади).

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта оперативно-тактич­ного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть обіймати осо­би, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь за профілем діяльності, досвід науково-педагогічної роботи; старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчаль­ні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці.

 1. Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), посадовий оклад — 2735 грн.

76.  Старший викладач кафедри керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного інституту застосування військ (сил), посадовий оклад — 2735 грн.

77.  Старший викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, посадовий оклад — 2735 грн.

78.  Старший викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, посадовий оклад — 2735 грн.

79.  Старший викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового цен­тру іноземних мов, посадовий оклад — 2735 грн.

80.  Старший викладач кафедри загальновійськової підготовки факульте­ту підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2735 грн (10 посад).

81.  Старший викладач гуманітарної та соціально-економічної підготовки фа­культету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2735 грн (4 посади).

82.  Старший викладач кафедри військово-технічної та військово-спеціаль­ної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2735 грн (5 посад).

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рів­нем магістра. Можуть призначатися особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук за профілем діяльності, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники; висококваліфіковані фахівці з військ (сил), органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту та мають досвід проходжен­ня військової служби на посадах офіцерського складу не менше п’яти років.

83.  Викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового центру інозем­них мов, посадовий оклад — 2377 грн.

 1. Викладач кафедри загальновійськової підготовки факультету підго­товки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2377 грн (3 посади).

85.  Викладач гуманітарної та соціально-економічної підготовки факульте­ту підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2377 грн (4 посади).

86.  Викладач кафедри військово-технічної та військово-спеціальної підготов­ки факультету підготовки офіцерів запасу, посадовий оклад — 2377 грн (5 посад).

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Можуть призначатися випускники ад’юнктур.

87.  Головний науковий співробітник наукового відділу організації підготов­ки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру орга­нізації наукової та науково-технічної діяльності, посадовий оклад — 2914 грн.

88.  Головний науковий співробітник науково-дослідного управління (проб­лем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформати­зації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, посадо­вий оклад — 2914 грн.

89.  Провідний науковий співробітник наукового відділу організації підго­товки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

90.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем воєнної безпеки держави) кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, посадовий оклад — 2198-2914 грн (0,5 ставки).

91.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем удосконалення роботи органів військового управління) кафедри управлін­ня військами інституту державного військового управління, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

92.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем застосування родів військ Сухопутних військ) кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), посадовий оклад — 2198-2914 грн.

93.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем ефективності розвідувального забезпечення операцій (бойових дій) ка­федри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), по­садовий оклад — 2198-2914 грн.

94.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем застосування авіації та протиповітряної оборони) інституту авіації та про­типовітряної оборони, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

95.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем інформаційної безпеки) кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

96.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем інформаційної безпеки) кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

97.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем розвитку систем зв’язку та автоматизованого управління військами) ка­федри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформацій­них технологій, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

 1. Провідний науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення ін­формації навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

99.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем воєнної історії України) науково-дослідного центру воєнної історії, посадо­вий оклад — 2198-2914 грн.

 1. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем мовної підготовки) кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов, посадовий оклад — 2198-2914 грн.
 2. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем мовної підготовки) кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов, посадовий оклад — 2198-2914 грн.
 3. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) на­вчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих тех­нологій, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

103.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (воєнно- економічних проблем) центру воєнно-стратегічних досліджень, посадовий оклад — 2198-2914 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта за освітньо-кваліфі­каційним рівнем магістра. Можуть заміщувати особи, які мають науковий сту­пінь за профілем діяльності та досвід організації науково-дослідної роботи у відповідній галузі знань.

104.  Старший науковий співробітник наукового відділу організації підго­товки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, посадовий оклад — 2062-2735 грн.

105.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем воєнної безпеки держави) кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, посадовий оклад — 2062-2735 грн.

106.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях) кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, посадовий оклад — 2062-2735 грн.

107.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем розвитку, підготовки та застосування високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій) кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), посадовий оклад — 2062-2735 грн.

108.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем застосування авіації та протиповітряної оборони) інституту авіації та про­типовітряної оборони, посадовий оклад — 2062-2735 грн.

109.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем застосування авіації та протиповітряної оборони) інституту авіації та про­типовітряної оборони, посадовий оклад — 2062-2735 грн.

110.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (пра­вового забезпечення військ (сил) кафедри правового забезпечення гумані­тарного інституту, посадовий оклад — 2062-2735 грн (0,5 ставки).

111.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проб­лем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) навчаль­но-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій, посадовий оклад — 2062-2735 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища військова освіта за освітньо-кваліфі­каційним рівнем магістра. Можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь за профілем діяльності (вчене звання) та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше десяти років.

112.  Науковий співробітник секретаріату Вченої ради науково-методично­го центру організації освітньої діяльності, посадовий оклад— 1806-2556 грн.

113.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем засто­сування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях) кафедри оперативного мистецтва інституту державного військо­вого управління, посадовий оклад — 1806-2556 грн.

114.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем роз­витку, підготовки та застосування високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій) кафедри високомобільних десантних військ і сил спеці­альних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), по­садовий оклад — 1806-2556 грн.

115.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного тестуван­ня наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру інозем­них мов, посадовий оклад — 1806-2556 грн (0,5 ставки).

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Можуть обіймати особи, які мають стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше п’яти років (за наявності наукового ступеня або вченого звання — без пред’явлення вимог до стажу).

116.  Молодший науковий співробітник науково-інноваційного відділу на­уково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльнос­ті, посадовий оклад— 1551-2198 грн.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Можуть обіймати особи, які мають стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше трьох років (за наявності наукового ступеня, успішного закінчення ад’юнктури (аспірантури) — без пред’явлення вимог до стажу).

1.  Для участі в конкурсі надсилаються такі документи:

—  рапорт, який подається за командою (заява);

—  автобіографія;

—  копії документів про освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання;

—  службова характеристика;

—  службова картка;

—  медична книжка;

— довідка про проходження військової служби;

—  список наукових праць (винаходів).

— витяг з Резерву кандидатів для просування по службі (якщо особа офі­церського складу бере участь у конкурсі на посаду вищу, ніж та, на якій пере­буває).

2.  Термін подання документів — до 12.08.2015 р.

3.  Дата проведення конкурсу — 21.08.2015 р.

4.  Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, буд. 28, голові конкурсної комісії Національного універ­ситету оборони України імені Івана Черняховського.

з 9-00 до 11-00 та з 15-00 до 17-00.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1089
Київ
Про реорганізацію Національної
академії оборони України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 48 ( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо
реорганізації шляхом перетворення Національної академії оборони
України в Національний університет оборони України.
2. Установити, що особи, які навчаються в Національній
академії оборони, продовжують навчання у Національному
університеті оборони.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 48
( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

4. Визнати такими, що втратили чинність:
абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 490 ( 490-92-п ) "Про реформу системи
військової освіти" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 243);
постанову Кабінету Міністрів України від 16 березня 1999 р.
N 394 ( 394-99-п ) "Про перейменування Академії Збройних Сил
України в Академію оборони України" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 11, ст. 431).
5. Міністерству оборони провести реорганізацію Національної
академії оборони в межах коштів, передбачених у державному бюджеті
Міністерству оборони для реформування та розвитку Збройних Сил.
6. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом
Президента України про збереження за Університетом, утвореним
згідно з пунктом 1 цієї постанови, статусу національного
( 1217/2008 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

Знак 2-е Киевское Николаевское артиллерийское училище

Старшинство 06.07.1914

Утвержден — 27.02.1915г.

Расположение — Киев

Описание знака

Золотой Андреевский крест белой эмали с красной каймой.В центре креста накладной серебряный орел,увенчанный Императорской короной,из которой в разные стороны расходятся ленты красной эмали с датой основания училища — 1914 года.На груди орла щиток красной эмали с иконой Святой Александры.В 1916 году приказом по Военному Ведомству знак был дополнен золотым вензелем Николая II,который располагался между верхними лучами креста под короной.На реверсе мог гравироваться номер выдачи знака.

Описание училища

После начала Первой мировой войны училище было сформировано в Киеве как 2-е Киевское.15 октября 1914 года переименовано в Николаевское военное училище.,т.к.шефом был Николай II.Училище было расформировано в ноябре 1917г.Обновлен 14 июн 2016. Создан 31 дек 2013«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО